Άρθρο 01- Γενικές διατάξεις

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του δεύτερου κύκλου σπουδών, καταρτίζουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Στα αυτοδύναμα Τμήματα των Πανεπιστημίων που λειτουργούν ΠΜΣ εκπονούνται διδακτορικές διατριβές (τρίτος κύκλος σπουδών) και τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν απονέμουν τον τίτλο του διδάκτορα. Ειδικότερα ζητήματα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Ιδρύματος, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού στον οποίο ενσωματώνονται.
2. Τα ΠΜΣ εδρεύουν σε αυτοδύναμα Τμήματα, θεραπεύουν ίδιες ή συναφείς ειδικότητες με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, την ανάπτυξη της έρευνας και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων σε εφαρμογές, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των επιστημών οι οποίοι θεραπεύονται στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.
3. Τα ΠΜΣ αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στις εκάστοτε οριζόμενες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα ΔΜΣ που απονέμουν τα ελληνικά ΑΕΙ υπόκεινται στους περιορισμούς και τους κανόνες που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον στην Ελλάδα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 13:59 | Νικόλαος Αθανασάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι διδακτορικές σπουδές προτείνω να οργανώνονται σε αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων στα οποία είτε λειτουργούν είτε όχι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Σε ότι αφορά το άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. του Ν. 4009/2011 εκ παραδρομής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δεν αναφέρονται οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3442/2006 αναφέρεται ότι οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίας ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα «2. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης».
  Επίσης στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ιδίου Νόμου αναφέρεται «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων».
  Επομένως, το άρθρο 1 του Ν. 4009/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης .

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 00:11 | Αριστομένης Νέρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από το νομοσχέδιο λείπουν οι μεταβατικές διατάξεις που θα καλύπτουν ήδη υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και θα εξασφαλίζουν την ομαλή ολοκλήρωση όλων των τρεχουσών εκπαιδευτικών διαδικασιών πριν μια ενδεχόμενη μετάβαση των προγραμμάτων αυτών στο καινούργιο καθεστώς.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 23:26 | Θεοδουλίδης Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με τις θέσεις/σχόλια της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το σ/ν σχετικά με το ΠΜΣ και διδακτορικές σπουδές οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για αποτελεσματικό και βιώσιμο μοντέλο υλοποίησης του ενιαίου χώρου έρευνας και εκπαίδευσης στη χώρα.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 19:11 | Σωκράτης Δημητριάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η διδακτορική έρευνα είναι μια πραγματική εργασία που απαιτεί ατελείωτες ώρες σε εργαστήρια, σε βιβλιοθήκες και σε εξωτερικά πεδία. Όταν ένας υποψήφιος διδάκτορας, δηλαδή ένας εργάτης-ερευνητής, επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς να πληρώνεται αυτό δημιουργεί αυτομάτως μια αλυσιδωτή και πολυεπίπεδη αντίδραση. Οι καθηγητές μπορούν να προσλάβουν όσους εργάτες θέλουν χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ισχυρό κίνητρο να φέρουν κονδύλια για να τους συντηρήσουν, και αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι δεν αναγκάζονται να κάνουν κορυφαία έρευνα προκειμένου να πάρουν τα λιγοστά ανταγωνιστικά κονδύλια. Από την άλλη, αν δεν πληρώνεις τον εργάτη σου δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις για το πόσο παράγει, ούτε και μπορείς να πείσεις κάποιον καλό εργάτη σου να μην βρει άλλη δουλειά ή να μη φύγει στο εξωτερικό. Κι αν δεν κρατήσεις τους καλούς εργάτες που θα σου κάνουν την καλή έρευνα για να πάρεις τα ανταγωνιστικά κονδύλια τότε δεν θα κρατήσεις και τους καλούς καθηγητές που θα σου φτιάξουν τα καλά πανεπιστήμια… κι ο φαύλος κύκλος μεγαλώνει. Το νομοσχέδιο πρέπει να ΑΠΟΑΓΟΡΕΨΕΙ ρητά την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα όταν δεν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του υποψήφιου διδάκτορα. Μόνον όσα τμήματα ή καθηγητές έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν το διακαίωμα να προσφέρουν θέσεις διδακτορικών φιτητών.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 17:36 | Ζωή Μπαμπλέκου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως μέλος ΔΕΠ, θεωρώ ότι, επιχειρώντας (ορθά) να ρυθμίσει το άναρχο τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών, το σχέδιο νόμου εισάγει τον ασφυκτικό έλεγχο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ουσιαστικά αναιρώντας το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Αναλυτικότερος σχολιασμός κατατέθηκε εκ μέρους της συνέλευσης του τμήματός μου.