Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 19 Ιανουαρίου 2011, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση «Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012». Κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 24 Ιανουαρίου 2011, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (505 σχόλια) φορέων εκπαίδευσης (6), συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (16) και μεμονωμένων ατόμων (388) (βλ. Παράρτημα).

Η διαβούλευση διήρκησε πέντε (5) ημέρες, διότι αφορά στον προσδιορισμό κειμένου ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, βάσει του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, και όχι σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, ούτε καν σε Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε κατ΄ εξαίρεση να τεθεί κείμενο εγκύκλιου σε διαβούλευση στο OpenGov, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της υψηλής ανταπόκρισης που αναμενόταν σε συνδυασμό με την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών .

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης από εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση για Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού σχολείου, που θα το καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές με επιτυχία και δημιουργικότητα. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, και δομικής αναθεώρησης

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η προώθηση μεταβολών στις σχολικές μονάδες υπηρετεί τη βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής «πρώτα ο μαθητής»

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012 δρομολογεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης αλλά και τον περιορισμό της σπατάλης, την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προκειμένου να διαμορφωθούν και να υποβληθούν προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές, οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον κάθε πολίτη σχετικά με τα κριτήρια συνενώσεων-ιδρύσεων των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

(Κατεβάστε το κείμενο της διαβούλευσης σε μορφή pdf)

Η Υφυπουργός  Παιδείας

Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων