Άρθρο 01 – Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

«Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα»

Άρθρο 1Α

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) της εγγραφής του στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης αυτού κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4.

β) της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του.

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με την συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (160 Α΄) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (26 Α΄) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύει,

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (91Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (212 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008 (263 Α΄) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), όπως ισχύουν.

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (135 Α΄),

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (63Α΄), 96/2008 (152Α΄), 114/2010 (195 Α΄) και 113/2013 (146 Α΄) όπως ισχύουν ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα  άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,  

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (80 Α΄),

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.

2. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

3.  Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 4α υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4. α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινή δήλωση-αίτηση από τους γονείς του τέκνου και όσον αφορά στο δικαίωμα που θεμελιώνεται κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

Η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του/των αιτούντα/ων.

β. Τη δήλωση-αίτηση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου  υποβάλλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο  εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων τη δήλωση-αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει νόμιμα ορισθεί.

5. α. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιο του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

β. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ενός έτους από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ενήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιο του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσμίας έξι μηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31.

6. α. Στην περίπτωση που η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, που προβλέπεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς ή από τον ανήλικο αλλοδαπό, αντίστοιχα, ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

β. Στην περίπτωση που η κτήση ιθαγένειας λόγω φοίτησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θεμελιώνεται χρονικά μετά την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι την ηλικία των 23 ετών, ο ενήλικος  αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 5β του παρόντος άρθρου. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται και στις περιπτώσεις αυτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.

8. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας.

9. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου αλλοδαπού ή του ανήλικου αλλοδαπού, καθώς και η ύπαρξη της συγγενικής σχέσης του ανήλικου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση – αίτηση κτήσης ιθαγένειας με τους γονείς του, αποδεικνύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής, είτε από πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του και από τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική σχέση.

Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή των δηλώσεων – αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου

10. Εφόσον ο αιτών είναι ενήλικος δύναται με υπεύθυνη δήλωση  που συνοδεύει τη σχετική αίτηση-δήλωση να προβεί  σε εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων.

11. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων-αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ».

 • 18 Μαΐου 2015, 23:34 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΖΗ

  Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ.

  ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ.

  ΕΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΩ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. π.χ. ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΙΘΑΓΕΝΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΑΣ. ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΣ ΙΔΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ? ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ? ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ?

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝ/ΕΛΛΗΝΙΔΑ.

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.

  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΩΣΕΤΕ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ Ή ΚΙΝΕΖΟ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΔΙΑΚΑΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

 • 18 Μαΐου 2015, 23:47 | Νίκος

  Το ελληνικο κράτος για δεύτερη φορά αποπειράται να χορηγήση ιθαγένεια σε Λαθρομετανάστες ή τα τέκνα αυτών. Την πρώτη φορά η απόπειρα απέτυχε. Την ίδια τύχη θα έχει και η δεύτερη.
  Οι Λαθρομετανάστες, έχουν δείξει την απόλυτη περιφρόνησή τους προς την Ελλάδα, κατάφορα παρανομώντας, μη σεβόμενοι τα σύνορά της. Το ελληνικό κράτος χορηγώντας τους ιθαγένεια αυτοαναιρείται και παρανομεί μη σεβόμενο τους δικούς του νόμους.
  Εχει την αξίωση απο τους Ελληνες να τηρούν τους νόμους; να πληρώνουν φόρους;

 • 18 Μαΐου 2015, 22:00 | Στελιος

  Οταν η Ελλαδα θα μπορει να θρεψει τους ιθαγενεις της και δεν θα φευγουν στο εξωτερικο για δουλεια…………Τοτε θα μπορουμε να πουμε και για τους ξενους…………Αυτη ειναι η γνωμη μου και δεν την αλλαζω πειτε οτι θελετε!!!!!!!!

 • 18 Μαΐου 2015, 22:40 | Μπερμπέρης Νικόλαος

  Είναι αδιανόητο , απόγονοι αλλοεθνών και αλλοφύλων , με την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας , να γίνονται κληρονόμοι της Πατρίδας μας , της Ιστορίας μας , του πλούτου μας και όλων των κυρίαρχων δικαιωμάτων και ιδιοκτησιών μας .
  Μία Υπηκοότητα , τους είναι αρκετή .

 • 18 Μαΐου 2015, 22:55 | Κώστας Μανσούρ

  Εγώ είμαι 32 ετών, έχω απολυτήριο λυκείου και έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο το 2009.
  Πάνε τώρα 6 χρόνια.
  Είχα κάνει αίτηση με τον προηγούμενο νόμο αλλά δε προχώρησε.

  Ερωτήματα:

  Α) Μπορώ να υπαχθώ στον νέο νόμο;
  Β) Αν ναι, τότε τι ενοεί ο νομοθέτης λέγοντας ότι οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται εντός 3ετίας από την αποφοίτηση;
  Γ) αυτό που λέει στις μεταβατικές διατάξεις επί του θέματος, όπως απαντάτε οι περισσότεροι, θεωρώ πως ο κάθε υπάλληλος στις περιφέρειες θα το εκλάβει διαφορετικά και θα μπλέξουμε.

  Μπόρει κάποιος που μπορεί να ερμηνέυσει με σιγουριά το νόμο να μας πεί πόσο ξεκάθαρο είναι εαν καλύπτονται περιπτώσεις οπως η δικιά μου;

  Ελπίζω το τελικό κείμενο του νόμου να είναι πιο σαφές και ξεκάθαρο.

  Ευχαριστώ

 • 18 Μαΐου 2015, 21:46 | Luiza

  Μπορειτε να αποφασισετε πια για τον αν θα δωσετε Ιθαγενεια ή οχι ?? !!!! μπορεθ να μου πει καποιος τι αποφασει εχουν παρει ??

 • 18 Μαΐου 2015, 21:04 | Luiza

  Δωστε παρακαλω Ελληνικη Ιθαγενεια κ στους αλλοδαπουσ…
  Ευχαριστω.

 • 18 Μαΐου 2015, 20:30 | XARIS

  ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ…
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΓΕΝΟΣ ..
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ..
  ΤΟ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟ ΚΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΑΤΙΘΑΣΟ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ …ΚΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ…
  ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΟΜΟΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΙ ΕΤΡΩΓΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ… «ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ… ΒΑΡΒΑΡΟΣ»
  Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΒΛΆΠΤΕΙ ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΟΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
  ΔΕΝ ΑΝΥΣΗΧΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΤΩΝΤΟΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΙ ΚΑΤΟΠΙΝ Θ’ΑΠΟΔΟΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΚΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΦΥΓΕ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΙ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΠΟΤΕ..
  ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΤΡΑ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ..
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ΑΝΥΣΗΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ Η ΑΘΕΛΑ ( Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΚΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ )….
  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ..
  Υ.Γ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ…
  ΜΟΝΟ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ…

 • 18 Μαΐου 2015, 20:51 | ΕΛΕΝΑ

  Καλησπέρα. Διαβάζοντας τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα σε αυτή τη «δημόσια διαβούλευση» όπως χαρακτηρίστηκε θα ήθελα να εκφράσω τη προσωπική μου άποψη-βίωμα . Βλεποντας τα πραγματα παντα απο τη προσωπική μου σκοπιά θεωρώ απαραίτητη αν οχι αυτονόητη την απόκτηση ιθαγένειας ή υπηκοότητας(δεν πιστευω οτι ο τίτλος εχει πραγματικά τόση σημασια) για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς. Ειμαι 19 χρόνων γεννημένη στην Ελλάδα απο γονείς που διαβιώνουν εδω,τονίζω νόμιμα, πανω απο 20 χρονια. Εχω φυσικά λάβει τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας όντας μάλιστα μια απο τις καλύτερες μαθήτριες του σχολείου μου και πλεον ειμαι φοιτήτρια Ψυχολογίας στην Αθήνα. Χωρις να εχω τη πρόθεση να μακρηγορήσω πέρασα απο το θεσμό των πανελληνίων γράφοντας 18.275 μόρια. Παρόλα αυτα έχοντας ηδη συμπληρώσει 18 χρονια νόμιμης διαμονής στη χώρα που αυθόρμητα αποκαλώ χώρα μου αναγκαζομαι να σπρώχνομαι σε ατέλειωτες ουρές για τη παραλαβή χρονιαιας «άδειας διαμονής». Για να ξεκαθαρίσουμε ομως κατι• η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δεν αποτελεί θεμα προσωπικού γοήτρου των μεταναστών.Υπαρχουν και «μετανάστες» σαν εμάς που χρειάζονται αυτη την ιθαγένεια για να συνεχίσουν ή να επεκτείνουν τις σπουδές τους και έμμεσα να βοηθήσουν αυτη τη χώρα να προχωρήσει ενα βήμα μπροστά. Ζώντας στην Ελλάδα του 2015 δεν ειναι δυνατόν να μιλάμε για αφανισμό του έθνους των Ελλήνων απο ατομα που εχουν μεγαλώσει σε αυτη την χώρα,εχουν λάβει την ελληνική παιδεία,εχουν αγαπήσει τις παραδόσεις της και που θελουν μονο το καλο της. Ειναι ντροπή σαν κοινωνία να πιστεύουμε ακομη σε εθνικά μισή και σε εθνικές αντιπαλότητες. Αυτο ομως που εγω γνωρίζω ειναι πως του χρόνου θελω να συνεχίσω τις σπουδές μου σε μια ευρωπαϊκή χώρα που καλώς ή κακώς με το συγκεκριμένο τριτοκοσμικό διαβατήριο που ακομη διαθέτω δε μου το επιτρέπει. Και ερωτώ πως ακριβως αποκτάται η εθνική συνείδηση; Με το να σε γεννάνε απλώς Έλληνες υπήκοοι ; Ετσι καλλιεργείται η φιλοπατρία; Συγνώμη αλλα κατ’εμε αυτο ειναι μέγα λαθος. Νιώθω οτι αγαπώ αυτη τη χώρα πολυ περισσοτερο απο πολλούς Έλληνες που εχω γνωρίσει και που τιποτα δεν εχουν να προσφέρουν σε αυτήν. Συμφωνώ με τη δημιουργία αυστηρών κριτηρίων για την απόκτηση της ιθαγένειας απο ενα συγκεκριμένο τμήμα των μεταναστών και θεωρώ οτι εχει φτασει επιτέλους η στιγμη για μας,τα παιδια που αυτη η χώρα μεγάλωσε και μόρφωσε,να δικαιωθούμε και να αντιμετωπιστούμε ίσα οπως δικαιωματικά μας αξίζει.Ίσες ευκαιρίες για ολους μας.
  ΥΓ.Δεν ειναι δυνατόν να διαβαζω σχόλια ανθρώπων που υποστηρίζουν την κατάθεση παραβόλων αξίας 700 ευρω απο τους μετανάστες για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας προκειμένου με αυτο το τροπο να καλυφτούν οι ταμειακές ελλείψεις της χώρας. Ας μη ξεχνάμε σε τι εποχές ζούμε και πανω απ’ολα οτι απευθύνεστε σε ατομα που εχουν τις ίδιες ίσως και ακομη πιο επιβαρυμένες οικονομικά υποχρεώσεις απέναντι στο Ελληνικό κράτος. Ας μπει καποια στιγμη ενα τελος σε αυτη την αισχροκέρδεια που μας διακατέχει και στην απάνθρωπη ιδέα της εκμετάλλευσης του ασθενέστερου!

 • 18 Μαΐου 2015, 20:33 | Δημητρης

  ‘Οχι στην ελληνική ιθαγένεια για τους μετανάστες.
  Θα καταλήξουμε μειοψηφία στην χώρα μας. Ήδη έχουμε περισσοτερους αλλοδαπούς από ότι μπορούμε να αντέξουμε μην ενθαρρύνετε αυτό το φαινόμενο κι άλλο.
  Πως μπορεί ένας αλλοδαπός να λάβει την ιθαγένεια ειδικά αν δεν είναι κάποιος γονιός Ελληνας ;Την σημασία της λέξης ιθαγένεια την γνωρίζετε;
  Οι μόνοι που το υποστηρίζουν αυτό είναι οι αλλοδαποί.Για ακούστε και εμάς…

 • 18 Μαΐου 2015, 19:27 | ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  ΙΘΑΓΕΝΗΣ: εκ των «Ιθύς» = Αληθής / Γνήσιος + «Γένος». Ο κατ’ ευθείαν προερχόμενος από ένα γένος / Ο έχων συγκεκριμένη καταγωγή / Γνήσιος / Αυτόχθων / Γηγενής. Π.χ. Ιθαγενείς της Ωκεανίας είναι οι Αβορίγινες, της Αμερικής οι Ερυθρόδερμοι (Ινδιάνοι), της Νοτίου Αφρικής οι Νοτιοαφρικανοί (έστω και υποτελείς στους «λευκούς» οικονομικούς αποικιοκράτες εκμεταλλευτές των), της Ελλάδος οι Έλληνες κ.ο.κ.

  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Η ιδιότης του ιθαγενούς. Η «ιθαγένεια» είναι προγονικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα του κάθε ανθρώπου. Η ιθαγένεια αναγνωρίζεται σε βάθος χρόνου και απὀ γενιά σε γενιά. Είναι φυσικόν γνώρισμα και ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν μπορεί να αποδίδεται παρά φύσιν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν αποτελεί δηλαδή ούτε πολιτικό, ούτε ανθρώπινο, ούτε βεβαίως ανθρωπιστικό δικαίωμα.

  Π.χ. ενώ κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ένα τέκνο Ελλήνων γεννηθέν στην Κίνα, γίνεται Κινεζάκι, αντιθέτως εδώ προλαμβάνεται ότι ένα τέκνον Νιγηριανών γεννηθέν στην Ελλάδα γίνεται «Ελληνόπουλο». Με την αυτήν ακολουθίαν θα έπρεπε, το ίδιο τέκνο Νιγηριανών, στην Ισπανία να γινότανε «Ισπανόπουλο», στην Τουρκία «Τουρκόπουλο» και στον Βόρειο Πόλο «Εσκιμωόπουλο»!!!

  Επιπλέον είναι εντελώς υποτιμητικό για οποιονδήποτε ιθαγενή άλλης χώρας π.χ. έναν ιθαγενή Νοτιοαφρικανό να απαρνηθεί τις ρίζες του και την καταγωγή του μέσω ενός νομοσχεδίου.

  Το «νομοσχέδιον» αυτό είναι παράνομον, αντισυνταγματικόν, αντιβαίνει Φυσικούς Νόμους και Δομές και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτόν από τους Έλληνες Πολίτες.

 • 18 Μαΐου 2015, 19:43 | taulant

  Η ιθαγένεια και η υπηκόοτητα είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο δηλούν τη σχέση του ανθρώπου με το κράτος στο λαό του οποίου αυτός ανήκει, είναι δηλαδή πολίτης. Στα ελληνικά λοιπόν, ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, ιθαγένεια και υπηκόοτητα είναι συνώνυμα.

  Η σύγχυση ωστόσο περί της δήθεν διαφοράς δεν είναι αθώα. Λέγεται πως «η ιθαγένεια δεν δίνεται, την έχεις» ενώ «η υπηκοότητα μπορεί να δοθεί». Στο γένος λοιπόν ανήκεις (ιθυς+γένος) ενώ στο λαό μπορεί να εισέλθει κανείς. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι «οι μετανάστες μπορούν να πάρουν την υπηκοότητα όχι όμως την ιθαγένεια». Λάθος: το νομικό περιεχόμενο των όρων δεν ακολουθεί την ετυμολογία τους. Άλλες οι λέξεις «ύδωρ» και «νερό», «οίνος» και «κρασί», πλην όμως ίδιου νοήματος. Ίδιες οι λέξεις «άλογο» και «άλογο» πλην όμως η μια αποδίδει το μη λογικό ον και η άλλη το γνωστό μας άλογο, τετράποδο θηλαστικό και μάλιστα λογικότατο.

  Ας τελειώνουμε: υπηκοότητα λέγαμε πιο παλιά όταν, επί βασιλείας, χρησιμοποιούσαμε τον όρο «υπήκοος» και όχι «πολίτης». Στη νομική και διοικητική γλώσσα της Ελλάδας, το «ιθαγένεια» καλύπτει αυτήν τη σχέση: το να είναι κάποιος πολίτης ενός κράτους. Την ιθαγένεια την αποκτάς, όπως την υπηκοότητα, με τη γέννηση, με δήλωση, με πολιτογράφηση κλπ. Ακόμη πιο απλά: αν ένας αλλοδαπός πολιτογραφηθεί θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, δηλαδή την ελληνική υπηκοότητα.»

 • 18 Μαΐου 2015, 17:10 | Λεωνίδας

  Αυτοι που έρχονται στην Ελλάδα είναι κατά βάση μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα οι οποίοι είναι παγκόσμια απειλή, άρα απειλή και για την Ελλάδα.Σε λίγα χρόνια οι Έλληνες (Έλληνας θεωρείται μόνο ο χριστιανός ορθόδοξος)θα είναι μειονοτητα μέσα στον ελλαδικό χώρο.Δεν χρειάζεται να γράψω κάτι άλλο ο νοών νοείτω.

 • 18 Μαΐου 2015, 17:09 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΛΛΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ…… ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ…….
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ,ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»;;;;
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΟΝ ΟΡΟ ‘ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ» ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ……..
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ……
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΠΛΕΟΝ

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

  ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ

 • 18 Μαΐου 2015, 17:43 | Ιωαννα

  Παρακολουθήστε με τεράστια προσοχή! Ελπίζω να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που πάτε να κάνετε! Ο Ελληνικός λαός δεν θα μοιράσει συγχωροχάρτια σε όσους καταστρέψουν τη χώρα!

  https://youtu.be/KQMXqDzkgDo

 • 18 Μαΐου 2015, 16:14 | ΖΩΣΙΜΟΣ

  Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να ξεπουλάνε κάποιοι την πατρίδα μας σε βάρβαρους κι εμείς να είμαστε απλά θεατές. Προβλέπω με το παρόν νομοσχέδιο που περνά απλά ως τροποποίηση ενώ είναι θεμελιώδους σημασίας για την ύπαρξη του ελληνικού έθνους, να προκαλούνται έκρυθμες καταστάσεις. Δίχως σεβασμό στους προγόνους μας που έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα που λέγεται (ακόμα) Ελλάδα , κάποιοι έχουν το θράσος και διανοούνται κάτι τόσο προδοτικό.
  Χωρίς δημοψήφισμα για ένα τόσο θεμελιώδες ζήτημα προσπαθούν να το περάσουν με συνοπτικές διαδικασίες και δεν μας λένε το λόγο γιατί τόση βιασύνη. Δεν υπάρχουν άλλα ποιό σημαντικά θέματα για το λαό που έχουν προτεραιότητα;
  Η παρακάτω περιγραφή παρουσιάζει τον τρόπο που παίρνει κανείς ιθαγένεια στο ελληνικό κράτος : εισέρχεσαι παράνομα στη χώρα ,στην καλύτερη περίπτωση πιάνεις παράνομα δουλειά ή ασκείσαι στο έγκλημα , γεννάς κάποια παιδιά , τα στέλνεις παράνομα σχολείο και μετά από κάποια χρόνια στο σχολείο σου αποδίδει εσένα μαζί με τα παιδιά σου το ελληνικό κράτος την ιθαγένεια.
  Μήπως αυτή στιγμή την Ελλάδα την κυβερνούν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους Έλληνες;

 • 18 Μαΐου 2015, 16:48 | Ανδρομάχη Παπαιωάννου

  Πέρα από τις 3 κατηγορίες που αφορούν κυρίως ενήλικα τέκνα αλλοδαπών (και οι οποίες καλύπτουν τα περισσότερα παιδιά) δίνεται η ευκαιρία και σε ανήλικους να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό ειναι πολύ σημαντικό γιατί διευκολύνει την ουσιαστική αποδοχή των παιδιών από την ελληνική κοινωνία, μιας και μπορουν να ξεκινήσουν το σχολείο ισότιμα.
  Η ελληνική κοινωνία είναι πλέον defacto πολυπολιτισμική και η πρόσβαση σε ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά που γεννιούνται ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα είναι απαραίτητη προυπόθεση για την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Είναι αδιανόητο να πρέπει να ζεις με άδεια διαμονής (η οποία έχει ημερομηνία λήξης) στη χώρα στην οποία έχεις γεννηθεί.
  Παραλληλα, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν ειδικότερες ρυθμίσεις για α)τα παιδια με αναπηρία που ίσως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, και β) για τα γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά που στερούνται διαβατήριο, τα οποία ενώ πληρουν τις προυποθέσεις δεν μπορουν να προσκομίσουν τα απαραιτητα δικαιολογητικά (δλδ το διαβατήριο).

 • 18 Μαΐου 2015, 14:00 | Π.ΚΑΠΑΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!

 • 18 Μαΐου 2015, 13:40 | Περήφανος Έλληνας.

  Προς τον κύριο Βασίλη.http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=731%E2%80%8E.Σχετικά με το λίνκ που ανεβάσατε,η ιθαγένεια εξαρτάται απο την εθνικότητα των γονιών του παιδιού,έλληνες γονείς,ελληνική ιθαγένεια,γάλλοι γονείς,γαλλική ιθαγένεια,όσο για την υπηκοότητα,δίνεται όταν το παιδί γεννηθεί σε άλλη χώρα,απο αυτή που είναι οι γονείς του,π.χ.παιδί απο έλληνες γονείς στην γερμανία θα πάρει την γερμανική υπηκόοτητα μόνο,η ιθαγένεια παραμένει ελληνική.

 • 18 Μαΐου 2015, 13:31 | Αλεξης

  Αγαπητή κυρία υπουργέ,
  τι θα γίνει με τα παιδιά που έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους με τον παλιό νόμο Ραγκούση για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί έχει «παγώσει» ο νόμος. Κάποιες αίτησης εκκρεμούν από 2010 και τα παιδιά αυτά τώρα ούτε ανήλικα είναι ούτε 23 χρονών. Δεν θα πάρουν την Ιθαγένεια; Είναι πολύ άδικο για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα και να προστεθεί στο νομοσχέδιο ένα άρθρο που αφορά εκκρεμές αιτήσεις του νόμου Ραγκούση.

 • 18 Μαΐου 2015, 13:17 | Μαρία Κ

  Οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 1Α του ΚΕΙ κινούνται στο σωστό πλαίσιο, καθώς προκρίνουν την φοίτηση σε ελληνικό σχολείο ως βασική προϋπόθεση για την απόκτηση ελληνικής εθνικής συνείδησης και κατ’ επέκταση ιθαγένειας.
  Η παρατήρηση μου αφορά στις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/10 για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενής κατόχους ΕΔΤΟ, διότι στις προτεινόμενες αλλαγές δεν υπάρχει τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου.
  Με τη διάταξη αυτή χορηγείται με σχετικά πολύ απλή διαδικασία ελληνική ιθαγένεια σε άτομα τα οποία κατέχουν ΕΔΤΟ (διαδικασία η οποία με την εγκύκλιο 52 της Δ/νσης ιθαγένειας απλοποιήθηκε ακόμη περισσότερο), χωρίς να εξετάζεται και να κρίνεται η ομογενειακή τους ιδιότητα όπως αντίστοιχα συμβαίνει στους ομογενείς προερχόμενους από την τέως Σοβιετική Ένωση.
  Η διάταξη της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου για παραπομπή υποθέσεων στις επιτροπές πολιτογράφησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει καταστεί ανενεργή κατόπιν σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων του ΥΠΕΣ με αποτέλεσμα να καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να χορηγούν ελληνική ιθαγένεια με «πολιτογράφηση» σε άτομα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αγνοούν την ελληνική γραφή και ανάγνωση και σε ελάχιστες δεν μιλούν καν την ελληνική γλώσσα.
  Επιπλέον όπως γνωρίζεται με την ΚΥΑ 4000/3/10-πβ η ισχύς των ΕΔΤΟ έγινε αόριστη και ο έλεγχος της πλαστότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τις οικείες αστυνομικές αρχές γίνεται εκ των υστέρων με σχετικό ερώτημα στην INTERPOL η οποία απαντά μετά την πάροδό 5 ετών. Δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλαστά ως προς την εθνική καταγωγή.
  Οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται εκ των υστέρων να ανακαλέσουν τις αποφάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ έχει ήδη δημιουργηθεί ένα πλέγμα κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων με την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
  Προτείνω να εξειδικευτεί η διάταξη που δίδει τη δυνατότητα ελέγχου της ομογενειακής ιδιότητας σε περίπτωση αμφιβολιών, ώστε υπάρχει ένας ουσιαστικότερος έλεγχος πριν τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε αυτούς τους ομογενείς.

 • 18 Μαΐου 2015, 12:56 | Άγησιλαος

  Επαίσχυντος νόμος που κατακρεουργεί την ακριβέστατη και πάμπλουτη γλώσσα των προγόνων μας, καθώς η ιθαγένεια ΔΕΝ χαρίζεται.

 • 18 Μαΐου 2015, 12:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.ΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ.

 • Η ιθαγένεια δεν χορηγγείται αποτελεί δεσμό αίματος του αποκτάται μόνο βιολογικώς. Αναφέρεται στην ράτσα. Η υποκοότητα είναι μια κρατική ιδιότητα που χορηγείται γραφειοκρατικά από την δημόσια διοίκηση καθε κράτους στους πολίτες του υπο ορισμένες προϋποθέσεις. Η υπουργός κ. Τασία έχει απόψεις και θέσεις ρατσιστικές σε βάρος των Ελλήνων τα δικαιώματα των οποίων με το εν λόγω νομοσχέδιο θέλει να εκχωρήσει σε λαθροεπίκους οι οποίοι με την ανοχή του ελληνικού κρατους ενω εισήλθαν παράνομα στη χώρα πτο ευών , δραστηριοποίθηκαν παράνομα επι σειρά ετών, απολάμβαναν τις παροχές του ελληνικού κρατους για τις οποίες πληρωναν φόρους οι Ελληνες πολίτες και σήμερα έχουν απαιτήσεις να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.

  Οιέλληνες δεν είμαστε ρατσιστές ούτε πάσχουμε από σύδρομο ξενοφοβίας απλα θέλουμε να κρατήσουμετην κοινωνική μας συνοχή με ο ομαιμον, το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο. Αλλωστε οι προγονοί μας τους σημερινούς υποψήφιους προς ελληνοποίηση «βαρβάρους» τους αποκαλούσαν, «ξένοι» ήταν οι Ελληνες των άλλων ελληνικών πόλεων και αυτούς και μόνο προστάτευε ο «Ξενιος Ζεύς» , όχι τους Σκύθες, τους Πέρσες και τους Αιγυπτίους

  Το νομοσχέδιο κακώς έρχεται προς διαβούλευση διότι προσπαθεί να παραβιάσει τον φυσικό νόμο. Αυτό που θα έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση είναι η υπηκοότητα και μόνο με πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις.

  Σας θυμίζουμε κ. Τασία ότι η τήρηση του Συνταγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και μόνο

 • 18 Μαΐου 2015, 12:22 | ΕΛΕΝΗ

  Από που κι ως που ιθαγένεια; Πάτε καλά; Υπηκοότητα να δοθεί. Στην Ελβετία για παράδειγμα, οι γεννημένοι εκεί, δίνουν εξετάσεις για να τους δώσουν υπηκοότητα, όχι ιθαγένεια. Και εμείς εδώ θα μοιράζουμε ιθαγένειες; Όπως και να το κάνουμε δεν έχουμε το ίδιο γένος. Ντροπή. Θέλετε να μας κάνετε να ξεχάσουμε την ταυτότητά μας.

 • 18 Μαΐου 2015, 12:11 | Αντώνης Σακελλάρης

  Καλημέρα σας.Κυρία Υπουργέ.Απο που και ως που ιθαγένεια!Ποιοί είστε όλοι εσείς που επιδιώκετε ουσιαστικά την αντικατάσταση των Ελλήνων,υπακούοντας σε εξωχώρια αφεντικα;Αυτό το πράγμα που ονομάζετε πολυπολιτισμό,θα το πληρώσουμε με το αίμα μας οι Έλληνες.Άδικα λοιπόν πήγε το αίμα των προγόνων;Όχι,δε θα σας περάσει,αυτή η γή ειναι Ελληνική πολλές χιλιάδες χρόνια!!Ομολογώ βέβαια ότι το σχέδιο σας,εσάς των νεοταξιτών είναι καταπληκτικό!Το νου μας Έλληνες,να αντισταθούμε στους φονιάδες των λαών,που φόρεσαν την προβιά του «ανθρωπιστή»!

 • 18 Μαΐου 2015, 11:16 | konstantinos

  θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι Αλλοδαποί ΗΔΗ έχουν Ιθαγένεια απο τις Χώρες Προέλευσης/Καταγωγής ΤΟΥΣ!! είναι δηλαδή ΓΗΓΕΝΕΙΣ στις Χώρες Τους ΗΔΗ…οπότε δεν υπάρχει Προηγούμενη Κατάσταση Παγκοσμίως να ζητάει Κάποιος Δεύτερη Ιθαγένεια..απο που και ως που;;

  Δεύτερον η λέξη Ιθαγένεια Σημαίνει IΔΙΟ ΓΕΝΟΣ όπου Γένος=Φυλή,η κάθε Φυλή λοιπόν έχει τα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ της ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,ΗΘΗ&ΕΘΙΜΑ,ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΓΛΩΣΣΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ),ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ για να μπορεί να Υπάρχει Σήμερα ως κάτι Ξεχωριστό επάνω στον Πλανήτη. Άρα λοιπόν πως γίνεται να μιλάμε για «Αναφαίρετο δικαίωμα»..;;; στην Ιθαγένεια αλλοδαπών οι οποίοι ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ έχουν με τα παραπάνω Γνωρίσματα ίσα-ίσα μιλάμε για εντελώς διαφορετικά Χαραχτηριστικά (Διαφορετική Θρησκεία..άλλη Γλώσσα..άλλα ήθη&έθιμα..)ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ;;; είναι ΗΔΗ προβληματική η Κατάσταση..

  Τρίτον είναι άλλο πράγμα το να νιώθεις ότι Αγαπάς/Συμπαθείς την Χώρα/Γειτονιά που σε Φιλοξενεί για το Χ χρονικό διάστημα και κάτι εντελώς διαφορετικό να είσαι ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΗΓΕΝΗΣ σε αυτή την Χώρα που σε φιλοξενεί ως Μετανάστη Παράνομο ή Νόμιμο.

  Τέταρτον είναι εγκληματικό έως Εθνικά Επικίνδυνο εν μέσω της Κοινωνικοοικονομικής Κρίσης που βιώνουμε να παραμελείτε Ο Έλληνας με τα Πολυεπίπεδα Προβλήματα που έχει όπως: 1,5 εκατομμύριο Άνεργοι του Ιδιωτικού Τομέα,5.500 με 6000 Αυτοκτονίες επίσημα και λέω επίσημα γιατί Ανεπίσημα είναι σίγουρα Παραπάνω,Πολύς κόσμος Χρωστάει στην Εφορία-δόσεις σε Τράπεζες-Αντιμετωπίζει βιοποριστικά ζητήματα-Τρώει μέσα απο τα σκουπίδια,Μειώσεις Μισθών-Συντάξεων-Απολύσεις κτλ. και στον Αντίποδα να μιλάτε για Παροχές-δομές Φιλοξενίας στους κάθε λογής Μετανάστες Αγνώστου Προέλευσης βαφτιζοντάς τους «Πολιτικούς Πρόσφυγες»..παράλληλα με την Ιθαγένεια;; το ερώτημα που προκύπτει πολύ απλό Πως και δεν Αξιοποιήσατε τα Συγκεκριμένα Μέτρα Αρχικά Υπέρ των Ελλήνων;

  Πέμπτον το μοναδικό που θα μπορούσε να συμβεί είναι να λάβουν Υπηκοότητα και πάλι βάση κάποιων Κριτηρίων
  Α) Επάρκεια Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με Τέστ Αξιολόγησης Γραπτά-Προφορικά-Έκθεση.
  β) Τουλάχιστον μια 10ετία συνεχούς Παρουσίας στην Ελλάδα.
  γ) Ιθαγένεια θα μπορούσε να αποδωθεί Μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις που ΟΝΤΩΣ υπάρχουν και έχουν προσφέρει στην Ελλάδα.

  Πρόταση για το θέμα της Μετανάστευσης

  http://koumakis.analyst.gr/?p= 727

  τι έχουν πει ΔΙΑΣΗΜΟΙ για το ζήτημα της Παγκοσμιοποίησης-Μετανάστευσης.

  http://www.zougla.gr/page. ashx?pid=80&aid=284853&cid=122

 • 18 Μαΐου 2015, 11:36 | βασίλης

  Μια και καλή. Επιτέλους…
  http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=731‎

 • 18 Μαΐου 2015, 11:24 | βλάξ

  Προτείνω να δίνεται αυτόματα η ελληνική ιθαγένεια σε κάθε ζωντανό πλάσμα που γεννήθηκε ή θα γεννήθει στον πλανήτη Γη ή και στο ηλιακό μας σύστημα.
  Σε ΄μας που γεννηθήκαμε κα ζούμε εδώ από πάππου προς πάππου να δίνεται μόνο υποκοότητα και με ευθύνη του ελληνικού κρατιδίου και σε συννενόηση με ξένα κράτη να μπορούμε να μετακινηθούμε κάπου που θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σαν κανονικοί άνθρωποι και όχι σαν υποψήφια πρόβατα για το μαχαίρι του κάθε επίλυδος.Σας ψηφίσαμε για να γλιτώσουμε απο τους γερμανοτσολιάδες (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – Ποτάμι), το μάρκο και την γερμανική ένωση και όχι να δίνετε ιθαγένεια σε κάθε λαθρομετανάστη που περνάει απο το κρατίδιό μας.Ο θεός βοηθός.Ντροπή σας και αίσχος.

 • 18 Μαΐου 2015, 11:44 | Περήφανος Έλληνας.

  H ιθαγένεια κάθε ατόμου,εξαρτάται αποκλειστικά κ μόνο απο την εθνικότητα των γονιών του,δεν δίνεται,ούτε την παίρνει το παιδί μετά απο κάποια χρόνια,μόνο η υπηκοότητα δίνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί σε διαφορετική χώρα,απο αυτή ΄που είναι ιθαγενείς οι γονείς τους.Aν είχα γεννηθεί π.χ. στην Κίνα,δεν θα ήμουν κινέζος,αφού όι γονείς μου είναι έλληνες,απλά είναι τα πράγματα,δεν μπερδεύουμε την ιθαγένια,που είναι γενετικά αποκτήσιμη με την υπηκοότητα που την παίρνεις όταν γεννηθείς σε άλλη χώρα,απο αυτή που είναι οι γονείς σου.

 • 18 Μαΐου 2015, 10:44 | Δημήτρης

  Είναι λάθος η χορήγηση ιθαγένειας σε αλλογενείς αλλοδαπούς.
  Τόσο καιρό η χώρα μας ήταν εθνοτικά συμπαγής και άρα εσωτερικά ασφαλής. Με την πράξη σας δημιουργείτε εθνικές μειονότητες με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις εποχές που ζούμε, με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και στη γειτονιά που βρισκόμαστε.
  Παρόλο που γνωρίζω πως ότι και να πούμε εμείς εδώ στο opengov η απόφαση είναι ειλημμένη, να θυμάστε ότι ακόμα και αν τους δοθεί ελληνική ιθαγένεια, στη συνείδησή μας, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι ποτέ Έλληνες.

 • 18 Μαΐου 2015, 10:59 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Χαίρεται,

  Κατ αρχας πρέπει να τονίσουμε ότι η λέξη ιθαγένεια προέρχεται απο το «ιθυς» που σημαίνει γένος.
  Απο που και ως που λοιπόν μπορεί να δίνεται ιθαγένεια στον κάθε μη έλληνα.
  Για να είναι κάποιος εθνολογικως Έλληνας , δεν αρκεί να αγαπά την Ελλάδα( κατι που αμφιβάλλω πως κάνει ο κάθε αλλοδαπός). Χρειάζεται επίσης η κοινή καταγωγή , δεν μπορεί να πολέμησαν οι πρόγονοι μας εναντίον τοσων βαρβάρων για να κάνετε εσείς έλληνα τον κάθε αλλόφυλο.
  Με τις τακτικές σας θα καταλήξουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας την πατρίδα, θα χαθούμε ως έθνος, και μην έχετε την ψευδαίσθηση πως κάποιος θα ενδιαφερθεί τότε.
  Αφήστε λοιπόν τους αριστερες ψευτοεπαναστάτικες μεθόδους και κοιτάξτε να κάνετε κατι καλό για το έθνος και το κράτος μας.

  Ευχαριστώ πολύ !

 • 18 Μαΐου 2015, 09:43 | Μάριος Γεωργίου

  Η αποψη μου ολοκληρωμενη εντος του αρθρου. Διαβαστε το. Ειναι τροφη για σκεψη. Λαθεμενο να δωθει ιθαγενεια τοσο απλα.
  http://www.dubiumn.com/category/stiles/antifaseis/

 • 18 Μαΐου 2015, 08:58 | Ευγενία

  Αγαπητή κυρία υπουργέ,
  αυτό που απετράπη από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2012(Ραγκουσης)επιμένετε κ το επαναπροωθείτε προς ψηφιση, εις βάρος των Ελλήνων ιθαγενών.Η Ιθαγένεια όπως δίνουν την ερμηνεία τους, πάμπολλα λεξικά, «δεν δίνεται». Γεννιέσαι Έλληνας ή Ελληνίδα ,από 2 ή 1 γονέα Έλληνα (η γνώση-πληροφορία βρίσκεται κ σε σχετικά βιβλία δημοτικού).Κατά συνέπεια η Ιθαγένεια προκύπτει μέσα απο σχέση βιολογική, κοινώς μόνον εξ αίματος. Ως εκ τούτου, είναι απορίας άξιον, γιατί βάσει του Συντάγματος μας -της γλωσσικής ετυμολογιας της λέξεως όσο κ της απλής λογικής …ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ κ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ,Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.
  Αγαπητή κυρία υπουργέ, πρκειται για ένα δίκαιο μα και ΣΟΦΟ οικουμενικό κανόνα, που προστατεύει κ τιμά τόσο τα δικαιώματα των μεταναστών όσο κ των ιθαγενών Ελλήνων.Η αλλαγή που επιδιώκεται τώρα… αν είχε γίνει πριν πολλούς αιώνες,θα έδινε » δωρεάν» (στην κυριολεξία θα χάριζε) την γη των Ινδιανων ΙΘΑΓΕΝΩΝ , στους βίαιους κ αιμοσταγείς-όπως η Ιστορία απέδειξε- νεο-αποικους της Ευρώπης.
  Δώστε υπηκοότητα, αγαπητή κυρία υπουργέ,ώστε να μην πικράνετε κανέναν.Ούτε τους Έλληνες,που σας εμπιστεύτηκαν, ούτε τους μετανάστες.Μείνετε μακρυά από επικίνδυνους-και γι αυτό παγκοσμίως ανεφάρμοστους- πειραματισμούς,που πασιφανώς, μόνον δεινά μπορουν να επιφέρουν στον τόπο μας, προκαλώντας σε βάθος χρόνου,πολιτιστικι-εθνικο-κοινωνικο-πολιτικο-θρηκευτικο-ιστορική αλλοίωση κ μετάλλαξη .Άλλα πράγματα περιμένουμε να δούμε από την κυβέρνησή κ όχι αυτά.
  Περιμένουμε να βοηθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να σταματήσει το σκληρό πενταετές πείραμα της Ευρώπης εις βάρος μας κι όχι να μας μετατρεψει και αυτή, η ίδια, η κυβέρνησή μας… σε πειραματόζωα.Με εκτίμηση…

 • 18 Μαΐου 2015, 08:06 | Κρεκούκια Ευγενία

  Αγαπητή κυρία υπουργέ,
  αυτό που απετράπη από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2012(Ραγκουσης)επιμένετε κ το επαναπροωθείτε προς ψηφιση, εις βάρος των Ελλήνων ιθαγενών.Η Ιθαγένεια όπως δίνουν την ερμηνεία τους, πάμπολλα λεξικά, «δεν δίνεται».Γεννιέσαι Έλληνας ή Ελληνίδα ,από 2 ή 1 γονέα Έλληνα (η γνώση-πληροφορία βρίσκεται κ σε όλα τα σχετικά βιβλία δημοτικού).Κατά συνέπεια η Ιθαγένεια προκύπτει μέσα απο σχέση βιολογική, κοινώς μόνον εξ αίματος. Ως εκ τούτου, είναι απορίας άξιον, γιατί βάσει του Συντάγματος μας -της γλωσσικής ετυμολογιας της λέξεως όσο κ της απλής λογικής …ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ κ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΣΙ ΛΟΓΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.
  Αγαπητή κυρία υπουργέ, πρκειται για ένα δίκαιο μα και ΣΟΦΟ οικουμενικό κανόνα, που προστατεύει κ τιμά τόσο τα δικαιώματα των μεταναστών όδο κ των ουτε κ των ιθαγενών Ελλήνων.Η αλλαγή που επιδιώκεται τώρα… αν είχε γίνει πριν πολλούς αιώνες,θα έδινε»δωρεάν»(στην κυριολεξία θα «χάριζε») την γη των Ινδιανων ΙΘΑΓΕΝΩΝ , στους βίαιους κ αιμοσταγείς-όπως η Ιστορία απέδειξε- νεο-αποικους της Ευρώπης.
  Δώστε υπηκοότητα, αγαπητή κυρία υπουργέ,ώστε να μην πικράνετε κανέναν.Ούτε τους Έλληνες που σας εμπιστεύτηκαν, ούτε τους μετανάστες.Μείνετε μακρυά από επικίνδυνους-και γι αυτό παγκοσμίως ανεφαρμοστους- πειραματισμούς,που πασιφανώς, μόνον δεινά μπορουν να επιφέρουν στον τόπο μας, προκαλώντας σε βάθος χρόνου,πολιτιστικι-εθνικο-κοινωνικο-πολιτικο-θρηκευτικο-ιστορική αλλοίωση κ μετάλλαξη .Άλλα πράγματα περιμένουμε να δούμε από την κυβέρνησή μας κ όχι αυτά.
  Περιμένουμε να βοηθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να σταματήσει το σκληρό πενταετές πείραμα της Ευρώπης εις βάρος μας κι όχι να μας μετατρεψει και αυτή η ίδια κυβέρνησή μας… σε πειραματίζωα.Με εκτίμηση…

 • 18 Μαΐου 2015, 08:31 | κωστας

  Όλοι είναι παράνομα εισελθοντες στη χώρα με πια λογική μπορεται να μιλάτε για ιθαγένεια Δώστε «υπηκοότητα» που δεν εχει καμία σχέση με το γένος θα χωρισετε τους Ελληνες όσους έχουμε απομεινη πλέον

 • 18 Μαΐου 2015, 08:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Οχι ιθαγένεια στους αλλοδαπούς…
  Δώστε υπο αυστηρές προϋποθέσεις ΜΟΝΟ υπηκοότητα…

  Η ιθαγένεια έχει εθνικά κληρονομικά στοιχεία για τους Ελληνες…
  Η υπηκοότητα περιλαμβάνει μόνο πολιτικά δικαιώματα για τους νόμιμους αλλοδαπούς…

  Απο δω και στο εξής θα ακούσετε πολλά ΟΧΙ.

 • 18 Μαΐου 2015, 07:37 | ΜΑΡΙΑ

  Το παράβολο των 100 Ευρώ είναι ελάχιστο Αφού για να κάνει κάποιος αλλογενής αίτηση για πολιτογράφηση απαιτείται να καταβάλει παράβολο 700 ευρώ, εάν είναι κάτοικος τρίτης Χώρας και το αίτημα του θα ικανοποιηθεί μετά από τουλάχιστον 2-3 χρόνια με την προΥπόθεση ότι θα απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις της επιτροπής πολιτογράφησης, θα πρέπει και ατην περίπτωση των αιτούντων την Ελληνική ιθαγένεια το παράβολο που θα υποβάλουν να είναι τουλάχιστον 700 Ευρώ. Το παράβολο των 100 Ευρώ να καταβάλουν μόνο αλλοδαποί πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς. Στην περίπτωση αυτή θα εισέλθουν στα ταμεία του κράτους αρκετά χρήματα με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν νέα μέτρα για περικοπές μισθών & συντάξεων.

 • 18 Μαΐου 2015, 07:49 | Σπύρος

  ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ να διορθωθεί η ΑΔΙΚΙΑ στο νομοσχέδιο, για τους ενήλικους που έχουν ΓΕΝΝΗΘΕΙ στην Ελλάδα ή ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση!

 • 18 Μαΐου 2015, 07:09 | Σωτήρης Κουτσογιάννης

  Η ιθαγένεια προϋποθέτει γενετικά χαρακτηριστικά κα Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης! Μήπως τελικά παρανομείτε;;

 • 18 Μαΐου 2015, 06:07 | Μανος Κουμιωτης

  Ιθαγένεια εννοείται ότι και οι δύο γονείς είναι Έλληνες π.χ. αν είχα γεννηθεί στην Κίνα θα είχα Κινεζική Ιθαγένεια;;;

  γιατί δεν ανοίγετε τα λεξικά να μάθετε τι θα πει Ιθαγένεια;;;;

  Δώστε Υπηκοότητα αν σας κόπτει τόσο πολύ και όχι Ιθαγένεια,
  ΥΠΗΗΚΟΟΤΗΤΑ ΝΑΙ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΟΧΙ.

 • 18 Μαΐου 2015, 04:20 | Θεόδωρος Χλωρίδης

  Η ιθαγένεια δεν χαρίζεται από κανέναν νόμο και από κανέναν Υπουργό. Πουθενά στον πλανήτη, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θα μπορούσαν κάποιοι νόμιμοι μετανάστες, και εφόσον υπάρξουν κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις, να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα. Υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κήρυξε αντισυνταγματικό τον Νόμο Ραγκούση και η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί την απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου της χώρας. Ας σταματήσει, επιτέλους, αυτή η χωρίς όρια και φραγμούς λατρεία προς τους λαθρομετανάστες. Οι Έλληνες δεν θα γίνουμε πρόσφυγες στην ίδια μας τη χώρα. Σεβαστείτε τους Έλληνες Πολίτες που σας εξέλεξαν.

 • 18 Μαΐου 2015, 00:53 | Κύρος

  Χαίρετε

  Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός οτι η λέξη Ιθαγένεια σημαίνει πως το άτομο που την κατέχει προέρχεται εκ του ιδίου γένους με τους πρόγονούς του. Η λέξη η ίδια λοιπόν αποτρέπει μια τέτοια δημόσια διαβούλευση. Όπως καλά γνωρίζετε η Ελληνική Γλώσσα χαρακτηρίζεται απο ακρίβεια. Δεν δύναται να συζητήσουμε κάτι που εξ’αρχής είναι λανθασμένο. Οδηγούμαστε σε άτοπον. Εάν λοιπόν σκοπός της κυβέρνησης ειναι να παρακάμψουμε την λογίκη και την σημασία των λέξεων της Γλώσσας μας τότε θα σάς παραπέμψω στον Κριτία του Πλάτωνος όπου μάς πληροφορεί πως ¨Η διαφθορά της Γλώσσης προκαλεί διασάλευσιν του λογικού¨.

  Πέραν τούτου, θα μπορούσατε να θέσετε σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της υπηκοότητας. Θεωρώ ορθό να δωθεί μεγαλύτερη έμφαση στην τροποποίηση των όρων για απόκτηση υπηκοότητας ώστε όλοι οι νόμιμοι μετανάστες να μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες. Από την φοίτηση σε σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας μεχρι τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για μια φιλόξενη παραμονή και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία. Κάτι που συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Παράκαμψη της γραφειοκρατίας και γρήγορη προσαρμογή κάθε νέου μέλους στην κοινωνία.

  Αντ’αυτού διαχωρίζετε τους όρους διακρίνοντας τους ανθρώπους σε υπήκοους και ιθαγενείς. Γνωρίζω πολύ καλά οτι πιέζεστε απο συγκεκριμένους εξωκοινοβουλευτικούς κύκλους για έναν ορισμένο σκοπό που θα εξηγήσω παρακάτω. Πρώτα όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους αγνούς και αθώους νόες που επεξεργάζονται σοβαρά μια τέτοια αλλαγή στα ελληνικά δεδομένα. Όποιαδήποτε προσωπική απόφαση θα πάρετε θα είναι για το μέλλον των παιδιών σας και το μέλλον του πολιτισμού αυτού του τόπου. Είστε αυτοί που δεχόμενοι την γνώση των προγόνων σας θα αφήσετε στην Ιστορία το ληθαράκι σας. Εσείς θα αποφασίσετε πως θέλετε να σάς θυμούνται τα παιδιά των παιδιών σας. Η απόφαση είναι μόνο δική σας.

  Απευθυνόμενος σε όσους διαβάζουν το κειμενό μου θα ήθελα να σάς πληροφορήσω πως ο μοναδικός λογος για τον οποίο πιέζουν οι κύκλοι που ανέφερα προηγουμένως να περάσει ο όρος ιθαγένεια σε νόμιμους μετανάστες είναι για να μπορούν σε 20 έτη απο σήμερα να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται βουλευτες του Ελληνικού κοινοβουλίου οπως ορίζει το Σύνταγμα.

  http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes

  Κατ’αυτόν τον τρόπο θα μπορούν στο μέλλον να υπάρξουν κόμματα αλλοεθνών τα οποία θα προασπίζουν το καθένα τα δικά του ιδιοτελή συμφέροντα. Αυτό θα προκαλέσει την διάλυση του κοινωνικού ιστού και θα φέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από τον αρχικό σχεδιασμό της κτήσης ιθαγένειας που σήμερα συζητάμε. Αυτός λοιπόν ο απλός λόγος μπορεί να σταθεί η αιτία για την διάλυση της Ελλάδος όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Γι’αυτό κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ ούτε καν να εισέλθω σε διαδικασία συζήτησης ενός τέτοιου αυτοκαταστροφικού άρθρου. Δημιουργήστε τα πλαίσια για μια καλύτερη αντιμετώπιση των νομίμων μεταναστών με ισονομία, ισηγορία και ισοπολιτεία τροποποιόντας τους όρους της υπηκοότητας.

 • 18 Μαΐου 2015, 00:46 | Γιώργος Λετάκης

  Δυστυχώς, δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε αυτό το θέμα περί της ιθαγενειας. Δώστε όσες υπηκοότητες θέλετε αλλά η λέξη ιθαγένεια έχει άλλη σημασία. Προέρχεται από τις εξής λέξεις (ευθύς + γένος δηλαδή κατευθείαν από το γένος). Εάν εγώ ήμουν παιδί 2 Κινέζων και τύγχανε να βγάλω όλες τις τάξεις του σχολείου εδώ στην Ελλάδα θα με κάνατε Έλληνα? Το γεγονός ότι κάποιος μένει σε μια χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν συνεπάγεται ότι κατέχει ελληνικές ρίζες που είναι και η ουσία της ιθαγένειας. Παρακαλώ πολύ αναθεωρήστε αυτήν την τροπολογία ώστε να μην χαθούν οι Ελληνικοί δεσμοί οδηγώντας την πατρίδα μας σε έναν πολυπολιτισμικό πληθυσμό χωρίς ιδεώδη και κοινές αξίες!

 • 18 Μαΐου 2015, 00:28 | χρηστος

  Παιδιά όσοι ανησυχειτε για την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου αυτου αν υπαγεστε ή όχι διότι έχουν παρασει πανω απο τρια χρόνια που αποφοιτησατε απο το πανεπιστημιο ή είστε πανω απο 23. διαβάστε το παρακάτω άρθρο. Μεταβατικές διατάξεις. Υπάρχει πρόβλεψη σχετική και για εσάς.

 • 17 Μαΐου 2015, 23:54 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Γεια σε όλους .
  Από όσα διαπίστωσα στην συζήτηση συμμετέχουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Σαφώς και θα πρέπει να υπάρχουν ΄΄κριτήρια» για την χορήγηση κάθε μορφής ιθαγένειας ή υπηκοότητας . Όπως ακριβώς συμβαίνει σε πολλές χώρες , αρκετά φιλελεύθερες ή όχι . Στην δική μας περίπτωση η χώρα μας βάλλεται κυριολεκτικά από ορδές μεταναστών , μη μπορώντας να αντέξει το βάρος μιας τόσο μαζικής μετανάστευσης .Σε περίπτωση που συνεχιστεί η τόσο μαζική εισβολή θα φτάσουμε να μιλάμε για αντικατάσταση πληθυσμού . Δεν θα ήθελα ούτε να φανταστώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά να δικαιούνται χωρίς κάποια αυστηρά κριτήρια να θεωρηθούν με μια υπογραφή Έλληνες πολίτες .Χωρίς μια αυστηρή διαδικασία για το ποιόν τους , για τις πεποιθήσεις τους ( ακραίους ισλαμιστές ) , γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το πείραμα του πολυπολιτισμού πετυχαίνει μόνο μέσα από αυστηρά αστυνομοκρατούμενες κοινωνίες , όπως π.χ. της Αμερικάνικης και όχι σε χώρες με χαλαρά κριτήρια όπως π.χ. της Σουηδίας που σπάνε τα ρεκόρ των βιασμών κάθε χρόνο με θύτες κυρίως μουσουλμάνους παράνομους μετανάστες . Να μην ξεχνάμε την νοοτροπία πολλών μουσουλμάνων για την σαρία και τη δημοκρατία .Να μην ξεχνάμε ότι σε περιοχές που υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι οι γυναίκες μετατρέπονται σε ζώα αυτόματα . Πράγμα φρικτό για την Ελληνική κοινωνία .Ο γράφων θα ήθελα να τονίσω ότι διατηρώ φιλικές σχέσεις με πολλούς μετανάστες , οι οποίοι απέδειξαν με τον τρόπο ζωής τους ότι αξίζει να ζούμε πλάϊ πλάϊ . Τι σημαίνει όμως αυτό: Σημαίνει ότι αυτοί έμαθαν από τους ντόπιους κατοίκους την νοοτροπία μας , τις Ελληνικές αξίες και πρότυπα ( τα θετικά τουλάχιστον στοιχεία ) της κοινωνίας μας χωρίς να προκαλούν , απλά μαθαίνοντας τον τρόπο ζωής μας . Ξέρετε κάποτε θα πρέπει να ειπωθεί και αυτό : ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΕΙ . ΑΥΤΑ θα πρέπει να είναι τα κριτήρια , και όχι η μόρφωση ή η εκπαίδευση. Μην μπερδεύετε την μόρφωση με την παιδεία . Οι μουσουλμάνοι τζιχαντιστές που αποκεφαλίζουν παιδιά ή αιχμαλώτους , πολλοί από αυτούς είναι ευρωπαίοι πολίτες ( πιθανόν με ιθαγένεια ) με μόρφωση μπορεί και καλύτερη από την Ελληνική . ΠΑΙΔΕΙΑ όμως δεν είχαν και γιαυτό δεν ευθύνεται η πολιτεία αλλά η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ η ΜΗ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ τους . Αλήθεια τι πιστεύετε θα πρέπει η κοινωνία να κάνει προσπάθειες αφομοίωσης η ο κάθε ενδιαφερόμενος από μόνος του . Ας το αναρωτηθούμε κάποτε και αυτό . Ας το καταλάβουν τα παιδιά μεταναστών που γράφουν στην διαβούλευση. Θα πρέπει να δεχόμαστε ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων κάθε έτος με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια με στόχο να μην αλλοιώνεται πληθυσμιακά η χώρα .

  ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ . ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΡΨΤΗΘΕΙΤΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ . ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ .

 • Είναι απαράδεκτο να δίνετε σε έναν ΜΗ ΕΛΛΗΝΑ Ελληνική Ιθαγένεια, θα μπορούσε να δίνεται υπηκοότητα διότι Ιθαγένεια δεν είναι απόκτημα αλλά η βιολογική σου καταγωγή, ένας Μπαγκλαντεσιανός ποτέ δεν θα γίνει Έλληνας επειδή στα χαρτιά θα κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια γιατί δεν γεννήθηκε από Έλληνες γονείς.
  Είναι άκρως ρατσιστικό κατά των Ελλήνων να αποκτά την ίδια ιθαγένεια με έναν ΕΛΛΗΝΑ που ζει στον τόπο αυτό χιλιάδες χρόνια ένας Αλλοεθνείς, και επίσης είναι Ρατσιστικό κατά του ίδιου του αλλοδαπού να του αφαιρούμε την εθνική του καταγωγή, δηλαδή να τον κάνουμε Έλληνα χωρίς να το θέλει.
  Όπως εσείς οι ίδιοι λέτε ότι οι αλλοδαποί είναι οικονομικοί μετανάστες, άρα αυτό που συνδέει αυτούς τους ανθρώπους με την Ελλάδα είναι το χρήμα και τίποτα το παραπάνω, αγάπησαν την Ελλάδα γιατί ζούνε καλύτερα σε σύγκριση με την Πατρίδα τους αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν.
  Ουσιαστικά αυτοί οι οικονομικοί συναλλαγή με τους αλλοδαπούς μόλις τελειώσει και βρούν άλλον προορισμό για Πατρίδα με καλύτερους οικονομικούς όρους θα φύγουν εκεί, και θα γίνουν εκεί οικονομικοί μετανάστες, επομένως γιατί να χρειάζονται την Ιθαγένεια όταν η σχέση τους με την Ελλάδα είναι καθαρά οικονομική ;

  Είναι παράλογο να δίνεις σε έναν κάτι που δεν είναι !
  Είναι παράλογα να βαπτίζεις έναν Πακιστανό ΈΛΛΗΝΑ ενώ δεν είναι, είναι Πακιστανός και πείτε μου ποιος ο λόγος να δώσετε στον Πακιστανό την Ελληνική Ιθαγένεια ; Δώστε του μια υπηκοότητα όσο ζει εδώ !

  Το να δίνουμε Ιθαγένεια σε έναν μη Ιθαγενή είναι σαν να δίνουμε πιστοποιητικό λύκου σε έναν σκύλο, άντε και πήρε το πιστοποιητικό λύκου ο σκύλος θα γίνει λύκος ;
  Για πάντα θα μείνει σκύλος !

 • 17 Μαΐου 2015, 22:24 | DHMHTRHS

  ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΑΠΕΜΒΗΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ.
  ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ?
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΤΣΙ?

 • 17 Μαΐου 2015, 21:40 | Δήμητρα Παπάζογλου

  Οι δικοί μου πρόγονοι έχουν πολεμήσει, πολάκις και με διαφόρους εχθρούς για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Όλοι αυτοί που έρχονται, ας πάρουν μόνο την υπηκοότητα και αυτήν με αυστηρότερες προϋποθέσεις και όχι την ιθαγένεια.

 • 17 Μαΐου 2015, 21:24 | frrok

  Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΕΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!!!

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ:KOLA FRROK