Άρθρο 13: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Τα άρθρα 157 έως 162 του Κεφαλαίου Α` του μέρους Ζ` του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/Α`), αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 157 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

1.            Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2.            Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση,  εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου, των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.

3.            Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι δεκαμελές και αποτελείται από: 

α)            δύο (2) Αντιπροέδρους του ΑΣΕΠ με τους αναπληρωτές τους

β)          έξη  (6) μέλη του ΑΣΕΠ με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ,

γ)            δύο (2) Βοηθούς Συνηγόρου του Πολίτη που προτείνονται από το Συνήγορο του Πολίτη με τους αναπληρωτές τους, επίσης βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη.

4.        Το Ε.Ι.Σ.Ε.Π. λειτουργεί σε δύο πενταμελείς συνθέσεις, κάθε μία από τις οποίες προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη του ΑΣΕΠ και ένας βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη.

5.            Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, η κατανομή τους στα Τμήματα, καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με βαθμό τουλάχιστον Δ’.

6. .          Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του ΕΙ.Σ.Ε.Π.

 

Άρθρο 158 Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων

1.            Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο και κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας, ένα ή περισσότερα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). Η σύσταση περισσότερων του ενός συμβουλίων, επιτρέπεται όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή είναι αναγκαίο για να μην καθυστερούν ιδιαίτερα οι διαδικασίες κρίσης. Με απόφαση του οικείου Υπουργού επιτρέπεται η σύσταση Σ.Ε.Π. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα οποία, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπονται τουλάχιστον δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις.

2.            Τα Σ.Ε.Π. είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τα Σ.Ε.Π. των Υπουργείων είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή άλλων αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Γενικών Γραμματειών που υπάγονται στο Υπουργείο, καθώς και για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Τα Σ.Ε.Π. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι αρμόδια τόσο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.

3.            Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται πρόεδρος αυτού με τους αναπληρωτές τους και έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην έδρα του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β`) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. Αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ορίζονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο και αν δεν υπάρχουν από Ν.Π.Δ.Δ. άλλου Υπουργείου. Στα Υπουργεία, στα οποία δεν προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Διευθύνσεις, τα Σ.Ε.Π. συγκροτούνται από προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

4.            Τα μέλη του Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.

5.            Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ’ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

 

Άρθρο 159 Υπηρεσιακά Συμβούλια

1.            Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

2.            Με απόφαση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στον ίδιο νομό, επιτρέπεται η σύσταση ενός ή περισσότερων κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η έδρα των κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

3.            Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.

4.            Στην Ακαδημία Αθηνών και σε κάθε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι, συνιστάται, με απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών ή του Πρύτανη Πανεπιστημίου ή του Προέδρου Τ.Ε.Ι, αντιστοίχως, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ένα (1) ή περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

5.            Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή πλειόνων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά).

6.            Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α)            Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

β) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο Προϊστάμενο Διεύθυνσης από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

               Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

γ)            Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων

7.            Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ένα από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.            Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

9.            Στα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι ή μέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α΄ από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6.

10.          Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται προσαρμογή προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού.

11.          Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

12.          Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.

13.          Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

 

Άρθρο 160 Θητεία

1.            Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό του. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31.12.2016.

2.            Η θητεία των μελών των Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

 

Άρθρο 161 Εκπροσώπηση των φύλων

Στα Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.

 

Άρθρο 162 Λειτουργία

1.            Κάθε συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.

2.            Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, με εξαίρεση την περίπτωση που μέλος του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλεγεί εκ νέου προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης αντίστοιχα.

3.            Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

4.            Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

5.            Το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.

6.            Οι πράξεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την υπογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορούν να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.

7.            Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.

8. Η ιδιότητα του εισηγητή των Συμβουλίων των άρθρων 157-159 δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.

9.            Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.»

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:50 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Γιατί πρέπει η ΕΙ.Σ.Ε.Π. να είναι αμειβόμενη?

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:14 | Π. Δελίδης

  Προτείνεται στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να έχουν δικαίωμα να ορίζονται και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και όχι μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι (Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης κατά περίπτωση), για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

 • Δεν είναι πλήρως κατανοητός ο λόγος της συνύπαρξης των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τηνίδια αρμοδιότητα της επιλογής προϊσταμένων.

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:20 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση» παρακαλώ όπως θεσπίσετε ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγηση του συνόλου αυτών.

  Κατά τη γνώμη μου η αξιολόγηση θα πρέπει να διακριθεί σε κύρια και σε επικουρική , η οποία να λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων στην κύρια αξιολόγηση.

  A. Στην κύρια αξιολόγηση έχω την άποψη ότι θα πρέπει να μοριοδοτούνται:
  -όλοι οι τίτλοι σπουδών(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί , διδακτορικά διπλώματα, μεταδιδακτορικά διπλώματα) ανεξαρτήτως αριθμού, χωρίς στους ομοειδείς να φθίνει με την αύξησή τους η βαρύτητά των τελευταίων ή αυτοί να μη μοριοδοτούνται (π.χ. ένας ο οποίος έχει 3 ή 4 ή περισσότερα μεταπτυχιακά θα πρέπει να βαθμολογηθεί με τα μόρια του ενός επί τον αριθμό τους ή με το άθροισμα του βαθμού καθενός επί τον ίδιο αριθμό μορίων) και ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας(να έχουν την ίδια βαρύτητα είτε είναι είτε όχι συναφείς με το αντικείμενο αυτής),
  -τα πτυχία ξένων γλωσσών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και με την ίδια βαρύτητα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας είτε πρόκειται είτε όχι για γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  -η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοριοδοτουμένων και των δύο εξίσου εάν ο υπάλληλος έχει επιτυχώς αποφοιτήσει και από τις δύο και με μόρια για καθεμία όχι λιγότερα του διδακτορικού, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι αυτών προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης,
  -η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό, ανά ημέρα επιμόρφωσης όπως η παρακολούθηση μεταπτυχιακού . Δεδομένου ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι 1 έτος, το οποίο έχει περίπου 250 εργάσιμες ημέρες, κάθε ημέρα πιστοποιημένης επιμόρφωσης θα πρέπει να μοριοδοτείται με τα μόρια ενός μεταπτυχιακού τίτλου/250,
  -οι δημοσιεύσεις άρθρων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, τέτοιες όμως που να λαμβάνονται υπόψη για ακαδημαϊκή εξέλιξη, με τα μόρια του διδακτορικού διπλώματος/(50x τον αριθμό των ατόμων που την έχουν συντάξει) η καθεμία. Και τούτο διότι δοθέντος ότι η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος είναι αναλόγως της χώρας και του πανεπιστημίου 3 ή 4 έτη και δεδομένου ότι για τη σύνταξη ενός τέτοιου άρθρου προς δημοσίευση απαιτείται συνήθως μισός έως ένας μήνας, σε χρονικό διάστημα όσο η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος περίπου 50 τέτοια άρθρα προς δημοσίευση μπορούν από 1 άτομο να συνταχθούν,
  -ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης από εδώ και στο εξής, oι οποίες να βασίζονται στην επίτευξη ορθολογικώς οριζομένων στόχων, πολλαπλασιαζόμενος επί ενός συντελεστή και δίνοντας μόρια όχι περισσότερα από την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δε θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης, καθώς σε μία Γενική Διεύθυνση αντικειμενικά μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων ή μη κάλυψη των κατωτάτων ποσοστών αυτών.
  Άποψή μου είναι να καταργηθεί η αυτοαξιολόγηση, καθώς φέρνει σε δύσκολη θέση τόσο τον αξιολογούμενο υπάλληλο, όσο και τον αξιολογητή, τον οποίο προκαταλαμβάνει και καθιστά έτσι δυσχερέστερο το έργο του.
  Αντί του εντύπου αυτοαξιολόγησης κάθε υπάλληλος κρίνεται αναγκαίο να συμπληρώνει Έκθεση στην οποία να αναφέρει αναλυτικά το έργο οποίο έχει επιτελέσει το προηγούμενο έτος, το έργο το οποίο το έτος αυτό του ανατέθηκε, καθώς και παλαιότερες εκκρεμείς υποθέσεις.
  Επίσης, η Έκθεση αυτή κρίνεται αναγκαίο να πιστοποιείται από τον άμεσο Προϊστάμενό του και να διορθώνεται ή συμπληρώνεται από αυτόν εάν χρειαστεί.
  Η αξιολόγηση των Εκθέσεων αυτών και γενικώς των προσόντων των Υπαλλήλων κρίνεται σκόπιμο να γίνεται από Ανεξάρτητες Επιτροπές ανωτέρων των αξιολογουμένων υπαλλήλων και κατά το δυνατόν της ίδιας με αυτούς ειδικότητας.

  Β. Σε ότι αφορά την επικουρική αξιολόγηση θα πρέπει να προτάσσονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.
  Ακολούθως, στην επικουρική αξιολόγηση η μοριοδότηση θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια όπως:
  – οι ηθικές αμοιβές
  -η επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και η επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα χωρίς προσαύξηση σε σχέση με αυτή στον ιδιωτικό τομέα,
  -η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
  -η συνάφεια των επιπλέον τίτλων σπουδών και των ως άνω δημοσιεύσεων με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -το συγγραφικό έργο(άρθρα, μελέτες, προτάσεις) και οι εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. , πέραν των δημοσιεύσεων του κυρίου πίνακα αξιολόγησης, και η συνάφειά τους με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -οι πειθαρχικές ποινές(αρνητικά).
  Επιπλέον ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα θα πρέπει να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης και άλλα βαρύτερα να οδηγούν τους δημοσίους υπαλλήλους σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Γ. Κατά τη γνώμη μου κρίνεται σκόπιμο να μην διενεργείται γραπτή εξέταση, διότι η σκοπιμότητά της διασφαλίζεται από τους τίτλους σπουδών και έτσι η διενέργειά της αντιτίθεται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.
  Επίσης δε θα πρέπει να διενεργείται συνέντευξη, λόγω του ότι για να διενεργηθεί κατά το δυνατόν αντικειμενικά θα πρέπει η επιτροπή διενέργειάς της να επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Δημόσιο.
  Ακόμη, κατά τη γνώμη μου,θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ενστάσεως:
  i) σε όλους τους υπαλλήλους και
  ii) για τη διόρθωση οποιασδήποτε βαθμολογίας και έως τον μέγιστο βαθμό.
  Ακόμη, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι βαθμοί και τα μισθολογικά κλιμάκια των Υπαλλήλων του Δημοσίου και οι μισθοί τους να καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τη θέση ευθύνης την οποία κατέχουν.
  Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα ποσοστά εκπροσώπησης των φύλων, καθώς αυτό αντίκειται στην αξιοκρατία και στην ισότητα των δύο φύλων.
  Επίσης,οι Υπάλληλοι του Δημοσίου, εφόσον έχουν τίτλο σπουδών που να τους το επιτρέπει, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να να είναι επιλέξιμοι σε όλες τις θέσεις ευθύνης, χωρίς να απαιτούνται από αυτούς επιπλέον προσόντα.

  Δ. Επιπλέον αφού με αυτόν τον τρόπο συνταχθούν ενιαίοι πανελλήνιοι πίνακες αξιολόγησης, κύριοι και επικουρικοί ανά ειδικότητα του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και αφού οριστεί η νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή μεταβατική περίοδος,ώστε πριν από την υιοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων, με βάση τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις τους, οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία και πτυχίο που να τους το επιτρέπει, να οριστούν να καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης.
  Όσοι έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα που να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης θα πρέπει να εξαιρούνται από την κάλυψη των θέσεων αυτών, ενώ όσοι έχουν διαπράξει άλλα βαρύτερα να οδηγούνται σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Ακόμη κατά τον χρόνο αυτό με βάση τη νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ,χωρίς αριθμητικό περιορισμό στην επιλογή, κρίνεται απαραίτητο να οριστούν οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπαλλήλους κατώτερης κατηγορίας να καλύψουν θέσεις ανώτερης κατηγορίας και αντιστρόφως, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα.

  Εάν προκύψει τελικά μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων σε ορισμένες ειδικότητες, τούτο θα πρέπει να οδηγήσει σε έξοδο από το Δημόσιο όσων έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στους ανωτέρω πίνακες αξιολόγησης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων(αρχικώς στους κυρίους και σε περίπτωση ισοψηφίας στους επικουρικούς) στις αντίστοιχες ειδικότητες.

  Έτσι οι ικανότεροι από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων θα καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης, θα γίνουν ορθολογικά οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού και οι λιγότερο ικανοί στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγηθούν σε έξοδο από το Δημόσιο. Εάν όμως προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα πρέπει να καλυφθούν με νέες προσλήψεις προσωπικού.

  Τέλος, αφού εφαρμοστεί η νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, προτείνω να οριστούν αναπληρωτές προϊσταμένων σε κάθε Υπηρεσία υπάλληλοί της και συγκεκριμένα οι ικανότεροι με βάση τους ανωτέρω πίνακες.

 • 14 Ιουλίου 2015, 18:28 | Δ/Υ

  άμεσος διαχωρισμός με κώλυμα για τη συμμετοχή σε υπηρεσιακό όλων όσων συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά – κομματικά όργανα.

 • 12 Ιουλίου 2015, 15:37 | p.a.

  Να μην υπάρχει περιορισμός στο βαθμό ενός υπαλλήλου για συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή θέση προϊσταμένων. Είναι προτιμότερο να τεθούν χρόνια υπηρεσίας γιατί με το πάγωμα βαθμών και τον τρόπο κατάταξης πολλοί έχουν εγκλωβιστεί σε πολύ χαμηλούς βαθμούς και αποκλειονται.

 • 11 Ιουλίου 2015, 13:10 | chris

  «Αρθρο 157 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.),……αποτελειται απο……
  β) έξη (6) μέλη του ΑΣΕΠ με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ,

  γ) δύο (2) Βοηθούς Συνηγόρου του Πολίτη που προτείνονται από το Συνήγορο του Πολίτη με τους αναπληρωτές τους, επίσης βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη. ε
  Διατυπωνω την απορια και την απογοητευση μου:ποσο δεοντολογικη εντιμη και αξιοκρατικη είναι η κριση και επιλογη Μονιμων Δημοσιων υπαλληλων απο Ειδικους Επιστημονες του Συνηγορου του Πολιτη (περιπτωση γ) αλλα και απο μελη του ΑΣΕΠ,που εκτιμω οτι εννοει εκ των συμβουλων που απαρτιζουντην συνθεση της Διοικησης και ειναι ολοι » τεως»δηλ. συνταξιουχοι? (Συνθεση ΑΣΕΠ: http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ASEP/Organogramma/Diikisi/sinthesi_asep.csp?tabId=0&lcmenuId= )περιπτωση β.

 • 10 Ιουλίου 2015, 18:16 | Δημήτρης κ.

  άρθρο 159, πργφ.9: Το υπουργείο ονομάζεται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 • 10 Ιουλίου 2015, 11:27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΤΑ ΕΙΔΕΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. ΚΑΤΕ ΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΝΟΥΝ. ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΩΡΟ, ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΚΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. ΕΞΑΛΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΣ ΕΞΕΙΔΚΕΥΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ. ΜΑΚΡΙΑ!!! ΟΙ ΔΕ ΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΣΤΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΕΠ. ΟΙ ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΙΤΕΣ, ΝΑ ΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΩΣ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΟΝΟΜΑΤΑ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΛΑΖΟΥΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΛΗΤΟΙ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Η ΤΟΥ Σ.Τ.ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΤΑ ΕΛΟΧΕΥΕΙ ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΝ ΤΕΛΗ, ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:13 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει να υπερτερεί το ΑΣΕΠ σε αυτό; Μήπως να έχουμε δύο τριμελή συμβούλια με συμμετοχή 1 ΑΣΕΠ, 1 ΣτΠ & 1 ΣΕΕΔΔ με συμμετοχή και Ειδικών αξιολογητών του ΕΚΔΔΑ με δικαίωμα τεκμηριωμένης αρνησικυρίας;

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:38 | Νίκος Πετρίδης

  Θετικό βήμα το νομοσχέδιο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της αξιολόγησης; Θα ανταμείβεται ο καλός υπάλληλος ή θα απολύεται ο κακός; Θα συνεχίσει η προαγωγή βάσει χρόνου στην υπηρεσία, η οποία είναι τουλάχιστον αστεία ειδικά σε επιστημονικούς κλάδους όπως οι ιατροί, όπου παρατηρείται ικανοί να είναι επιμελητές β´ και να διευθύνουν κάποιοι μόνο βάσει αρχαιότητας… Επίσης και σε «πολιτικές» θέσεις πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Ως πότε πχ θα τοποθετούνται διοικητές νοσοκομείων ή βιομηχανιών συνδικαλιστές… Στην αξία ενός διοικητή ή υπαλλου μετράει η κομματική δράση.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:08 | Παναγιώτης Νταής

  Τα ΣΕΠ αποτελούν απαράδεκτο θεσμό, η λειτουργία του οποίου απειλεί την ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης γιατί:
  1.Αποτελούνται από Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά από τον Υπουργό και θα αποτελούν την κορυφή του πελατειακού κράτους, για να θυμηθούμε τον εύστοχο τίτλο του ομώνυμου βιβλίου του καθηγητή Δ. Σωτηρόπουλου.
  2. Οι πολιτικά πλήρως ελεγχόμενοι Γενικοί Διευθυντές, θα αποφασίζουν – και μέσω μιας διαδικασίας υποκειμενικής συνέντευξης – για τις τοποθετήσεις των Διευθυντών, κάτι που θα συμπληρώσει τον πλήρη πολιτικό έλεγχο της ανώτατης διοικητικής ιεραρχίας.
  3. Μειώνονται οι εξουσίες του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λόγω και της παρουσίας αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, αποτελεί το απαραίτητο θεσμικό αντίβαρο, στην κάθε προσπάθεια για ασυδοσία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας.
  4. Ενισχύει υπερβολικά τις αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, στην καθημερινή εσωτερική λειτουργία των φορέων, κάτι που αποτελεί παρεκτροπή.
  Παναγιώτης Νταής
  Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:53 | Θωμάς Τζιάτζιος

  Η εκπροσώπηση των φύλων είναι σεξιστικός διαχωρισμός. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να καταλήξει να είναι διαμετρικά αντίθετο όταν θα επιλέγονται άνθρωποι όχι με την αξία τους αλλά με το φύλο τους. Το επόμενο βήμα θα είναι να επιλέγονται υποχρεωτικά και εκπρόσωποι άλλων φύλων (αμφί, ομοφυλόφιλοι, κλπ.) ή εθνοτήτων ή άλλων μειονοτήτων (ΑΜΕΑ, κλπ.); Πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και τίποτα άλλο δεν πρέπει να μας διακρίνει απέναντι στο Νόμο.