Άρθρο 08: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από δύο Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα και έναν άλλου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του ιδίου ή άλλων φορέων. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται παραπάνω της μίας Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, εάν υφίσταται παρόμοια ανάγκη. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της οικείας υπηρεσίας, ανεξαρτήτως συνδυασμού, ανάλογα με τη σχέση εργασίας του αξιολογούμενου στον οποίον αφορά η εξεταζόμενη έκθεση αξιολόγησης.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 7, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παρ. 5 και 5 παρ. 5.

3. Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά στις οποίες ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά για τις ανεξάρτητες αρχές, η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών. Κατ’ εξαίρεση, σε όσες υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου, αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:38 | Ζαχαρένια Δ.

  Άρθρο 8.1 Προτείνεται για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αντικειμενικότητας, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης να αποτελείται από ένα Προϊστάμενο Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα και δύο άλλου φορέα.

 • Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η παρ. 1 ισχύει και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική Γραμματεία Υπουργείου, Ανεξάρτητη Αρχή, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ….»

  Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν 2 αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ (ανάλογα με τη σχέση εργασίας του αξιολογούμενου) με δικαίωμα ψήφου.

  Η διάταξη της παρ. 3 «ειδικά για τις ανεξάρτητες αρχές, η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών» θεωρούμε ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που σε μια Ανεξάρτητη Αρχή δεν επαρκεί ο αριθμός των Προϊσταμένων για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:11 | Γιαννης Δελλαγραμμάτικας

  Στην παράγραφο 1 δεν αναφέρονται οι Ανεξάρτητες Αρχές, θα πρέπει να προστεθεί.
  Σε όλες τις επιτροπές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, θα πρέπει να υπάρχουν 2 αιρετοί με δικαίωμα ψήφου.

  Γιαννης Δελλαγραμμάτικας – Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΕΠ

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:17 | Βρέντζου Ειρήνη – Βαρδάκης Φιλοκτήτης

  Η σύσταση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, με προϊσταμένους γενικών δ/νσεων και πρόεδρο τον δ/ντη προσωπικού του φορέα, δεν εξασφαλίζει αμερόληπτη εξέταση των ενστάσεων.

 • Δε διευκρινίζεται από ποια εκλογική διαδικασία θα προκύπτει ο “πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων”

 • 14 Ιουλίου 2015, 18:05 | Δ/Υ

  Πρέπει να υπάρχει ρήτρα για τη συμμετοχή και στις επιτροπές και στα υπηρεσιακά, να μην έχει κατέβει υποψήφιος συνδικαλιστικού οργάνου τουλάχιστον μια 5ετία πριν το μέλος και άπαξ και έχει συμμετάσχει να κωλύεται να συμμετέχει σε συνδικαλιστικές – πολιτικές δραστηριότητες δια παντώς όσο διατηρεί τη δημοσιοϋπαλληλική του ιδιότητα.

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:03 | Μαρία Λιανού

  Δηλαδή στις ανεξάρτητες αρχές δεν μετέχει εκπρόσωπος των υπαλλήλων της υπηρεσίας? Όχι μόνον πρέπει να μετέχει, αλλά είναι ανάγκη να έχει και δικαίωμα ψήφου.

 • 13 Ιουλίου 2015, 13:53 | A.E.

  Ολα τα μέλη της επιτροπής πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν. Μεροληψία μπορεί να υπάρξει και από πλευράς υπαλλήλων και από πλευράς Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων όταν θα κρίνουν μια ένσταση και η αντικειμενικότητα δεν θα διασφαλιστεί με «μη ψήφο».

 • 13 Ιουλίου 2015, 12:56 | Μαρίνα

  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη για να μπορέσει να λειτουργεί με αντικειμενικό τρόπο. Οι Γενικοί Δ/ντες που υπηρετούν σήμερα εκτελούν, στην πλειοψηφία τους, χρέση Αναπληρωτή και κατέχουν τη θέση χωρίς την απαραίτητη κρίση από το αρμόδιο Συμβούλιο. Αυτά τα στελέχη του παλαιοκοματικού κράτους αδυνατούν να κρίνουν απερίσπαστοι απο τα συμφέροντα που τους έχουν χρήσει αρμόδιους!

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:29 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Επιτροπή με ειδικούς αξιολογητές και να υπάγεται στο ΕΚΔΔΑ. Δεν πρέπει κατ’ουδένα τρόπο να διορίζεται με απόφαση βυζαντινο-οθωμανών βεζυραίων-υπουργών!.-

 • 9 Ιουλίου 2015, 10:47 | Η.Α. Διευθυντής ΟΤΑ Α’β

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει:
  «Στην Επιτροπή συμμετέχει ΧΩΡΙΣ δικαίωμα ψήφου και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της οικείας υπηρεσίας»

  Γιατί χωρίς δικαίωμα ψήφου;
  Ούτε ή άλλως την «πλεοψηφία» έχουν τα διορισμένα μέλη.
  Που «ενοχλεί» 1 ή 2 επιπλέον ψήφος-οι στους 4 ή 5;

  Πρόταση για 5μελή επιτροπή που θα συμμετέχουν ΜΕ δικαίωμα ψήφου, ένας μόνιμος αιρετός & ένας αιρετός ΙΔΑΧ, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και στα υπηρεσιακά συμβούλια στις επιλογές.