Άρθρο 06: Συμβουλευτική Συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του έξη (6), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου.

3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να καταγράψει απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις υποβάλλονται απευθείας στον αξιολογητή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

4. Εφόσον προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου, ο οποίος υποχρεώνεται να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία για να βοηθήσει τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοση του. Σε περίπτωση παράλειψης της προαναφερόμενης υποχρέωσης, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγησή του ως δυσμενές στοιχείο.

 • Η προθεσμία των 2 ημερών της παρ. 3 για την καταγραφή των απόψεων-αντιρρήσεων από την πραγματοποίηση της συνέντευξης είναι ιδιαίτερα σύντομη. Θα πρέπει να οριστεί η ανωτέρω προθεσμία τουλάχιστον στις 5 εργάσιμες ημέρες, ώστε να παρέχεται στον αξιολογούμενο εύλογος χρόνος καταγραφής των απόψεων-αντιρρήσεών του.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:24 | Γιαννης Δελλαγραμμάτικας

  Στο άθρθο αυτό αναφέρει «Σε περίπτωση παράλειψης της προαναφερόμενης υποχρέωσης, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγησή του ως δυσμενές στοιχείο». Πως αποτυπώνεται κατα την αξιολόγηση ως δυσμενές στοιχείο;

  Γιάννης Δελλαγραμμάτικας – Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΕΠ

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:09 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  πάλι η συνέντευξη?????

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Η συμβουλευτική αξιολόγηση αφορά μόνο τους υπαλλήλους που δεν καταλαμβάνουν θέση ευθύνης ή συμπεριλαμβάνει και τους προϊσταμένους;;

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:32 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η συμβουλευτική συνέντευξη πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την συμπλήρωση της αξιολόγησης. Η όλη διαδικασία για έγερση αντιρρήσεων πρέπει να είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (βλ. σχετικό σχόλιο στο άρθρο 4) συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική καρτέλα αξιολόγησης. Δεν πρέπει πουθενά να υπάρχει χαρτί. Ζούμε στον 21ο αιώνα – όχι στον 19ο!