Άρθρο 09: Στοχοθεσία

1. Με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκησης και η καλύτερη ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας. Για την εφαρμoγή της στοχοθεσίας ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α) Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων καταθέτουν στον Υπουργό ή το όργανο διοίκησης εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει δράσεις της υπηρεσίας τους καθώς και τον γενικότερο προγραμματισμό του τομέα ευθύνης τους. Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ο αρμόδιος Υπουργός ή το μονομελές όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, αποφασίζει σχετικά επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια γνωστοποιεί και κατανέμει σε κάθε Γενική Διεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για το επόμενο έτος.
3. α) Η απόφασή της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους και παρουσιάζεται σε ολομέλεια των Διευθύνσεων ανά Γενική Διεύθυνση, υπό την προεδρία του Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης.
β) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης προβαίνουν σε μια κατ’ αρχήν εξειδίκευση, ανά οικεία Διεύθυνση, των στόχων που έχουν τεθεί στην Γενική τους Διεύθυνση, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους Διεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να εισηγηθούν περαιτέρω προσδιορισμό των στόχων κάθε Διεύθυνσης. Βάσει της εισήγησης αυτής εκδίδεται από κάθε Γενικό Διευθυντή απόφαση για τους στόχους κάθε Διεύθυνσης.
γ) Με ανάλογη διαδικασία με αυτήν του προηγούμενου εδαφίου οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος με απόφασή τους ορίζουν τους στόχους κάθε Διεύθυνσης ανά Τμήμα.
δ) Ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση των υπαλλήλων του Τμήματος του άρθρου 10, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του. Στη συνέχεια, μετά από συνέντευξη με κάθε υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του, ο προϊστάμενος καθορίζει γραπτά την ατομική στοχοθεσία του και την ειδικότερη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος, με ατομικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένες ενέργειες, με χρονικά προσδιορισμένη υλοποίηση.
ε) Ως προς τις οργανικές μονάδες επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις του εδαφίου (δ).
4. Στις αποφάσεις στοχοθεσίας καθορίζονται ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις στοχοθεσίας, εκτός των ατομικών του εδαφίου (δ) της παραγράφου 3 κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό που αφορούν και δημοσιεύονται στην Διαύγεια.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 3 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) , της παραγράφου 8 του άρθρου 267 και της παραγράφου 15 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) καταργούνται.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:30 | Απόστολος Φαλιάγκας

  Στο αρ. 9 παρ. 2α ορθά ζητείται ότι «οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων καταθέτουν στον Υπουργό ή το όργανο διοίκησης εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει δράσεις της υπηρεσίας τους καθώς και τον γενικότερο προγραμματισμό του τομέα ευθύνης τους». Ομως αυτό δεν αποτελεί υλοποίηση την απόφασης του υπουργού για τους προτεινόμενους στόχους («ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος»). Προφανώς υπάρχει κάτι λάθος στη διατύπωση. Η ισχύουσα διαδικασία είναι να υποβάλουν οι γενικές δ/νσεις τις προτάσεις τους και ο υπουργός να τις εγκρίνει.
  Αυτή όμως ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ που έχει κληροδοτηθεί από προηγούμενες νομοθεσίες. Ο λόγος είναι ο εξής: στη διαδικασία αυτή ο γενικός δ/ντής κάθε υπηρεσίας ζητά από τους δ/ντες να προτείνουν τους στόχους τους και αυτοί με τη σειρά τους ζητούν από τους υπαλλήλους να προτείνει ο καθένας τους δικούς του. Ομως ο κάθε υπάλληλος βλέπει μέσα από αυτό μόνον τον εαυτό του διότι δεν έχει σφαιρική γνώση ούτε άποψη (στις περισσότερες των περιπτώσεων). Το τελικό αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να είναι: οι στόχοι τίθενται από αυτούς που θα έπρεπε να είναι οι αποδέκτες της στοχοθεσίας και οι οποίοι γίνονται έτσι οι ίδιοι στοχοθέτες. ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ της πρακτικής αυτής είναι η ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, η οποία δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο ούτε το κράτος αλλά τον καθένα υπάλληλο χωριστά, ο οποίος ακoύσια μεν αλλά de facto έχει στοχοθετήσει υπερ του εαυτού του!!
  Από την προηγούμενη εμπειρία μου στον ιδωτικό τομέα ως Μηχανικός Οργάνωσης Παραγωγής σε παραγωγική διαδικασία εργοστασίου μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η στοχοθεσία στην πράξη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει ονομαστεί «στοχοθεσία» στο δημόσιο και το οποίο είναι ουσιαστικά μια νέα μορφή γραφειοκρατείας χωρίς σκοπούς και όρια.

 • Για μια επιτυχημένη και δίκαιη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα ευέλικτο, αντικειμενικό και ρεαλιστικό σύστημα στοχοθεσίας. Προαπαιτούμενο για την στοχοθεσία είναι όμως o σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (job description)που πρέπει τάχιστα να δρομολογηθεί. Διαφορετικά ολόκληρο το οικοδόμημα της αξιολόγησης θα καταρρεύσει ή θα απαξιωθεί.

 • Η υλοποίηση της στοχοθεσίας θεωρούμε ότι έχει ως βασικές προϋποθέσεις:
  1. το καθηκοντολόγιο κάθε υπαλλήλου
  2. την καταγραφή της επιβάρυνσης του χρόνου κάθε υπαλλήλου με τα ανατεθιμέν καθήκοντα
  3. τις ιδιαιτερότητες στην εκτίμησης των λεπτομερειών της ατομικής στοχοθεσίας (αντικειμενικότητα δεικτών μέτρησης, αποκλίνουσες περιπτώσεις, εξωτερικοί παράγοντες κ.λπ.)

  Σήμερα υπάρχουν υπάλληλοι χρεωμένοι με αντικείμενα που καλύπτουν 300% του χρόνου τους και άλλοι το 15%. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογούνται επί ίσοις όροις, για παράδειγμα σε πόσες μέρες διεκπαιρεώνουν μία υπόθεση.

  Θεωρούμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ατομικό καθηκοντολόγιο για κάθε υπάλληλο το οποίο α) θα περιλαμβάνει καθήκοντα σχετισμένα με την υπηρεσία που ανήκει και β) να συνοδεύεται με υποχρεωτική εκτίμηση του χρόνου που απαιτούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα από τον υπάλληλο από τον εργασιακό του χρόνο. Το επιτρεπτό όριο θα πρέπει να είναι 75-150%. Στην περίπτωση υπέρβασης του 100% (λόγω έλλειψης προσωπικού) θα πρέπει να διαστέλονται ανάλογα και οι απαιτούμενοι χρόνοι διεκπαιρέωσης.

  παράγραφος 3δ

  “ο προϊστάμενος Τμήματος … προτείνει … τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του”. Να προστεθεί και το καθηκοντολόγιο του.

 • 14 Ιουλίου 2015, 14:04 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Οι στρατηγικοί στόχοι κάθε υπηρεσίας πρέπει να καθορίζονται από τον Υπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα κάθε Γενικής Δ/νσης που Προϊστανται.
  Οι στοχοθεσία δεν θα μπορεί να τροποποιείται? Μπορεί στη διάρκεια του έτους να παρουσιαστούν νέα αντικείμενα για κάποιο τμήμα όπως π.χ. η σύνταξη κάποιου νομοθετήματος που δεν είχε προβλεφθεί, ή η με νόμο τοποποίηση κάποιας διαδικασίας. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της στοχοθεσίας, αν δεν θέλουμε να αποτελεί ένα απλό «σχέδιο επί χάρτου»

 • 14 Ιουλίου 2015, 10:09 | Λευτέρης Σ.

  Είμαι υπέρ της στοχοθεσίας. Ο τρόπος ωστόσο που γίνεται έχει οδηγήσει στις παρακάτω καταστάσεις (αληθινά περιστατικά):

  Υπάλληλος πρωτοκόλλου/Υπάλληλος υπεύθυνος για τις άδειες προσωπικού/Υπάλληλος ταμειακής Υπηρεσίας λέει (ο καθένας χωριστά):

  -πέρυσι διεκπεραίωσα 3456 έγγραφα εισερχόμενα/ 6789 εξερχόμενα,
  – 453 κανονικές/ 37 αναρρωτικές άδειες
  – 678 εντάλματα προπληρωμής

  φέτος διεκπεραίωσα 4456 εισερχόμενα/ 8879 εξερχόμενα
  – 567 κανονικές / 77 αναρρωτικές
  – 789 εντάλματα προπληρωμής

  Όλοι έχουν σχετική αύξηση του καταγεγραμμένου υπηρεσιακού έργου. Όλοι θεωρούν ότι είναι άριστοι υπάλληλοι, όλοι θα απαιτήσουν bonus. Όλοι θα καμαρώνουν. Και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί καμία διορθωτική ενέργεια στην εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου.

  Φρονώ ωστόσο ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης. Χρειάζεται ριζικός επανασχεδιασμός όλων των θέσεων και του τρόπου εργασίας.
  Βάλτε καλύτερα απολύτως εξειδικευμένους ειδικούς να κάνουν on the job audit της κάθε θέσης εργασίας.

 • 13 Ιουλίου 2015, 12:00 | Μαρίνα

  H στοχοθεσία, στο βαθμό που θα καταφέρει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες των θέσεων εργασίας, είναι ο μοναδικός τρόπος ανάδειξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων κάθε υπαλλήλου. Η ορθολογική εφαρμογή του θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο της αξιολόγησης όσο και της αποτύπωσης των ιδιατεροτήτων και αδυναμιών του υφιστάμενου προσωπικού στο δημόσιο επιδιώκοντας την αέανη επιμόρφωση του και βελτίτωση των επιδόσεων του.

 • 13 Ιουλίου 2015, 09:18 | Στ.Λαμπροπούλου

  Πριν από την στοχοθεσία και γενικότερα από την αξιολόγηση μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που θα εντοπίζει τους ικανούς ηγέτες οι οποίοι θα ηγούνται και θα βοηθούν να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα τόσο στο άμεσο περιβάλλον τους όσο και στην κοινωνία γενικότερα;
  Η αναγνώριση ηγετικών ικανοτήτων σε άτομα της δημόσιας διοίκησης θα βοηθήσει στο συμφέρον του καλού κοινού και τα αποτελέσματα θα είναι καρποφόρα για όλους μας.
  Γιατί μόνο όταν υπάρχουν και εντοπιστούν ικανοί ηγέτες θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά η στοχοθεσία, η δίκαιη αξιολόγηση, η αξιοκρατία , η εκπαίδευση αλλά και κάθε άλλο μέσω που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  Σταυρούλα Λαμπροπούλου

 • 11 Ιουλίου 2015, 20:01 | ΔΑΤΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να τεθεί στοχοθεσία επειδή η επίδοση του υπαλλήλου εξαρτάται από είδος του αντικειμένου πάνω στο οποίο εργάζεται σε μια υπηρεσία , τον φότρο εργασίας , και την επάρκεια προσωπικού.
  Ο προιστάμενος κάθε οργανικής μονάδας σε επίπεδο Διεύθυνσης – Τμήματος είναι αυτός που μπορεί να κρίνει την απόδοση και την προσπάθεια του υπαλλήλου ,τις πρωτοβουλίες που παίρνει την ταχύτητα και την ικανότητα του καθώς και την συμπεριφορά του με την άμεση παρατήρηση εν ώρα εργασίας.
  Σε μια υπηρεσία που πρέπει να διατηρηθούν κάποια στάνταρ και δεν υπάρχει προσωπικό ο καλός υπάλληλος πως θα πιάσει τον στόχο και πως θα κριθεί;
  Η στοχοθεσία θα δημιουργήσει άγχος, σύγχιση, κατασπατάληση εργατοωρών και θα επιδεινώσει την απόδοση των υπαλλήλων και ως εκ τούτου την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
  Αντι να δημιουργείτε περισσότερο άγχος καλύτερα να δωθούν κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας.
  Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγικότητα εξαρτάται από την καλή ψυχολογία – θετικό κλίμα στο χώρο εργασίας του υπαλλήλου.

 • 11 Ιουλίου 2015, 13:10 | Π.Δ

  Η Στοχοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί στις Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, ώστε να μην χάνονται εργατοώρες για τα θέματα αυτά χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
  Δεν έχει νόημα να εφαρμόζεται π.χ σε εξωτερικά συνεργεία Δήμων , που απασχολούνται καθημερινά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ή εργασίες ρουτίνας.
  Εκεί αξιολογείς με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Και μπορεί να συνδεθούν επιπλέον απολαβές, απλά με βάση την βαθμολογία τους, με κυρίαρχο κριτήριο την αποτελεσματικότητα τους.

 • 11 Ιουλίου 2015, 13:40 | Π.Δ

  Κυρίαρχο πρέπει να είναι η επίτευξη των στόχων με κίνητρα. Όμως με κάποιο τρόπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συνδέονται με την αξιολόγηση : οι συνθήκες εργασίας, οι ιδιαιτερότητες και η οργάνωση της κάθε μονάδας εργασίας. Ιδιαίτερα εάν συνδεθεί η παραγωγικότητα με την μισθολογική ή άλλη εξέλιξη.
  Κάποιες καλά οργανωμένες Υπηρεσίες, με επαρκή προσωπικό, μέσα, με ικανούς Προϊσταμένους κλπ θα έχουν μεγάλη παραγωγικότητα και εύκολα θα ξεχωρίσουν οι ικανοί ή μη εργαζόμενοι. Ενώ άλλες Υπηρεσίες για τους αντίθετους ή και άλλους λόγους δεν θα είναι αποτελεσματικές. Θα είναι πολύ άδικο για τον ικανό και άριστο εργαζόμενο που θα βρεθεί να εργάζεται π.χ σε μια προβληματική και αναποτελεσματική Υπηρεσία και δεν θα μπορεί ουσιαστικά να αποδώσει, να αξιολογείτε από την επίτευξη στόχων όταν τις περισσότερες φορές δεν εξαρτάτε μόνο από τον ίδιο.

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:09 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η στοχοθεσία διευκολύνεται όταν υπάρχει αποτύπωση σε διαγράμματα ροής των διαδικασιών που «τρέχουν» εντός του Οργανισμού. Επίσης, αποτελεί προϋπόθεση κάθε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (διαφορετικά η αξιολόγηση είναι μόνο κατ’ όνομα τέτοια). Η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω είναι παρεμφερής με την διαδικασία του Management Plan της ΕΕΤΤ (στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια εισαγωγής της στα αποστεωμένα υπουργεία περασμένων αιώνων).

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:15 | ΟΛΓΑ

  Οταν προκειται για υπηρεσια ή τμημα το οποιο εχει αρμοδιοτητα ελεγχων (π.χ. καταγγελιες αυθαιρετων, εκδοση αδειων) η στοχοθεσια ειναι σχεδον ανεφαρμοστη διοτι για ολες τις ενεργειες των υπαλληλων υπαρχουν νόμοι που καθοριζουν κυρωσεις τοσο χρηματικες οσο και χρονικες. Επομενως προκειμενου η Υπηρεσια να δύναται να αναδείξει τις τυχον ικανοτητες η τις ελειψεις των υπαλληλων της θα πρεπει να εχει καταλληλα δομημενους στοχους.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:22 | Παναγιώτης Νταής

  Η προτεινόμενη διάταξη θα μείνει – όπως και η πανομοιότυπη προηγούμενη – ανεφάρμοστη, γιατί δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που την καθιστούν ανεφάρμοστη όπως: α) εμπλέκεται η πολιτική ηγεσία στη διαδικασία, ενώ η εμπειρία έχει δείξει ότι το πολιτικό προσωπικό και οι συμβουλοί του, είναι εντελώς ανεπαρκείς και ασχολούνται με άλλα πράγματα (δημόσιες σχέσεις, εμφανίσεις σε ΜΜΕ, ρουσφέτια, κομματικές ασχολίες κ.α.), β) δεν περιορίζεται η εφαρμογή του στις υπηρεσίες που έχουν αντικείμενο το οποίο ενσωματώνει εκροές πλήρως μετρήσιμες με ποσοτικούς δείκτες, γ) δεν περιορίζεται η εφαρμογή του έως τη στοχοθεσία μονάδων, αλλά επεκτείνεται και σε υπαλλήλους, κάτι που θα δημιουργήσει αμυντικά αντανακλαστικά, που θα οδηγήσουν στην υπονόμευσή του, γιατί ο κάθε υπάλληλος, θα φοβηθεί ότι ένα τέτοιο έωλο σύστημα στοχοθεσίας, θα αποτελέσει στοιχείο της ατομικής του αξιολόγησης.
  Π. Νταής

 • 9 Ιουλίου 2015, 12:46 | Χ. Μαρής

  1. Δεν προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της στοχοθεσίας (δημοσίευση Διαύγεια). Προτείνεται η 31/12 κάθε έτους

  2. Στοχοθεσία προβλέπονταν και σε προηγούμενη νομοθεσία, όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε σε καμία Υπηρεσία, καθώς δεν προβλέπονταν ρητή υποχρέωση ορισμού στόχου από τη Διοίκηση ούτε κυρώσεις στη περίπτωση που δεν υλοποιούνταν. Αυτό το λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί- εκτός αν υπάρχει σκοπιμότητα ή όλα αυτά είναι προσχηματικά.

  3. Χωρίς την ύπαρξη Στόχων, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού.

  4. Δεν ορίζονται κατηγορίες στόχων (ποιοτικοί, ποσοτικοί) ή κριτήρια για την ορθή στοχοθέτηση. Το να βάλει μια Υπηρεσία στόχο ότι οι επιστολές πρέπει να απαντώνται εντός π.χ. 3 μηνών – λόγω έλλειψης προσωπικού- προφανώς δεν είναι αποδεκτός στόχος. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η έκδοση ΥΑ με προθεσμία έκδοσης για το θέμα αυτό.

  5. Δεν προβλέπεται αποτίμηση των στόχων που τέθηκαν κάθε έτος. Προτείνεται ρητή υποχρέωση της διοίκησης για την σύνταξη σχετικής έκθεσης με συγκεκριμένη προθεσμία ανά έτος, που θα αναφέρει τουλάχιστον το ποσοστό επίτευξης των στόχων.

  6. Η στοχοθεσία είναι ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο θέμα και προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με ένα νόμο -«και ας κόψουν το λαιμό τους να τον εφαρμόσουν»- χρειάζεται σοβαρή μελέτη από έμπειρους στο αντικείμενο επαγγελματίες, εκπαίδευση προσωπικού και πολύ υποστήριξη για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στην αρχή τους. Αν δεν υπάρξουν επαρκείς πόροι και σοβαρή αντιμετώπιση, το εγχείρημα θα έχει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να εμπλακεί σοβαρα. Θεωρώ ότι τόσο η task force -αν υπάρχει- όσο και η Κύπρος -με το μεγάλο πλεονέκτημα της γλώσσας και της κατανόησης της νοοτροπίας) μπορεί να δώσει σοβαρή τεχνογνωσία.

  8. Τελευταίο αλλά σημαντικό: Δεν μπορεί να υπάρξει στοχοθεσία, αν για κάθε οργανισμό δεν έχει καθοριστεί ρητά τουλάχιστον η Αποστολή του.

 • 9 Ιουλίου 2015, 10:12 | Θανάσης Π.

  Η στοχοθεσία πρέπει να ξεκινήσει από την Κεντρική Κυβέρνηση.

  Με συνεργασία των αρμοδίων υπουργείων θα πρέπει να ταξινομηθούν οι υπηρεσίες σε τομείς ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν: υπηρεσίες περιβάλλοντος, υπηρεσίες εκτέλεσης έργων, υπηρεσίες εκτέλεσης μελετών, υπηρεσίες δημοτολογίου, υπηρεσίες ασφαλιστικών φορεών κλπ και να υιοθετηθούν προτεινόμενοι βασικοί στόχοι ανα είδος υπηρεσίας.

  Στη συνέχεια στην Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάθε τομέα είτε αυτός υπάγεται σε Υπουργείο, είτε σε Ανεξάρτητη Αρχή είτε σε Δημο είτε σε Περιφέρεια, να προτείνονται πέντε ή δέκα βασικοί τομεακοί στόχοι.

  Τους στόχους αυτούς να οφείλει να εξειδικεύσει ή να εμπλουτίσει με άλλους τρεις – τέσσερις ο εκάστοτε φορέας με απόφασή του ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες.

  Σε γενικές γραμμές καλό είναι ναμ μην υπάρχουν εντελώς διαφορετικοί στόχοι ανά φορέα τους οποίους να καθορίζει εντελώς υποκειμενικά ο κάθε φορέας και χωρίς κάποια κεντρική κατεύθυνση.

 • 9 Ιουλίου 2015, 08:05 | Θωμάς Τζιάτζιος

  Η στοχοθεσία έτσι όπως τίθεται δεν λαμβάνει υπόψη το συνεχώς μεταβαλόμενο τοπίο των απαιτήσεων αιρετών και των αιτημάτων πολιτών, που αναγκάζει σε συνεχείς τροποποιήσεις των στόχων. Με ποιά διαδικασία θα γίνεται αυτό; Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι οι συνεχείς αλλαγές των στόχων περιορίζουν την αποδοτικότητα. Γενικότερα η υιοθέτηση της διοίκησης με στόχους χρειάζεται πολλά βήματα για να εφαρμοστεί ουσιαστικά στη δημόσια διοίκηση όπου εδώ και χρόνια λειτουργεί ως μια αναγκαία γραφειοκρατία, χωρίς καμία ουσία. Δεν μπορεί ξαφνικά να εφαρμόζεται στην αξιολόγηση, γιατί έτσι μόνο ως ύποπτο μπορεί να εκληφθεί. Πρέπει για κάθε είδους αντικείμενο να υπάρξει κατάλογος μετρήσιμων στόχων, που δύσκολα προσδιορίζονται, ειδικά για μακροχρόνια αντικείμενα, όπως η εκπόνηση μελετών μηχανικών.

 • 9 Ιουλίου 2015, 06:23 | Λ. Λάλου

  Θεωρώ οτι η εφαρμογή της ιδέας της «Στοχοθεσίας» στο δημόσιο τομέα είναι μια ΠΕΡΙΤΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λαθεμένη αντιγραφή από τον ιδιωτικό τομέα) που το μόνο που θα επιτύχει θα είναι να μειωθεί περισσότερο η παραγωγή του Δημοσίου, μια και θα ασχολούμαστε όλοι και θα σπαζοκεφαλιάζουμε με τις διαδικασίες καθορισμού και αξιολόγησης στόχων που τελικά δεν θα οδηγούν πουθενά, δεν θα επιτυγχάνονται πραγματικά, και θα καταλήξουν απλώς ένα παραθυράκι για να αυξάνονται οι μισθοί κάποιων που θα καταφέρνουν να παρουσιάζουν επίτευξη στόχων μόνο στα χαρτιά.

  Η ιδέα για «Στοχοθεσία» με πρόσθετη αμοιβή (Bonus), είναι καλή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες κλπ που παράγουν μετρήσιμο έργο και προϊόν το οποίο εξαρταται από την εργατικότητα, την ταχύτητα και την αποδοτικότητα του εργαζόμενου.

  Στο δημόσιο όμως, συνήθως η ποσότητα έργου δεν εξαρταται από τον υπάλληλο αλλά από το πληθος των εισερχομένων υποθέσεων και την ποικιλότητά τους και τις ιδιαίτερες ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ δυσκολίες τους, τις οποίες θέλει δεν θελει ο υπάλληλος θα τις διεκπεραιώσει όσες και να είναι με τον πιο πρόσφορο τρόπο, χωρίς να είναι ποτέ δυνατόν να τις αξιολογήσει κανένας προϊστάμενος ή αξιολογητής και να τις συγκρίνει με σημείο αναφοράς τους προκαθορισμένους (και άρα σταθερούς) στόχους.

  Για τον ίδιο λόγο (η μή προβλεψιμότητα των εισερχόμενων υποθέσεων) είναι πρακτικά αδύνατον στις περισσότερες Υπηρεσίες να καθοριστούν «Στόχοι».

  Φρονώ οτι πρέπει να αποσυρθεί η ιδέα της «Στοχοθεσίας» διότι θα πολλαπλασιάσει την ενδο-γραφειοκρατική γαγγραινα του Δημοσίου, θα κάνει δυσκολότερη την εργασία του υπαλλήλου χωρίς όφελος, και αντι να δουλεύουμε για το καλό του πολίτη θα μεριμνούμε και θα τιρβαζουμε περι άλλα, εις βάρος αυτού του οποίου πράγματι εστι χρεία.

  Αφήστε τους Δημοσίους Υπαλλήλους να εργαστούν και όχι να χάνουν το χρόνο και την ενέργειά τους μετρώντας, ζυγίζοντας και καταγράφοντας κάθε στιγμή τι έκαναν. Ειναι δε ύποπτο έως προφανές οτι η «στοχοθεσία» έχει σαν σκοπό τον αρρωστημένο έλεγχο και καταπίεση του υπαλλήλου, που τελικά περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί στην απόδοσή του.

  Αρμόζει δε εδω και το παρκάτω σοφό και χαρακτηριστικό παραμύθι για το εργατικό μυρμήγκι, το οποίο ακόμα κι αν το γνωρίζετε, είναι σημαντικό να το ξαναδιαβάσετε:

  http://www.jenny.gr/working-antz/

  Καλός υπάλληλος είναι ο ευχαριστημένος υπάλληλος.

  Καλημέρα.