Άρθρο 12: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:

 

Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ) έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί  ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι  ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:

α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή

β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή

γ) έχουν καταταγεί πρώτοι, δεύτεροι ή τρίτοι στην αξιολογική σειρά κατάταξης του τμήματος τους, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος  επί δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους πριν την υπό επιλογή περίοδο και έχουν συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη

δ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

β) αα) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε αργία ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145.

ββ) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε αργία ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία αποκλειομένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, ο οποίος κωλύεται κατά τα ανωτέρω, έστω και εάν το κώλυμα αρθεί κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής.

γ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα κατόπιν επιλογής, για μία μόνο επιπλέον θητεία.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 5 δεν πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

7. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων.

8. Οργανικές μονάδες κατά την έννοια του παρόντος είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα ή οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, και το αυτοτελές γραφείο. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.

 

Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων

1. α) Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: αα)-Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων. ββ)- Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης γγ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  και δδ)- Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.  Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων επίπεδου Τμήματος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται ετησίως με μέριμνα του ΑΣΕΠ και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτήν, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην απόφαση, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας.

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:

-Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας 30% για την κατηγορία (αα), 20% για την κατηγορία (ββ), 40%  για την κατηγορία (γγ), 10%  για την κατηγορία (δδ).

-Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 20% για την κατηγορία (αα), 20% για την κατηγορία (ββ), 40%  για την κατηγορία (γγ) και 20% για την κατηγορία (δδ)

-Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 15%  για την κατηγορία (αα), 20% για την κατηγορία (ββ), 40% για την κατηγορία (γγ) και 25% για την κατηγορία (δδ).

3. Ο συνολικός αριθμός των μορίων της αξιολόγησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 130% για αυτόν που συγκεντρώνει τον καλύτερο μέσο όρο στην αξιολόγηση των τριών τελευταίων ετών πριν από την κρίση, κατά 120% για αυτόν που συγκεντρώνει τον δεύτερο καλύτερο μέσο όρο και κατά 110% για αυτόν που συγκεντρώνει τον τρίτο καλύτερο μέσο όρο. 

4. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και των αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α. Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

– Ο βασικός τίτλος σπουδών δεν μοριοδοτείται, εφόσον αποτελεί τυπικό προσόν του κλάδου που απαιτείται για την επιλογή προϊσταμένων.

– Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται με 40 μόρια

– Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,  με 80 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 50 μόρια.

– Το διδακτορικό δίπλωμα με  200 μόρια και το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα με 80 μόρια.       

– Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα  προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.

– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 120 μόρια

– Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση μοριοδοτείται με μισό μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 20 μόρια.

– Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 25 μόρια.

– Για την άριστη γνώση και δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 15 μόρια, ενώ για  την τρίτη 10 και 5 μόρια αντίστοιχα. Για την άριστη γνώση μίας γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 μόρια, και για την πολύ καλή γνώση, 5 μόρια. Για υπαλλήλους με υπηρεσία άνω των 15 ετών μοριοδοτείται και η καλή γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 5 μόρια και η καλή γνώση άλλης γλώσσας με 3 μόρια.

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους υπολογίζεται ένα εκ των προσόντων αυτών, στο οποίο αντιστοιχούν τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/4 των μορίων κάθε επόμενου πρόσθετου προσόντος εκ των προαναφερομένων. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 μόρια.

 

β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:

– Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 450 μόρια και συγκεκριμένα για κάθε έτος υπηρεσίας 15 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 150 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2 μόρια με ανώτατο όριο τους 75 μήνες).

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1 μόριο με ανώτατο όριο τους 200 μήνες).

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 100 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 0,5 μόρια με ανώτατο όριο τους 200 μήνες).

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

Στους υποψήφιους που έχουν υπηρετήσει και σε θέση ευθύνης τα μόρια που αντιστοιχούν στη θέση αυτήν προστίθενται στα μόρια που συγκεντρώνουν από τη συνολική εργασιακή τους προϋπηρεσία.

Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο προσμετράται μόνο το μισό των ανωτέρω μορίων.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την  Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 μόρια.

 

γ.   Αξιολόγηση   

Η βαθμολογία του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας των άρθρων 4 ή 5 του νόμου αυτού. Ειδικά κατά τη πρώτη εφαρμογή του νόμου λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση μόνον της τελευταίας υπό κρίση περιόδου, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ο ανώτατος αριθμός μορίων από την αξιολόγηση είναι 250 για τους προϊσταμένους και 150 για τους υπαλλήλους.

 

δ.    Δομημένη Συνέντευξη

1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159.

2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, το αποτέλεσμα της ψυχομετρικής δοκιμασίας της παρ. 10 του άρθρου αυτού και η δήλωση ενδιαφέροντος.

3.  Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.

β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Ο υποψήφιος επιλέγει με κλήρωση τις ερωτήσεις και  ένα από τα υποθετικά σενάρια,  από την τράπεζα θεμάτων και ερωτήσεων της παραγράφου 7 πριν από την έναρξη της συνέντευξης. 

4. Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, η εν γένει  ποιότητα της παρουσίασης της προσωπικότητας του από τον ίδιο τον υποψήφιο, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης άγχους και η δημιουργικότητα

5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης βαθμολογείται με 200 μόρια. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της. Στη συνέντευξη μπορούν να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι και ένας εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, εφόσον τούτο ζητηθεί με αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

6. Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων με τυχαίες ερωτήσεις μέσα από την τράπεζα ερωτήσεων της παραγράφου 7. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαμορφώσει το Συμβούλιο γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία κρίνεται.

7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχει την ευθύνη της οργάνωσης τράπεζας ερωτήσεων και θεμάτων, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις και θέματα υποθετικού σεναρίου, κατά την έννοια του νόμου αυτού. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συνοδεύονται από ενδεικτικές απαντήσεις και είναι εντοπισμένες στο αντικείμενο κάθε υπουργείου ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τις ημέρες σύγκλησης του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα διενεργηθούν συνεντεύξεις. Με ευθύνη του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του τελευταίου διπλάσιος αριθμός ερωτήσεων και θεμάτων από τις αναγκαίες για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

8. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση της τελευταίας εικοσαετίας.

9. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα. Ο ανώτατος αριθμός μορίων από την συνέντευξη είναι 400 μόρια.

10. Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται από το αρμόδιο Συμβούλιο, πριν από την συνέντευξη σε ψυχομετρική δοκιμασία, βάσει ερωτηματολογίου που έχει ως σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της συνέντευξης και το οποίο συντάσσεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η δοκιμασία αυτή δεν βαθμολογείται, αλλά τα ευρήματα της αξιοποιούνται για την οργάνωση της συνέντευξης. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη ψυχομετρική διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση ψυχομετρικής δοκιμασίας.

11. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά  υποψήφιο ανάγεται σε ποσοστιαίες μονάδες, ως προς το μέγιστο συνολικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου κριτηρίου και πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. Όπου αναφέρεται συγκριτική αξιολόγηση εννοείται το  ποσοστό των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος ως προς τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο υπερέχων υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθείται η απλή μέθοδος των τριών με αναγωγή επί τοις εκατό  σε όλες τις ομάδες κριτηρίων ανά θέση ευθύνης, ως εξής:

Σύνολο ομάδας κριτηρίων =   Αριθ. μορίων υποψηφίου Χ % συντελεστή  βαρύτητας

                                                                             Ανώτατος αριθ. μορίων

 

Συγκριτική αξιολόγηση Υποψηφίων  = Σύνολο μορίων υποψηφίου      Χ  100

                                                                              Σύνολο μορίων του 1ου υποψηφίου

 

Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της τελικής, κατόπιν αναγωγής, μοριοδότησης, την οποία ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από προκήρυξη, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.

   β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει εκτός Αθηνών, η περίληψη δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον εκδίδεται.

Ο οικείος φορέας καταχωρίζει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του και την κοινοποιεί στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο φορέα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μη καταχώριση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα καθώς και τυχόν παράλειψη κοινοποίησης στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους,  δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής διαδικασίας.

   γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στο βαθμολογικό σύστημα του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

   δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 85. Για τη συνέντευξη, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά.

   ε) Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης το ΕΙΣΕΠ προτείνει τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Ο Υπουργός ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. επιλέγει με διακριτική ευχέρεια έναν από αυτούς για την πλήρωση της οικείας θέσης.

   στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη κένωση της ή από τη σύσταση της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις.

3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

   β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.

   γ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85, με ανάλογη διαδικασία με αυτή του ΕΙ.Σ.Ε.Π..

4. α) Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου, ως προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.

 5. Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου.

6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.

7. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου πριν από την τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Άρθρο 87 Αναπλήρωση προϊσταμένων

1. Τον προϊστάμενο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου στο αμέσως κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο εκείνου του οποίου καλείται να αναπληρώσει.

   Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και ανήκει οργανικά στην υπηρεσία, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.

3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον κατ’ αρχήν ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και εν ελλείψει τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι άλλης οργανικής μονάδας ιδίου επιπέδου, χωρίς να  ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον αιτιολογημένα δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά.

4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά τις παραγράφους 1 και 2 δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.

 • 15 Ιουλίου 2015, 13:43 | Ζαχαρένια Δ.

  Άρθρο 86.2.ε) Προτείνεται να συμπληρωθεί «Σύμφωνα με την σειρά κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας Άρθρο 86.παρ.1

 • 15 Ιουλίου 2015, 13:13 | Χ.Θ.

  Απαράδεκτο το να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα στα χρόνια προϋπηρεσίας, να μοριοδοτούνται προϊστάμενοι που ορίστηκαν χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο και να μη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και τα έτη σπουδών (πενταετής-τετραετής φοίτηση). Ελλείψει ΠΕ με τα απαιτούμενα προσόντα να μπορούν να γίνουν προϊστάμενοι οι ΤΕ.
  Κατάφωρη αδικία για κατόχους δύο μεταπτυχιακών τίτλων.
  Ανεξήγητο το πλαφόν στα μόρια από τυπικά προσόντα.
  Απαράδεκτα υψηλή η βαρύτητα της αξιολόγησης και της συνέντευξης.

  Χρίζει διορθώσεων

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:42 | Ζαχαρένια Δ.

  Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (είναι το Άρθρο 12 στη διαβούλευση)
  Άρθρο 85.1.α) Προτείνεται να συμπληρωθεί στο δδ) και προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης.
  Άρθρο 85.3. Προτείνεται να γραφεί σχετικά για τον συνολικό αριθμό μορίων της αξιολόγησης….των πέντε τελευταίων ετών πριν από τη κρίση
  Άρθρο 85β. Προτείνεται να προσμετράτε μόνο το ένα τρίτο των ανωτέρων μορίων σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:52 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  1)ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ O ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ.
  2)ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
  3)ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
  4)ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
  5)ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.
  6)ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:52 | Απόστολος Φαλιάγκας

  (Άρθρο 85, παρ. 2)
  «- Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 80 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 50 μόρια.»

  Αυτό θα πρέπει να ισχύει για μεταπτυχιακά που έχουν ληφθεί εντός της προηγούμενης 10-ετίας. Μεταπτυχιακά που έχουν ληφθεί πριν 10-15 χρόνια πρέπει να έχουν το 50% (δηλ. 40 και 25 μόρια αντίστοιχα) και αυτά που είναι παλαιότερα ένα 20% διότι αναφέρονται σε ξεπερασμένες και μη-έγκυρες γνώσεις πλέον. Επιπλέον είναι δίκαιο να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα όσοι έχουν φρέσκες γνώσεις, τεχνολογίες και ιδέες σε σχέση με παλαιότερες αναχρονιστικές και σε πολλές περιπτώσεις ΑΚΥΡΕΣ γνώσεις. Αυτό ισχύει και στο εξωτερικό όπου σε πολλές περιπτώσεις παλαιά μεταπτυχιακά/διδακτορικά δεν έχουν καμία αναγνώριση.
  Επίσης τα μεταπτυχιακά πρέπει να είναι έγκυρα από ελληνικά παν/στήμια θεσμοθετημένα ΜΕ ΦΕΚ ή αντίστοιχα παν/μίων του εξωτερικού. ΠΡΟΣΟΧΗ! πολλά υπηρεσιακά συμβούλια έχουν αναγνωρίσει ως μεταπτυχιακά κάποιους τίτλους σεμιναρίων τα οποία δεν είναι έγκυρα μεταπτυχιακά. Αυτά πρέπει να αποκλειστούν.

  «- Το διδακτορικό δίπλωμα με 200 μόρια και το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα με 80 μόρια.»

  Ισχύουν τα ίδια με τα μεταπτυχιακά.
  Διδακτορικά της προηγούμενης 10-ετίας 200 και 80 μόρια αντίστοιχα.
  Διδακτορικά των προηγούμενων 10-15 ετών το 50%, δηλ. 100 και 40 μόρια αντίστοιχα.
  Διδακτορικά άνω των 15 ετών το 20%, δηλ. 40 και 16 μόρια αντίστοιχα.
  Φρέσκες γνώσεις, τεχνολογίες και ιδέες ΠΡΕΠΕΙ να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από παλαιότερες αναχρονιστικές και σε πολλές περιπτώσεις ΑΚΥΡΕΣ γνώσεις.
  Οι πιο πάνω αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες αν θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη αξιολόγηση με βάση τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας και όχι μια αξιολόγηση με βάση «χαρτιά» χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα πλέον. Και επίσης πρέπει να δοθεί και μια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να δείξουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους. Μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανανέωση.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  – Μοριοδοτώντας την προυπηρεσια σε θεσεις ευθυνης, διαιωνιζετε την υπαρξη του πελατειακου κρατους(αν αυτοι επρατταν σωστα κατα τη θητεια τους,δεν θα υπηρχε αυτη η εικονα των δημοσιων υπηρεσιων σημερα!).
  -Αφηστε τους προισταμενους να τους κρινουν οι υφισταμενοι τους.
  -Πεπερασμενη χρονικη θητεια ανανεωσης προισταμενων,ωστε να συνεχιζουν να εχουν κινητρα οι υπολοιποι υπαλληλοι.
  – Με την «συνεντευξη»,ανοιγετε παραθυρα τυχης(κακες παρελθοντικες πρακτικες).
  – Με την τοσο υψηλη μοριοδοτηση των αποφοιτουντων της σχολης Δημοσιας Διοικησης,επιδιωκετε το ιδιο,επισης.Κινηθειτε προς εναν δικαιο τροπο επιλογης των εισακτεων και κατοπιν αναδειξτε τοσο πολυ το συγκεκριμενο κριτηριο.
  -Σχετικα με την αμεση κριση του υπηρεσιακου συμβουλιου του φορεα κατα την επιλογη προισταμενων ,θα επρεπε πρωτα να εξασφαλισετε οτι ο τροπος διορισμου των πλειοψηφουντων μελων του, δεν θα οριζεται απο τον εκαστοτε υπουργο(παλι κομματικο κρατος;).
  -Τη γνωση των Η/Υ τη θεωρειτε δεδομενη και δεν την αναφερετε ως προσον;
  -Μηπως ειναι απαραδεκτος ο τροπος που μοριοδοτειτε την γνωση ξενων γλωσσων;Δωστε προβαδισμα στην Αγγλικη γλωσσα,αλλα διορθωστε γενικοτερα την ολη μοριοδοτηση.
  -Δεν φτανει που ακομα και σημερα, οι πανελληνιες εξετασεις δειχνουν το ηθος και την προσωπικη προσπαθεια του καθε υποψηφιου και εχουμε εξωμοιωσει τους ΑΕΙ με τους ΤΕΙ, μα να μην υπολογιζεται ουτε ο βαθμος του πτυχιου ΠΕ,ΤΕ;
  -Η αληθινη προυπηρεσια να ξεκαθαριζεται απο τα αλλωτρια καθηκοντα.
  -Αριστη γνωση του τυπικου αντικειμενου του κλαδου στο οποιο θελει να προισταται ο εκαστοτε υπευθυνος θεσης, ταυτοχρονη κτηση τιτλου «διοικησης» και πραγματικη 12ετη ενεργη προυπηρεσια στην ασκηση των καθηκοντων του κλαδου του,παραδειγμα προς μιμηση για τους υπολοιπους συναδελφους,υποδειγμα φιλομαθειας και προσωπικης εξελιξης,ηθος και αξιοπρεπεια, ηγητικες ικανοτητες.

  Σας ευχαριστω θερμα!

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:46 | Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου

  Σε συνέχεια προηγούμενης επισήμανσης θα πρέπει βαθμολογικά να διαφοροποιηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας 2 ετών από το μεταπτυχιακό διάρκειας 1 έτους.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:54 | Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου

  Στη μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων.
  Θα πρέπει να είναι αναλυτικά τα κριτήρια.
  Οι δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)ή οι εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές θα πρέπει να λαμβάνουν μία διαφορετική βαθμολογία, από την απλή συμμετοχή ενός υπαλλήλου ως παρατηρητή σε ένα σινέδριο.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:16 | ΝΙΚΟΣ

  Νομίζω πως ΔΕ σε θέση προισταμένων καλό θα ήταν να αποφευχθεί, όπως επίσης και οι συντελεστές βαρύτητας να αλλάξουν ώστε να υπάρχει δυνατότητα-πιθανότητα σε νεότερους με νέα μυαλά να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:49 | Γιαννης Δελλαγραμμάτικας

  Στο αρθρο 85 παραγραφο 1α, η γραπτή δοκιμασία θα πρέπει να αφορά δοκιμασία ευρέων γνώσεων και δεγιοτήτων καθώς και ψυχομετρικά τεστ.

  Στο άρθρο 86 στ) αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση καλύπτεται μεχρι το τέλος της υπόλοιπης θητείας, από τον επόμενο υποψηφίο , σύμφωνα με τις τελευταίες κρίσεις. Η ίδια λογική θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις θέσεις ευθύνης.

  Γιάννης Δελλαγραμμάτικας – Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΕΠ

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:45 | Γιαννης Δελλαγραμμάτικας

  Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει οπωσδήποτε μια πλήρη θητεία στην αμέσως προηγούμενη θέση.

  Είναι άδικο ένα μεταπτυχιακό να έχει 80 μόρια και ένα διδακτορικό 200, είναι δυσανάλογη η διαφορά η πρόταση μπυ είναι :
  διδακτορικό 200 και μεταπτυχιακό 140.

  Για όλες τις θέσεις ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και η προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.

  Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται
  «1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
  β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
  γ) έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος. »

  Να γίνει αλλαγη ως εξής

  «1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (2) έτος τουλάχιστον ή
  β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (6) τουλάχιστον έτη ή
  γ) έχουν δώδεκα (20) τουλάχιστον έτη συνολικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης και της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα) σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος. »

  Στην δευτερη παράγραφο αναφέρεται
  «2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:

  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

  β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

  γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.»

  Να γίνει αλλαγή ως εξής

  2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:

  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (3) έτος τουλάχιστον ή

  β) έχουν τουλάχιστον δέκα (15) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (4) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

  γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (20) έτη συνολική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης και της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα) σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

  Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται

  «3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:

  α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή

  β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή

  γ) έχουν καταταγεί πρώτοι, δεύτεροι ή τρίτοι στην αξιολογική σειρά κατάταξης του τμήματος τους, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος επί δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους πριν την υπό επιλογή περίοδο και έχουν συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη

  δ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.»

  Να αντικατασταθεί ως εξής

  3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:

  α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (8) έτη συνολικής υπηρεσίας(συμπεριλαμβανομένης και της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα) και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή

  β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή

  γ) έχουν καταταγεί πρώτοι, δεύτεροι ή τρίτοι στην αξιολογική σειρά κατάταξης του τμήματος τους, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος επί δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους πριν την υπό επιλογή περίοδο και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης και της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα) τέσσερα (6) έτη

  δ) έχουν τουλάχιστον έξι (8) έτη συνολικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης και της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα).

  Γιάννης Δελλαγραμμάτικας – Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΑΣΕΠ

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:40 | MP

  Κατ΄ αρχήν συγχαίρω και στηρίζω την προσπάθειά σας για την εφαρμογή της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο της πρότασή σας που στο σύνολο της το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα προσεγγίσει την αντικειμενικότητα, θα ήθελα να καταθέσω κάποιους προβληματισμούς –προτάσεις που προκύπτουν από την πραγματική ζωή-από την πραγματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
  •Τα τυπικά προσόντα (πτυχία, επιμορφώσεις κ. άλλα) δε σημαίνουν πάντα και ουσιαστικά προσόντα στην άσκηση διοίκησης.
  Έχω συνεργαστεί με αρκετούς – κατέχοντες πτυχία- ανίκανους να διοικήσουν ένα τμήμα.
  Αρκετοί υπάλληλοι έχουν περάσει τον εργασιακό τους βίο «μαζεύοντας προσόντα» χωρίς να έχουν προσφέρει ουσιαστικό έργο στις υπηρεσίες τους.
  Έχω συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια με πολλούς προϊσταμένους και διευθυντές όπου το 70% αυτών έβλεπαν την επιμόρφωση ως ένα διάλειμμα από τη δουλειά τους και όχι ως μια ευκαιρία για να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις – δεξιότητες.
  Άρα η ανίχνευση των ουσιαστικών προσόντων για μένα είναι το κυρίαρχο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συνέντευξη από ανεξάρτητους αξιολογητές – γνώστες της καθημερινής λειτουργίας και του αντικειμένου της κάθε δημόσιας υπηρεσίας (όχι απλά θεωρητικοί της δημόσιας διοίκησης) – αλλά και από τη αξιολόγηση που θα προκύψει από μια έκθεση πεπραγμένων – απολογισμό της θητείας των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων. Έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναδειχθεί η προσωπικότητα και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

  •Οι οδηγίες για τη συνάφεια ή μη ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να είναι ρητές και ξεκάθαρες ώστε να μην έγκειται στη σύνθεση των κατά τόπων συμβουλίων, με αποτέλεσμα ο ίδιος μεταπτυχιακού τίτλος από ένα συμβούλιο να κρίνεται συναφής και από ένα άλλο μη συναφής.
  Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο, αφού μοριοδοτείται ένας 2ος βασικός τίτλος σπουδών, να μοριοδοτείται και ένας μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, έστω με μειωμένα μόρια σε σχέση με τον συναφή.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:27 | Χατζής Ιωάννης

  Το παρόν σχέδιο νόμου έχει πολλά θετικά σημεία αλλά και αρκετές εξόφθαλμες αδικίες.Σε γενικές γραμμές πριμοδοτεί παλιούς υπαλλήλους καθώς μοριοδοτεί την προϋπηρεσία με 15 μόρια/έτος παραγκωνίζοντας τη νέα γενιά υπαλλήλων οι οποίοι όσα τυπικά προσόντα και να κατέχουν δύσκολα θα φτάσουν να συναγωνισθούν έναν παλιό υπάλληλο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σημαντικότερος μειωτικός συντελεστής (από το 0,5) σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο.
  Επίσης είναι ανήκουστο να μη λαμβάνεται υπόψη τόσο ο βαθμός πτυχίου όσο και η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Επίσης οι υπάλληλοι ΠΕ πρέπει να έχουν κάποιου είδους προτεραιότητα έναντι των ΤΕ.
  Η μοριοδότηση του μεταπτυχιακού τίτλου με μόλις 80 μόρια (δηλαδή ισοδύναμη με 5 χρόνια προϋπηρεσίας) είναι πολύ χαμηλή και άδικη. Ιδιαιτέρως άδικη είναι και η μοριοδότηση του 2ου μεταπτυχιακού τίτλου με μόνο 50 μόρια σχεδόν όσο μια ξένη γλώσσα. Εδώ πρέπει να αποσαφηνιστεί η μοριοδότηση του 2ου μεταπτυχιακού καθώς υπάρχει η εξής αντίφαση στο σχέδιο νόμου: Για τον κάτοχο 2 μεταπτυχιακών ο 2ος μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται με 50 μόρια ή με το 1/4 του 80??
  Απαράδεκτο είναι και το πλαφόν που υπάρχει στα μόρια των τυπικών προσόντων. Προτιμότερο είναι να υπάρξει ένα μικρότερο πλαφόν στα τριάντα χρόνια εργασιακής εμπειρίας (πχ 20 χρόνια)
  Θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη με κάποιο τρόπο και ο βαθμός στο τεστ δεξιοτήτων που διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ.
  Πρέπει επίσης να μειωθεί ο συντελεστής βαρύτητας της αξιολόγησης και της συνέντευξης καθώς εμπεριέχουν τον κίνδυνο της υποκειμενικότητας και της προσωπικής εμπάθειας.

  Σε γενικές γραμμές βοηθήστε τη νέα γενιά επιστημόνων (όσους έμειναν και δεν έφυγαν στο εξωτερικό), δώστε την ευκαιρία σε νεότερους υπαλλήλους να ασκήσουν διοίκηση (τους παλιούς τους είδαμε) πριμοδοτείστε τα τυπικά προσόντα και μην τα απαξιώνετε. Ελπίζω να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις όλων ασχολήθηκαν και να βελτιώσετε το νομοσχέδιο. Με εκτίμηση Χατζής Ιωάννης, Πολ. Μηχ ΠΕ

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ.ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ.
  ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
  ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η 8 ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, 8 ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
  ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 4-5 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ LOWER.

 • ΑΡΘΡΟ 84
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  Να συμπεριληφθεί το εδάφιο » Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόμενη θέση, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.» το οποίο αναφέρεται στην με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ. 30264/24-11-2014 εγκύκλιο του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  ΑΡΘΡΟ 85
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4α

  Να μοριοδοτείται ο βασικός τίτλος σπουδών ώστε να διαχωρίζεται η επίδοση ως προς τον βαθμό πτυχίου.

  Να προβλέπεται μοριοδότηση επιμόρφωσης και από άλλους δημόσιους φορείς εκτός του ΕΚΔΔΑ.

  Η καλή γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης γλώσσας να μοριοδοτείται για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.

  Η τελευταία παράγραφος του εδ. 4α προκαλεί σύγχυση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για τους πρόσθετους μεταπτυχιακούς τίτλους ή/και διδακτορικά διπλώματα καθώς έρχονται σε αντίφαση με τα ήδη αναφερόμενα για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα .

  ΑΡΘΡΟ 85
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4β

  Καθώς σύμφωνα με το Ν. 3839/2010 (άρθρο 5, παρ. 7) η άσκηση των καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος, να ορισθεί το ένα έτος ως ο μέγιστος χρόνος υπηρεσίας που θα μπορεί να προσμετρείται.

  ΑΡΘΡΟ 86
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2ε

  Η παράγραφος να αντικατασταθεί από: «Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγεται ο πρώτος σε μοριοδότηση υποψήφιος ο οποίος και θα τοποθετείται στη θέση αυτή από τον Υπουργό ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου ΝΠΔΔ.»

  ΑΡΘΡΟ 86
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

  Προϊστάμενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με αίτησή του λόγω σοβαρού προσωπικού, ιατρικού ή οικογενειακού λόγου (υπηρεσιακό ) να μην στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την έκδοση της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου.

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:08 | KN

  Στα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα όπως αναγράφονται στο νομοσχέδιο, ο βασικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να μοριοδοτείται, με βάση της αρχή της αξιοκρατίας.

  Στην επιλογή προϊσταμένων τμημάτων οργανικών μονάδων, θα πρέπει να τοποθετούνται κατά ΠΕ, ελλείψει αυτών ΤΕ και ελλείψει αυτών ΔΕ.

  Οι βαθμοί των πτυχίων στις τετραετείς σχολές θα πρέπει να είναι *4/3 έναντι των τριετών και των πενταετών *5/3 έναντι των τριετών.

  Για την επιλογή προϊσταμένων διεύθυνσης στις υπάρχουσες (3) κατηγορίες, να προστεθεί και η εξής: υπάλληλοι που έχουν (10) έτη πραγματικής συνολικής δημόσιας υπηρεσίας και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος

  Να αυξηθεί η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε σχέση νε την προτεινόμενη και μάλιστα να υπάρξει μεγαλύτερη μοριοδότηση για τα διετούς διάρκειας μεταπτυχιακά

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:39 | Βρέντζου Ειρήνη – Βαρδάκης Φιλοκτήτης

  Γενικό σχόλιο: με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται να έρθει η αξιοκρατία και να φύγει ο κομματισμός από τη δημόσια διοίκηση. Σε όλες του τις εξαγγελίες ο πρωθυπουργός πριν αλλά και μετά τις εκλογές διαπίστωνε και κατήγγειλε τον κομματισμό στη δημόσια διοίκηση. Πως αποτυπώνεται η εκτίμηση αυτή στο παρόν νομοσχέδιο; Απλά δεν αποτυπώνεται. Όταν για να έχει κανείς το δικαίωμα να κριθεί π.χ. για Διευθυντής θα πρέπει υποχρεωτικά για ένα χρόνο να έχει υπηρετήσει ως προϊστάμενος, τότε είναι σαν να θεωρεί η κυβέρνηση ότι η ως τώρα ιεράρχηση και τοποθέτηση είναι αξιοκρατική.
  Μην κουράζεστε λοιπόν να φέρεται νέο νομοσχέδιο, καλύτερα να αφήσετε την αυθαίρετη τοποθέτηση προϊσταμένων που, τουλάχιστον την στιγματίζουμε, παρά να »νομιμοποιήσετε» ως αριστερή κυβέρνηση τις έως τώρα αυθαίρετες τοποθετήσεις!!!
  Για να αποκτήσει το παρόν νομοσχέδιο την πολιτική του διάσταση θα πρέπει να έχει ως εκτίμηση ότι η μέχρι τώρα επιλογή δεν ήταν αντικειμενική και να δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής άνθρωποι που, μέχρι τώρα δεν έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης γιατί δεν είχαν τη σωστή κομματική ταυτότητα. Και ας κριθεί αν τα καταφέρουν. Ούτως η άλλως ξεκινούν από δυσμενή θέση λόγω έλλειψης μορίων, όμως δεν αποκλείονται τουλάχιστον πολιτικά.
  Για να υλοποιηθεί το παραπάνω θα πρέπει να αφαιρεθούν από το προτεινόμενο άρθρο 84 οι παράγραφοι 1γ, 2γ, ως προς το προαπαιτούμενο άσκησης καθηκόντων.
  Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η επιλογή για τη θέση προϊσταμένων μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ ΤΕ και ΔΕ. Με δεδομένο ότι, όπως προτείνεται, δεν μοριοδοτείται ο βασικός τίτλος σπουδών (άρθρο 85 α), θα πρέπει να μπει το «ελλείψει» ανάμεσα στις κατηγορίες, προκειμένου να εφαρμοστούν:
  1. Η Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας,
  2. Οι με αριθμ. 235/2005 και 678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  3. Το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
  4. Το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
  5. Αποφάσεις επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων και αποφάσεις δικαστηρίων,

  αλλά και μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε.

  Επιπλέον:
  1. Αναφέρεται ότι «αντικαθίστανται τα άρθρα 84 έως 87 του Ν. 3528/2007 Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και όχι (έχει ξεχαστεί;) του Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν 3586/2007.
  2. Είναι σχεδόν ρατσιστικό να μοριοδοτείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας μόνο για υπαλλήλους άνω 15ετίας. Υποτίθεται ότι μοριοδοτείται ένα προσόν γιατί το έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση άρα δεν έχει σημασία ποιος είναι αυτός που το έχει.

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:38 | Βασιλική Μ.

  Θα ήθελα να επισημάνω το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου.Δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ νόημα να ψηφίζονται ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ όταν δεν εφαρμόζονται.
  Τα τελευταία χρόνια πορευόμαστε με αναπληρώσεις και με αναξιοκρατικές τοποθετήσεις.Αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ που θα βοηθήσει τον υπηρεσιακό μηχανισμό ειδικά στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, ψηφίστε έναν Νόμο και ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ τον άμεσα και χωρίς μεταβατικές διατάξεις που πάλι θα οδηγήσουν σε «κομματικές» και υποκειμενικές επιλογές.
  Είναι καλό να υπάρχει συνδυασμός εμπειρίας -τυπικών προσόντων-προσωπικών δεξιοτήτων αλλά και επικαιροποιημένης γνώσης αντικειμένου σε ό,τι αφορά στην επιλογή υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα:
  –Καθιέρωση γραπτής εξέτασης σε πανελλήνιο επίπεδο – ο μηχανισμός είναι έτοιμος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης οπότε μόνο απόφαση απαιτείται.Η γραπτή εξέταση θα αποτελέσει ένα μεγάλο ΦΙΛΤΡΟ των ικανών και των «αερητζήδων».
  –Αξιολόγηση του έργου κάθε υπαλλήλου – Να ληφθούν υπόψη συμμετοχές σε ομάδες εργασίες ,διαγωνισμούς.Να βρεθεί τρόπος να γίνει αξιολόγηση της εργασίας για τα τελευταία δύο χρόνια που δεν λειτούργησε ο μηχανισμός αξιολόγησης.
  –Καθιέρωση συνάφειας πτυχίου με τη θέση ευθύνης.Να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για να καταλαμβάνει κανείς τη θέση.
  –Να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και να μην υπάρχει ισοπέδωση.
  –Να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση ως προς την μοριοδότηση των συναφών ως προς το αντικείμενο μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.Είναι αδικο να υπάρχει τόση μεγάλη απόκλιση ως προς τη μοριοδότηση ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι γνώσεις που αποκτά κανείς στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι απολύτως εφαρμόσιμες.
  –Να μην υπάρχει αποκλεισμός στη δυνατότητα συμμετοχής σε θέση ευθύνης με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας.Να μπορούν όλοι να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον έχουν διανύσει τη δοκιμαστική υπηρεσία απλά να πριμοδοτούνται τα χρόνια εμπειρίας.Έτσι θα μπορεί να αξιοποιηθεί και ένας αξιόλογος υπάλληλος που μπορεί να ήρθε πρόσφατα από τον ιδιωτικό τομέα και θα ενσωματωθεί και μια διαφορετική κουλτούρα που ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ απέναντι στον παλιομοδίτικο τρόπο διοίκησης.
  –Οι λαικές συνελεύσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε αντικειμενικές επιλογές αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ελληνική νοοτροπία συνήθως προτιμά τη χαλαρότητα και συνεπώς θα προκρίνονται οι πιο χαλαροί υπάλληλοι.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:45 | ΘΩΜΑΣ ΣΥΡΟΣ

  Σε συνέχεια προηγούμενης αναφοράς μου θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στην μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακών, διδακτορικών) με βάση το αν αυτοί αποκτήθηκαν πριν από τον διορισμό στο Δημόσιο ή στη συνέχεια κάνοντας χρήση Εκπαιδευτικής Άδειας κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Υπηρεσίας. Επίσης τα έτη απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Υπηρεσίας,δεν θα πρέπει να μοριοδοτούνται ως προϋπηρεσία.
  Με εκτίμηση

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:58 | Στ, Στεφάνου

  Ορθώς στο άρ,12, που τροποποιεί τα άρθρα 84-86 του ΚΠΔΥ, προβλέπεται η τοποθέτηση -βάσει διαδικασίας κρίσης- σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δηλαδή προσώπων, που έχουν μακρόχρονη γνώση και εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης, πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης και κρίνονται με μια διαφανή διαδικασία τόσο για τις Διοικητικές τους ικανότητες όσο και για την Επιστημονική τους κατάρτιση.
  Ωστόσο, δεν λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση σε τέτοιες θέσεις προσώπων που δεν προέρχονται από το σώμα των Δημοσίων Υπαλλήλων, όταν αυτό δυνητικώς επιτρέπεται από τους Οργανισμούς ορισμένων Φορέων. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και τοποθετούνται απ’ ευθείας από τους Αιρετούς Πολιτικούς Προϊσταμένους των Φορέων και συνήθως είναι πρόσωπα ξένα προς την Δημόσια Διοίκηση και ως εκ τούτου στερούνται της αυξημένης Διοικητικής εμπειρίας, που είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίπτωση. Θα ήταν κατανοητή αυτή η διαδικασία μόνο στην περίπτωση που η συγκεκριμένη Θέση, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι πραγματικά απολύτως ειδικών απαιτήσεων, το δε πρόσωπο απολύτως ιδιαίτερων ικανοτήτων, δυνατοτήτων και γνώσεων σχετικών με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Όμως, τότε, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνάφεια των απαιτήσεων της Θέσης με τις ικανότητες του προσώπου.
  Επομένως, θα ήταν ορθό, δημοκρατικό και δίκαιο είτε να καταργηθεί, δια του παρόντος νομοσχεδίου, η δυνητική επιλογή τοποθέτησης σε Θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης προσώπων, που δεν προέρχονται από το σώμα των Δημόσιων Υπαλλήλων, ή να θεσπιστεί ειδική διαδικασία επιλογής με κρίση ανάλογη αυτής, στην οποία υποβάλλονται οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι για τις ίδιες θέσεις. Σημειωτέον, ότι η κατάργηση της τοποθέτησης προσώπων απ’ ευθείας από τους Αιρετούς Πολιτικούς Προϊσταμένους σε Θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, συνεπάγεται και δημοσιονομικό όφελος, καθώς δεν απαιτείται να επιβαρυνθεί ο τακτικός προϋπολογισμός του Φορέα με την επιπλέον δαπάνη της μισθοδοσίας του προσώπου, που δεν μισθοδοτείται ήδη από το Δημόσιο.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:28 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Να μοριοδοτείται η αναπλήρωση Προϊσταμένου βάσει του κώδικα και όχι η τοποθέτηση Προϊσταμένων με τα νέα οργανογράμματα, που όλοι ξέρουμε και ζήσαμε το ποιοί τοποθετήθηκαν και για ποιούς λόγους.
  Η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔ δεν σημαίνει ότι έχεις τα απαιτούμενα προσόντα και γνώσεις ώστε να προϊστασαι. Πρέπει να διαθέτεις τις γνώσεις που απαιτούνται -ανάλογα με το βασικό πτυχίο- στο αντικείμενο της μονάδας που προϊστασαι. Είναι αναντίρρητο ότι επιτέλους πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, τις γνώσεις και τα προσόντα κάθε υπαλλήλου. Δεν σημαίνει οτι η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔ, σου δίνει προβάδισμα ένταντι υπαλλήλου που έχει αποδεδειγμένα την εμπειρία και τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε ισότιμα να διεκδικεί θέση ευθύνης. Εκτιμώ ότι η μοριοδότηση στους αποφοίτους ΕΣΔΔ είναι εξαιρετικά άδικη, έναντι των μη αποφοίτων.
  Επίσης η κατοχή διδακτορικών και μεταπτυχιακών, δεν πρέπει να ισοδυναμεί με την κατάργηση της επαγγελματικής εμπειρίας. Άλλο πράγμα είναι ότι κάποιοι είχαν τη δυνατότητα και το χρόνο να σπουδάζουν και άλλο πράγμα είναι να είναι κάποιος επαρκής και ικανός για θέση ευθύνης.
  Να πριμοδοτούνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, αλλά να μην αδικούνται οι άξιοι υπάλληλοι.
  Τα ψυχομετρικά τεστ πρέπει να είναι τα πρώτα που θα εφαρμοστούν. Μερικές υπηρεσίες έχουν καταντήσει πραγματικά άσυλα!!!!!!!!!!! Επίσης νομίζω ότι πρέπει να μοριοδοτείται η επιστημονμική δραστηριότητα του υπαλλήλου (αρθρογραφία συνεδρίων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.λ.π).
  Η επιμόρφωση καλώς επιβραβεύεται, αλλά παρατηρούνται και φαινόμενα περίεργα! Υπάλληλοι που επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου επί πολλά έτη, προκειμένου να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σεμινάρια……….
  Είναι δίκαιο να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση, η συμμετοχή του υπαλλήλου ως εισηγητή σε κύκλους σεμιναρίων της ΕΚΔΔ-ΙΝΕΠ.
  Δεν πρέπει να αποφασίζει ο Υπουργός για τους Γενικούς Διευθυντές!!!
  Επίσης η αναπλήρωση Προϊσταμένων δεν πρέπει να γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αμέσως υπερκείμενης μονάδας!!!
  Είναι απαράδεκτο η αναπλήρωση προϊσταμένου οργανικής μονάδας να γίνεται από Προϊστάμενο οργανικής μονάδας ίδιου επιπέδου, όταν υπάρχουν στην οργανική μονάδα υπάλληλοι που μπορούν να τοποθετηθούν.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΜΕ 14,5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Aftersales Manager, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (“ΚΑΘΑΡΟ” ΑΣΕΠ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ………….. ΤΟ 2006, ΛΟΓΩ ΤΩΝ “ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ” ΤΟΥ Ν4024 / 27-10-2011 ΝΑ ΕΧΩ “ΚΑΘΗΛΩΘΕΙ” ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ Ε’ ΜΕ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΚΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ( λόγω του βαθμού Ε’ ).

  • ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ “ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΑΝ” ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ “ΠΡΑΣΙΝΟΜΠΛΕ» «ΒΙΣΜΑΤΑ» ( διαρκείς ανανεώσεις συμβάσεων στους Δήμους -Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λ.π. ), ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΤΑΝ-ΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ( σε παρεμφερές 100% αντικείμενο εργασίας με την θέση πρόσληψης ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ?
  • ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ?
  • ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΟ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ «ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ» ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
  • ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  • ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΤΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΑΛΙΟ» ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  • ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΕΣ ΤΩΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ. ΜΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ.

  • Σημειώστε επίσης την εκκρεμούσα έκδοση του προεδρικού διατάγματος (διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν4024/2011) το οποίο θα αναγνώριζε τουλάχιστον επτά(7) χρόνια

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:10 | Νικος

  Η μοριοδότηση του Διδακτορικού τίτλου σπουδών είναι 200 μόρια και του μεταπτυχιακού τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας 80. Κάποιος που έχει κάνει διδακτορικό έχει φτύσει αίμα στην κυριολεξία και δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει αν δεν αξίζει, σε αντίθεση με τους περισσότερους υπαλλήλους που κάνουν μεταπτυχιακό στο ανοικτό πανεπιστήμιο με εύκολες βιβλιογραφικές πτυχιακές διατριβές χωρίς εργασία πεδίου. Αλήθεια είναι συγκρίσιμοι οι δύο τίτλοι? Θα πρέπει η μοριοδότηση του διδακτορικού να τουλάχιστον τριπλάσια του μεταπτυχιακού.

  Γιατί θα πρέπει κάποιος υπάλληλος για να επιλεγεί σε θέση προϊσταμένου να προβλέπεται η ειδικότητά του στους οργανισμούς από το βασικό πτυχίο και να μην λαμβάνονται υπόψη μεταγενέστεροι τίτλοι σπουδών (Διδακτορικό-Μεταπτυχιακό) και μάλιστα αναγνωρισμένοι από τα υπηρεσιακά συμβούλια?? Να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη αξιολογούνται οι τελευταίοι κάθε φορά τίτλοι που έχουν αποκτηθεί.

  Δεν έχει ληφθεί υπόψη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις υπαλλήλων σε επιστημονικά περιοδικά. Δεν είναι δυνατόν έγκριτοι επιστήμονες διεθνούς κύρους να επιβραβεύουν με την αξιολόγηση τους την αξία και το επιστημονικό βάρος αυτού που δημοσιεύει και η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων όχι.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:48 | A.N

  Κύριοι,

  εάν θέλετε να κάνετε κάτι που να αποδίδει δικαιοσύνη κατά της αναξιοκρατίας, καταργείστε τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 84 περί άσκησης καθηκόντων. Η΄ εναλακτικά προσθέστε και άλλες κλίμακες μετά την περίπτωση (γ) π.χ 18 έτη υπηρεσίας και έξη(6)μήνες άσκηση καθηκόντων τμηματάρχη ή 24 έτη και μηδέν χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων. Δώστε τόπο στους μη διατελέσαντες ως διευθυντές και όχι στους διατελέσαντες. Φτάνει πιά.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:29 | ΓΙΩΡΤΟΣ Π

  Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να παίρνει 100 μόρια (ώστε να μην έχει μεγάλη απόκλιση από τα 120 μόρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος να παίρνει 80 μόρια.
  Επίσης, να μοριοδοτείται με 80 μόρια ο τρίτος μεταπτυχιακός τίτλος, αλλά και με επιπλέον 80 μόρια ο τέταρτος μεταπτυχιακός τίτλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα μόρια ο υπάλληλος που έχει 3 ή 4 μεταπτυχιακά.(oλα αυτα εχουν αποκτηθεί με κόπους και θυσίες …!!!!!!!!!!)
  Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει προσαυξηση στα μεταπτυχικά διετούς φοίτησης …..!!!!!
  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα αν δεν είναι συναφή με το αντικείμενο της θέσης να παίρνουν τα μισά μόρια από τα ανωτέρω. Είναι κρίμα να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:26 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:14 | Δημήτρης

  Μεταπτυχιακό
  Θα πρέπει να υφίσταται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ μεταπτυχιακού 1 έτους και μεταπτυχιακού 2 ετών, όπως και ο βαθμός του μεταπτυχιακού, η μεταπτυχιακή διατριβή που έχει κατατεθεί (με τον βαθμό της) ή όχι
  Πτυχίο
  Αν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη, τα έτη σπουδών (π.χ. πολυτεχνείο, ιατρική και γεωτεχνικές σχολές), ή ο απαιτούμενος αριθμός των μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου ή οι διδακτικές μονάδες (δεν γνωρίζω αν όλες οι σχολές εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα), η συγγραφή ή όχι πτυχιακής εργασίας αλλά και ο βαθμός της.
  Προϋπηρεσία
  Επίσης, είναι προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης να αναγνωριστεί ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου και όχι ο χρόνος αποκλειστικά πραγματικής και δημόσιας υπηρεσίας διότι υπάρχουν περιπτώσεις μόνιμου προσωπικού που έχουν επιλεγεί με ΑΣΕΠ και με κριτήρια υπαλλήλων κυρίως ειδικού επιστημονικού προσωπικού (αλλά και Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) που κατά την πρόσληψη απαιτείτο προϋπηρεσία που δεν προσμετρήθηκε ποτέ στο βαθμό και το μισθό (άδικο μέχρι σήμερα).
  Άλλα προσόντα
  Έχω την πεποίθηση ότι όλα προσόντα πρέπει έστω και λίγο να μοριοδοτούνται, όπως επίσης το συγγραφικό έργο, η ενεργή συμμετοχή σε επαγγελματικά όργανα (συλλόγους, επιμελητήρια, ομάδες έργων και μελετών κ.λ.π.), μια μικρή αλλά υπαρκτή μοριοδότηση. Η ενδεχόμενη εργασία – βοήθεια σε άλλα τμήματα ή δ/σεις του ιδίου φορέα αλλά και διαφορετικού (λόγω ειδικότητας, προηγούμενης προϋπηρεσίας αλλά και από ενδιαφέρον), απλά να επιβραβεύεται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η συναδελφικότητα.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:37 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 15 ΕΤΗ(ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ 20 ΕΤΗ), ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΙΣΤΗ 35, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 25 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΗ 15. ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΤΑΝ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ.

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25% ΚΑΙ 25%.ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

 • 15 Ιουλίου 2015, 08:23 | Νίκος

  Άρθρο 85 παράγραφος α):

  Θεωρώ πως αποτελεί κατάφορη αδικία η υποβάθμιση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεδομένου ότι αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο εξειδίκευσης του υπαλλήλου, τουλάχιστον ως προς τα τυπικά προσόντα.
  Θα περίμενα να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον έλεγχο και στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η συνάφεια του μεταπτυχιακού με το αντικείμενο της εργασίας του υπαλλήλου, απο τα υπηρεσιακά συμβούλια.
  Απο την άλλη η εξίσωση των μεταπτυχιακών διετούς και μονοετούς διάρκειας φοίτησης δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Σκοπός της μοριοδότησης μεταξύ άλλων, πιστεύω πως είναι η επιβράβευση αυτών που κοπίασαν περισσότερο απο κάποιους άλλους, διαφορετικά δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Προτείνεται :
  – διατήρηση των μορίων μεταπτυχιακού τίτλου με το προηγούμενο καθεστώς
  – επιπλέον μοριοδότηση των μεταπτυχιακών διετούς κύκλου σπουδών έναντι των μονοετών
  Το ανώτατο όριο των 20 μορίων στην επιμόρφωση που αντιστοιχεί ακριβώς ; Ελπίζω να αφορά ενα επιμορφωτικό πρόγραμμα κάθε φορά, γιατί διαφορετικά μετα το μεταπτυχιακό υποβαθμίζεται πλήρως και η επιμόρφωση των υπαλλήλων.

 • 15 Ιουλίου 2015, 07:57 | athatzi

  Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψη και την εμπειρία των εργαζομένων που εργάστηκαν σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με σκληρή στοχοθεσία και που δεν έχουν μόνο εμπειρία στην δημόσια διοίκηση.Όπως αποδεικνύεται ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να αποδειχθεί και ο χρόνος πραγματικής εργασίας μέσω των ασφαλιστικών φορέων και των εργοδοτών.

 • 15 Ιουλίου 2015, 07:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  1.Πρέπει να διατηρηθεί το προβάδισμα μεταξύ ΠΕ και ΤΕ.Δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε πενταετείς σπουδές με τετραετείς ή τριετείς.Αν το κάνουμε θα ακυρώσουμε το ιδεολογικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού μας συστήματος.Στις θέσεις προισταμένων ιδιαίτερα Γενικών Δ/ντών προτείνω ΠΕ ελλείψει αυτού ΤΕ.Το διαζευκτικό <> είναι αρκετά παραπλανητικό και ανοίγει αρκετά παραθυράκια.

  2. Οι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης ως Τμηματάρχες ή Δ/ντες και δεν έχουν κριθεί από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια να μην μοριοδοτούνται.Είναι άδικο άτομα που μπήκαν με αδιαφανή και μη αξιοκρατικά κριτήρια να έχουν το προβάδισμα έναντι εκείνων των υπαλλήλων που δεν ευνοήθηκαν από το εκάστοτε πολιτικό σύστημα.Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2011 όλοι όσοι καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης δεν κρίθηκαν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.Σε μερικούς Δήμους οι κρίσεις έγιναν τμηματικά ενώ σε καμία από τις 6 Περιφέρειες από το 2011 δεν έγιναν καθόλου κρίσεις.κ’Υπουργέ ελέγξτε το.

  3.Είναι δίκαιο μέχρι να εφαρμοστεί ο παρόν νόμος, όλοι οι προιστάμενοι στις Περιφέρειες (οτα β΄) (όλοι τοποθετήθηκαν με αποφάσεις Περιφερειαρχών και ασκούν καθήκοντα αναπλήρωσης εδώ και 5 χρόνια )να ανακληθούν και να τοποθετηθούν στο μεταβατικό διάστημα προιστάμενοι που θα αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια με τον Ν.3839/2010 μέσω μοριοδότησης.Παρακαλώ να δοθεί ιδαίτερη έμφαση σε αυτό.Είναι άδικο να προωθούνται στελέχη που τοποθετήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες.κ’Υπουργέ παρακαλώ διορθώστε τη μεγάλη αυτή ανισότητα και αδικία!

  4.Ο μεταπτυχιακός τίτλος διετούς διάρκειας να μοριοδοτείται τουλάχιστον με 120 μόρια.Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση από τον μεταπτυχιακό τίτλο μονοετούς διάρκειας.

  5.Είναι άδικο να χρησιμοποιείται ως κριτήριο στη διαδικασία συμμετοχής η προυπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.Πρέπει να συμμετέχουν όλοι και από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία θα αναδείξει τους καλύτερους.Αν εφαρμοστεί ο παρόν νόμος, θα αποκλειστούν από την όλη διαδικασία προσοντούχοι υπάλληλοι που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης καθότι δεν ευνοήθηκαν από το πολιτικό σύστημα.
  Σας ευχαριστώ

 • Άρθρο 85 – Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων

  Απουσιάζει πλήρως η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 8
  παράγραφος 1
  Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά ομάδα κριτηρίων χρειάζεται τροποποίηση. Η βαρύτητα της ομάδας κριτηρίων γγ πρέπει να μειωθεί στο 30% και να αυξηθούν ανάλογα η ομάδα αα και δδ.

  παράγραφος 3
  Ακατανόητη πριμοδότηση. Να διαγραφεί.

  τμήμα β
  “Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο, προσμετράται μόνο το μισό των ανωτέρω μορίων”. Να προστεθεί:
  “ Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο, ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ”
  τμήμα δ – παράγραφος 5
  Υπάρχουν συνδικαλιστικοί φορείς που δεν υπάγονται στην ΑΔΕΔΥ. Να προβλεφθεί εκπρόσωπος τους.

  τμήμα δ – παράγραφος 7

  Είναι σημαντική η διασφάλιση της επιστημονικότητας της αντικειμενικότητας και της αδιαβλητότητας της διαδικασίας της συνέντευξης, τόσο για την αποτελεσματικότητα της όσο και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης που πρέπει να αποκτήσει στα στελέχη του δημοσίου τομέα.

 • παράγραφος 3
  Να καταργηθεί η δυνατότητα υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ να επιλέγονται σε θέση ευθύνης.

  παράγραφος 1, 2 και 3
  Η φράση “επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ” να αντικατασταθεί από τη φράση: “επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ και ελλείψει υπάλληλοι ΤΕ”.

  παράγραφος 3α
  “έχουν ασκήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος” προφανώς έπρεπε να λέει “…ή έχουν ασκήσει καθήκοντα…”

 • 15 Ιουλίου 2015, 02:36 | Xρήστος Λ.

  Ηθελα επίσης να προσθέσω σχετικά με το άρθρο 87 «Αναπλήρωση προϊσταμένων» ότι ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί στην αναπλήρωση ισχύει ξεκάθαρα το προβάδισμα του βαθμού και αυτό δεν ισχύει στην επιλογή προϊσταμένων.Εάν προβλεπόταν ρητά θα είχε λύσει πολλά προβλήματα και παρεξηγήσεις.Δηλαδή δεχόμαστε ότι όταν πρέπει να αναπληρωθεί κάποιος προϊστάμενος καταλληλότερος είναι ο αρχαιότερος αλλά αυτό δεν ισχύει στην επιλογή?

 • 15 Ιουλίου 2015, 02:31 | Xρήστος Λ.

  Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο έχει θετικά στοιχεία και ειδικά στο κομμάτι της αξιολόγησης είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα.Τώρα όσον αφορά τις επιλογές προϊσταμένων θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:
  Αρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
  Πρέπει να αυξηθούν τα ελάχιστα χρόνια προϋπηρεσίας για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης.Ειδικά στην περίπτωση των προϊσταμένων Τμημάτων δεν είναι δυνατόν υπάλληλος με έξι χρόνια υπηρεσίας να μπορεί να κριθεί ως Τμηματάρχης.Κακά τα ψέματα όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς συναδέλφους -ειδικά στους πτυχιούχους που νομίζουν ότι επειδή κατέχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι αυτομάτως άνθρωποι ενός ανώτερου θεού- η εμπειρία είναι αυτή που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο και λύνει τα προβλήματα.Επίσης ένας υπάλληλος με λίγα χρόνια υπηρεσίας δεν έχει το κύρος και το σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους του για να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.Μη ξεχνάμε ότι ο Τμηματάρχης εκτός από άριστη γνώση του αντικειμένου του Τμήματός του θα πρέπει να να ασκήσει διοίκηση στους υφιστάμενους του πράγμα που ένας υπάλληλος με έξι ή επτά χρόνια υπηρεσίας είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει.
  ΑΡΘΡΟ 85 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
  Νομίζω ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να περνούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από διαδικασία γραπτών εξετάσεων με ευθύνη του ΑΣΕΠ ή του ΕΚΔΔΑ και όσοι απορρίπτονται να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και όχι αυτό να είναι στην ευχέρεια του Υπουργού. Βέβαια έχω την άποψη ότι οι γραπτές εξετάσεις θα έπρεπε να είναι μέρος της διαδικασίας και να έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας.Διάβασα προσεκτικά σχόλια συναδέλφων που αναπτύσσουν έναν ιδιότυπο ρατσισμό εναντίον των ΔΕ συναδέλφων τους τους οποίους δε θεωρούν ικανούς να καταλάβουν θέσεις ευθύνης τις οποίες θα πρέπει κατά τη γνώμη τους να καταλαμβάνουν υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ. Σαφώς οι ΠΕ συνάδελφοι θα πρέπει στη μοριοδότηση να ξεκινάνε από καλύτερο σημείο εκκίνησης από τους υπόλοιπους όμως δεν είδα κάπου να αναφέρουν τις γραπτές εξετάσεις.
  Πτυχίο μόνο να έχουμε και ας είναι και άσχετο με το αντικείμενο της υπηρεσίας μας.
  Κε Υπουργέ προτείνω στα κριτήρια να μην υπάρχει διαδικασία συνέντευξης αλλά γραπτές εξετάσεις όπου ο κάθε συνάδελφος θα αποδεικνύει μέσα από αυτές την υπηρεσιακή του κατάρτιση και θα έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (40% ή 50%)
  ΑΡΘΡΟ 86 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
  «Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης και η επιλογή με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας».
  Πολλά Υπηρεσιακά Συμβούλια επιλέγουν τους υποψηφίους επικαλούμενα το περίφημο «προβάδισμα» των κατηγοριών ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις και έτσι στην ουσία καταργείται η μοριοδότηση αφού η επιλογή γίνεται αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας ανεξαρτήτως μοριοδότησης και εάν υπάρχουν κενές θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους ΤΕ κατηγορίας και τέλος οι ΔΕ.
  Οπως καταλαβαίνετε κ.Υπουργέ εάν εξακολουθήσει να ισχύει αυτό το γεγονός ακυρώνεται όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Προτείνω λοιπόν να ξεκαθαρίσετε το θέμα και να αναφέρεται ρητά ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα επιλέγουν τους υποψηφίους όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 και κάθε άλλη διαδικασία καθίσταται αυτομάτως άκυρη.
  ΑΡΘΡΟ 159 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  Προτείνω για λόγους διαφάνειας τα πρακτικά των υπηρεσιακών συμβουλίων για την επιλογή προϊσταμένων να αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Δεν είναι επιτρεπτό όταν το 99% των φορέων του Δημοσίου να αναρτούν τις αποφάσεις τους να μην το πράττουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που παίρνουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καριέρα των δημοσίων υπαλλήλων.Ανάρτηση λοιπόν στην ιστοσελίδα των Δήμων που είναι έδρες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπως κάνουν κάποιες ελάχιστες και φωτεινές εξαιρέσεις μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού σε όλη την Ελλάδα.
  Επίσης θα ήθελα να προτείνω να προβλέπεται προσφυγή σε δεύτερο βαθμό επί των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς είναι από τα λίγα διοικητικά όργανα που επί της ουσίας δεν μπορείς να διεκδικήσεις την επανεξέταση της όποιας απόφασης καθώς το κόστος της προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαγορευτικό για έναν υπάλληλο και το κυριότερο ότι η απόφαση θα εκδοθεί μετά από 4-5 χρόνια.
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 • 15 Ιουλίου 2015, 01:07 | Νίκος

  Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να προσμετράται καθόλου (ούτε με τα μισά μόρια) η άσκηση καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο. Επιβραβεύεται έτσι έστω και με λίγα μόρια η τοποθέτηση με απλή απόφαση Υπουργού ή με απλή ανάθεση καθηκόντων από τον εκάστοτε Δ/ντη. Όσοι πήραν τέτοιες θέσεις, έλαβαν και το αντίστοιχο επίδομα. Γιατί να τους πριμοδοτούμε τώρα και στις κρίσεις;

 • 15 Ιουλίου 2015, 00:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

  Πρώτη πρόταση.
  Στο Άρθρο 84 με τίτλο Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, στην παρ. 2. εκτιμούμε ότι θα πρέπει να διαχωριστεί η Διεύθυνση ως οργανική μονάδα από τις άλλες ενδιάμεσες οργανικές μονάδες, ΔΙΟΤΙ η Διεύθυνση έχει αυξημένες προδιαγραφές και απαιτήσεις σύστασης (εμπεριέχει περισσότερες υποκείμενες οργανικές μονάδες) και λειτουργίας(φέρει υψηλότερο επίπεδο ευθύνης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των υφιστάμενων οργανικών μονάδων και του προσωπικού τους) σε σχέση με τις ενδιάμεσες οργανικές μονάδες. Κατ΄επέκταση, θα πρέπει οι προϋποθέσεις διεκδίκησης της Διεύθυνσης να είναι περισσότερο απαιτητικές, ειδικότερα ως προς τον χρόνο προηγούμενης εμπειρίας σε θέση προϊσταμένου κατώτερης οργανικής μονάδας (πχ, Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου).

  Γι΄ αυτό προτείνω η δεύτερη (2) παράγραφος να διαμορφωθεί ως παρακάτω:
  2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:

  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

  Αλλαγή στο παρακάτω εδάφιο (β) εδάφιο ως εξής:
  β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

  Να καταργηθεί το παρακάτω (γ) εδάφιο:
  γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία σε θέση του ιδίου κλάδου με την προς πλήρωση θέση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
  Στα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων Τμημάτων & Διευθύνσεων εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

  ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ.
  Ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο, ο οποίος πιστοποιεί την αντικειμενική αξιολόγηση του υπαλλήλου περί των ικανοτήτων και των προδιαγραφών της επαγγελματικής του εξέλιξης και αναβάθμισης. Ειδικότερα, προτείνεται η ποσοστιαία βαθμολόγηση ανάλογα με τον τρόπο πρόσληψης, ως εξής:
  α)Γραπτός Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. με συντελεστή 35% επί της συνολικής βαθμολογίας.
  β)Με σειρά προτεραιότητας Α.Σ.Ε.Π. με συντελεστή 25% επί της συνολικής βαθμολογίας.
  γ)Εκτός Α.Σ.Ε.Π. συντελεστή 15% επί της συνολικής βαθμολογίας.
  δ)ΠΔ 164/2004 (Μετατροπή συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου, ΙΔΑΧ) με συντελεστή 15% επί της συνολικής βαθμολογίας.

  ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  Ο Γραπτός Διαγωνισμός (ΑΣΕΠ) που θα διενεργείται κάθε τριετία από το Α.Σ.Ε.Π. ώστε διαμέσου αυτού να αποδεικνύεται αντικειμενικά:η επάρκεια του γνωστικού αντικειμένου και οι γνώσεις περί Δημόσιας Διοίκησης (Διοικητικό Δίκαιο, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κ.λπ), η επικαιροποίηση των γνώσεων των υπαλλήλων, η ανάπτυξη τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, η επίτευξη της στοχοθεσίας με τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση κόστους και η διοίκηση ολικής ποιότητας, χωρίς σε κάθε περίπτωση να διακυβεύεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

  Ο Γραπτός Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. αποτελεί τον πλέον αδιάβλητο και επαρκή τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας ενός υπαλλήλου(που έχει διαγωνιστεί μεταξύ ίσων συνυποψηφίων) ως προς το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης (του Συνταγματικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, κ.λπ), ως προς τη συνθετική και κριτική ικανότηταά του να διαχειριστεί επιτυχώς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, όπως τον έγκαιρο προγραμματισμό του υπηρεσιακών δράσεων (στοχοθεσία), την επίβλεψη εκτέλεσης της υπηρεσίας, την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συμπεριφοράς των υπαλλήλων(στους συναδέλφους και κυρίως στους πολίτες) και κυρίως ως προς την ανατροφοδότηση και διάχυση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης σε όλη την υπηρεσιακή πυραμίδα για τον επανασχεδιασμό και επανακαθορισμό των επιδιωκόμενων στόχων.

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:26 | ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Υ.Σ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

  Το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο γιατί υποβαθμίζει τους πτυχιούχους ΠΕ υπαλλήλους, τους κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μετά την εισαγωγή τους αξιοκρατικά με το διαφανή και δύσκολο διαγωνισμό και την εκπαίδευσή τους στη σχολή με χρήματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να αξιοποιούνται ανάλογα στη Δημόσια Διοίκηση υποβαθμίζονται με τη χαμηλή μοριοδότησή τους, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία ίδρυσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η μοριοδότησή τους ως αποφοίτων της μόνης παραγωγικής σχολής της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι 180 μόρια δηλαδή λίγο παρακάτω από τη μοριοδότηση του διδακτορικού.

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:47 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση» παρακαλώ όπως θεσπίσετε ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγηση του συνόλου αυτών.

  Κατά τη γνώμη μου η αξιολόγηση θα πρέπει να διακριθεί σε κύρια και σε επικουρική , η οποία να λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων στην κύρια αξιολόγηση.

  A. Στην κύρια αξιολόγηση έχω την άποψη ότι θα πρέπει να μοριοδοτούνται:
  -όλοι οι τίτλοι σπουδών(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί , διδακτορικά διπλώματα, μεταδιδακτορικά διπλώματα) ανεξαρτήτως αριθμού, χωρίς στους ομοειδείς να φθίνει με την αύξησή τους η βαρύτητά των τελευταίων ή αυτοί να μη μοριοδοτούνται (π.χ. ένας ο οποίος έχει 3 ή 4 ή περισσότερα μεταπτυχιακά θα πρέπει να βαθμολογηθεί με τα μόρια του ενός επί τον αριθμό τους ή με το άθροισμα του βαθμού καθενός επί τον ίδιο αριθμό μορίων) και ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας(να έχουν την ίδια βαρύτητα είτε είναι είτε όχι συναφείς με το αντικείμενο αυτής),
  -τα πτυχία ξένων γλωσσών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και με την ίδια βαρύτητα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας είτε πρόκειται είτε όχι για γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  -η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοριοδοτουμένων και των δύο εξίσου εάν ο υπάλληλος έχει επιτυχώς αποφοιτήσει και από τις δύο και με μόρια για καθεμία όχι λιγότερα του διδακτορικού, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι αυτών προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης,
  -η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό, ανά ημέρα επιμόρφωσης όπως η παρακολούθηση μεταπτυχιακού . Δεδομένου ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι 1 έτος, το οποίο έχει περίπου 250 εργάσιμες ημέρες, κάθε ημέρα πιστοποιημένης επιμόρφωσης θα πρέπει να μοριοδοτείται με τα μόρια ενός μεταπτυχιακού τίτλου/250,
  -οι δημοσιεύσεις άρθρων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, τέτοιες όμως που να λαμβάνονται υπόψη για ακαδημαϊκή εξέλιξη, με τα μόρια του διδακτορικού διπλώματος/(50x τον αριθμό των ατόμων που την έχουν συντάξει) η καθεμία. Και τούτο διότι δοθέντος ότι η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος είναι αναλόγως της χώρας και του πανεπιστημίου 3 ή 4 έτη και δεδομένου ότι για τη σύνταξη ενός τέτοιου άρθρου προς δημοσίευση απαιτείται συνήθως μισός έως ένας μήνας, σε χρονικό διάστημα όσο η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος περίπου 50 τέτοια άρθρα προς δημοσίευση μπορούν από 1 άτομο να συνταχθούν,
  -ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης από εδώ και στο εξής, oι οποίες να βασίζονται στην επίτευξη ορθολογικώς οριζομένων στόχων, πολλαπλασιαζόμενος επί ενός συντελεστή και δίνοντας μόρια όχι περισσότερα από την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δε θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης, καθώς σε μία Γενική Διεύθυνση αντικειμενικά μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων ή μη κάλυψη των κατωτάτων ποσοστών αυτών.
  Άποψή μου είναι να καταργηθεί η αυτοαξιολόγηση, καθώς φέρνει σε δύσκολη θέση τόσο τον αξιολογούμενο υπάλληλο, όσο και τον αξιολογητή, τον οποίο προκαταλαμβάνει και καθιστά έτσι δυσχερέστερο το έργο του.
  Αντί του εντύπου αυτοαξιολόγησης κάθε υπάλληλος κρίνεται αναγκαίο να συμπληρώνει Έκθεση στην οποία να αναφέρει αναλυτικά το έργο οποίο έχει επιτελέσει το προηγούμενο έτος, το έργο το οποίο το έτος αυτό του ανατέθηκε, καθώς και παλαιότερες εκκρεμείς υποθέσεις.
  Επίσης, η Έκθεση αυτή κρίνεται αναγκαίο να πιστοποιείται από τον άμεσο Προϊστάμενό του και να διορθώνεται ή συμπληρώνεται από αυτόν εάν χρειαστεί.
  Η αξιολόγηση των Εκθέσεων αυτών και γενικώς των προσόντων των Υπαλλήλων κρίνεται σκόπιμο να γίνεται από Ανεξάρτητες Επιτροπές ανωτέρων των αξιολογουμένων υπαλλήλων και κατά το δυνατόν της ίδιας με αυτούς ειδικότητας.

  Β. Σε ότι αφορά την επικουρική αξιολόγηση θα πρέπει να προτάσσονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.
  Ακολούθως, στην επικουρική αξιολόγηση η μοριοδότηση θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια όπως:
  – οι ηθικές αμοιβές
  -η επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και η επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα χωρίς προσαύξηση σε σχέση με αυτή στον ιδιωτικό τομέα,
  -η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
  -η συνάφεια των επιπλέον τίτλων σπουδών και των ως άνω δημοσιεύσεων με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -το συγγραφικό έργο(άρθρα, μελέτες, προτάσεις) και οι εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. , πέραν των δημοσιεύσεων του κυρίου πίνακα αξιολόγησης, και η συνάφειά τους με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -οι πειθαρχικές ποινές(αρνητικά).
  Επιπλέον ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα θα πρέπει να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης και άλλα βαρύτερα να οδηγούν τους δημοσίους υπαλλήλους σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Γ. Κατά τη γνώμη μου κρίνεται σκόπιμο να μην διενεργείται γραπτή εξέταση, διότι η σκοπιμότητά της διασφαλίζεται από τους τίτλους σπουδών και έτσι η διενέργειά της αντιτίθεται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.
  Επίσης δε θα πρέπει να διενεργείται συνέντευξη, λόγω του ότι για να διενεργηθεί κατά το δυνατόν αντικειμενικά θα πρέπει η επιτροπή διενέργειάς της να επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Δημόσιο.
  Ακόμη, κατά τη γνώμη μου,θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ενστάσεως:
  i) σε όλους τους υπαλλήλους και
  ii) για τη διόρθωση οποιασδήποτε βαθμολογίας και έως τον μέγιστο βαθμό.
  Ακόμη, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι βαθμοί και τα μισθολογικά κλιμάκια των Υπαλλήλων του Δημοσίου και οι μισθοί τους να καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τη θέση ευθύνης την οποία κατέχουν.
  Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα ποσοστά εκπροσώπησης των φύλων, καθώς αυτό αντίκειται στην αξιοκρατία και στην ισότητα των δύο φύλων.
  Επίσης,οι Υπάλληλοι του Δημοσίου, εφόσον έχουν τίτλο σπουδών που να τους το επιτρέπει, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να να είναι επιλέξιμοι σε όλες τις θέσεις ευθύνης, χωρίς να απαιτούνται από αυτούς επιπλέον προσόντα.

  Δ. Επιπλέον αφού με αυτόν τον τρόπο συνταχθούν ενιαίοι πανελλήνιοι πίνακες αξιολόγησης, κύριοι και επικουρικοί ανά ειδικότητα του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και αφού οριστεί η νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή μεταβατική περίοδος,ώστε πριν από την υιοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων, με βάση τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις τους, οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία και πτυχίο που να τους το επιτρέπει, να οριστούν να καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης.
  Όσοι έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα που να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης θα πρέπει να εξαιρούνται από την κάλυψη των θέσεων αυτών, ενώ όσοι έχουν διαπράξει άλλα βαρύτερα να οδηγούνται σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Ακόμη κατά τον χρόνο αυτό με βάση τη νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ,χωρίς αριθμητικό περιορισμό στην επιλογή, κρίνεται απαραίτητο να οριστούν οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπαλλήλους κατώτερης κατηγορίας να καλύψουν θέσεις ανώτερης κατηγορίας και αντιστρόφως, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα.

  Εάν προκύψει τελικά μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων σε ορισμένες ειδικότητες, τούτο θα πρέπει να οδηγήσει σε έξοδο από το Δημόσιο όσων έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στους ανωτέρω πίνακες αξιολόγησης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων(αρχικώς στους κυρίους και σε περίπτωση ισοψηφίας στους επικουρικούς) στις αντίστοιχες ειδικότητες.

  Έτσι οι ικανότεροι από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων θα καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης, θα γίνουν ορθολογικά οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού και οι λιγότερο ικανοί στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγηθούν σε έξοδο από το Δημόσιο. Εάν όμως προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα πρέπει να καλυφθούν με νέες προσλήψεις προσωπικού.

  Τέλος, αφού εφαρμοστεί η νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, προτείνω να οριστούν αναπληρωτές προϊσταμένων σε κάθε Υπηρεσία υπάλληλοί της και συγκεκριμένα οι ικανότεροι με βάση τους ανωτέρω πίνακες.

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:12 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 12 ΕΤΗ. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΕΠ.

  ΣΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ «Ο βασικός τίτλος σπουδών δεν μοριοδοτείται, εφόσον αποτελεί τυπικό προσόν του κλάδου που απαιτείται για την επιλογή προϊσταμένων»,ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ «Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΝ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΜΕ 150 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΜΕ 120 ΜΟΡΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ!!!!

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ. ΕΝΩ, ΟΤΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ), ΟΤΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΑΕΙ (Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ) ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ.

  ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΙ ΔΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ. ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕ??

  ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΕ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΑ.ΑΡΑ, ΟΡΑΝΩΤΙΚΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:16 | Kyriakos

  Επισημάνσεις-Προτάσεις:
  1. Να καθιερωθεί-εξασφαλιστεί κάποιας μορφής προβάδισμα (έστω και μικρό, αλλά σαφές) μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ανεξαρτήτως Οργανισμών. Πόσο μάλλον όταν ισχύει το Άρθρο του ΔΥ Κώδικα περί προβαδίσματος Κατηγοριών.
  Πχ 100 μόρια οι ΠΕ (120 με 5 χρόνια σπουδών) και 80 οι ΤΕ
  Μοριοδότηση 2ου Πτυχίου μόνο έαν είναι συναφές με την προκυρησσόμενη θέση.

  2. Μοριοδότηση Μεταπτυχιακών βάσει ετών, τα μονοετή (1 χρόνο, όπως και αυτά που αναγνωρίζονται έτσι τα Μεταπτυχιακά από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Ιταλίας) 80 μόρια, και τα 2ετή 160 μόρια όπως πριν και όπως ισχύει ΠΑΝΤΟΥ!!!

  3. Υπάρχει μεγάλη αντίφαση μεταξύ: υπάλληλος 6 ετών συμμετέχει στις κρίσεις για Προιστάμενος αλλά ξεκινάει με ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ σε σχέση με έναν παλαιότερο υπάλληλο, ακόμα και εάν έχει ο πρώτος (ο νεώτερος ) Μεταπτυχιακό, Διδακορικό, Άριστη γνώση Αγγλικών κλπ
  Πρόταση: Μοριοδότηση ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΧΡΟΝΟ. Μοριοδότηση 0,5 μόρια ανά μήνα.
  Ανάλογη μείωση και στη μοριοδότηση Προισταμένων γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ΈΧΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΡΙΣΕΙς ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7-8 ΧΡΟΝΙΑ. Άρα όσοι κατέλαβαν θέσεις δεν σημαίνει πως μπήκαν αξιοκρατικά και το πιο σημαντικό δεν αξιολογήθηκαν ποτέ για τις αποδόσεις τους.
  4. Μείωση μοριοδότησης στους αποφοίτους της Δημόσιας Διοίκησης, αύξηση μοριοδότησης ΠΙΝΕΠ και άλλων Προγραμμάτων (E-learning κλπ, συμμετοχ’η σε Επιτροπές, δημοσιεύσεις κλπ

  5, Αλλαγή ποσοστών βαρύτητας με έμφαση στα τυπικά προσόντα (40%), αξιολόγηση(30%), συνέντευξη (20%), προυπηρεσία (10%)

  Θα πρέπει να δοθεί η εντύπωση (και ουσία βεβαίως) πως δίνει κίνητρα το Ελληνικό Κράτος για τη συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων και δεν προάγει στελέχη μόνο και μόνο λόγω παλαιότητας. Υιοθετήστε τα νούμερα και τα τυπικά προσόντα που ισχύουν για πρόσληψη μέψω ΑΣΕΠ. Κανένας εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτυγχάνεται έτσι…

 • 14 Ιουλίου 2015, 21:37 | Σ. ΘΕΟΦΑΝΗ

  Σχετικά με τη μοριοδότηση ξένων γλωσσών θεωρώ άδικη την μη μοριοδότηση της ΚΑΛΗΣ γνώσης για υπαλλήλους με υπηρεσία κάτω των 15 ετών, η οποία ήταν τουλάχιστον για τη δεκαετία 2000-2010 απαραίτητο πρόσθετο προσόν απο το ΑΣΕΠ για τον διορισμό μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ.
  Ουσιαστικά εφαρμόζοντας αυτό το νόμο θα αποκλείσετε απο την επιλογή των προϊσταμένων όλο το μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ την περίοδο αυτή.
  Από την άλλη λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα από νέους ανθρώπους με οικογένεια να κάνουν επιπλέον φροντιστήρια για να ανεβάσουν το επίπεδο της ξένης γλώσσας από το ΚΑΛΗ στο ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ κ.λ.π.
  Επομένως, γιατί να μη μοριοδοτείται η ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ και για υπαλλήλους με υπηρεσία κάτω των 15 ετών? Θεωρώ κάτι τέτοιο πολύ άδικο και με αυτό συμφωνούν πολλοί ακόμη συνάδελφοι, οι οποίοι όπως διαβάζω συμφωνούν με τη δική μου τοποθέτηση.
  Ελπίζω και εύχομαι τα συγκεκριμένα σχόλια να ληφθούν σοβαρά υπόψη σας για να μπορούμε πλέον να μιλάμε για αποκατάσταση αδικιών.

 • 14 Ιουλίου 2015, 20:20 | Αλεξάνδρα

  Επικροτώ το σχόλιο του Πέτρου το οποίο παραθέτω αυτούσια: <>.

 • 14 Ιουλίου 2015, 19:04 | ΒΑΛΙΑ

  Για τις πάγιες διατάξεις του νομοσχεδίου μπορούν να διατυπωθούν δύο σοβαρές επιφυλάξεις, πέραν των επιφυλάξεων χαμηλότερης βαρύτητας (π.χ. το μεταπτυχιακό δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται όταν είναι στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το διδακτορικό, δηλαδή όταν αποτελεί προϋπόθεση του διδακτορικού). Η πρώτη σοβαρή επιφύλαξη αφορά τη στάθμιση των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ένας υποψήφιος μπορεί να λάβει από τα τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα κατά ανώτατο όριο 600 μόρια. Όμως, ουδείς υποψήφιος μπορεί να προσεγγίσει το ανώτατο όριο. Έστω ότι ένας υποψηφιος έχει διδακτορικό (200 μόρια), δεύτερο διδακτορικό (50 μόρια), μεταπτυχιακό (20 μόρια), δεύτερο μεταπτυχιακό (20 μόρια), είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ (120 μόρια), γνωρίζει άριστα 4 ευρωπαϊκές γλώσσες (35+25+10+0 μόρια) και έχει το ανώτατο όριο (40 ημέρες) επιμόρφωσης στο ΕΚΔΔΑ (20 μόρια). Ο εξωπραγματικός αυτός υπάλληλος συγκεντρώνει μόνο 500 μόρια. Γιατί λοιπόν τίθεται τόσο υψηλό ανώτατο όριο; Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 85, ο υπερυπάλληλός μας, εάν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις να θέσει υποψηφιότητα για γενικός διευθυντής, θα πάρει 500χ15%:600= 0,125 μόρια. Με άλλα λόγια, ο μεγάλος παρανομαστής συνεπάγεται την υποβάθμιση των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων, σε αντίθεση με την αξιολόγηση, η οποία έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (40%) και, συνάμα, μικρότερο παρανομαστή (250) αλλά και τη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 25% και παρανομαστής 400).
  Η δεύτερη επιφύλαξη αφορά την απαρτία των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων. Μολονότι τα συμβούλια είναι 5μελή, όπως ορίζεται στο άρθρο 162 παρ. 5, βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους.
  Οι επιφυλάξεις είναι πολύ εντονότερες για τις μεταβατικές διατάξεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται διαφοροποίηση των συντελεστών βαρύτητας ούτε των παρανομαστών ούτε των προϋποθέσεων συμμετοχής στις επιλογές.
  Τέλος, το νομοσχέδιο περιέχει αβλεψίες (σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις το ίδιο ζήτημα ρυθμίζεται με αντικρουόμενες ρυθμίσεις) και επίσης αφήνει αρρύθμιστα ζητήματα, όπως π.χ. η ενημέρωση υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών για την προκήρυξη θέσεων μιας υπηρεσίας ή η τύχη του υπαλλήλου που επανειλημμένα κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα όμως τελικά δεν επιλέγεται.
  Τελευταία παρατήρηση: γιατί στο άρθρο 162 παρ. 6 προβλέπεται δίμηνη προθεσμία για την υπογραφή των πρακτικών των συμβουλίων, όμως παρέχεται η δυνατότητα στη διοίκηση να υλοποιεί άμεσα τις αποφάσεις τους;

 • 14 Ιουλίου 2015, 15:35 | Μάριος

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι για την επιλογή των προϊσταμένων είναι απολύτως ΑΔΙΚΟ να μοριοδοτείται μόνο ο διδακτορικός τίτλος που έχει συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Η ερμηνεία της έννοιας της συνάφειας (άραγε του τίτλου ή του περιεχομένου;) από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων μπορεί να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες, σε λανθασμένες ερμηνείες και κατ’ επέκταση σε μεγάλες αδικίες.
  Τα οφέλη από την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής ασχέτως του θέματος το οποίο είναι πάντα εξειδικευμένο (15/2010 Γνωμ. ΝΣΚ), είναι πολλαπλά τόσο για την υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου όσο και για την αποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας. Γι’ αυτό θεωρώ δίκαιο το διδακτορικό να μοριοδοτείται χωρίς προϋποθέσεις.

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:14 | Εμυ

  Παρακαλώ ακυρώστε τα άλλα δύο και δημοσιεύστε αυτό.
  ευχαριστώ πολύ

  Κανένα σύστημα αξιολόγησης έως τώρα δεν έχει μοριοδοτήσει τον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει πλήρης ισοπέδωση αυτών που εισήχθησαν με ατομική πράξη διορισμού κατόπιν γραπτού διαγωνισμού (είτε παλαιού τύπου διαγωνισμού είτε ΑΣΕΠ) και αυτών που εισήχθησαν μαζικά με Π.Δ καθώς και αυτών που εισήχθησαν με εντελώς άλλους αθέμιτους τρόπους.

  Αυτοί που κοπίασαν διαβάζοντας να πετύχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ακριβώς το ίδιο με αυτούς που τα βρήκαν όλα εύκολα; είναι δίκαιο αυτό κατά τη γνώμη σας;

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:18 | Μαργαρίτα

  Η δυνατότητα που παρέχεται σε υπάλληλους της κατηγορίας ΤΕ να εξελίσσονται σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές είναι σε λάθος κατεύθυνση. Σήμερα στο δημόσιο ο αριθμός πτυχιούχων ΠΕ είναι τεράστιος. Πώς επιβραβεύουμε και αναγνωρίζουμε τελικά τα επί πλέον χρόνια μόρφωσης των ΠΕ; Το ίδιο ισχύει για τους μηχανικούς και τους γεωπόνους που έχουν 5 χρόνια σπουδών αντί για 4. Είναι δυνατόν όλα αυτά να ισοπεδώνονται;

  Θα πρέπει :
  1. Οι βαθμοί των πτυχίων στις τετραετείς σχολές να είναι *4/3 έναντι των τριετών και των πενταετών *5/3 έναντι των τριετών.
  2. Θα πρέπει να τεθεί ότι μπορεί να γίνει Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής κατηγορίας ΤΕ όταν δεν υπάρχει ΠΕ αντιστοίχων προσόντων ή αν τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος ΤΕ υπερτερούν π.χ. κατά 30% του υποψήφιου ΠΕ (για να μην αδικήσουμε πιθανόν πολύ καλούς υπαλλήλους ΤΕ). Το ίδιο για ΔΕ σε σχέση με τους ΤΕ.
  Απαιτούμενες προϋπηρεσίες για θέσεις ευθύνης
  Οι προϋπηρεσίες που έχει θέσει ως προαπαιτούμενες το Νομοσχέδιο για εξέλιξη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή προωθούν ασύστολα τα παιδιά του δικομματισμού που έχουν οριστεί με πλήρη αδιαφάνεια και ρουσφέτι σε θέσεις Διευθυντών σήμερα ! Ενδεικτικά στο Υπουργείο που δουλεύω από τους 8 Γενικούς Διευθυντές σήμερα έχουν κριθεί ως Γενικοί οι τρεις (με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία), άλλοι τέσσερις ορίστηκαν απευθείας από τον Υπουργό ευτυχώς από Διευθυντές που είχαν επιλεγεί με κρίση σε διαγωνιστική διαδικασία προηγούμενου σταδίου (διότι άδειασαν οι θέσεις των επιλεγμένων) ενώ δυο ορίστηκαν Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές απευθείας από τον Υπουργό του δικομματισμού.
  Από τους 25 Διευθυντές έχουν κριθεί ως Διευθυντές με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία οι 7. Όλοι οι υπόλοιποι 18 τοποθετήθηκαν με εντελώς αδιαφανή διαδικασία απευθείας από τον Υπουργό του δικομματισμού.
  Οι Τμηματάρχες σήμερα είναι περίπου 90 . Έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ότι αξίζει και αυτό) περίπου 15 με 20 το πολύ . Οι υπόλοιποι είναι τοποθετημένοι με εντελώς αδιαφανή διαδικασία απευθείας από τον Υπουργό του δικομματισμού.
  Τελικά όμως το Νομοσχέδιο επιτρέπει την ιεραρχική εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα μόνο μεταξύ αυτών των υπαλλήλων, που ως επί το πλείστον είναι παιδιά του αυθαίρετου δικομματισμού! Δεν είναι δυνατόν ! Επιβραβεύονται οι πλέον αδιαφανείς διαδικασίες.
  Προτείνεται:
  1. Ως νέοι Γενικοί Διευθυντές να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ενδιαφέρον εκτός από αυτούς που έχουν χρηματίσει ήδη Διευθυντές και αυτοί που είναι Τμηματάρχες πχ πάνω από 5 χρόνια. Θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως ανοίξει εντελώς το πακέτο και δοθεί η δυνατότητα και σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αποδεδειγμένα λειτουργήσει ως συντονιστές ομάδων (πάνω από 3 άτομα). Ενδεικτικά Προϊστάμενοι Λογιστηρίου, υπεύθυνοι έργου (για τους μηχανικούς) κλπ.
  2. Η πρώτη θητεία των νέων Γενικών Διευθυντών να είναι χρονικό διάστημα 2 χρόνων και όχι 5 μέχρι να ¨ανοίξει¨ κάπως η δεξαμενή των εν δυνάμει υποψηφίων Γενικών Διευθυντών με τους νέους Διευθυντές που θα έχουν εν τω μεταξύ επιλεγεί πιο αξιοκρατικά.
  3. Ως προϋπηρεσία να λαμβάνεται υπόψη και ο ιδιωτικός τομέας (που θα αποδεικνύεται από τα έτη ασφάλισης) και όχι μόνο του δημοσίου.
  4. Όταν αναφέρεται έτη προϋπηρεσίας να εννοούνται πραγματικά έτη εργασίας και όχι αποσπάσεις πχ σε γραφείο Υπουργών, Βουλευτών, Κομμάτων.

  Μοριοδότηση
  Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία= η μοριοδότηση σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο να προσμετράται μόνο κατά το 20% των ανωτέρω μορίων.

 • 14 Ιουλίου 2015, 12:10 | Α.Α.Κ.

  Περισσότερα μόρια στα συναφή μεταπτυχιακά διετούς διάρκειας.

  Να μοριοδοτείται το πτυχίο βάση του βαθμού.

  Συναφή πτυχία με τη θέση ευθύνης (εφόσον ο υποψήφιος δεν συμμετείχε σε γραπτό διαγωνισμό όπου μπορούσε να αποδείξει εγγράφως τις γνώσεις του. Διότι συμβαίνει να γίνεται αποδεκτή η απόκτηση οποιουδήποτε πτυχίου μετά την πρόσληψη, ενώ κατά την προκήρυξη ενός διαγωνισμού γίνονται δεκτά προς συμμετοχή συγκεκριμένα πτυχία).

  Να μην μοριοδοτηθούν οι προϊστάμενοι που κατείχαν θέσεις με αναπλήρωση (διότι τα κριτήρια ανάληψης κατά κύριο λόγο δεν ήταν αξιοκρατικά, αλλά συνήθως πολιτικά κ.α.).Ο συγκεκριμένος νόμος ευνοεί υπαλλήλους που μέχρι τώρα κατείχαν θέσεις ευθύνης με αναπλήρωση.

  Να μοριοδοτούνται με ποσοστό ανάλογο της βαθμολογίας τους οι επιτυχόντες με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

  Η προφορική συνέντευξη δεν δύναται, δυστυχώς, να αποτελέσει αξιοκρατικό κριτήριο. Καλύτερα γραπτή συνέντευξη με κλειστά ονόματα και αξιολόγησή της κεντρικά (όχι από μέλη του φορέα που προκηρύσσει την θέση).

  Να εφαρμοστεί αιτιολογημένη αξιολόγηση και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους.

  Ο τρόπος μοριοδότησης της εργασιακής εμπειρίας ευνοεί εμφανώς τους παλαιούς υπαλλήλους που δεν διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον αυτή η ίδια μερίδα των υπαλλήλων κατέχει τόσα χρόνια και τις περισσότερες θέσεις ευθύνης με αποτέλεσμα να ευνοείται ακόμη περισσότερο. Παραγκωνίζονται οι νεότεροι πτυχιούχοι και μορφωμένοι υπάλληλοι.

  Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να μοριοδοτείται περισσότερο.

  Να εξασφαλιστεί σαφές προβάδισμα των ΠΕ έναντι των ΤΕ σε κάθε θέση ευθύνης, εκτός όσων αφορούν τεχνολογική κατεύθυνση.

  Παρατηρείται υποβάθμιση των πτυχίων, μεταπτυχιακών, επιμόρφωσης, ξένων γλωσσών (γιατί να μην μοριοδοτούνται όλα τα πτυχία ξένων γλωσσών από την μέτρια γνώση και πάνω με ανάλογα μόρια;)