Άρθρο 02: Αξιολογητές

1. Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του.

 2. Προϊστάμενοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί ή δικαστικοί που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.

3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας, κατά περίπτωση, ή, εάν δεν υπάρχει, το μονομελές όργανο διοίκησης, ή, εάν και αυτό δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα.

 4. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό.

 6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.

 7.  Ο  Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης   συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων  καθώς και των υπαλλήλων των  υπηρεσιών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αντίστοιχα, εφόσον υπάγονται απευθείας σε αυτούς.

 

8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε βουλευτές ή ευρωβουλευτές, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10 και 11.

 

9. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:47 | Ζαχαρένια Δ.

  Στο Άρθρο 2.1. Προτείνεται να προστεθεί , «Σύμφωνα με τις αρχές των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και ειδικότερα της διάταξης του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Το ίδιο προβλέπεται και στο άρθρο 17 του Π.Δ.318/1992 για την αμεροληψία της αξιολόγησης.

  Στο Άρθρο 2 παρ.2) Να συμπληρωθεί (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, Γενικός Γραμματέας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:33 | EUG.VOG.

  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ, ΙΔΙΩΣ ΟΙ Ο.Τ.Α. ΕΤΣΙ ΣΑΘΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ:

  Παραθέτω πιο κάτω εμπειρίες συναδέλφων από πολλές υπηρεσίες του δημοσίου , με τις οποίες έρχομαι σε επαφή καθημερινά και συγκεντρωτικά αναφέρω τα εξής προβλήματα προς επίλυση:
  • Ποιος είναι ο καλός υπάλληλος; Αυτός που λέει ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ και άκριτα υπογράφει σωρούς εγγράφων, προς ικανοποίηση των όποιων απαιτήσεων των αιρετών-πολιτικών του προϊσταμένων;
  • Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της Δημόσιας Διοίκησης και των γενικότερων μεταρρυθμίσεων, να βρει τον τρόπο, ώστε οι θέσεις ευθύνης να δίνονται αξιοκρατικά και όχι πελατειακά.
  • Άτομα χαμηλότερου επιπέδου σπουδών, που ορίστηκαν προϊστάμενοι επειδή βολεύει τη διοίκηση, πώς θα αξιολογήσουν κάποιον υπάλληλο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (αφού δεν καταλαβαίνουν καν τι του λένε!).
  • Άτομα ορισμένα ως Αναπληρωτές προϊστάμενοι για λόγους συμφέροντος (επειδή λένε σε όλα ΝΑΙ) παραμένουν εσκεμμένα επί πολλά χρόνια στη θέση αυτή, ώστε να μοριοδοτούνται για το χρόνο υπηρεσίας τους σε θέση ευθύνης (και εκμηδενίζοντας σε μοριοδότηση όλους τους υπολοίπους) . Ετσι διασφαλίζουν τη θέση τους σε θέση ευθύνης, αξιολογούνται θετικά για το ΝΑΙ σε ΟΛΑ και όχι για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.
  • Υπάρχει πολύ πιεστική και άμεση παρέμβαση των εκλεγμένων/αιρετών απευθείας στους υπαλλήλους, παρακάμπτοντας απροκάλυπτα και απαξιώνοντας τους Προϊσταμένους. Μας ασκούν ψυχολογική πίεση με έμμεσους εκβιασμούς, ώστε οι υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν τις επιθυμίες τους , που σκοπό έχουν τη διατήρηση της εξουσίας τους και όχι την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η οποιασδήποτε μορφής άρνηση στην εξυπηρέτηση «πελατειακών σχέσεων», επιφέρουν διάφορες τιμωρίες , κυρίως δε την τιμωρία της αρνητικής αξιολόγησης, διά μέσου των αχυρανθρώπων- προϊσταμένων.
  • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια δεν ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητά τους, με αποτέλεσμα την άσκοπη ή μεθοδευμένη σπατάλη δημόσιου χρήματος.
  • Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι να περνάνε από υποχρεωτική εκπαίδευση πάνω σε θέματα δημόσιας διοίκησης και από σεμινάρια περί management κ.λ.π και να ελέγχονται από ψυχολόγο.
  • Χρειάζεται να οριστούν διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης, διαφορετικά κριτήρια για κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης και ξεχωριστά για ειδικότητες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους: άλλη η δουλειά του Αρχιτέκτονα/Μηχανικού , άλλη του Γιατρού και άλλη του Δικηγόρου. Και άλλη η δουλειά του Δικηγόρου που υπηρετεί σε Δήμο από αυτού που υπηρετεί σε Υπουργείο.
  • Αν μπορούσαμε ελεύθερα (ίσως ανώνυμα) να καταγγείλουμε τα όσα βλέπουν τα μάτια μας καθημερινά θα είχατε στο Υπουργείο σας , μια καλή βάση δεδομένων!

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Σε αυτό το πελατειακό κράτος, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν γίνεται να αξιολογήσει το δημόσιο τον εαυτό του. Πρέπει πρώτα να ξαναστηθεί ο δημόσιος τομέας, να αξιολογηθεί αυτός από τον απλό κόσμο και κατόπιν να ξαναγίνει η παρούσα διαβούλευση. Ή αν επείγει να γίνει αξιολόγηση τώρα, να γίνει υπό τύπου γενικών εξετάσεων (όπως π. χ οι πανελλήνιες) ώστε να ελέγ-χεται τουλάχιστον , ποιοι έχουν τον στοιχειώδη νου.

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν δύο αξιολογητές εκτός από τις περιπτώσεις, όπου αντικειμενικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν (π.χ. έλλειψη πέραν του ενός ιεραρχικά ανώτερου προϊσταμένου). Η ύπαρξη δύο αξιολογητών διασφαλίζει την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του αξιολογούμενου.

 • 15 Ιουλίου 2015, 11:48 | Απόστολος Φαλιάγκας

  Στο άρθρο 2 παρ. 1 αναγράφεται «Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του.»
  Αυτή η διαδικασία θα παράγει ΠΑΡΑΛΟΓΑ και στρεβλά αποτελέσματα διότι προαπαιτεί ο διοικητικά προιστάμενος να είναι και επιστημονικά και γνωστικά προιστάμενος, εκτός από διοικητικά. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, είναι δυνατόν να έχουμε έναν υπάλληλο με μεταπτυχιακά και διδακτορικά ο οποίος έχει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις στο αντικείμενο εργασίας του, αλλά ο προιστάμενος δεν να μην έχει τίποτα από αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε κρίσιμες υπηρεσίες. Το ερώτημα είναι, με ποιά προσόντα ο (ουσιαστικά κατώτερος) προιστάμενος θα αξιολογήσει τον ουσιαστικά ανώτερο υπάλληλο; Είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ότι σε όλες αυτές τις κρίσιμες περιπτώσεις ο διοικητικά (αλλά όχι ουσιαστικά) προιστάμενος δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον διοικητικά υφιστάμενο (αλλά ουσιαστικά προιστάμενο) και το αποτέλεσμα της «αξιολόγησης» θα είναι ουσιαστικά ΑΚΥΡΟ.
  Τα ίδια στρεβλά αποτελέσματα θα έχει και η περίπτωση προισταμένου-υφισταμένου με τα ίδια προσόντα.
  Το περιεχόμενο του αρ. 2 παρ. 1 μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μόνον στις περίπτωσεις που ο διοικητικά προιστάμενος είναι και επιστημονικά προιστάμενος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι δυστυχώς λίγες στις κρίσιμες υπηρεσίες.

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:06 | Μαρία Φλεμετάκη

  Αξιολόγηση εργαζομένων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα πρέπει να γίνει. ΑΛΛΑ, να γίνει λαμβανομένου υπόψη του τρόπου διαμόρφωσης της υπάρχουσας δομής – ήτοι, οι προϊστάμενοι που έχουν τοποθετηθεί από Διοικήσεις Οργανισμών (κυρίως πολιτικά πρόσωπα) όχι πάντα με αντικειμενικά κριτήρια και κάποιες φορές παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις, θα αξιολογήσουν υπαλλήλους με περισσότερα τυπικά ή/και ουσιαστικά προσόντα ή/και χρόνια υπηρεσίας ή με τους οποίους έχουν αναπτύξει προσωπικές διαφορές και αναμένουμε η αξιολόγηση να είναι αντικειμενική;
  Η έλλειψη αντικειμενικότητας ή και μόνο η έλλειψη αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοπιστίας για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα καταβαραθρώσει το ηθικό των εργαζομένων, που ήδη δεν βρίσκεται σε καλό επίπεδο.
  Επιπλέον:
  Α)Δεν είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να αξιολογείται μόνο από τον άμεσα προϊστάμενό του διότι υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες (άνθρωποι είμαστε) που επιδρούν στη λήψη της απόφασης, ειδικά όταν δεν υπάρχει στοχοθεσία και δεν έχει προηγηθεί προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι. Είμαι βεβαία ότι η αξιολόγηση έτσι δεν παρέχει τα εχέγγυα μιας αντικειμενικής αξιολόγησης αλλά αντιθέτως θα οδηγήσει σε αδικίες, που μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην ενδιαφέρει τη Διοίκηση, αλλά συγχρόνως θα οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα, γεγονός που πρέπει να ενδιαφέρει τη Διοίκηση.
  Β)Ειδικά στην παρούσα φάση, θεωρώ ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με επαγγελματίες στον χώρο της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι οποίοι θα επιλεχθούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να είναι πιο αντικειμενική, ή σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς του δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Α.Α., …).

 • 15 Ιουλίου 2015, 10:43 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  «8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε βουλευτές ή ευρωβουλευτές, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10 και 11.»

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν «με διάθεση» σε άλλες Υπηρεσίες ή Επιτροπές πλήρους απασχόλησης κλπ.

  «9.Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.»

  Ο αξιολογητής θα πρέπει να προϊσταται υπαλλήλου για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξει μια ορθή και αξιόπιστη έκθεση αξιολόγησης.
  Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος δεν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης, οι εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να συντάσσονται μόνο κατόπιν βούλησης του αξιολογούμενου.

 • 15 Ιουλίου 2015, 09:34 | Κώστας

  Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει.
  Ο προϊστάμενος αξιολογεί τον υφιστάμενο. Και διαμαρτυρόμαστε αν θα αξιολογεί και ο υφιστάμενος των προϊστάμενο, αν θα υπάρχει δηλαδή ανταποδοτικότητα της βαθμολόγησης.
  Με αυτό το νομοσχέδιο θα καταφέρουμε να βαθμολογήσουμε με άριστα την ανικανότητα όλων των ανίκανων δημοσίων υπαλλήλων.
  Οι συναλλασσόμενοι πολίτες και κυρίως οι συναλλασσόμενοι επαγγελματίες είναι αυτοί που ξέρουν που πονάνε οι υπηρεσίες, ποιοι κάνουν τη δουλειά τους και ποιοι επιτέλους κάνουν τους «κηφήνες».
  Θα έπρεπε στην αξιολόγηση να συμμετέχουν και σύλλογοι επαγγελματιών, όπως σύλλογος φοροτεχνικών για τις οικονομικές Υπηρεσίες, σύλλογος μηχανικών για τεχνικές υπηρεσίες και πολεοδομίες, δικηγορικός σύλλογος για τις δικαστικές υπηρεσίες και υποθηκοφυλάκεια κλπ.
  Ο νόμος κινείται εξ’ αρχής σε λάθος κατεύθυνση.
  Έτσι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά.

 • 15 Ιουλίου 2015, 08:35 | Δημήτριος

  Τα πράγματα είναι απλά. Κατά κανόνα οι προιστάμενοι είναι οι χειρότεροι υπάλληλοι και για αυτό ευθύνονται οι πολιτικές ηγεσίες που τους επέλεξαν. Αν οι υπάρχοντες προιστάμενοι αξιολογήσουν είναι βέβαιο ότι καλή βαθμολογία θα πάρουν οι όμοιοί τους και κακή βαθμολογία θα πάρουν οι άξιοι υπάλληλοι. Οι υπάρχοντες προιστάμενοι δεν νομιμοποιούνται να αξιολογούν. Πρώτα πρέπει να γίνει εκλογή νέων προισταμένων με αξιοκρατικά κριτήρια (όπου δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προισταμένου) και μετά αξιολόγηση. Προτείνω πριν την αξιολόγηση, διενέργεια τεστ ευφυίας ώστε οι υπάρχοντες προιστάμενοι, διευθυντές και Γενικοί Δ/ντες που θα πατώσουν να αντικατασταθούν.

 • 15 Ιουλίου 2015, 08:38 | ΓΙΩΤΑ Π.

  Όταν ο Διευθυντής έχει λιγότερα χρόνια και μικρότερο βαθμό από τον Προϊστάμενο δεν μπορεί να τον βαθμολογήσει. Η τοποθέτηση έχει γίνει χωρίς επιλογή. θα πρέπει να υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση και δεύτερος αξιολογητής.

 • 15 Ιουλίου 2015, 08:55 | θεωνη

  Θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα της αξιολόγησης υπαλλήλου ο οποίος μεσα στο ίδιο έτος μετακινήθηκε σε δύο ίσως και σε τρίτο τμήμα και επιπλέον θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο αξιολογητές για κάθε υπάλληλο

 • 15 Ιουλίου 2015, 07:57 | Χάρης Παπαδόπουλος

  Δύο πράγματα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνουν:
  1) Αξιολόγηση από τους πολίτες που συναλλάσσονται με τους υπαλλήλους και λαμβάνουν υπηρεσίες τους. Τουλάχιστον για όσους υπαλλήλους βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Π.χ. δασκάλους και καθηγητές κάθε βαθμίδας, προσωπικό των Υπηρεσιών Δόμησης (πρώην πολεοδομίες) και των εφοριών κ.λπ..

  2) Σύνδεση της αξιολόγησης και με τον μισθό του υπαλλήλου. Το οικονομικό κίνητρο δεν είναι το παν αλλά είναι πολύ σημαντικό.
  Πραγματικά με λύπη μου βλέπω ως πολίτης τον ίδιο μισθό να λαμβάνει ένας καλός, ένας μέτριος και ένας κακός στη δουλειά του υπάλληλος που και οι τρεις βρίσκονται στην ίδια υπηρεσία, σε παρόμοιες θέσεις εξυπηρέτησης του κοινού.
  Τέλος, κακή αξιολόγηση επί σειρά ετών, π.χ. 3 έτη, να σημαίνει ακόμα και απόλυση του υπαλλήλου. Να έρθουν άλλοι καλύτεροι που έχουν τις ικανότητες και τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερα στο δημόσιο, σε όλους εμάς τους συναλλασσόμενους πολίτες. Αντιλαμβάνομαι τους κινδύνους αλλά δικλείδες ασφαλείας μπορούν να βρεθούν.

 • Ο ορισμός ενός μόνο αξολογητή σε σχέση με δύο αξιολογητές το παρελθόν ίσως καταλήγει σε λιγότερο αντικειμενικές βαθμολογίες. Επίσης με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγσης σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογητών.

 • 14 Ιουλίου 2015, 23:16 | Δημητριος Λαμπράκης

  Θα ήταν σωστό στον δημόσιο τομέα αξιολογητής να είναι σε κάθε υπηρεσία και ένα φυσικό πρόσωπο – επαγγελματίας που να συναλλάσεται με την εκάστοτε υπηρεσία. Δηλαδή για τα Δικαστήρια ένας δικηγόρος με τις περισσότερες παραστάσεις, στην ΔΟΥ ένας λογιστής με τον μεγαλύτερο ογκο εργασίας κλπ διότι μονον αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από κα΄θε άλλο την συμπεριφορά και δυνατότητα του εκάστοτε υπαλλήλου

 • 14 Ιουλίου 2015, 13:20 | Μαργαρίτα

  Οι Υπηρεσίες κοινού θα πρέπει να αξιολογούνται από τους χρήστες. Τα ερωτήματα να είναι λίγα, να διαχωρίζονται σαφώς από το θεσμικό πλαίσιο που υλοποιεί η Υπηρεσία (το οποίο σίγουρα θα είναι γραφειοκρατικό και χαοτικό) και να αξιολογείται η Υπηρεσία σαν σύνολο και ο υπάλληλος σαν άτομο.
  Αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία από νοσηλεία στο εξωτερικό που ζητήθηκε από τον ασθενή να αξιολογήσει το νοσηλευτικό προσωπικό ονομαστικά και ξεχωριστά το καθένα. Έτσι μου λύθηκε στο τέλος η απορία γιατί όλο το προσωπικό ήταν πρόσχαρο, ευγενικό και απόλυτα εξυπηρετικό.

 • 14 Ιουλίου 2015, 12:53 | ΤΑΣΟΣ

  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ! ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΨΟΥΝ!
  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΚΟΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ! ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΟ!

 • 14 Ιουλίου 2015, 11:44 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ

  «1. Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενός του.»:

  Η λογική εδώ είναι να κρίνεται ο υφιστάμενος από τον προϊστάμενο. Εφικτόν και αναγκαίο και το αντίστροφο: να κρίνεται και ο προϊστάμενος από τον υφιστάμενο, όπως ελέχθη κατά τη χθεσινή παρουσίαση του ν/σ από τον ίδιο τον Υπουργό.
  Στην αξιολόγηση, σε κάθε είδους διαδικασία κρίσης, ο υποκειμενικός παράγοντας είναι κυρίαρχος. Που σημαίνει ότι ο ίδιος υπάλληλος με άλλον προϊστάμενο ή και σε άλλη μονάδα δύνανται να συγκροτούν μια τελείως διαφορετική σχέση και παραγωγικό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που υφιστάμενος και προϊστάμενος γνωρίζονται, η αξιολόγηση μοιραία «στρογγυλεύει». Η γνώση του Άλλου, που βαθαίνει όσο υφίσταται σε διάρκεια η σχέση των δύο, από τη μία πλευρά βοηθά στην αξιολόγηση, καθ’ότι προσφέρει τεκμήρια στον αξιολογητή αλλά και στον αξιολογούμενο, αλλά από την άλλη πλευρά, θεμελιώνει την υποκειμενική κρίση, ενδεχομένως και σε σημείο «αλλοτρίωσης της αληθείας» ή «διαστροφής της». Η «συμπάθεια» των δύο συμβάλλει σε μιαν αξιολόγηση που διαφέρει κατ’ εμέ καταφανώς από την περίπτωση κατά την οποία η αξιολόγηση θα επιχειρούνταν από έναν ουδέτερο, άγνωστο, ξένο, εξωτερικό κριτή.
  Θεωρώ ότι η εξωτερική αξιολόγηση, εάν μπορούσε να οργανωθεί, θα ήταν δικαιότερη της εσωτερικής. Εξωτερικοί αξιολογητές βεβαίως θα μπορούσαν να είναι και οι απλοί πολίτες ή οι υπηρεσίες που καρπώνονται τα κάθε λογής διοικητικά προϊόντα.
  Το νόημα της αξιολόγησης από μιαν άλλη οπτική γωνία δεν είναι να σε επιδοκιμάσει με τον τρόπο του ο άμεσος προϊστάμενός σου, αλλά τόσο εσένα όσο και αυτόν να τον επιδοκιμάσει εν τέλει ο λήπτης της υπηρεσίας. Συνεπώς, »ο τρίτος» είναι ο δίκαιος και καθαρός κριτής των αξιολογουμένων, οι οποίοι δύναται να συνάπτουν μια σχέση «κλειστή».
  Το να επικεντρώνεται κανείς στη σχέση των δύο είναι το δέντρο, το να αποτελεί η καλή σχέση αυτών τον προϋποθετικό παράγοντα για προσφορά καλών διοικητικών υπηρεσιών προς οιονδήποτε τρίτον και να επιτυγχάνεται αυτή η προσφορά είναι αναμφίβολα το δάσος.

  »9. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.»:

  Προσοχή! Εάν ισχύσουν τα παραπάνω, μπορεί η αξιολόγηση να χάνει σε φρεσκάδα. Διότι με την έκθεση αξιολόγησης αποτυπώνονται νωπές κρίσεις που στοιχειοθετούν δεσμό με την έμπρακτη τρέχουσα συμβολή
  του υπαλλήλου σε έργο πρόσφατο ή έργο εν εξελίξει.
  Εάν ο προϊστάμενος συντάσσει την έκθεση στο κενό, με παγωμένη ή λήξασα προ μηνών τη σχέση του με τον υφιστάμενο, τη στιγμή της συμπλήρωσης της έκθεσης ο αξιολογητής θα λειτουργεί «αναμνηστικά»΄, θολά, στερεοτυπικά, ίσως και αντιγράφοντας παλαιότερες κρίσεις του για τον ίδιο αξιολογούμενο.

 • 14 Ιουλίου 2015, 10:17 | Παναγιώτης Γ.

  Είναι δυνατόν οι υπάλληλοι, οι προϊστάμενοι Τμήματος και Δνσης, να αξιολογούνται ΜΟΝΟ από τον ΑΜΕΣΑ Προϊστάμενό τους;
  Είναι εντελώς λάθος. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ΔΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ (και ο Προϊστάμενος της επόμενης βαθμίδας). Έτσι γίνεται πιο αντικειμενική η αξιολόγηση.
  Εκτιμώ μάλιστα ότι ο άμεσα προϊστάμενος του υπαλλήλου, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ και να αξιολογεί μόνο ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ!!
  Ένα καλό είχε ο νόμος του Μητσοτάκη και πάμε να το αφαιρέσουμε. Αυτό το κράτος ας έχει και κάπου συνέχεια. Κρατάμε τα καλά και αφήνουμε τα άσχημα.
  Δεν μπορεί η αξιολόγηση ενός υπαλλήλου να επαφίεται μόνο σε έναν αξιολογητή!! Άλλωστε ποιος είναι ο λόγος που να επιβάλει την αξιολόγηση μόνο από έναν; ή ποιος ο λόγος που να απαγορεύει στον εκάστοτε Διευθυντή να αξιολογεί έναν υπάλληλό του, ή έναν Γενικό Δντή να αξιολογεί έναν Τμηματάρχη κοκ;

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:17 | Μαρία Λιανού

  Ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής να αξιολογούν τον υπάλληλο (δύο αξιολογητές, όχι ένας). Αντίστοιχα, ο υπάλληλος να αξιολογεί τον Προϊστάμενο.

 • 14 Ιουλίου 2015, 09:36 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Τουλάχιστον 2 αξιολογητές. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε γραφεία Υπουργών και Βουλευτών θα έχουν φυσικά τις πιο άριστες εκθέσεις αξιολόγησης!!!! Πρέπει να βρεθεί ένας αντικειμένικός τρόπος και για αυτούς τους υπαλλήλους! Είναι δυνατόν να είναι κάποιος αποσπασμένος σε γραφείο Υπουργού και να μην βαθμολογηθεί με άριστα???????????
  Επίσης, θα πρέπει οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εξυπηρετούν πολίτες ή άλλες υπηρεσίες, να αξιολογούνται και από τους συναλλασσόμενους.

 • 14 Ιουλίου 2015, 07:45 | PAVLOS STARTIGOS

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΟΤΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΔΟΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΜΕ Ε΄ Ή Δ΄ ΒΑΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ;
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΙΟΣ/Α ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ;

 • 13 Ιουλίου 2015, 22:14 | Βασιλική

  Συμφωνώ ότι η αξιολόγηση μόνο από τον άμεσο Προϊστάμενο μπορεί να μην είναι ακριβής καθώς προσωπικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν κατά περίπτωση θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα.
  Είναι επίσης γεγονός ότι σε πολλούς φορείς οι αξιολογητές Προϊστάμενοι δεν είναι κριμένοι οι ίδιοι από υπηρεσιακά συμβούλια και δυστυχώς γνωρίζουμε ότι επιλέγονται όχι εξαιτίας των αδιαμβισβήτητων ικανοτήτων τους αλλά επειδή είναι αρεστοί στις εκάστοτε διοικήσεις.
  Σε σωστή κατεύθυνση η αξιολόγηση του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του

 • 13 Ιουλίου 2015, 16:13 | Αλεξία

  Θα πρέπει ο αξιολογητής να είναι ο άμεσα επιβλέπων την εργασία και όχι ο Διευθυντής που μπορεί να μην έχει και καμία επαφή μαζί του ο εργαζόμενος. Ή τουλάχιστον να υπάρχει και έκθεση του άμεσα επιβλέπων.

 • 13 Ιουλίου 2015, 13:09 | Λινα Μαγνήσαλη

  κ. Υπουργέ,
  όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας, βρήκατε μια υπηρεσιακή ιεραρχία εξ ολοκλήρου τοποθετημένη από τον τέως Υπουργό , γεγονός το οποίο συνέβη σε συνέχεια εφαρμογής του νέου οργανισμού. Αυτό ισχύει φυσικά και σε άλλα Υπουργεία. Οι αναθέσεις αυτές , όπως γνωρίζετε δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια ούτε φυσικά σε κρίσεις υπηρεσιακών συμβουλίων. Με την εφαρμογή των νέων οργανισμών , αρκετοί διευθυντές και τμηματάρχες παύθηκαν από τις θέσεις τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων εντάχθηκαν σε θέση απλού εισηγητή! Θα παρατηρηθεί επομένως το οξύμωρο φαινόμενο κατά το οποίο θα βρεθούν στη θέση του αξιολογητή υπάλληλοι που θα πρέπει να κρίνουν πρώην διευθυντές ή τμηματάρχες οι οποίοι δεν «διορίστηκαν» σε θέσεις ευθύνης, από παλαιότερους υπουργούς. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σας απασχολήσει και να ρυθμιστεί με κάποια σχετική διάταξη.

 • 13 Ιουλίου 2015, 10:44 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Πρέπει οι αξιολογητές για τους απλούς υπαλλήλους, προίσταμένους Τμημάτων και Προϊσταμένους Διευθύνσεων να είναι τουλάχιστον δύο. Ο πρώτος αξιολογητής ο άμεσος Προϊστάμενος. Ο δεύτερος ο ιεραρχικά επόμενος Προϊστάμενος.
  Για την αξιολόγηση Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων προτείνεται να υπάρξει και δεύτερος αξιολογητής, ανώτερο στέλεχος του ΕΚΔΔ.

  Ομοίως, στις περιπτώσεις:
  «Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς». Την δεύτερη αξιολόγηση να την έχει υπάλληλος του ΕΚΔΔ.
  Η συμμετοχή των πολιτών στην κρίση υπαλλήλων, τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο του Προϊσταμένου Δ/νσης, θα μπορούσε να αποτυπωθεί στα κριτήρια αξιολόγησης.
  Είναι γεγονός, ότι τόσο η κατάσταση στις υπηρεσίες, όσο και η υπάρχουσα νοοτροπία δεν μπορεί ειδικά στην πρώτη εφαρμογή του νόμου να εγγυηθεί μία ουσιαστική, πραγματική και δίκαιη κρίση. Ειδικά δε, όταν ουδέποτε ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ενώ καλούνται σε ένα σαθρό περιβάλλον να αποδείξουν οι υπάλληλοι την αξία τους.
  Οι παλαιοκομματικοί μηχανισμοί λειτουργούν ακόμα και ειδικά για στις μεταθέσεις και αναπληρώσεις των θέσεων ευθύνης. Το γεγονός αυτό μαζί με τις πελατειακές σχέσεις εγκαθίδρυσαν μία διοικητική νοοτροπία και πρακτική που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σύγχρονη διοίκηση οργανισμών, στην οποία εντάσσεται μία ουσιαστική και δίκαιη αξιολόγηση υπαλλήλων.
  Ίσως μία μεταβατική εφαρμογή της αξιολόγησης να είναι απαραίτητη και να συμμετάσχουν σε αυτήν με κάποιο τρόπο ως αντικειμενικοί παρατηρητές υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΚΔΔ.

 • 11 Ιουλίου 2015, 10:56 | ΣΚ

  1. Κε Υπουργε Εσωτερικων, πρεπει να έρθουμε ολοι οι υπόλποιποι υπάλληλοι να υπηρετήσουμε στο γραφείο σας….Πως θα βαθμολογηθεί απο εσας η γνώση αντικειμένου ενος δασολόγου που υπηρετεί στο γραφείο σας?
  2.συμφωνω με την ΙΟΥΛΙΑ,η παραγραφος 2 χρειαζεται ποοολλες διευκρινησεις, αν δινεται το δικαιωμα να αξιολογουν και καθοριζουν την επαγγελματικη μου εξελιξη οι μετακλητοι,τοτε γιατι μας πειράζει να αξιολογουν οι προϊσταμενοι με ανάθεση που στο τέλος είναι μόνιμοι υπάλληλοι
  3.Τι γίνεται με τους προϊσταμένους που συνταξιοδοτήθηκαν μετα το εξάμηνο και δεν φροντησαν να συνταξουν τις εκθέσεις ως οφειλαν?και σήμερα αντε να τους βρεις και πως να τους υποχρεώσεις?

 • 10 Ιουλίου 2015, 21:25 | Σταύρος

  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται και πρέπει να γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις: από προϊστάμενο σε υφισταμένους και από υφισασταμένους σε πρϊστάμενο.
  Πρέπει στην αρχή κάθε περιόδου αξιολόγησης να τίθενται στόχοι από τον προϊστάμενο τους οποίους πρέπει να πετύχουν οι υφιστάμενοι, ενώ πρέπει οι υφιστάμενοι πρέπει να κάνουν μια έκθεση των απαιτούμενων πόρων που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους.
  Έτσι η κρίση θα γίνεται πάνω σε αντικειμενική βάση. Δε θα μπορεί προϊστάμενος που υπονομεύει υφισταμένους να τους αξιολογήσει με χαμηλή βαθμολογία,χωρίς να παίρνει και αυτός τις ευθύνες του. Από την άλλη υφιστάμενος που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους δε θα μπορεί να λάβει θετική αξιολόγηση, ακόμα και φίλα προσκείμενος στον προϊστάμενό του.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:29 | Ζωή Μ.

  Θα πρέπει να υπάρχουν δύο αξιολογητές για την διασφάλιση της αξιολόγησης και την καταπολέμηση εμπαθειών/συμπαθειών.

 • 10 Ιουλίου 2015, 11:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η αξιολόγηση γενικά καλή είναι απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα του ξέρεις ποιος είμαι εγώ??? Ξέρεις πόσους ψήφους έχω??…..
  Ποιος θα αξιολογεί ποιών??? Οι υποχρεωτικά α.α. προϊστάμενοι??? Οι υποχρεωτικά α.α. διευθυντές??? , οι απανταχού 50++ που μπήκαν παραθυράτοι από τον τοπικό τους βουλευτή και απλά πιάνουν τη καρέκλα και δεν την αφήνουν με τπτ μέχρι θανάτου??????
  Σε περίπτωση που δεν είμαι αρεστός στους παραθυράτους ανεύθυνουπεύθυνους υποχρεωτικούς α.α. θα λάβω κακή αξιολόγηση???????
  Σε μια γραμματεία πχ που υπάρχει ένας προϊστάμενος και ένας υφιστάμενος, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κακή βαθμολογία/αξιολόγηση???? Ειδικά αν από 1/1/2016 εφαρμοστεί η σύνδεση αποδοτικότητας/μισθολογίου… και επιπλέον μείωση μισθού προς τα κάτω λόγο υπογεγραμμένων μνημονίων. Πιστεύετε επίσης ότι ένας ΠΕ θα βαθμολογήσει κακά έναν άλλο ΠΕ ?? αντίστοιχα ένας ΤΕ προς ΤΕ και ΔΕ προς ΔΕ???
  Σε μια υπηρεσία πχ πρωτοκόλλου ,πώς θα αξιολογείτε ο υπάλληλος??? Αν πατάει καλά τη σφραγίδα στο χαρτί και γράφει με ωραία γράμματα????? ή αν κάνει καλές δημ. σχέσεις εντός του εργασιακού του χώρου?? Στα ασφαλιστικά ταμεία που επένδυσαν και έχασαν εκατομμύρια ευρώ (πχ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ…) και φυσικά κανένας δεν είχε καμία επίπτωση!!!!!!! Αυτοί θα κληθούν να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν το προσωπικό?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ……………
  Οι αξιολογούμενοι θα αξιολογούν τους αξιολογητές τους ή θα εφαρμόζετε το αποφασίζουμε και διατάσομε χωρίς δυνατότητα κατ’ ουσία ένστασης??????
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 10 Ιουλίου 2015, 10:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ. ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΟΥΝ.

 • 10 Ιουλίου 2015, 08:42 | Γιάννης Παπ.

  κ. Υπουργέ,
  Θα σας περιγράψω την κατάσταση που βιώνω για να καταλάβετε ότι το εν λόγω άρθρο κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
  Έχω πτυχίο, 2 μεταπτυχιακά, 2 ξένες γλώσσες (άριστη γνώση), είμαι 12 χρόνια σε ένα πολύ εξειδικευμένο Τμήμα, με πολύ σημαντική εμπειρία.
  Πρίν 2 χρόνια ήρθε (εξ ουρανού) ένας Τμχης, με ένα πτυχίο (του 70΄), με μηδέν όρεξη να μάθει κάτι για τη δουλειά, μετά βίας μπορεί να ανοίγει τον υπολογιστή (του λες κλείσε το παράθυρο στα Windows και εκείνος κλείνει το παράθυρο του γραφείου!!), καμία γνώση εξειδικευμένη, ΑΛΛΑ έχει ένα καρδιναλικό ύφος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ βασιλικότερο του βασιλέως!! Αυτός ο άνθρωπος, εκτός ότι είναι ανεπαρκής, δεν διαθέτει ούτε τα essential skills για να μπει στη λογική να αξιολογήσει. Αυτός ο άνθρωπος θα με αξιολογήσει και είμαι σίγουρος ότι δεν θα βάλει καλή βαθμολογία λόγω προσωπικής εμπάθειας!! Άρα μιλάμε για μία ex ante άδικη αξιολόγηση.
  Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αξιολογεί ΚΑΙ ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (το λιγότερο)!!!
  Επίσης θα πρέπει να μπορώ και εγώ να τον κρίνω ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ (Δηλαδή το Τμήμα αποτελείται από τον Τμχη και έναν υπάλληλο, εμένα). Δε μπορεί να το εν λόγω Νομοσχέδιο να περιορίζει την αντίστροφη αξιολόγηση μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τουλάχιστον 3 υφιστάμενοι!!! Θα είναι λάθος.
  Θα πρέπει όλοι οι προϊστάμενοι να αξιολογούνται από τους υφισταμένους ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ!!!…ΕΠΩΝΥΜΑ και υπεύθυνα!!!!
  Να ειπωθούν οι αλήθειες εκατέρωθεν!!!

  Σας ευχαριστώ θερμά

 • 10 Ιουλίου 2015, 08:39 | Φραγκίσκος Γαΐτης

  Η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη, υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης και της γενικότερης ικανότητας του αξιολογητή. Δηλαδή ο αξιολογούμενος αξιολογείται ως προς την απόδοσή του, τις ικανότητές του, την επίτευξη της στοχοθεσίας του, τη συνεργασία του με τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του και τους συναδέλφους του. Αντίστοιχα θα πρέπει ο αξιολογητής, πέραν της δικής του αξιολόγησης από του ιεραρχικά ανώτερους, να αξιολογείται από τους υφιστάμενούς του ως προς την διοικητική του ικανότητα, τη σαφήνεια των θέσεων του, των εργασιών που αναθέτει, τη τήρηση της ισονομίας και της απόδοσης ίσων ευκαιριών σε όλους του υφιστάμενούς του κλπ.

 • 10 Ιουλίου 2015, 08:27 | Γιάννης Παπ.

  κ. Υπουργέ,
  Θα σας περιγράψω την κατάσταση που βιώνω για να καταλάβετε ότι το εν λόγω άρθρο κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
  Έχω πτυχίο, 2 μεταπτυχιακά, 2 ξένες γλώσσες (άριστη γνώση), είμαι 12 χρόνια σε ένα πολύ εξειδικευμένο Τμήμα, με πολύ σημαντική εμπειρία.
  Πρίν 2 χρόνια ήρθε (εξ ουρανού) ένας Τμχης, με ένα πτυχίο (του 70΄), με μηδέν όρεξη να μάθει κάτι για τη δουλειά, μετά βίας μπορεί να ανοίγει τον υπολογιστή (του λες κλείσε το παράθυρο στα Windows και εκείνος κλείνει το παράθυρο του γραφείου!!), καμία γνώση εξειδικευμένη, ΑΛΛΑ έχει ένα καρδιναλικό ύφος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ βασιλικότερο του βασιλέως!! Αυτός ο άνθρωπος, εκτός ότι είναι ανεπαρκής, δεν διαθέτει ούτε τα essential skills για να μπει στη λογική να αξιολογήσει. Αυτός ο άνθρωπος θα με αξιολογήσει και είμαι σίγουρος ότι δεν θα βάλει καλή βαθμολογία λόγω προσωπικής εμπάθειας!! Άρα μιλάμε για μία ex ante άδικη αξιολόγηση.
  Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αξιολογεί ΚΑΙ ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (το λιγότερο)!!!
  Επίσης θα πρέπει να μπορώ και εγώ να τον κρίνω ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ (Δηλαδή το Τμήμα αποτελείται από τον Τμχη και έναν υπάλληλο, εμένα). Δε μπορεί να το εν λόγω Νομοσχέδιο να περιορίζει την αντίστροφη αξιολόγηση μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τουλάχιστον 3 υφιστάμενοι!!! Θα είναι λάθος.
  Θα πρέπει όλοι οι προϊστάμενοι να αξιολογούνται από τους υφισταμένους ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ!!!…ΕΠΩΝΥΜΑ και υπεύθυνα!!!!
  Να υπωθούν οι αλήθειες εκατέροθεν!!!

  Σας ευχαριστώ θερμά

 • 10 Ιουλίου 2015, 07:25 | Ι. Αποστολίδης

  Τι γίνετε στην περίπτωση που ο προϊστάμενος είναι ΤΕ και ο αξιολογούμενος είναι ΠΕ;

 • 9 Ιουλίου 2015, 19:54 | Μαρία Σ.

  Νομίζω πως από την τωρινή διατύπωση δεν γίνεται σαφές ποιός θα είναι τελικά ο Αξιολογητής, ο Τμηματάρχης ή ο Διευθυντής; Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πιο αμερόληπτη την ύπαρξη 2 αξιολογητών, προκειμένου να εξισοοροπηθούν φαινόμενα προσωπικής αντιπαλότητας υφισταμένου-προϊσταμένου.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:16 | Ιουλία Σ.

  K. Αλέξη Π. και λοιποί που πιστεύετε ότι ο Τμηματάρχης θα είναι ο Αξιολογητής διαβάστε την παρ. 2 του άρθρου:»Προϊστάμενοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί ή δικαστικοί που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας». Άρα αξιολογητές είναι μόνο οι Διευθυντές των Οργανικών Μονάδων. Αυτό σας ικανοποιεί περισσότερο;

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:07 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου. Το σύνηθες θα είναι ο Προϊστάμενος να μη θέλει να κακοκαρδίσει κανέναν, και να βάζει σε όλους τον μέγιστο βαθμό, όπως ακριβώς γίνόταν μέχρι σήμερα. Αν κάποιος Προϊστάμενος θέλει να κάνει σωστή δουλειά και βαθμολογήσει όσο μπορεί αντικειμενικότερα, οι υφιστάμενοί του είναι χαμένοι από χέρι απέναντι στη μεγάλη μάζα των υπαλλήλων άλλων μονάδων που θα έχουν όλοι άριστα.
  Και βέβαια πάντα μπορούν νασ υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που θα υπάρχουν κακές προσωπικές σχέσεις, οπότε χαντακώνει τον υφιστάμενο για να τον εκδικηθεί.
  Σίγουρα πρέπει να αξιολογούν οι προϊστάμενοι αλλά όχι αποκλειστικά αυτοί, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αξιολογητές (ο άμεσος προϊστάμενος και ο προϊστάμενος της υπερκείμενης μονάδας), σίγουρα δεν πρέπει να γνωρίζει ο ένας τι βαθμό έβαλε ο άλλος και αν υπάρχει απόκλιση πάνω από κάποιο όριο στη βαθμολογία των δύο πρέπει να καλούνται από το συμβούλιο να εξηγήσουν την κρίση τους, σίγουρα πρέπει να βρεθούν ανά υπηρεσιακή μονάδα τρόποι για αξιολόγηση πέραν αυτής των προϊσταμένων. Ακόμα πιο σίγουρα απ’ όλα, οι προϊστάμενοπι που θα αξιολογούν, να έχουν πρώτα αξιολογηθεί αυτοί και να μην είναι διορισμένοι από πολιτικά πρόσωπα.

 • 9 Ιουλίου 2015, 12:37 | Ηλίας Βαθειάς

  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται: α) από προϊσταμένους προς υφισταμένους. β) από συναδέλφους προς συναδέλφους (ομοίου βαθμού) του ιδίου αντικειμένου ή διεύθυνσης γ) από υφισταμένους προς προϊσταμένους. Διαφορετικά τίποτε ουσιαστικό δεν πρόκειται να αλλάξει.

 • 9 Ιουλίου 2015, 11:49 | Αλεξανδρος Β

  Οι προισταμενοι που ειναι με αναθεση πως θα αξιολογησουν τους υφισταμενους τους,ιδιως στις περιπτωσεις που η αναθεση ηταν ρουσφετολογικη και στην πραξη ο προισταμενος απετυχε στο ρολο του?

 • 9 Ιουλίου 2015, 11:53 | Σταυρούλα

  Το σχόλιο του Αλέξη Π. είναι σωστό. Θα ήθελα να κάνω επιπλέον τις εξής επισημάνσεις:
  1. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν άμεσα με κοινό. Για παράδειγμα αναφέρω πολεοδομίες, εφορίες, νοσοκομεία, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία κοκ.. Είναι απαράδεκτο λοιπόν να μην υπάρχει αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους πολίτες. Μπορεί να ξέρει ο προϊστάμενος καλύτερα από τον πολίτη που συναλλάσσεται με τον Χ υπάλληλο για τη «Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού, τηλεφωνική και απ’ευθείας.» (αντιγράφω το αρ. 4 παρ.ΙV9); Πώς μπορεί να κρίνει την αποτελεσματικότητα ενός υπαλλήλου ο προϊστάμενος όταν η αποτελεσματικότητά του αναφέρεται σε «έργο» για το οποίο πομπός και δέκτης είναι πολίτης;
  2.Αντίστοιχα ισχύουν και για υπαλλήλους σε υπηρεσίες των οποίων το έργο είναι συνδέεται με άλλες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ.
  3.Είναι τελείως αναχρονιστικό, πελατειακό και τριτοκοσμικό το μέλλον ενός υπαλλήλου να επαφίεται στην καλή ή κακή σχέση που έχει με τον προϊστάμενό του.
  Τρόποι για να επιλυθούν τα παραπάνω υπάρχουν και είναι απλοί. Για παράδειγμα: απο το πρωτόκολλο φαίνονται οι αιτήσεις που γίνονται σε έναν χρόνο και μπορεί να γίνει οργάνωση ανα φυσικό πρόσωπο ή ΑΦΜ Ή ΑΔΤ. Πάρτε π.χ.τους 100 πιο συχνά συναλασσόμενους και καλέστε τους να αξιολογήσουν. Δεν είναι δύσκολο.
  Εν κατακλείδι πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως, αν δεν αλλάξει επί της αρχής.

 • 9 Ιουλίου 2015, 10:11 | Καλομπρατσου Ιωαννα

  Ως αιρετή σε Ο.Τ.Α με λύπη έχω διαπιστώσει οτι υπαρχουν τρομερές και χρόνιες εμπάθειες μεταξύ υπαλλήλων αλλα και ανάμεσα σε προισταμένους και υφισταμένους.Είναι συνηθες δε το φαινόμενο οι εμπαθειες αυτές να οφειλονται σε προσωπικες και ασχέτως εργασίας αντιπαραθέσεις με αποτέλεσμα μια αρνητική αξιολόγηση να ειναι απόρροια εκδικησης και οχι αντικειμενικών δεδομενων. Καταληγοντας λοιπον ειμαι βεβαια οτι η αξιολογηση υπαλλήλου από τον Προιστάμενό του και μονο δεν παρέχει τα εχέγγυα μιας ασφαλούς αξιολογησης αλλααντιθέτως θα οδηγησει σε αδικίες.

 • 9 Ιουλίου 2015, 10:11 | Βενετία

  Σε συνέχεια του σχολίου του Παρασκευάκη, τί γίνεται σε περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε 5 μήνες σε μία υπηρεσία, 5 μήνες σε άλλη υπηρεσία και 2 μήνες σε τρίτη υπηρεσία;Πώς και πόσες αξιολογήσεις θα έχει και πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία του έτους;
  Τί γίνεται σε περίπτωση που μία γυναίκα απουσιάζει από την υπηρεσία για ένα έτος λόγω άδειας ανατροφής τέκνου;;Αξιολογείται;

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:05 | Χρήστος Μ.

  α) Χωρίς την ύπαρξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου δυναμικού ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η εργασιακή διαδρομή και το προσοντολόγιο του κάθε εργαζομένου, είναι αδύνατο να υπάρξει μία δίκαιη αξιολόγηση.
  β) Δεν είναι δυνατόν να αξιολογείται μόνο από το άμεσα προϊστάμενο διότι υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες που μπορεί να επιδρούν στην λήψη της απόφασης . Προτείνω να υπάρξει αξιολόγηση και από επαγγελματίες στον χώρο της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ώστε να είναι πιο αντικειμενική.
  γ) Θα πρέπει να υιοθετηθεί και η αντίστροφη διαδικασία και να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους.

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:31 | Α. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

  Γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα στη παρούσα φάση, οι προϊστάμενοι που έχουν τοποθετηθεί από Διοικήσεις Οργανισμών , παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις , τώρα θα αξιολογήσουν υπαλλήλους με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και χρόνια υπηρεσίας;

 • 8 Ιουλίου 2015, 22:34 | Αλέξης Π.

  Είναι δυνατόν να είναι μόνο ο άμεσα προϊστάμενος; Που γίνονται αυτά!!! Δηλαδή σε ένα Τμήμα, ο υπάλληλος δεν θα αξιολογηθεί και από τον Διευθυντή του; Ο Διευθυντής είναι πάντα αποστασιοποιημένος από την όποια σχέση του υπαλλήλου με τον Τμηματάρχη. Είναι οπισθοδρομικό το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τουλάχιστον δύο αξιολογητές; Ένας υπάλληλος μπορεί να μην έχει καλή σχέση με τον άμεσα προϊστάμενό του!! Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να υπάρχει και δεύτερος αξιολογητής!!!
  κ. Υπουργέ λάβετε σοβαρά υπόψη τη θέση αυτή!!

 • 8 Ιουλίου 2015, 20:19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ

  Στη παράγραφο 9, αναφέρεται πως «Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες». Σε περιπτώσεις όπου ένας υπάλληλος μετακινήθηκε μεταξύ 2 τμημάτων/διευθύνσεων στη μέση του έτους, θα πρέπει και οι 2 προϊστάμενοί του να κάνουν ξεχωριστή αξιολόγηση ή ενιαία; Ή μήπως θα πρέπει να κάνει μόνο ένας και άρα να γίνει αντί για 5 μήνες τουλάχιστον έξι;
  Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να ενταχθεί επιτέλους και η αξιολόγηση προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.