Άρθρο 03: Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:
α) Τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.
γ) Συνοπτικά τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 6.
δ) Τη βαθμολογία του βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
β) Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητα τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο μήνες από την αποχώρηση τους.
δ) Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.
ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.
3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας Προσωπικού ή Διοικητικού.
γ) Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

 • Η διαδικασία της διάθεσης σε κρίση μόνο των 3 μεγαλύτερων βαθμολογιών στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης εισάγει διακρίσεις και μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για το κλίμα της υπηρεσίας. Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται γνωστή σε όλους η βαθμολογία ΟΛΩΝ των υπαλλήλων και να αξολογείται η συνολική κρίση του προϊσταμένου. Ειδάλως να αποφευχθεί η διαδικασία της κρίσης της βαθμολόγησης και να παραμείνει η δυνατότητα της ένστανσης και να εισαχθεί διατύπωση αντιρρήσεων στη συμβουλευτική συνέντευξη.

 • 14 Ιουλίου 2015, 12:35 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΗΣ

  «2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
  β) Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.»:

  Ερώτηση: Η αποβολή της ιδιότητας («πριν από την 31η Μαρτίου») νοείται εδώ ότι συνέβη εντός του τριμήνου της αξιολόγησης (1.1-31.3.) ή μπορεί να έλαβε χώρα και εντός του προηγούμενου έτους; Εν άλλοις λόγοις, η αποβολή της ιδιότητας μπορεί να συνέβη οποτεδήποτε;
  Δεν προσδιορίζεται δηλαδή εδώ το κλειστό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να συνέβη η αποβολή της ιδιότητας.

  «γ) Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων.»:

  Προσοχή! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ »ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ». Τι σημαίνει αυτό; Ποιος παραδίδει καθήκοντα; Παραδίδει ο παραιτούμενος (που είναι και το λογικό); Δηλαδή, προτού παραδώσει ο παραιτούμενος καθήκοντα (που είναι και το λογικό), υποχρεούται να αξιολογήσει; Μα το χωρίο δεν λέει αυτό: λέει ότι «οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων».
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ, ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

  Ας παραβληθεί το ανωτέρω χωρίο με την παρ. 9 του άρθρου 2, όπου λέγονταν τα εξής:

  »9. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.»

  Η σύγκριση των 2 παραπάνω χωρίων συλλαμβάνει μια διαφορετική πρακτική/μεταχείριση: εάν δεχτούμε ότι και στις 2 περιπτώσεις ο αξιολογητής άσκησε καθήκοντα τον προηγούμενο χρόνο και προ της περιόδου 1.1-31.3 (διάστημα αξιολόγησης), τότε, εάν μεν αυτός υπηρετεί (σε άλλη υπηρεσία) κατά τη διάρκεια αυτού του 3μήνου, αξιολογεί ο ίδιος, ενώ εάν έχει ήδη παραιτηθεί (προφανώς προ της ενάρξεως του 3μήνου), οι εκθέσεις συντάσσονται από τη μονάδα προσωπικού, εάν το δυσκολοκατανόητο παραπάνω χωρίο αυτό θέλει να θεσπίσει. Αυτό σημαίνει ότι στην α΄ μεν περίπτωση διατηρείται έστω και «παγωμένος» ο προσωπικός χαρακτήρας της σχέσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αξιολόγηση γίνεται από πρόσωπα μιας μονάδος (βλ. μονάδα προσωπικού) που είναι αμφίβολο αν γνωρίζουν την εργασιακή συμπεριφορά του υπαλλήλου και την καθημερινή του επίδοση. Καθ’ ότι η λεγόμενη μονάδα προσωπικού είναι ενταγμένη σε συγκεκριμένη Γενική Δ/νση, ενώ ο αξιολογούμενος μπορεί να είναι ενταγμένος σε άλλη Γενική Δ/νση.

  «Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο μήνες από την αποχώρησή τους.»:
  ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΣΥΝΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ, λόγω της χρησιμοποίησης σε 2 σημεία του συνδέσμου «και» και λόγω της στίξης που έχει επιλεγεί. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ: 1. πού υφίσταται η εξαίρεση, 2. αν η διάτύπωση «σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο μήνες από την αποχώρησή τους» μπορεί να απομονωθεί ώστε να αποτελέσει ξεχωριστή πρόταση, για λόγους σαφήνειας.

  «δ) Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.»:

  Εδώ εισάγεται μία άλλη-νέα περίπτωση, ενώ θα έπρεπε όλες οι περιπτώσεις «κένωσης» να συμπαρατίθενται στο αυτό σημείο του ν/σ, ώστε να δύναται κανείς να διαπιστώνει πού εντάσσεται η δική του περίπτωση αξιολόγησης. Εννοώ τις περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί:
  1. κένωσης λόγω αποβολής της ιδιότητας ένεκα τοποθέτησης, απόσπασης κ.λπ. σε άλλη υπηρεσία
  2. κένωσης λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης, παραίτησης κ.λπ.
  3. κένωσης διά οιονδήποτε άλλον λόγο πλην των 1 και 2 (π.χ. λόγω ασθενείας ή θανάτου)
  Το παρόν εδάφιο μας λέει πότε και μόνο ενεργεί ως αξιολογητής ο αναπληρωτής. Η βασική ένσταση εδώ θα έλεγε το εξής:

  Γιατί αυτή η περιπτωσιολογία; Γιατί να μην αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση κένωσης θέσης του αξιολογητή τον ρόλο του ο αναπληρωτής; Εκτός κι αν στην τελευταία περίπτωση δεν συμπληρούται το ελάχιστο των 5 μηνών. Ή αν είναι δυσκοίλιο πράγμα η τοποθέτηση αναπληρωτή.

  Θα μπορούσε να ισχύσει ένας απλούστερος κανόνας: εφόσον αξιολογητής και αναπληρωτής του είναι ενταγμένοι στην ίδια μονάδα ώστε να έχουν άμεση εποπτεία/μαρτυρία του έργου, όποτε απουσιάζει ο αξιολογητής θα αναλαμβάνει χρέη αξιολογητή ο αναπληρωτής, αδιακρίτως χρόνου άσκησης καθηκόντων του αξιολογητή που απουσιάζει. Διότι σημασία έχει εν προκειμένω το »τι βλέπει» και ο αναπληρωτής, όσο συλλειτουργεί στην ίδια μονάδα. Η αδυναμία αυτής της πρότασης βρίσκεται μονάχα στην περίπτωση όπου ο αναπληρωτής είναι νέος στη μονάδα του αξιολογητή.

 • 14 Ιουλίου 2015, 12:40 | SOFI

  Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος στο ερώτημα μου.
  Με ποιο τρόπο , με ποια κριτήρια , με τι μετρήσιμα στοιχεία και από ποιον θα γίνει αξιολόγηση σε δημοσίους υπαλλήλους που αν και έχουν , εμπειρία , χρόνια προϋπηρεσίας , χρόνια σε θέση ευθύνης και τέλος έχουν επιλεγεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε θέση Προϊσταμένου , για συγκεκριμένους λόγους (κομματικούς, εύνοιας κλπ) έχουν μετακινηθεί σε χώρους ψυγείων και κατάψυξης προκειμένου στη θέση τους να τοποθετηθούν με ΑΝΑΘΕΣΗ νεόκοποι Προϊστάμενοι συγγενείς πολιτικών προσώπων , που επιπλέον η Υπηρεσία (Διοικητικές Κεφαλές ) τους παρέχει διευκολύνσεις παράλληλα με την εργασία τους για να κάνουν τα μεταπτυχιακά , τα διδακτορικά κ.λ.π..
  Αν δεν διορθωθεί ο κομματικός παρεμβατισμός και η ευνοιοκρατία και αν δεν υπάρξει παραδειγματική τιμωρία σε όλους εκείνους που διευκολύνουν αυτό το καθεστώς τότε οποιαδήποτε διαβούλευση σε ν/σ είναι οίκημα χωρίς θεμέλια .

 • 14 Ιουλίου 2015, 07:00 | S.P

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
  ΟΥΤΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ (Ν. 4275/2014) ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΣΑΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ;
  ΤΟ ΙΝ.ΕΠ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.
  ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΟΤΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;

 • 13 Ιουλίου 2015, 10:05 | Γιάννης Κ.

  Θα συμφωνήσω και υπερθεματίσω για την
  «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του Θανάσης Π.
  Αξιολογητές κατά το πλείστων είναι εισηγητές και έχουν πρόσβαση στο Διαύγεια.
  Συνεπώς θα πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο.

 • 11 Ιουλίου 2015, 14:50 | Π.Δ

  Το Δημόσιο για να γίνει ανταγωνιστικό πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, μετρήσιμοι στόχοι, καλές συνθήκες και οργάνωση, απεγκλωβισμός του υπαλληλικού κόσμου από την αμεσότητα της Πολιτικής αρχής, μα κυρίως πρέπει να υπάρξουν κίνητρα.
  Αν υπάρξουν ΚΙΝΗΤΡΑ με βάση τη στοχοθεσία θα υπάρξει και αυτόματα η αξιολόγηση.
  Ο τρόπος διαπίστωσης των αποτελεσμάτων των υπαλλήλων με βάση πραγματικά στοιχεία απόδοσης τους θα πρέπει να είναι έργο ανεξάρτητης Επιτροπής, που θα συνεδριάζει 1 ή 2 φορές το έτος.
  Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων να παίζει σημαντικό ρόλο το έργο τους σε όλη την διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο την περίοδο αξιολόγησης με βάση πραγματικά στοιχεία που θα αξιολογούνται από την εν λόγω Επιτροπή.
  Επίσης κατά κάποιο τρόπο, να έχουν γνώμη για την επιλογή των Προϊσταμένων και οι Υφιστάμενοι τους.
  Τέλος για τους Υπαλλήλους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το κοινό θα πρέπει να θεσπισθεί με κάποιο τρόπο και η συμμετοχή του κοινού στην αξιολόγηση τους.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:20 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Συμφωνώ κατ’αρχήν ότι στην εποχή που ζούμε δεν είναι δυνατόν να γίνεται η αξιολόγηση με τη χρήση εντύπων και όχι ηλεκτρονικά!! Αυτό θα έπρεπε να ήταν πρωταρχικό μέλλημα του Υπουργείου.

  Περαιτέρω, η αξιολόγηση των υπαλλήλων βάσει γενικών και αόριστων κριτηρίων είναι απαράδεκτη. Επιτέλους καταλάβετε ότι τα κριτηρία αξιολόγησης πρέπει να είναι βάσει της θέσης που καταλαμβάνει κάθε υπάλληλος σε συνδυασμό με τη στοχοθεσία που θα του έχει τεθεί. Όλα σχεδόν τα συστήματα της Ευρώπης αυτό κάνουν. Εμείς έχουμε μείνει ακόμα στα παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης.

  Επίσης, η βαθμολογία 1-10 τι σημαίνει (πόσο σημαντική είναι) για τον κάθε αξιολογητή; Ένας προϊστάμενος μπορεί να είναι γενικά αυστηρός και ένας άλλος το αντίθετο. Εδώ δημιουργείται το πρόβλημα της «σημαντικότητας» γι’ αυτό θα πρέπει η αξιολόγηση ενός κριτηρίου να στηρίζεται σε κλίμακες συμπεριφοράς. Για κάθε δηλαδή βαθμολογία να περιγράφεται σαφώς η συμπεριφορά εκείνη που την αιτιολογεί. Έτσι όλοι θα βαθμολογούν με την ίδια βάση και θα είναι δυνατή η συγκρισιμότητα.

  Τέλος, τι σημαίνει το κριτήριο «επικοινωνία με συναδέλφους»;; Δηλαδή κάποιος που δεν είνια επικοινωνιακός αλλά στη δουλειά του είναι αψογος θα πρέπει να βαθμολογηθεί αρνητικά; Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθούμε να αλλάξουμε προσωπικότητες και χαρακτήρες ή αυτό που επιθυμούμε είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΔΔ;;

 • 10 Ιουλίου 2015, 08:40 | Βασίλης Τσούλκας

  Κάποιες Υπηρεσίες όπως η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Παιδείας, έχουν ως κεντρικό αντικείμενο την διαχείριση ιδιαίτερων προγραμμάτων (όπως ΕΣΠΑ) σε πολύ εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Μαθηματικά, κλπ). Οι υπάλληλοι αυτοί (βασικά ΠΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κυρίως σε θετικές επιστήμες) συμμετέχουν σε αξιολογήσεις / πιστοποιήσεις καλής εκτέλεσης Παραδοτέων υψηλότατης εξειδίκευσης (Υποδομές Διαστημικής και Δορυφορικά Συστήματα, Νανο Υλικά, Εξειδικευμένα συστήματα Πληροφορικής, Ρομποτική και Αυτοματισμοί, κλπ, κλπ).
  Κάποιοι (πιθανόν λίγοι) από αυτούς τους Υπαλλήλους όχι μόνον έχουν Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (Master, Διδακτορικά) αλλά και Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο σε Παγκόσμια Διεθνή Συνέδρια και έγκριτα (κυρίως του εξωτερικού) επιστημονικά περιοδικά με ανώνυμους κριτές !!!!. ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη της Ποιότητας2 παροχής Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
  Ας μην ισοπεδωθούν για άλλη (πολλοστή !!) μία φορά.
  1). Θα πρέπει να προβλέπεται κάποια μοριοδότηση (μπόνους) γι’ αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν παράξει και επιστημονικό έργο που είναι άμεσα συναφές και συνδέεται ευθέως με το αντικείμενο της Υπηρεσίας τους. (Νομικά Συγγράμματα, Επιστημονικά τεχνικά άρθρα, κλπ).
  2). Επιπλέον η Σοβαρή Εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως το CERN, ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος- ESA) ή η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει επίσης να μοριοδοτείται με κάποιο συντελεστή.

 • 10 Ιουλίου 2015, 08:02 | Βασίλης Τσούλκας

  Κάποιες Υπηρεσίες όπως η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Παιδείας, έχουν ως κεντρικό αντικείμενο την διαχείριση ιδιαίτερων προγραμμάτων (όπως ΕΣΠΑ) σε πολύ εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Μαθηματικά, κλπ). Οι υπάλληλοι αυτοί (βασικά ΠΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κυρίως σε θετικές επιστήμες) συμμετέχουν σε αξιολογήσεις / πιστοποιήσεις καλής εκτέλεσης Παραδοτέων υψηλότατης εξειδίκευσης (Υποδομές Διαστημικής και Δορυφορικά Συστήματα, Νανο Υλικά, Εξειδικευμένα συστήματα Πληροφορικής, Ρομποτική και Αυτοματισμοί, κλπ, κλπ).
  Κάποιοι (ίσως σχετικά λίγοι) από αυτούς τους Υπαλλήλους όχι μόνον έχουν Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (Master, Διδακτορικά) αλλά και Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο σε Παγκόσμια Διεθνή Συνέδρια και έγκριτα (κυρίως του εξωτερικού) επιστημονικά περιοδικά με ανώνυμους κριτές !!!!.
  Ας μην ισοπεδωθούν για άλλη (πολλοστή !!) μία φορά.
  1). Θα πρέπει να προβλέπεται κάποια μοριοδότηση (μπόνους) για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν παράξει και επιστημονικό έργο που είναι άμεσα συναφές και συνδέεται ευθέως με το αντικείμενο της Υπηρεσίας τους. (Νομικά Συγγράμματα, Επιστημονικά άρθρα, κλπ).

  2). Επιπλέον η Σοβαρή Εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως το CERN, ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος- ESA) ή η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει επίσης να μοριοδοτείται με κάποιο συντελεστή.

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:10 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Συμπληρωματικά στα περί ηλεκτρονικής αξιολόγησης που αναφέρει ο Θανάσης Π. (http://www.opengov.gr/ypes/?c=25178 )
  1. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση πρέπει να συνδεθεί με την καρτέλα του υπαλλήλου στη Βάση Δεδομένων της ΕΑΠ (στην προοπτική μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας HR management)
  2. Η αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του 1ου διμήνου του έτους η δε στοχοθεσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους ή το πολύ εντός του 1ου μηνός του νέου έτους.
  3. Η στοχοθεσία πρέπει επίσης να είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένη και να κλειδώνει με το πέρας της προθεσμίας χωρίς παραθυράκια.
  4. Οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά
  5. Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει στοχοθεσία, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου έτους απλώς ΔΕΝ πρέπει να μετρά σε οποιαδήποτε κρίση του υπαλλήλου.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:15 | Ελένη

  1. α)Δεν θα πρέπει να επιβραβευονται όσοι κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους υπηρεσίας επιμορφώθηκαν σε υνάφεια με τα αντικείμενα τους και χρησιμοποίησαν αποδεδειγμένα τις γνώσεις τους προς όφελος της υπηρεσίας τους σε σύγκριση με όσους παρέμεινα στάσιμοι σε ένα πτυχίου πολλές φορές χωρίς συνάφεια ;
  β) -σε πολλές υπηρεσίες υπάρχει κενό αξιολόγησης με ευθύνη των υπηρεσιών τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; και ειδικότερα στη περίπτωση που ηδη έχει γίνει μετακίνηση
  – για απόδειξη των εργασιών και των σχετικών γνώσεων επί του αντικειμένου κλπ δεν θα πρέπει να προσκομίζονται εγγραφα εργασίας-εισηγήσεις.
  -κάποιος υπάλληλος μπορεί επί 25-30 να έχει περάσει από περισσότερο υπεύθυνες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας αλλά να το επέλεξαν παρά την εκπεφρασμένη θέληση του να τοποθετηθεί σε μία θέση διεκπεραιωτική δεν είναι άδικο για την προηγούμενη προσφορά του επιμόρφωσή του κλπ;
  -υπάρχουν υπάλληλοι που για ευνότητους λόγους (λόγω ελλειππών καθηκόντων ή παράτυπων κλπ) δεν θέλησαν να έχουν αξιολογήσεις και δεν έχουν για πολλά χρόνια άρα δεν είναι γνωστά και τα αντικείμενα τους και η απόδοσή τους θα είναι στην ίδια μοίρα με τους άλλους, έστω και στην περίπτωση που οι εκθέσεις αξιολόγησεις ήταν επιεικείς;
  -το θέμα της αντικειμένικότητας πως θα εξασφαλισθε;
  -και δεν έπρεπε πρώτα να αξιολογηθούν οι Προϊστάμενοι και οι Δ/ντες για τα εχέγγυο των αξιολογήσεων

 • 9 Ιουλίου 2015, 11:51 | Σταυρούλα

  Οι τίτλοι σπουδών δεν μπορεί κάθε χρόνο να είναι αντικείμενο αξιολόγησης. Ο υπάλληλος έχει αξιολογηθεί μέσω των τίτλων σπουδών του ως υποψήφιος για τη θέση. Από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί για το παραγόμενο έργο. Επιπλέον, προγράμματα κατάρτισης τα οποία προϋποθέτουν την απουσία από την εργασία δεν μπορεί να αξιολογούνται με αυξημένη βαρύτητα και θετικά, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα γεμίσουν οι υπηρεσίες με υπαλλήλους πρόθυμους για σεμινάρια αφού έτσι θα λείπουν από τη δουλειά τους -με αποδοχές φυσικά- και θα βελτιώνουν το προφίλ τους. Απαράδεκτο. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν επιβραβεύεται αυτός που πραγματικά συνεχώς βελτιώνεται με τίμημα τον προσωπικό του χρόνο.

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:50 | Θανάσης Π.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι ηλεκτρονική. Ο κάθε υπαλληλος να συμπληρώνει την εισήγηση για την αξιολόγησή του και να την υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μητρώο που θα πρέπει να δημιουργηθεί.

  Επίσης από το Διοικητικό να έχει οριστεί για κάθε υπαλληλο ποιος είναι σύμφωνα με το νόμο ο αξιολογητής του, ο οποίος και θα έχει πρόσβαση στο μητρώο αξιολόγησης και θα έχουν ειδοποιηθεί όλοι για τις προθεσμίες.

  Δεν πρέπει να αφήνεται στην κρίση του κάθε προϊσταμένου να ερμηνεύσει το νόμο αν θα είναι ή όχι αξιολογητής αλλά να εκδίδεται απόφαση η οποία συντάσσεται σε δέκα λεπτά με δύο στήλες: α στήλη: ονοματεπώνυμο υπαλλήλου, β στήλη: ονοματεπώνυμο αξιολογητή.
  Είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις.

  Στο email κάθε υπαλλήλου να πηγαίνει αυτόματη ειδοποίηση «έχεις ακόμη πέντε μέρες να συμπληρώσεις – επικαιροποιήσεις τα προσωπικά στοιχεία για την αξιολόγηση».

  Στο email κάθε αξιολογητή να πηγαίνει αυτόματη ειδοποίηση «έχεις ακόμη πέντε μέρες να ολοκληρώσεις αξιολόγηση».

  Ένα τμήμα της έκθεσης συμπληρώνεται από τον υπάλληλο και ελέγχεται από τον αξιολογητή. Είναι λογικό διότι δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο αξιολογητής για κάθε ένα υφιστάμενο όλα τα θέματα που έβγαλε σε πέρας ή τα πτυχία που διαθέτει ή τα σεμινάρια που παρακολούθησε.

  Ο αξιολογητής μπαίνοντας στο σύστημα να βλέπει έτοιμη τη λίστα με τους υπαλλήλους που πρέπει να αξιολογήσει.

  Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο υπάλληλος να είναι υπεύθυνος να εισέλθει στο σύστημα και να ενημερωθεί ψηφιακά για το περιεχόμενο της αξιολόγησής του.

  Πριν συνταξιοδοτηθεί ο υπάλληλος να παίρνει βεβαίωση ότι έχει αξιολογήσει όλους τους υφισταμένους του κατά το προηγούμενο έτος.

  Όλα τα παραπάνω δεν είναι δύσκολο να γίνουν και γλιτώνουμε χαρτί και εργατοώρες για τη διακίνηση αλληλογραφίας ενώ διασφαλίζεται και η διαδικασία. Απαιτείται όμως λεπτομερής σχεδιασμός της διαδικασίας.

  Για τη διαδικασία της συνέντευξης ίσως να πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός σχεδιασμός. Πχ μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης μπορεί να συντάσεται ψηφιακά ως έγγραφο της Υπηρεσίας, ένα πρακτικό, ανεξάρτητο από την έκθεση αξιολόγησης, το οποίο να «αναρτάται» ως pdf στο μητρώο.

  Την εποχή αυτή όπου υπάρχει έντονη έλλειψη προσωπικού είναι ανάγκη να υπάρξη απλοποίηση των διαδικασιών ώστε το προσωπικό να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του.

  Λόγω φόρτου εργασίας και τεράστιων έλλειψεων προσωπικού, πρέπει οι προθεσμίες για την αξιολόγηση να είναι ελαστικές αλλά να υπάρχουν άλλες δικλείδες ελέγχου πχ για να ολοκληρωθεί η αξιολήγηση ενός προϊστάμενου να πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του και να εκδίδεται Απόφαση κάθε αξιολογητή σχετικά με την εμπρόθεσμη ολολήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το προηγούμενο έτος μέχρι την 30η Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, ώστε αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος να την εκδόσει να πρέπει να ελέγξει για την ολοκλήρωσή της.

  Εξάλλου μπορεί να είναι ένα νέο και μάλιστα αντικειμενικό κριτήριο (ή ένα υποκριτήριο του κριτηρίου 9), η ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας με άριστα το Μάιο και πάρα πολύ καλά το Σεπτέμβριο.

  Στο ίδιο μητρώο να γίνεται η ετήσια επιλογή του ωραρίου, η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων κλπ

 • 9 Ιουλίου 2015, 07:00 | kostas

  Στην πρώτη παραγραφο θα πρέπει να προστεθεί στην κορυφή με την ένδειξη β) κάτω απο τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου η απαίτηση
  β) αναγράφεται η εντολή που έχει δοθεί στον κρινόμενο υπάλληλο προς επιτέλεση συγκεκριμένου έργου.
  Χωρίς την αναφορά της εντολής του προϊσταμένου (ανάθεση έργου) καθίσταται αυθαίρετη η κρίση για οποιοδήποτε εργο. Με αυτόν τον τρόπο ελε΄γχεται και ο προϊστάμενος αν έχει αναθέσει έργο.
  Αν ο υπάλληλος έχει τεθεί στο ψυγείο σαφώς δεν θα του έχει ανατεθεί έργο ή το ανατεθέν έργο είναι απραγματοποίητο. Με την καταγραφή του ανατεθέντος έργου κρίνεται και ο προϊστάμενος.

 • 9 Ιουλίου 2015, 00:44 | dika

  Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει επιτέλους να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα στους Δημοσίους Υπαλλήλους και να μην υπάρχουν αδικίες. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα ήταν πρέπον και σωστό εκεί που λέει:
  Τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
  Πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε εργαζόμενο που παρακολουθεί σεμινάρια, ή τίτλους κατάρτισης να υπάρχει ένας σειριακός αριθμός έτσι ώστε να μην πλαστογραφούνται οι βεβαιώσεις.
  Έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό πλαστογραφίες τέτοιων εγγράφων κατά κόρον στους φακέλους των Δημόσιων Υπαλλήλων και μάλιστα και σε έγχρωμα αφού υπάρχουν έγχρωμα φωτοτυπικά μηχανήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.