Άρθρο 13 – Δημοπρασίες – Πλειστηριασμοί

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της παρ. 2 του άρθρου 10, οι όροι για τη συμμετοχή σε αυτή, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην διαδικασία διενέργειας κάθε είδους δημοπρασίας ή πλειστηριασμού πραγμάτων της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 7, που βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών του χερσαίου συνοριακού σταθμού, σύμφωνα με την αντίστοιχη σχετική νομοθεσία. Η δημοπρασία ή ο πλειστηριασμός, διενεργούνται από το Διοικητή του συνοριακού σταθμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.