Άρθρο 07 – Αρμοδιότητες Διοικητή

 1. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρεσιών που λειτουργούν εντός του χερσαίου συνοριακού σταθμού και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για τον καθορισμό και την τήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό.

β) Μεριμνά για την κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά του συνόλου του προσωπικού του συνοριακού σταθμού

γ) Μεριμνά για την ευπρεπή και καλαίσθητη εμφάνιση του εξωτερικού και εσωτερικού των κτιρίων του συνοριακού σταθμού και εν γένει όλων των λοιπών ελεγχόμενων και επιτηρούμενων χώρων. Μεριμνά ιδιαιτέρως για την καθαριότητα και υγιεινή όλων των κοινοχρήστων χώρων του συνοριακού σταθμού.

δ) Μεριμνά για την προμήθεια από τον αρμόδιο φορέα, την αξιοποίηση, την εξασφάλιση καλής λειτουργίας και τον εμπλουτισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για όλες τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στους χώρους του συνοριακού σταθμού σε συνεργασία με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία .

ε) Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας του συνοριακού σταθμού, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

στ) Επιβάλλει πρόστιμο από 500,00 μέχρι 3.000,00 ευρώ σε όσους ιδιώτες έχουν μισθώσει εγκαταστάσεις και παραβαίνουν διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνοριακού Σταθμού σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν .

ζ) Επιβάλλει πρόστιμο από 20 μέχρι 100 ευρώ σε όσους ρυπαίνουν τους χώρους του συνοριακού σταθμού σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν .

η) Συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη βελτίωση της διαδικασίας διενέργειας κάθε είδους ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων.

θ) Ασκεί καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου για όσα θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

ι) Διενεργεί δημοπρασίες και πλειστηριασμούς.

ια) Εξετάζει παράπονα ή καταγγελίες, απευθύνει τις δέουσες συστάσεις και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ιβ) Ασκεί στους υπαλλήλους του συνοριακού σταθμού την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο.

ιγ) Συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου, καθώς και ετήσια έκθεση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνει, ιδίως, στατιστικά στοιχεία για τις λειτουργικές ανάγκες του συνοριακού σταθμού, την κίνηση των επιβατών, οχημάτων και αγαθών, τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων, το ύψος των εσόδων από τα βεβαιωθέντα από τις υπηρεσίες του συνοριακού σταθμού πρόστιμα, προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συνοριακού σταθμού και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο. Η παράλειψη αποστολής της έκθεσης αποτελεί λόγο παύσης του Διοικητή.

ιδ) Μεριμνά για την κατάλληλη προετοιμασία των χώρων του συνοριακού σταθμού και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 1. Εάν ο Διοικητής διαπιστώσει δυσλειτουργία σε κάποια από τις υπηρεσίες του συνοριακού σταθμού, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον αρμόδιο Υπουργό και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εξεύρεση άμεσης λύσης, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας και συνεργασίας με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
 • 2. στο «Άρθρο 07 – Αρμοδιότητες Διοικητή»,
  – να συμπληρωθεί νέο εδάφιο γ) μετά το εδάφιο β) της παρ. 1 ως ακολούθως:
  «γ) Μεριμνά για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (είτε ως εργαζόμενων είτε ως εξυπηρετούμενων) στις κτιριακές υποδομές και στις υπηρεσίες του Σταθμού».
  το εδάφιο ια) της παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «ια) Εξετάζει παράπονα ή καταγγελίες, απευθύνει τις δέουσες συστάσεις και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επιπρόσθετα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών από άτομα με αναπηρία».

 • 8 Μαΐου 2016, 22:23 | stgm

  Γενικά: Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο είδος της διοικητικής προσφυγής την οποία θα δύναται να υποβάλει κάποιος κατά πράξεων του Διοικητή του Σταθμού (ορθότερα υπό μορφή ιεραρχικής προσφυγής στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περαιτέρω κατά της πράξης του Συντονιστή στον αρμόδιο Υπουργό κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955).

  Επίσης:
  Παρ. 1.δ. : στην παρούσα παράγραφο σκόπιμο είναι να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του εξοπλισμού του σταθμού (αποθήκη, χρέωση υλικών κλπ) αν αυτή θα γίνεται από τον Διοικητή του Σταθμού, ή με παραπομπή και πρόβλεψη στον Κανονισμό λειτουργίας Συνοριακών σταθμών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2.
  Παρ. 1στ: Δεδομένου ότι η όποια εκμίσθωση θα έχει γίνει κατόπιν δημοπρασίας είναι ορθότερο η επιβολή του προστίμου να προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση του άρθρου 13 παρ. 1, καθώς εκεί δύναται να υπεισέρχονται και άλλα ειδικά κριτήρια (ποσοστό επί του μισθώματος κλπ).
  Πάντως αν παραμείνει ως έχει, θα πρέπει να προβλέπεται η αναπροσαρμογή των ποσών με Υπουργική Απόφαση.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί αν θα εφαρμόζεται και στα ΚΑΕ, στους δημόσιους φορείς του άρθρου 11 και στους ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 12.
  Τέλος θα πρέπει στην παρούσα παράγραφο (ή με παραπομπή και πρόβλεψη στον Κανονισμό λειτουργίας Συνοριακών σταθμών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2,) να καθοριστούν και άλλες λεπτομέρειες (υποβολή αντιρρήσεων/ένστασης, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης αναφορικά με το ύψος του ποσού).
  Παρ. 1ζ: Όπως και προηγούμενα.