Άρθρο 09 – Κίνητρο αποδοτικότητας

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί να τίθεται ως στόχος για τον συνοριακό σταθμό η είσπραξη συγκεκριμένου ποσού εσόδων. Εφόσον ξεπεραστεί το ποσό αυτό μπορεί να θεσμοθετείται, ως κίνητρο αποδοτικότητας, ποσοστό επί του υπερβάλλοντος τμήματος, το οποίο χορηγείται σε όσους δημόσιους, πολιτικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στο συνοριακό σταθμό, συνετέλεσαν στην αύξηση των εσόδων του δημοσίου και συνέδραμαν στον εντοπισμό και την εξιχνίαση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το ποσό καταβάλλεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή του συνοριακού σταθμού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται το ύψος του ποσού, ανάλογα με το βαθμό της συμμετοχής των υπαλλήλων στην αύξηση των εσόδων του δημοσίου ή την εξιχνίαση εγκληματικών δραστηριοτήτων, ο τρόπος καταβολής αυτού εφ’ άπαξ ή περιοδικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.