Άρθρο 01 – Ορισμός χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Ως χερσαίος συνοριακός σταθμός νοείται ο ενιαίος χώρος, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων της χώρας, στον οποίο είναι εγκατεστημένες δημόσιες υπηρεσίες που ασκούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έλεγχο των εισερχομένων στη χώρα και εξερχομένων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και υπηρεσίες που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ίδρυση και άλλων συνοριακών σταθμών ή η κατάργηση υφισταμένων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, ορίζεται η χωρική τους έκταση και οι δημόσιες υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν σε αυτούς και προβλέπεται η σύσταση θέσης Διοικητή συνοριακού σταθμού ή η υπαγωγή του στην αρμοδιότητα του Διοικητή άλλου συνοριακού σταθμού. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατή η προσθήκη ή η κατάργηση υπηρεσιών σε υφιστάμενους συνοριακούς σταθμούς.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:01 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1)Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός οτι η Διοίκηση επιχειρεί να θέσει/επικαιροποιήσει το πλάισιο λειτουργίας ΜΟΝΟ των χερσαίων συνοριακών διαβάσεων αγνοώντας επιδεικτικά το γεγονός την ύπαρξη ανάλογων διαωβάσεων στα θαλάσσια και εναέρια σύνορα της χώρας.

  Αυτή η προσέγγιση είναι αποσπασματική κατά την άποψή μου και δεν συνάδει με το πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθείας που ρυθμίζει το θέμα της κυκλοφορίας των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα (περιλαμβανομένων και των σημείων εισόδου – εξόδου συνολικά)

  2) Ο ορισμός «χερσαίου συνοριακού σταθμού» είναι τελείως αντίθετος με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ευρωπαϊκού Κανονιμσούς 562/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  ««συνοριακό σημείο διέλευσης»: κάθε σημείο διέλευσης επιτρεπό-
  μενο από τις αρμόδιες αρχές για τη διέλευση των εξωτερικών συν-
  όρων»

  3)Στην δευτερη παργραφο δεν λαμβάνεται υπόψιν το άρθρο 3 του ν. 4251/2014 που ρυθμίζει τα της ιδρυσης και λειτουργίας των συνορικών σημείων εισόδου – εξόδου σε όλα τα είδη των συνόρων

 • 8 Μαΐου 2016, 22:16 | stgm

  Παρ. 1: Θα πρέπει να αποδοθεί ταυτόσημος ορισμός με τον προσδιορισμό του Συνοριακού Σταθμού στο άρθρο 5. Ενώ στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται ως χωρική ενότητα, στο άρθρο 5 παρ. 1 προσδιορίζεται ως διοικητική μονάδα. Σκόπιμο θα ήταν οι δύο παράγραφοι να ενοποιηθούν και να παραμείνει η (μάλλον πληρέστερη) έννοια της διοικητικής μονάδας με συγκεκριμένη χωρική αρμοδιότητα.
  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί διοικητικά σε ποιας υπηρεσίας οργανόγραμμα εντάσσεται ο εκάστοτε Σταθμός (αυτό σχετίζεται πχ και με το ποιο θα είναι το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, κατά το άρθρο 120 παρ. 2 του ν. 3528/2007, των αποσπασμένων υπαλλήλων του άρθρου 6 παρ. 7).