Άρθρο 04 – Εποπτεία, διοίκηση και λειτουργία του χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης α) εποπτεύει την οργάνωση, χωροθέτηση και την εν γένει καλή εμφάνιση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών και β) είναι αρμόδιος για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση του συνοριακού σταθμού.
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρμόδιος α) για την παρακολούθηση της ορθής διοίκησης και εν γένει καλής λειτουργίας των χερσαίων συνοριακών σταθμών, β) για την κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των χερσαίων συνοριακών σταθμών, γ) για την παρακολούθηση της επάρκειας και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού τους, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία καθώς και δ) για την υποστήριξη και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς αυτούς.