Άρθρο 03 – Είσοδος προς χερσαίο συνοριακό σταθμό

1. Στην είσοδο προς την ελληνική επικράτεια κάθε συνοριακού σταθμού εγκαθίσταται κατασκευή, όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος, που αποτελείται από το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και σημαίες. Το έμβλημα, όπως αυτό έχει ορισθεί με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄108 ), αποτυπώνεται στο άνω μέρος μεταλλικής πινακίδας διαστάσεων 5,00μ Χ 1,40μ , κάτωθι δε αυτού και εντός της ιδίας πινακίδας εναλλάσσονται τέσσερις λωρίδες κυανού και τρεις λωρίδες λευκού χρώματος. Στο πίσω μέρος της μεταλλικής πινακίδας αποτυπώνεται ακριβώς η ίδια παράσταση που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο. Στο αριστερό μέρος της μεταλλικής πινακίδας τοποθετούνται τρεις ελληνικές σημαίες αναλόγων διαστάσεων επί ιστών ύψους 12,00 μ και στο δεξιό μέρος αυτής μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ισοϋψούς ιστού.
2. Οι επιμέρους υπηρεσίες του συνοριακού σταθμού δεν φέρουν σημαίες.
3. Ο Διοικητής του συνοριακού σταθμού οφείλει να μεριμνά, ώστε η κατασκευή της παραγράφου 1 να διατηρείται διαρκώς χωρίς αλλοιώσεις και φθορές, οι δε σημαίες να είναι μονίμως αναρτημένες και σε άριστη κατάσταση.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:46 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το άρθρο 3 δν λαμβάνει υπόψη του το Παράρτημα ΙΙΙ του Ευρ. Κανονισμού 562/2006 όπως τροποποιηθήκε και ισχύει σήμερα που ορίζει πινακίδες σήμανσης των ροών κυκλοφορίας των προσώπων και των διερχόμενων απο τα εν λόγω σημεία οχημάτων

  Επίσης αποφεύγει αναφορές – τη στιγμή που ρυθμίζει ζήτημα εμφάνισης της υποδομής εισόδου – στη διαμόρφωση των χώρων των σημείων που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

  Δεν ορίζει/ρυθμίζει το ζήτημα των υποχρεώσεων συντήρησης εξωραϊσμου και βελτίωσης των συνοριακών υποδομών.

 • 7 Μαΐου 2016, 19:37 | stgm

  Σκόπιμο είναι να διαφοροποιηθεί η κατασκευή ανάλογα με το αν βρίσκεται σε χερσαίο οδικό ή σιδηροδρομικό σταθμό, λόγω άλλου τρόπου προσέγγισης των διερχομένων και σχεδιασμών των σταθμών.
  Επίσης να προβλεφτεί με απόφαση Υπουργού ή Συντονιστή (κατά προτίμηση) η δυνατότητα τροποποίησης των μεγεθών της κατασκευής, σε περίπτωση που οι κατά τόπους συνθήκες ή οι μελλοντικές ανάγκες το απαιτούν.
  Τέλος, θα μπορούσε να γίνει αναφορά στα μεγέθη σημαιών του ν. 851/1978, όπως και να αναφερθεί αν δεν ισχύουν οι διατάξεις αυτού (πχ του άρθρου 6 παρ. 6 για το πότε θα είναι μεσίστιες).