Άρθρο 11 – Παραχώρηση χώρου σε δημόσιους φορείς για κατασκευή μη μόνιμων εγκαταστάσεων εντός του χερσαίου συνοριακού σταθμού

Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος σε δημόσιους φορείς χώρου μέσα στον χερσαίο συνοριακό σταθμό, για την κατασκευή μη μόνιμων εγκαταστάσεων, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν γνώμης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

  • 3. το «Άρθρο 11– Παραχώρηση χώρου σε δημόσιους φορείς για κατασκευή μη μόνιμων εγκαταστάσεων εντός του χερσαίου συνοριακού σταθμού» να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος σε δημόσιους φορείς χώρου μέσα στον χερσαίο συνοριακό σταθμό, για την κατασκευή μη μόνιμων εγκαταστάσεων, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν γνώμης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στη βάση των απαιτήσεων που θέτει το άρθρο 9 του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012). Το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται με την ίδια απόφαση.