Άρθρο 10 – Εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στο χερσαίο συνοριακό σταθμό

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται να εγκατασταθούν στους χώρους του συνοριακού σταθμού και μη δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χώρος εγκατάστασής τους. Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
2. Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου καταβάλλεται μίσθωμα, που καθορίζεται με δημοπρασία κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει με απευθείας σύμβαση μίσθωσης, της οποίας οι όροι εγκρίνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας προσδιορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον προϊστάμενο του Τμήματος Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μέλη.
3. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις της παραγράφου 2, διατίθενται για τη βελτίωση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, καθώς άλλες λειτουργικές ανάγκες του συνοριακού σταθμού, η δε διαχείριση αυτών διενεργείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, μέσα στους χώρους των συνοριακών σταθμών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του πδ 86/1979 (Α’ 17), όπως ισχύει.

  • 8 Μαΐου 2016, 22:52 | stgm

    Παρ. 3. Να αποσαφηνιστεί αν η διαχείριση των κονδυλίων θα γίνεται ανά Συνοριακό Σταθμό ή ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση (στο σύνολο των Σταθμών). Στην πρώτη περίπτωση να προβλεφτεί η δυνατότητα αιτιολογημένης μεταφοράς κονδυλίων ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση Συνοριακών Σταθμών που λόγω μικρής κίνησης (και αντίστοιχα εσόδων) δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα τρέχοντα έξοδα διαχείρισης/λειτουργίας.