Άρθρο 14 – Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών

1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετέχουν ως μέλη όλοι οι Διοικητές των χερσαίων συνοριακών σταθμών, οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, που υπηρεσίες τους λειτουργούν στους συνοριακούς σταθμούς, καθώς και ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί .
2. Το Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των χερσαίων συνοριακών σταθμών, καθώς και στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, που ανακύπτουν, τόσο κατά την οργάνωση και λειτουργία του συνοριακού σταθμού, όσο και κατά την άσκηση του επιμέρους έργου των υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού.

  • 8 Μαΐου 2016, 16:34 | stgm

    Εφόσον στο συμβούλιο θα συμμετέχει και πλήθος άλλων προσώπων και όχι μόνο οι Διοικητές των Συνοριακών Σταθμών, προσφορότερο θα ήταν να απαλειφθεί από τον τίτλο ο όρος «Διοικητών» και να αντικατασταθεί από άλλο τίτλο πχ «Συμβούλιο Συντονισμού/Λειτουργίας…».