Άρθρο 15 – Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, τα εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) επί των ακόλουθων ακινήτων που ευρίσκονται μέσα στον χώρο συνοριακών σταθμών, τα δε αναφερόμενα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα, σχέδια και κατόψεις, περιλαμβάνονται σε φωτοτυπίες σε σμίκρυνση, στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου:
α) Εδαφική έκταση εμβαδού 332.786 τ.μ. μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή, εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων νομού Κιλκίς, όπως αυτά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ. με αριθ. 399/48/41770/22.8.84.
β) Εδαφική έκταση εμβαδού 56.494 τμ. μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή, εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Νίκης νομού Φλώρινας, όπως αυτά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της τότε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θεωρήθηκε στις 24.11.2009.
γ) Εδαφική έκταση εμβαδού 47.627 τμ μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή, εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Κήπων νομού Έβρου, όπως αυτά περιγράφονται στα υπ. αρ. 405/128/41771/22.8.84 και 405/160/48932/2.12.2002 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 220.289 τμ, στην Δοϊράνη νομού Κιλκίς, παρά τον Συνοριακό Σταθμό Δοϊράνης, όπως αυτή μεταβιβάσθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στον Δήμο Κιλκίς του νομού Κιλκίς, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα του ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Πυθίου Έβρου» συνολικού εμβαδού 114,2 τμ., που κείται στο Πύθιο Έβρου, το οποίο έχει μεταβιβασθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο Δήμο Διδυμοτείχου, με τις διατάξεις του άρθρου 36, του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. Οι εδαφικές εκτάσεις και τα επ’ αυτών ακίνητα, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των Δήμων Κιλκίς και Διδυμοτείχου, που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα και με τις προηγούμενες παραγράφους, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων και κάθε σχετική πράξη απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα, υπέρ του δημοσίου.
5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 7, εισπράττονται υπέρ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και διατίθενται για την κάλυψη δαπανών συντήρησης και βελτίωσης των συνοριακών σταθμών.
6. α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Διοικητών των χερσαίων οδικών συνοριακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διορίζει ως Διοικητές των ανωτέρω συνοριακών σταθμών για χρονικό διάστημα έξι μηνών, που μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν θα ξεπεράσει τους τρεις μήνες, τους προϊσταμένους κατά τη δημοσίευση του παρόντος των τελωνειακών υπηρεσιών των συνοριακών σταθμών.
β. Οι Διοικητές της παραγράφου αυτής ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και οφείλουν να συνδράμουν στην έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών.
7. Μέχρι την επιλογή και την ανάληψη των καθηκόντων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο Συντονιστής, νοείται ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  • 8 Μαΐου 2016, 23:20 | stgm

    Γενικά: Σκόπιμο είναι να ενσωματωθούν όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 στο παρόν νομοσχέδιο, και περαιτέρω αυτό να καταργηθεί ρητά ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια αν κάποια διάταξή του έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    Παρ. 1-3: θα πρέπει για κάθε Συνοριακό Σταθμό να υπάρξει αναφορά είτε υπό μορφή πίνακα, είτε ως παράρτημα στις εκτάσεις αυτού, και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
    Παρ. 4: Η διάταξη θα πρέπει να διατυπωθεί γενικά, ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (και τις μελλοντικές) μεταγραφών για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών.
    Παρ. 6α&β. Θα ήταν λογικότερο έξ’ αρχής να εφαρμοστεί η πρόβλεψη άσκησης καθηκόντων «αναπληρωτή» του άρθρου 6 παρ. 5 (δηλ. από τον αρχαιότερο προϊστάμενο όλων των υπηρεσιών). Επίσης δόκιμο θα ήταν, εφόσον θα ασκήσουν παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της θέσης τους, καθήκοντα Διοικητή Συνοριακού Σταθμού με Υπουργική Απόφαση και θα συνδράμουν στην έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, να ισχύσουν και γι’ αυτούς οι προβλέψεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 3 (ότι η εν λόγω άσκηση των καθηκόντων τους λογίζεται ως υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης αντίστοιχα).