Άρθρο 12 – Εξοπλισμός του Συνοριακού Σταθμού

1. Η προμήθεια ή η παραχώρηση της χρήσης προς το συνοριακό σταθμό με μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση, των αναγκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδίως γεφυροπλάστίγγων, μηχανισμών ακτίνων «Χ», εξοπλισμού εξιχνίασης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η συντήρησή τους, μπορούν να πραγματοποιούνται και με συμβάσεις σύμπραξης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του αρμοδίου Υπουργείου και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄232), όπως ισχύει, με αντάλλαγμα, που μπορεί να συνίσταται είτε στα οριζόμενα στον ως άνω νόμο είτε και σε ποσοστό επί των εισπραττομένων εσόδων από τη χρήση των μηχανημάτων αυτών.
2. Με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτικούς φορείς ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η λειτουργία, η μετάπτωση, η συντήρηση και η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων για τον συνδυασμό λειτουργίας και διασύνδεσης των Υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, για την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών και εν γένει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
3. Ο χειρισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων από υπαλλήλους του ιδιωτικού φορέα, αποσκοπεί στην υποβοήθηση για την αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού έργου των αρμοδίων υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών αυτών.