Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 2 του άρθρου 19 εφαρμόζεται και για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ίδιου άρθρου που απασχολείται για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έγκριση των ΤΠΑ και ΠΠΑ της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 εφαρμόζονται και για τα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.