Άρθρο 10 – Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή

Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή τους γίνεται με βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασμού, τα οποία αφορούν το τομεακό ή το περιφερειακό πρόγραμμα συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται, ιδίως, αν το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του ΕΠΑ και είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα και τους κατανεμημένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν είναι συμβατά με τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. προτείνει στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της συμβατότητας των ΤΠΑ και ΠΠΑ με το ΕΠΑ.

 • 2. To άρθρο 10 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Άρθρο 10 – Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
  Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή τους γίνεται με βάση κριτήρια βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού, ένα εκ των οποίων εξετάζει τη συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες (ν.4074/2012 Α’ 88), τα οποία αφορούν το τομεακό ή το περιφερειακό πρόγραμμα συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται, ιδίως, αν το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του ΕΠΑ και είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα και τους κατανεμημένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν είναι συμβατά με τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. προτείνει στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της συμβατότητας των ΤΠΑ και ΠΠΑ με το ΕΠΑ».

  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας απορρέει από την υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει τόσο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες όσο και την «Ατζέντα 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 12:52 | ΧΡΥΣΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Άρθρο 10

  Η αξιολόγηση των ΠΠΑ κατά την υποβολή γίνεται με βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασμού. Οι περιφέρειες να συμμετάσχουν ενεργά στον προσδιορισμό των κριτηρίων