Άρθρο 19 – Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑ μπορεί να στελεχώνονται και με προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄267).
2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών των άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 15 ή κατάρτισης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγματοποίησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της παρούσας μπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 13:31 | Ελένη Σπυράκη

  Να ισχυει το αρθρο 19 για τους υπαλληλους των ΔΙΑΠ και να προβλεφθουν ως υπηρεσιες Διαχειρισης στις Περιφέρειες

 • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 09:05 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ

  Στο άρθρο 19 εδάφιο 2 γίνεται ορθά η πρόβλεψη της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού και της ΜΟΔ της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ.
  Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ η αρμοδιότητα των έργων του ΕΠΑ είναι αντικείμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
  Όπως είναι γνωστό οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της ΜΟΔ συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της εκάστοτε Προγραμματικής Περιόδου .Λόγω της ενασχόλησης των συγκεκριμένων στελεχών με έργα εκτός ΕΣΠΑ υπάρχει ζήτημα επιλεξιμότητας των αμοιβών τους .Προτείνεται η ακόλουθη διάταξη σύμφωνα με την οποία ομογενοποιούνται οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι υπερωρίες).
  Ακόμη ένα ζήτημα είναι οι μετακινήσεις τους προσωπικού που μετακινούνται για έργα εκτός ΕΣΠΑ και δεν υπάγονται στην εκάστοτε Υπουργική απόφαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας .Δημιουργούνται δύο ταχύτητες στην αντιμετώπιση των εργαζομένων .Συμβαίνει σε ένα ταξίδι σε Δήμο για ένα έργο ΕΣΠΑ και π.χ. Φιλόδημου να ταξιδεύουν δύο εργαζόμενοι με διαφορετικές συνθήκες .
  Προτείνεται το παρακάτω :
  2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών των άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 15 ή κατάρτισης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και του προσωπικού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγματοποίησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της παρούσας μπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.
  3. Οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις των αμοιβών και εξόδων των ανωτέρω υπαλλήλων ,βαρύνουν το ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.
  Οι μετακινήσεις των ανωτέρων υπαλλήλων στο πλαίσιο των καθηκόντων διαχείρισης που τους ανατίθενται υπάγονται στην Υπουργική απόφαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας της κάθε Προγραμματικής Περιόδου