Άρθρο 05 – Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισής του. Για τον προσδιορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσμεύσεις από το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίμανσης έργων για μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 1, και στο πλαίσιο της προσαρμογής στις νέες διαδικασίες του προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
3. Επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, σύμφωνα με την περίπτ. 9 του άρθρου 2 είναι:
α) Εκείνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι δράσεις μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε είδους πρόδρομες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίμανση και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 23 παρ. 2, οι δράσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζομένους και οι δράσεις εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηματοδότησης πράξεων που υλοποιούνται με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων με τη συμμετοχή του Δημοσίου, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση, η συμμετοχή του Δημοσίου σε επενδυτικά ταμεία ή άλλα μέσα επιμερισμού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων, καθώς και προγράμματα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται τα ανωτέρω χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της τρέχουσας, των προηγούμενων ή και των επόμενων προγραμματικών περιόδων των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί τα εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηματοδότηση, μετά από την απένταξή του εν όλω ή εν μέρει, ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση,
ε) τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων και αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑ καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 4% της συνολικής δημόσιας δαπάνης των έργων στα οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παρ. Γ του άρθρου 12 εξειδικεύεται η μέθοδος προσδιορισμού του ποσοστού των ανωτέρω δαπανών, λαμβανομένου υπόψη του προϋπολογισμού και του τύπου των δράσεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 17 και 23.
4. Το ΕΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
5. Το ΕΠΑ μπορεί να προβλέπει τη σύσταση αποθεματικών, τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση των αποθεματικών, καθώς και ο ακριβής προϋπολογισμός τους καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εγκρίνει το ΕΠΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μπορεί να συμπληρώνονται οι κατηγορίες επιλέξιμων έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι κατηγορίες έργων και δαπανών που μπορεί να περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις και μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας υποβάλλει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Περί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

  Καταρχάς, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι προτάσεις που ακολουθούν -οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τις επιταγές του Συντάγματος, του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου και τις γενικότερες δεσμεύσεις της χώρας- στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στο εν λόγω σχέδιο νόμου με στόχο την άρση υφιστάμενων, αλλά και την πρόληψη δημιουργίας νέων, εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
  -την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  -τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με το πρώτο άρθρο του ν.4074/2012 καθιστώντας την μέρος του εθνικού θεσμικού της πλαισίου,
  -την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017 (με τον οποίο θεσπίστηκαν οι «κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»), σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα και οι αρχές οφείλουν να εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες,
  -την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος), η οποία αφορά στην εφαρμογή του «Κανόνα μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», σύμφωνα με την οποία: «Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως
  -το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020), το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου «[…] να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της […] αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων» καθώς και Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,
  -την «Ατζέντα 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη -που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα- η οποία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Για το εθνικό αναπηρικό κίνημα, η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία επικεντρώνεται στην άρση όλων των εμποδίων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών κ.λπ.) προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκήσουν ανεμπόδιστα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και το νέο μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται μέσω της «Ατζέντας 2030», στο οποίο η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση ενσωματώνεται στην οικονομική διάσταση με βασικό στόχο «Να μην μείνει κανένας πίσω», πρέπει να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η ελληνική Πολιτεία θα στηρίξει τον νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό της.

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται ανά άρθρο τα εξής:
  1. To εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 5 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Άρθρο 05- Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ
  1. Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισής του. […]
  3. Επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, σύμφωνα με την περίπτ. 9 του άρθρου 2 είναι:
  α) […]
  β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι δράσεις μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε είδους πρόδρομες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίμανση και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 23 παρ. 2, οι δράσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012 Α’ 88) καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζομένους και οι δράσεις εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής […]».

  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας απορρέει από την υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012 και ν.4488/2017 – Μέρος Δ’).

 • 23 Σεπτεμβρίου 2019, 17:06 | Δημήτριος Κουής

  Θέμα: Συμπερίληψη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για το ΕΠΑ δράσεων/έργων
  Ανοικτών Ψηφιακών Αποθετηρίων

  Εισαγωγή-αιτιολογία
  ——————-
  Στο πλαίσιο της ονομαζόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της
  αδιάλειπτης παραγωγής και διάθεσης ανοικτής πληροφορίας/γνώσης μέσω
  Διαδικτύου, τα Αποθετήρια (ψηφιακές πλατφόρμες) ανοικτών επιστημονικών
  δεδομένων ή/και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού (βλ. σημείωση 1) αποτελούν
  στοιχεία δημόσιας κοινωφελούς/αναπτυξιακής υποδομής
  (υδραυλικό ανάλογο: οι δημόσιοι ταμιευτήρες νερού !)

  Πράγματι, τα Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών επιστημονικών δεδομένων και
  εκπαιδευτικού υλικού:
  (α) Αποτελούν δημόσιο αγαθό, εφόσον είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς ηλικιακούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς ή άλλους περιορισμούς.
  (β) Έχουν ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το υλικό τους είναι
  επαναχρησιμοποιήσιμο για παραγωγή νέας γνώσης, για χρήση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (τυπικής/μη τυπικής, κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης)
  και για επαγγελματική αξιοποίηση και ένταξη/επανένταξη του εργατικού
  δυναμικού σε νέες μορφές εργασίας.
  (γ) Είναι εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας, όντας προσβάσιμα από παντού.
  (δ) Δεν προσφέρουν κίνητρα κέρδους για ιδιωτική επένδυση, λόγω της δωρεάν
  διάθεσης του ανοικτού επιστημονικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου τους
  που δεν αποφέρει άμεσο υλικό όφελος.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι χρήσιμο και αναγκαίο οι εν λόγω
  δράσεις να περιληφθούν στις επιλέξιμες από το ΕΠΑ και να χρημοτοδοτηθούν
  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερης
  επιστημονικής φύσης τους, θα πρέπει να μπορούν να υλοποιούνται και με
  αυτεπιστασία από τους αρμόδιους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς
  (βλ. σημείωση 2)

  ========================================================================
  Ενδεικτική διατύπωση (στο Άρθρο 5, παρ. 3):
  (Επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, σύμφωνα με την
  περίπτ. 9 του άρθρου 2 είναι)

  (x) Οι δράσεις / Τα έργα ανάπτυξης και εμπλουτισμού Ψηφιακών Αποθετηρίων
  ανοικτών επιστημονικών δεδομένων και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού.
  Λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής φύσης τους, τα εν λόγω έργα μπορούν
  να υλοποιούνται με αυτεπιστασία από αρμόδιους (δημόσιους) ερευνητικούς
  και εκπαιδευτικούς φορείς.
  ========================================================================

  Σημειώσεις
  ———-
  (1) Ο όρος «ανοικτός» σημαίνει, κατ’ ελάχιστο, τη δυνατότητα πρόσβασης
  και μη εμπορικής χρήσης από όλους ανεξαιρέτως, χωρίς περιορισμούς
  και οικονομικές επιβαρύνσεις, με μόνη υποχρέωση την αναφορά του δημιουργού.
  Περαιτέρω, τα δικαιώματα μπορούν να κλιμακώνονται, επιτρέποντας παράγωγα
  έργα, οποιαδήποτε χρήση, κ.ο.κ.

  (2) Η αυτεπιστασία ως τρόπος εκτέλεσης έργου προβλέπεται ρητά στο Νόμο
  4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  (άρθρο 134). Ειδικότερες ρητές προβλέψεις υπάρχουν π.χ. για αρχαιολογικά
  έργα στο Ν. 1958/91, στο ΠΔ 99/1992 άρθρα 1,7,9, 10, 12, 13, κ.ο.κ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2019, 17:38 | Νικόλαος Μήτρου

  Θέμα: Συμπερίληψη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για το ΕΠΑ δράσεων/έργων
  Ανοικτών Ψηφιακών Αποθετηρίων

  Εισαγωγή-αιτιολογία
  Στο πλαίσιο της ονομαζόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της
  αδιάλειπτης παραγωγής και διάθεσης ανοικτής πληροφορίας/γνώσης μέσω
  Διαδικτύου, τα Αποθετήρια (ψηφιακές πλατφόρμες) ανοικτών επιστημονικών
  δεδομένων ή/και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού (βλ. σημείωση 1) αποτελούν
  στοιχεία δημόσιας κοινωφελούς/αναπτυξιακής υποδομής
  (υδραυλικό ανάλογο: οι δημόσιοι ταμιευτήρες νερού !)

  Πράγματι, τα Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών επιστημονικών δεδομένων και
  εκπαιδευτικού υλικού:
  (α) Αποτελούν δημόσιο αγαθό, εφόσον είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς ηλικιακούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς ή άλλους περιορισμούς.
  (β) Έχουν ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το υλικό τους είναι
  επαναχρησιμοποιήσιμο για παραγωγή νέας γνώσης, για χρήση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (τυπικής/μη τυπικής, κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης)
  και για επαγγελματική αξιοποίηση και ένταξη/επανένταξη του εργατικού
  δυναμικού σε νέες μορφές εργασίας.
  (γ) Είναι εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας, όντας προσβάσιμα από παντού.
  (δ) Δεν προσφέρουν κίνητρα κέρδους για ιδιωτική επένδυση, λόγω της δωρεάν
  διάθεσης του ανοικτού επιστημονικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου τους
  που δεν αποφέρει άμεσο υλικό όφελος.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι χρήσιμο και αναγκαίο οι εν λόγω
  δράσεις να περιληφθούν στις επιλέξιμες από το ΕΠΑ και να χρημοτοδοτηθούν
  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, λόγω της ιδιαίτερης
  επιστημονικής φύσης τους, θα πρέπει να μπορούν να υλοποιούνται και με
  αυτεπιστασία από τους αρμόδιους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς
  (βλ. σημείωση 2)

  Ενδεικτική διατύπωση (στο Άρθρο 5, παρ. 3):
  (Επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, σύμφωνα με την
  περίπτ. 9 του άρθρου 2 είναι)

  (x) Οι δράσεις / Τα έργα ανάπτυξης και εμπλουτισμού Ψηφιακών Αποθετηρίων
  ανοικτών επιστημονικών δεδομένων και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού.
  Λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής φύσης τους, τα εν λόγω έργα μπορούν
  να υλοποιούνται με αυτεπιστασία από αρμόδιους (δημόσιους) ερευνητικούς
  και εκπαιδευτικούς φορείς.

  Σημειώσεις
  ———-
  (1) Ο όρος «ανοικτός» σημαίνει, κατ’ ελάχιστο, τη δυνατότητα πρόσβασης
  και μη εμπορικής χρήσης από όλους ανεξαιρέτως, χωρίς περιορισμούς
  και οικονομικές επιβαρύνσεις, με μόνη υποχρέωση την αναφορά του δημιουργού.
  Περαιτέρω, τα δικαιώματα μπορούν να κλιμακώνονται, επιτρέποντας παράγωγα
  έργα, οποιαδήποτε χρήση, κ.ο.κ.

  (2) Η αυτεπιστασία ως τρόπος εκτέλεσης έργου προβλέπεται ρητά στο Νόμο
  4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  (άρθρο 134). Ειδικότερες ρητές προβλέψεις υπάρχουν π.χ. για αρχαιολογικά
  έργα στο Ν. 1958/91, στο ΠΔ 99/1992 άρθρα 1,7,9, 10, 12, 13, κ.ο.κ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 19:10 | Τσάμης Βασίλειος

  Ως γνωστόν , ένα αναπτυξιακό πλαίσιο είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι θέτει τα θεμέλια για την κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών του πληθυσμού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής με λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για εξυπηρετηθεί ο στόχος της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αυτάρκειας του πληθυσμού.
  Δεδομένου ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση
  παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, για πλέγμα λόγων, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίαρχης κουλτούρας σε σχέση με το επιχειρείν, πιστεύω ότι χρειάζεται να προωθηθεί η έννοια της συλλογικής επιχείρησης ( η συλλογική επιχείρηση δεν είναι ΚΙνσΕΠ , δεδομένου ότι διανέμει κέρδη) .
  Η συλλογική επιχείρηση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με την ατομική δεδομένου ότι μπορεί να στηριχθεί σε ποιο ισχυρά κεφάλαια , εχει καλύτερη αποδοτικότητα επειδή είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα που
  αναπτύσεται σε πνεύμα ατομικού συμφέροντος εντός συλλογικού εγχειρήματος , μπορεί να έχει ταχύτερη κάλυψη ζημιών , κτλ.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνω να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ και η συλλογική
  επιχείρηση.