Άρθρο 24 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Οι υποπεριπτ. ζζ΄, ηη΄, θθ΄ και ιι΄ της περίπτ. α΄, καθώς και η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) καταργούνται.
2. Στις υποπεριπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 οι λέξεις «τεχνική υποστήριξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεχνική βοήθεια».
3. Στην παρ. 1, καθώς και στις υποπεριπτ. ιαια΄ της περίπτ. α΄ και γγ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 η λέξη «αμιγώς» διαγράφεται.
4. Στις υποπεριπτ. στστ΄ και ιαια΄ της περίπτ. α΄, καθώς και στην υποπεριπτ. αα΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 οι λέξεις «το Εθνικό Σκέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εθνικούς πόρους».
5. Στην υποπερίπτ. ιγιγ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 οι λέξεις «εθνικού σκέλους» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο «ΕΠΑ».
6. Η υποπερίπτ. ηη΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ηη. Διενεργεί, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ».