Άρθρο 07 – Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της παρ. Γ’ του άρθρου 12, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάμεση έκθεση προόδου για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 18. Στην έκθεση περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς και οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται, αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές μεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρμογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 12:53 | ΧΡΥΣΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

    Άρθρο 7

    Εισάγετε για πρώτη φορά η παρακολούθηση και αξιολόγηση με ειδικούς δείκτες και εκθέσεις παρακολούθησης. Εναλλακτικά θα μπορούσε η παρακολούθηση και αξιολόγηση να γίνεται μέσα από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει την υλοποίηση του ΕΠΑ