Άρθρο 21 – Πληρωμές στους δικαιούχους

Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε οποιουδήποτε είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι τελικές πληρωμές στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση του έργου, μπορεί να κατάσχονται, να συμψηφίζονται, να παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου αυτό απαιτείται. Ο αρμόδιος διατάκτης, κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής, ορίζει ρητά αν πρόκειται για πληρωμή που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας, καθώς και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 17:30 | ΜΑΙΡΗ ΜΙΣΚΑ

    Έως σήμερα επιτρέπονται οι παρακρατήσεις σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα