Άρθρο 06 – Κατάρτιση του ΕΠΑ

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ σύμφωνα με ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή συνεκτιμώντας τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων. Το σχέδιο του ΕΠΑ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης που θα καλυφθούν εν όλω ή εν μέρει από το ΕΠΑ σε ειδικούς στόχους και προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων,
β) τα επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου,
γ) τη συνολική και την ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά Πρόγραμμα, καθώς και την ενδεικτική κατανομή σε προτεραιότητες,
δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
ε) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους,
στ) το σύστημα και τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠΑ.
2. Το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα του άρθρου 13, καθώς και συγκεκριμένα έργα και δράσεις στρατηγικής σημασίας. Επίσης, μπορεί να προβλέπει τη συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων ή σε συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με την τήρηση δεσμεύσεων, με προτεραιότητα σε διεθνείς δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες και να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα.
3. Το σχέδιο του ΕΠΑ καταρτίζεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. συνεκτιμώντας τις προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου του προηγούμενου της έναρξης της προγραμματικής περιόδου έτους. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό τίθεται σε διαβούλευση με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, για διάστημα τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τους πολίτες.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΕΠΑ διαμορφώνεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. στην τελική του μορφή και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου στην οποία αφορά.
5. Με την απόφαση της παρ. 4, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες να υποβάλουν προς έγκριση τα επιμέρους τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, και καθορίζει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής, καθώς και τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 10.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 12:59 | ΧΡΥΣΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Άρθρο 6 παρ.3
  Πριν την κατάρτιση του ΕΠΑ από την Δι.Δι.Ε.Π πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία υποβολής προτάσεων από τις περιφέρειες που θα λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του ΕΠΑ πριν το στάδιο της διαβούλευσης

 • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 09:05 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

  Άρθρο 6 παρ.3
  Πριν την κατάρτιση του ΕΠΑ από την Δι.Δι.Ε.Π πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία υποβολής προτάσεων από τις περιφέρειες που θα λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του ΕΠΑ πριν το στάδιο της διαβούλευσης

 • 22 Σεπτεμβρίου 2019, 19:18 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

  – Θα πρέπει να προβλεφθεί μέσω Τεχνικής Βοήθειας η κάλυψη των ΟΤΑ με Νομική Υπηρεσία
  – Σε πολλές περιπτώσεις (πχ νησιωτικές περιοχές) πρέπει να μεταφερθούν αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Οι περιφέρειες να επιτελούν αποκλειστικά προγραμματικό ρόλο.