Άρθρο 20 – Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄143), καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη, η οποία βαρύνει το Εθνικό και το Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α`206), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).»
3. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και του ν. 4412/2016 χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (A΄ 153), γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του. Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280), όπως η παρ. αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθεται περίπτωση κι΄ ως εξής:
«κι. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση έργων των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας».
5. Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες έργων του ΕΠΑ με οποιαδήποτε σχέση, όπως σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ωριαίας απασχόλησης, πραγματοποιείται με τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προγράμματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερομένων.
6. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α ́ 247), όπως ισχύει, ως υπόλογοι διαχειριστές έργων εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ υπαγόμενα στις διατάξεις των άρθρων 54 επ. του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνεται μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος επιλογής των στελεχών από τους δικαιούχους, η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους στην επίβλεψη των έργων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ’ του ν. 4013/2011 (Α’204), ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2019, 16:55 | ΜΑΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥ

    Κρίνω σκόπιμο να επαναλάβω το σχόλιο από την προηγούμενη διαβούλευση: Είναι απαραίτητη η εξαίρεση από την διαδικασία έγκρισης με ΠΥΣ του προσωπικού που απασχολείται σε αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, ακριβώς όπως συμβαίνει στα συγχρηματοδούμενα έργα. Η οικονομία χρόνου και δυνάμεων θα είναι πολύ σημαντική, διότι η σχετική έγκριση καθυστερεί πάντα πολύ, με αποτέλεσμα να μην απορροφώνται εμπροθέσμως οι εν λόγω πόροι.