Άρθρο 22 – Κρατικές ενισχύσεις

1. Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζεται η παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις που αφορούν δράσεις και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και την εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον ο φορέας επιλέξει τη χρήση του. Στις προκηρύξεις και στις προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί μέρους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική βεβαίωση για τη νομιμότητα και την κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, την ορθή λογιστική καταχώρηση και την εξόφλησή τους, καθώς και για το ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργο, ότι τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από το δικαιούχο και η δαπάνη για την αμοιβή του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα και μέχρι τρεις μήνες μετά από τη λήξη του έργου.
3. Οι προκηρύξεις των ενισχύσεων αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), καθώς και σε διαδικτυακό χώρο του ΕΠΑ, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της διαφάνειας.
4. Οι φορείς που χορηγούν τις κρατικές ενισχύσεις της παρ. 1 χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) του άρθρου 57Α του ν. 4314/2014, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη μπορεί να ανατίθενται στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) καθήκοντα διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή ο αναπληρωτής του, που συμμετέχει στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΠΑΕ, εκπροσωπεί και τους φορείς υλοποίησης ή διαχείρισης των δράσεων της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των φορέων αυτών, ορίζονται εκπρόσωποί τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της περίπτ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) και εφαρμόζεται αναλόγως για την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της παρούσας, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισμό τους.
6. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, α) συστήνεται από κάθε αρμόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών, με απόφαση Υπουργού ή Περιφερειάρχη, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία σύστασης και τήρησης του Μητρώου, τις ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών και εγγραφής τους στο Μητρώο, καθώς και τις ανατιθέμενες σε αυτούς αρμοδιότητες και τους όρους συμμετοχής τους στα προβλεπόμενα στάδια της αξιολόγησης, ή β) χρησιμοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), ή γ) χρησιμοποιείται άλλο υφιστάμενο Μητρώο. Το ύψος της καταβαλλόμενης στους αξιολογητές αποζημίωσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4494/2017.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2019, 17:56 | Γιάννης Πεππές

  Το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεων για το Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, αντιστοιχίζει (και σωστά) τη φιλοσοφία και τις διαδικασίες της διαχείρισης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ με αυτές του ΕΣΠΑ. Ομολογουμένως η διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ έχει αποδειχθεί διαχρονικά πολύ αποτελεσματική.

  Στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων κρατικών ενισχύσεων, ένα από τα εργαλεία που έβαλαν τέλος σε πληθώρα λυπηρών φαινομένων κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και αδιαφάνειας, είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014. Πρέπει και στο ΕΠΑ να γίνει υποχρεωτικό και να μην επαφίεται στον εκάστοτε φορέα η επιλογή της χρήσης του με κίνδυνο να γυρίσουμε στην εποχή που κάθε ένας έφτιαχνε το δικό του σύστημα ή έκανε διαχείριση των έργων σε χαρτί και excel.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2019, 10:53 | Αντώνης Μαλάμης

  Το ΕΠΑ πρέπει να ενσωματώσει δράσεις στήριξης συνεταιριστικών σχημάτων πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα αλλά και σε κάθε άλλο τομέα (πάντα στα πλαίσια των γενικών προτεραιοτήτων που θα υιοθετεί) που οι ίδιοι οι πολίτες-εργαζόμενοι θα επιλέγουν.
  Για παράδειγμα οι Ενεργειακές Κοινότητες.
  Αυτό να γίνεται στηρίζοντας την «συγκέντρωση» από τα κάτω με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας. Επιδίωξη,το ταχύτερο δυνατόν οικονομικό όφελος,για τους συμμετέχοντες.
  Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος για την λειτουργία τους.