Άρθρο 2. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.

 • 5 Νοεμβρίου 2009, 00:09 | Στάθη Χρυσούλα-ΔΜΥΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του προς ψήφιση νόμου για την ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων καταναλωτών, προβλέπεται η προσπάθεια του οφειλέτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές και εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη αποτελεί προυπόθεση για την υποβολή αίτησης διακανονισμού ενώπιον του Δικαστηρίου.Η διαδικασία του διακανονισμού Τράπεζας-οφειλέτη θα πρέπει να προβλέπεται στον νόμο καθώς το περιεχόμενο αυτής, η χρονική διάρκεια αποπληρωμής του χρέους απο τον οφειλέτη,η έγγραφη βεβαίωση ή απόδειξη της προσπάθειας διακανονισμού αλλά και η υποχρέωση γνωστοποίησης απο πλευράς των Τραπεζών προς τον οφειλέτη του ποσού και των τόκων υπερημερίας ,ώστε να μην γίνεται σε κάθε περίπτωση όμηρος των Τραπεζών και των διαφόρων εισπρακτικών εταιρειών.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 23:06 | ALKISTH
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αλλά το άρθρο2 θα πρέπει τροποποιηθεί
  ειδικά γιαυούς που εχουν κανει διακανονισμούς κατω απο πίεση και αναλαμβάνουν τρίτοι να βάλουν πλάτη, το πνεύμα του νόμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν αν ο πολίτης απο μόνος του μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 23:11 | Σίμος Ι. Σαμαράς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο ρ ο λ ο γ ι κ ά

  Στο άρθρο 2 του προσχεδίου νόμου (εφεξής ΠρσχΝ) γίνεται λόγος για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «εξώδικη διευθέτηση χρεών» κατά το πρότυπο της «εξώδικης επίλυσης διαφοράς» του άρθ. 214Α Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠολΔ), προκειμένου να μην υπάρξουν περιθώρια αμφισβήτησης στην περίπτωση που η ρύθμιση των χρεών χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου γίνει με υποχώρηση μόνο του πιστωτή, οπότε θα λείπει η αμοιβαιότητα υποχρεώσεων του άρθρου 871 Αστικού Κώδικα.

  Ω ς π ρ ο ς τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α ε ξ ω δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ σ υ μ β ι β α σ μ ο ύ

  Η διαδικασία του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι σημαντική για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος, που αναγνωρίζεται ρητά με το άρθ. 2 ΠρσχΝ, είναι ότι η αποτυχία επίτευξής του ανοίγει το δρόμο για την κίνηση της διαδικασίας (δικαστικής) ρύθμισης χρεών. Ο δεύτερος, που συνάγεται εμμέσως, είναι ότι η επίτευξη του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού αποκλείει την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη ρύθμιση χρεών. Ο δεύτερος λόγος είναι στην πράξη σημαντικότερος του πρώτου. Η επιτυχία του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού θα καθορίσει στην ουσία και την επιτυχία της διαδικασίας (δικαστικής) ρύθμισης χρεών. Καθώς τα πινάκια των ειρηνοδικείων είναι στις μεγάλες πόλεις ήδη επικίνδυνα κορεσμένα, ενώ στις μικρές η κατάσταση είναι καλύτερη, όχι όμως καλή, όσο λιγότερες υποθέσεις ρύθμισης χρεών οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, τόσο ταχύτερη και καλύτερη θα είναι η απονομή της. Αν λοιπόν ο λεγόμενος εξωδικαστικός συμβιβασμός απαξιωθεί και μετατραπεί σε μια τυπική διαδικασία που θα εξασφαλίζει με την αποτυχία του απλώς ένα δικαιολογητικό για τη διαδικασία (δικαστικής) ρύθμισης χρεών, τότε και η τελευταία μοιραία θα γίνει αργή, δύσκαμπτη και με σημαντικά περιθώρια καταστρατηγησεων. Παρ’ όλα αυτά ο λεγόμενος εξωδικαστικός συμβιβασμός παραμένει στην ουσία αρρύθμιστος από το προσχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις αποτυχίας του.

  Καθώς η εξώδικη διευθέτηση των χρεών αναφέρεται στο σύνολο των οφειλών, όχι μόνο των καταναλωτικών, και των πιστωτών, θα πρέπει για την επιτυχή της έκβαση να παρέχονται τα εχέγγυα δίκαιης αντιμετώπισης όλων των οφειλών και των πιστωτών τους. Η έλλειψη ρύθμισης για την απόπειρα του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού ενέχει διάφορους κινδύνους, από τους οποίους οι σημαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι: Πρώτον, ο οφειλέτης να αποκρύψει περιουσιακά του στοιχεία για να επιτύχει επωφελέστερο συμβιβασμό. Δεύτερον, ο οφειλέτης να μειώσει την περιουσία του αποκρύπτοτας περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποκρυβούν χωρίς δυνατότητα εντοπισμού (π.χ. τιμαλφή, άλλα πολύτιμα αντικείμενα όπως πίνακες και συλλογές αξίας, μετρητά εκτός τράπεζας, μετοχικούς τίτλους μη εισηγμένων εταιριών, πολύτιμο περιεχόμενο θυρίδων κ.λπ.). Τρίτον, ο οφειλέτης να έρθει σε συμβιβασμό με ορισμένους μόνο από τους πιστωτές του, τους πιο πιεστικούς, και να προβεί στην ικανοποίησή τους κατά τρόπο που να αποκλείει την ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών ελλείψει όρων. Τέταρτον, ο οφειλέτης να έρθει σε συμβιβασμό με διαφορετικούς όρους με κάθε πιστωτή, που δεν είναι ανάλογοι με τα κατά νόμον προνόμιά τους, με συνέπεια να προκύψουν ευνοημένοι – με επωφελείς όρους συμβιβασμού – πιστωτές και αδικημένοι – με δυσμενείς όρους συμβιβασμού – πιστωτές. Ενόψει όλων των παραπάνω κινδύνων είναι αμφίβολη αν η επιτυχία του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού ξεπεράσει το μονοψήφιο ποσοστό επιτυχίας της απόπειρας εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 214Α ΚΠολΔ.
  Για την ευδοκίμηση του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούσαν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα, που θα δημιουργούσαν πίστη των συναλλασσόμενων στο θεσμό, αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας του και, αντίστοιχα, αποσυμφόρηση των ειρηνοδικείων από υποθέσεις δεκτικές εξώδικης επίλυσης: Πριν από την υποβολή πρότασης του οφειλέτη προς τους πιστωτές του για την εξώδικη διευθέτηση των χρεών του, αυτός να προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της γραμματείας του αρμόδιου κατά το άρθρο 3 ΠρσχΝ Ειρηνοδικείου για την οποία να συντάσσεται έκθεση, που να περιλαμβάνει το σύνολο των κατασχετών περιουσιακών του στοιχείων και το σύνολο των πιστωτών του, ανεξαρτήτως του είδους και της αιτίας της οφειλής του, κατά το πρότυπο της δήλωσης του τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 985 ΚΠολΔ, εις χείρας του οποίου γίνεται κατάσχεση. Η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το άρθρο 4 § 1 περ. β΄ τελευταίο εδ. ΠρσχΝ θα έπρεπε να ισχύει ήδη στο στάδιο του λεγόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μετά τη δήλωση αυτή, ο μεσολαβητής του άρθρου 4 § 1 περ. α΄ ΠρσχΝ να καλεί κάθε πιστωτή που περιλαμβάνεται στη δήλωση του οφειλέτη με σκοπό την απόπειρα εξώδικης διευθέτησης των χρεών. Κάθε πιστωτής να δικαιούται να λάβει αντίγραφο της δήλωσης του οφειλέτη από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου και με την επίκληση της μνείας του σ’ αυτή να δικαιούται να ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, όπου και αν βρίσκονται αυτά – δηλ. να κάμπεται το απόρρητο των πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, όπως στο άρθ. 101 § 2 Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά και τα λοιπά περιουσιακά απόρρητα. Στο δικαίωμα ελέγχου να περιλαμβάνεται και η αναζήτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων ή απαιτήσεων πιστωτών, πέραν δηλ. όσων αναφέρονται στη δήλωση του οφειλέτη ενώπιον της γραμματείας του Ειρηνοδικείου.

  Ω ς π ρ ο ς τ η ν έ ν ν ο ι α τ ο υ π ι σ τ ω τ ή

  Καθώς στη διαδικασία ρύθμισης χρεών είναι διαδικασία αφερεγγυότητας, γεγονός που δικαιολογεί την εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα κατ’ άρθ. 1 § 3 του προσχεδίου νόμου (εφεξής ΠρσχΝ), ως πιστωτές νοούνται το σύνολο των πιστωτών του οφειλέτη, και όχι μόνο όσοι έχουν απαίτηση που να δικαιολογεί την κίνηση της διαδικασίας ρύθμισης χρεών κατ’ άρθ. 1 § 1 εδ. α΄ & β΄ ΠρσχΝ. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να μη γίνεται λόγος μόνο για «πιστωτές», αλλά για «πιστωτές ανεξαρτήτως του είδους και της αιτίας της οφειλής», προς αποφυγή ενδεχόμενων αμφισβητήσεων.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com
  e-mail: s-samaras@inbox.com

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»
  ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ υπό σύσταση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»
  τηλ. 2103620274
  φαξ 2103626620

  ΑΡΘΡΟ 2
  Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.
  Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μπορεί να γίνει με τη βοήθεια και συμπαράσταση τρίτου, ανεξάρτητου προσώπου με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης απευθύνεται σε Κέντρο Διαμεσολάβησης κοινοποιώντας εκδήλωση ενδιαφέροντος για επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές μέσω της Διαμεσολάβησης καθώς και συνοπτική κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του. O ειδικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής που θα ορισθεί από το Κέντρο προσκαλεί τους πιστωτές ορίζοντας ταυτόχρονα τόπο και χρόνο συνάντησης το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών, κατά την οποία, ο οφειλέτης αναπτύσσει το σχέδιό του, οι πιστωτές αναπτύσσουν εναλλακτικές προτάσεις και, εφόσον υπάρχει συμφωνία, αυτή καταρτίζεται εγγράφως, η οποία υπογράφεται από τα μέρη και το Διαμεσολαβητή και κατατίθεται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της κατοικίας του οφειλέτη, που διατηρεί προς τούτο ειδικό βιβλίο .
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνονται τα Κέντρα Διαμεσολάβησης, τα αναγκαία προσόντα των Διαμεσολαβητών καθώς και τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης του Κέντρου και των Διαμεσολαβητών.
  ΑΡΘΡΟ 4
  1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Με την αίτηση ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης προσκομίζει:
  α) Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ένωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης, ή ανεξάρτητου ειδικά εκπαιδευμένου για την επίλυση διαφορών Διαμεσολαβητή, από την οποία να προκύπτει η πραγματοποίηση της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού του άρθρου 2 και η αποτυχία αυτής και στην οποία να εκτίθεται το σχέδιο συμβιβασμού καθώς και οι λόγοι της αποτυχίας του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι αρμόδιοι για την παραπάνω δραστηριότητα φορείς.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 21:58 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!!!
  ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ CITIBANK ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΑ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ! ΕΜΕΙΝΕ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΖΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ. ΜΕ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΕΖΑΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΩ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΒΑΖΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΜΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ DINERS ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΞΩΔΙΚΟ…
  ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΖΗΤΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Η ΕΝΑ ΠΑΓΩΜΑ ΔΟΣΕΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΕΙΝΑΙ 3500 ΕΥΡΩ. ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΙΝ 3 ΜΕΡΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΕΥΘΕΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ!!!!
  ΓΙΑ 3500 ΕΥΡΩ!!! ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ!!!

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 20:29 | Σαλώμη Σακελλαρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν οι πιστωτές αρνηθούν να γίνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού,τότε ο οφειλέτης θα δύναται να υποβάλει αίτηση;

  Μήπως το εξάμηνο είναι μικρό χρονικό διάστημα;

  Κατά τη χρονική διάρκεια του συμβιβασμού δεν θα πρέπει όμως οι εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν και να ενοχλούν συνεχώς, απειλούν, ασκούν ψυχολογική βία κ.λ.π (τα πολύ γνωστά όπως έχουν καταγγελθεί στο συνήγορο του καταναλωτή). Καθώς επίσης να μη προτείνουν συμβιβασμό, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά τους.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 20:01 | Σαλώμη Σακελλαρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αν οι πιστωτές αρνηθούν να γίνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού,τότε ο οφειλέτης θα δύναται να υποβάλει αίτηση;

  Μήπως το εξάμηνο είναι μικρό χρονικό διάστημα;

  Κατά τη χρονική διάρκεια του συμβιβασμού δεν θα πρέπει όμως οι εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν και να ενοχλούν συνεχώς, απειλούν, ασκούν ψυχολογική βία κ.λ.π (τα πολύ γνωστά όπως έχουν καταγγελθεί στο συνήγορο του καταναλωτή).

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 18:04 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια Κ. Κατσελη να βάλεται κάποιο φρένο στην υπερασυδοσία των τραπεζών. Τοποθετώ την δόση του καταναλωτικού δανείου μου την ημερομηνία που αναγράφεται αλλα τα χρήματα δέν πάνε αμέσως στο δάνειο, αλλα μετά απο 2 ημέρες. Σε αυτό το διάστημα, τοκίζεται απο νέου το ποσο,προσθέτονται νέοι τοκοι, τόκοι καθυστέρησης, οι οποίοι αφαιρουνται απο το ποσο που κατάθεσα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσό που καταθέτω, και αμέσως με περνει τηλεφωνο η περιφημη εισπρακτική εταιρία, η οποία με αγενέστατο και προσβλητικό τρόπο,όπως πάντα,αφου με ρωτήσει γιατί δεν έβαλα την δόση, απαιτούν να τους δώσω την ημερομηνία που θα κάνω κατάθεση. Πιστεύω πως πρέπει να παγώσει ο τοκισμός κάθε δανείου για κάποιο διάστημα, όχι μόνο για να διορθωθει εν μέρει κάπως αυτή η αδικία,αλλα για να επωφεληθούμε να μειώσουμε το κεφάλαιο το οποίο συνεχώς με πρωτότυπες εφευρέσεις, συνείδηση τοκογλύφου και μαφιόζικες γκανγστερικές μεθοδολογίες συνεχώς αυξάνουν. Επίσης εκτός απο πιστωτικές κάρτες και καταναλώτικά δάνεια, υπάρχουν τα ανοιχτα επαγγελματικά δάνεια που πρέπει να προσέξουμε. προσπάθησα να τα μετατρέψω σε κλειστά τοκοχρεωλυτικά, αλλα η μια τράπεζα μου είπε οχι, η άλλη μου ζητησε 500 ευρώ για αγορά μερίδας ωστε να με δει θετικά, και η άλλη δέχτηκε αλλα για διάστημα μόνο εως τρία χρόνια,με δόση που αδυνατώ να πληρώσω.Ο καθένας κάνει ότι θέλει. Η άμεση μείωση των επιτοκίων,η επιβολή πλαφόν στα επιτόκια, η κατάργηση των διαφόρων εξόδων και τα ψιλά γράμματα και οι κρυφοι όροι- κρεμάλα,η διευθέτηση του χρονου αποπληρωμής, όλων των μορφών των δανείων, αποτελεί μονόδρομο για την επαγγελματική μας επιβίωση.Πρέπει όμως να υπάρχει η δυνατότητα να παγώσει το δάνειο για τουλάχιστων 1 χρόνο, και αυτο το διάστημα να μπορούμε να κατεβάσουμε το αρχικό κεφάλαιο, ωστε η αποπληρωμή του να μπορει να γίνει πραγματικότητα κάποια μέρα….Επίσης άμεση αποσύνδεση κάθε τραπέζικού προιόντος απο τις εισπρακτικές εταιρείες ώστε να δωθεί τέλος στον εξευτελισμό του κοσμάκη απο τους΄»ψευτοδικηγόρους» και «ψευτοτραπεζικούς υπαλλήλους»
  αυτό το νέο επάγγελμα (για την Ελλάδα) που καθιέρωσε η νεοδεξια διακυβέρνηση.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 18:13 | ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΑΒΡΑΑΜ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η οικονομία είναι νούμερα , διακανονίζοντας χρέη (π.χ. πιστωτικών καρτών 19%) θα τρέχει οπωσδήποτε ένα ΕΠΙΤΟΚΙΟ ,κανείς μέχρι τώρα ( ΤΡΑΠΕΖΑ )δεν έχει μιλήσει για το νούμερο αυτού.
  από καλές προθέσεις ,θα και μπλα μπλα μπλα ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ.

  κάθε 6 μήνες εκλογές μέχρι να καθαρίσει ο τόπος.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 17:32 | Ιωάννης Β. Μητρέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η αίτησις εξωδικαστικού συμβιβασμού, θα πρέπει να υποχρεώνει και τον δανειστή-τράπεζα – σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος – να γνωρίση στον οφειλέτη το πλήρες ύψος της οφειλής του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τους ανατοκισμούς, τις υπερημερίες, και τα δικαστικά έξοδα, (αγωγές, διαταγές, εκτλέσεις, προγράμματα κ.λ.π.).

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 15:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  κυρια ΚΑΤΣΕΛΗ… Εαν πραγματικα θελετε να δωσετε ωθηση στην αγορα η λυση ειναι η μακροχρονια ρυθμιση ΟΛΩΝ των δανειοληπτων… να επιμηκυνθει ο χρονοσ αποπληρωμησ ετσι ωστε να πεσει καιτο υψοσ τησ δοσης… παγωμα ολων των πληστηριασμων αθτοματα. Μονο οσοι για 3 μηνες δεν ακολουθησουν την ρυθμιση θα κινειτε διαδικασια..και τα 200 ε και τα 150ε που θα πεσει η δοση σε καποιον ειναι ανασα…θα μπορεσει να τακτοποιηση μια αλλη υποχρεωση…σασ δινετε ΙΣΤΟΡΙΚΗ ευκαιρεια να βοηθησετε το 70 τοις εκατο του ΕΛ.λΑΟΥ… Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ.. ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ? Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ,ΗΔΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟςΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ…

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 2
  Πρόταση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

  Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 της πρότασης νόμου)
  Στην πρόταση νόμου προβλέπεται ως προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη ενώπιον του Δικαστηρίου για τη ρύθμιση και την απαλλαγή από τα χρέη η προηγούμενη προσπάθειά του για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να έχει αποβεί άκαρπη.
  Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. συμφωνεί με τον σχεδιασμό αυτό, δηλαδή μίας προσπάθειας εθελούσιου εξωδικαστικού συμβιβασμού πριν από τον «αναγκαστικό» δικαστικό διακανονισμό, που συνοδεύεται από μία δικαστική απόφαση αναφερόμενη στα χρέη του οφειλέτη.
  Ωστόσο, αυτός ο εξώδικος διακανονισμός δε μπορεί να μείνει αρρύθμιστος και να εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή θέληση των Τραπεζών και λοιπών δανειστών. Ο τρόπος επίτευξης, η διάρκεια (π.χ. τρία χρόνια), το περιεχόμενο και η διαδικασία του εθελούσιου εξωδικαστικού διακανονισμού πρέπει να προβλέπονται στο νόμο. Επίσης, θα πρέπει, κατά την άποψή μας, ο διακανονισμός να επιβλέπεται από τρίτο πρόσωπο, π.χ. διαμεσολαβητή πιστώσεων που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Πάντως στο νόμο πρέπει να ορίζονται οι όροι και οι σχετικές προϋποθέσεις.
  Οι εθελούσιοι διακανονισμοί είναι προς το συμφέρον και των δανειστών, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν πληρωμή μεγαλύτερου μέρους του οφειλόμενου χρέους. Οι οφειλέτες, πρέπει, για το αυτό, να υποστηρίζονται από χαμηλού επιτοκίου και με συμφέροντες όρους παροχή πιστώσεων (από π.χ. ειδικά ταμεία, στα οποία θα συμμετέχουν και οι τράπεζες και το κράτος) που θα τους βοηθήσουν στην τήρηση του εθελούσιου εξωδικαστικού διακανονισμού οφειλών.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 14:54 | ΚΑΤΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΕΡΓΗ !
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ κα ΚΑΤΣΕΛΗ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 14:59 | ΓΙΑΝΝΗΣ.Ρ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ .ΟΛΕΣ,ΜΑ ΟΛΕΣ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ.ΟΜΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.ΜΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 44.000,ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΠΙ 170 ΜΗΝΕΣ 620 ΕΥΡΩ,ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 115..000.ΣΧΕΔΟΝ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ?ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΕΡΤΟΚΙΣΤΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 44.000.ΛΟΙΠΟΝ,ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗ,ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ,ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΠΟΤΑ.ΕΧΩ Η ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ.ΑΦΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ,ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΩ ΜΙΑ!!!ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΥΤΕ ΣΠΙΤΙ,ΟΥΤΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΝ,ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ 20 ΧΡΟΝΩΝ.ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 13:58 | Ιάκωβος Απέργης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 2 ως εξής:

  «1. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Συνήγορος του Δανειολήπτη» ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης των διαφορών των δανειοληπτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος με τραπεζικές ή λοιπές πιστωτικές εταιρείες. Ο «Συνήγορος του Δανειολήπτη» εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
  Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί θα εξειδικεύεται ο τρόπος λειτουργίας του και το προσωπικό από το οποίο θα απαρτίζεται.

  2. Οποιοσδήποτε δανειολήπτης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς τον «Συνήγορο του Δανειολήπτη» για τη ρύθμιση των χρεών του ή την απαλλαγή του από αυτά κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε σχετικό μηχανογραφημένο έντυπο που διαθέτει ο «Συνήγορος του Δανειολήπτη», δέον να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, την ή τις τραπεζική/-ές ή πιστωτική/-ές εταιρεία/-ες με την/τις οποία/-ες ο αιτών συνήψε δάνειο και τον αριθμό της δανειακής σύμβασης. Ο αιτών μπορεί να συνυποβάλει με την αίτησή του οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει ότι μπορεί να διευκολύνει την αρχή να εξετάσει την διαφορά.
  Ο Συνήγορος μόλις λάβει την αίτηση καλεί την εμπλεκόμενη τραπεζική ή άλλη πιστωτική εταιρεία να του υποβάλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετικό φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του δανείου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας της τραπεζικής ή πιστωτικής εταιρείας, η τελευταία εκπίπτει αυτοδικαίως των δικαιωμάτων της από την δανειακή σύμβαση.

  3. Η διαδικασία ενώπιον του «Συνηγόρου του Δανειολήπτη» είναι έγγραφη, ο Συνήγορος όμως μπορεί να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση αν κρίνει ότι αυτό χρειάζεται για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση της διαφοράς. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως, ο Συνήγορος οφείλει να συντάξει πόρισμα για τον τρόπο διευθέτησης της εκκρεμούσας ενώπιόν του διαφοράς.
  Καμία πράξη εκτέλεσης δεν μπορεί να λάβει χώρα με ποινή απολύτου ακυρότητας έναντι όλων από την υποβολή της αίτησης έως τη σύνταξη του πορίσματος. Για δε τα στεγαστικά δάνεια ή τα καταναλωτικά δυνάμει των οποίων έχει εγγραφεί από την τραπεζική ή την πιστωτική εταιρεία συναινετική προσημείωση υποθήκης σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη απαγορεύεται επί ποινή απολύτου ακυρότητας έναντι όλων η κατάσχεση και η διενέργεια πλειστηριασμού σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη είτε πρόκειται για την προσημειωμένη είτε όχι.

  3. Ειδικότερα ο Συνήγορος διαπιστώνει:
  α) Αν αναφέρεται επαρκώς στην εξώδικη δήλωση της πιστώτριας εταιρείας ο λόγος καταγγελίας του δανείου. Σε αντίθεση περίπτωση, η σύμβαση θεωρείται ως μη καταγγελθείσα.
  β) Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που έχει ταχθεί από την επίδοση της καταγγελίας έως την εξόφληση του δανείου. Σε περίπτωση που για τα καταναλωτικά δάνεια ή τις πιστωτικές κάρτες ορίζεται προθεσμία εξόφλησης μικρότερη του τριμήνου από την επίδοση του εξωδίκου και για τα στεγαστικά μικρότερη του έτους, η σύμβαση θεωρείται ως μη καταγγελθείσα. Ειδικά στην περίπτωση που έχει εγγραφεί συναινετική προσημείωση υπέρ της πιστώτριας σε ακίνητο του οφειλέτη, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται κατά ένα έτος.
  γ) Αν στην κίνηση λογαριασμού ή στην επιταγή προς πληρωμή έγινε ανατοκισμός του κεφαλαίου ή υπολογίστηκε πέραν του τόκου υπερημερίας και επιπλέον συμβατικός τόκος. Στην περίπτωση αυτή, η τραπεζική ή πιστωτική εταιρεία εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματος αναζήτησης των τόκων και ο οφειλέτης οφείλει αποκλειστικά και μόνο το κεφάλαιο.
  δ) Αν στη βάση δεδομένων της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» ενεγράφη ο δανειολήπτης από την επίδοση της εξώδικης καταγγελίας ή σε πρωτύτερο από αυτήν χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, η τραπεζική ή πιστωτική εταιρεία εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματος αναζήτησης του συνόλου του οφειλόμενου ποσού.
  ε) Αν η Τράπεζα χρέωσε στον οφειλέτη την αμοιβή δικηγόρου και μηχανικού που κατέβαλε προκειμένου να εγγραφεί προσημείωση. Σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να αναζητήσει μόνο το ήμισυ του ενεπομείναντος κεφαλαίου, ενώ εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματος αναζήτησης τόκων.
  ε) Αν ο οφειλέτης έχει επαρκή ή όχι περιουσία, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος. Η τραπεζική ή πιστωτική εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης περί ύπαρξης περιουσίας του οφειλέτη ικανής ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. «

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 12:54 | Νικηφόρος Ουρανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προσπαθώ να βγάλω άκρη αλλά δεν βγαίνει, ουτε από τον προτεινόμενο νόμο ούτε και από τα σχόλια.
  Η διαδικασία πρέπει να είναι απλή και γρήγορη. Σίγουρα δεν πρέπει να εμπλέκοντε τα δικαστήρια (τα δικαστήρια είναι υπερφορτωμένα και αναποτελεσματικά)
  Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Κράτος (εδώ θα πρέπει να συνδράμει το ΙΝΚΑ για τη σωστή κατάρτηση της αίτησης και αποδέκτης θα πρέπει να είναι η επιβλέπουσα αρχή των Τραπεζικών Οργανισμών ή η Τράπεζα της Ελλάδος). Η αίτηση θα αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητα της αίτησης για να αποφευχθεί υποβάθμιση της προσπάθειας και μόνο οι αιτήσεις που προβλέπουν την πλήρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων να λαμβάνονται υπόψη, ανεξαρτήτως των όρων (χρόνος – επιβαρύνσεις)
  Το Κράτος πλεόν με την διαπραγματευτική ισχύ που θα αποκτήσει θα μεσολαβήσει για τη σχετική μείωση και εν ευθέτω χρόνο αποπληρωμή αυτών των προβληματικών δανείων. Το ΤΕΜΠΕ δεν ενεργεί συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά προστατεύει την ανικανότητα και δίνει άφεση αμαρτιών σε λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις. Τα κεφάλαια αυτά μέσω των ιδιωτών θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποπληρωμή των επιχειρηματικών επισφαλών απαιτήσεων και να αναθερμάνουν την ζήτηση στην αγορά. Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα είχε και την υποστήριξη όλων των μερών.
  Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να δωθεί ο απαραίτητος χρόνος με πάγωμα των οφειλών για 6 με 12 μήνες.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 09:05 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δύο ερωτήσεις προς τους κυρίους της κυβέρνησης, με δεδομένη την αναξιοπιστία και την ιδιαζόντως ειδεχθή βουλιμία των «ελληνικών» τοκογλύφων-Τραπεζών:
  1) Τί γίνεται με τον ανατοκισμό των πιστωτικών καρτών; Δεν πολλαπλασιάζει υπερβολικά το αρχικό κεφάλαιο η ανά μήνα ενσωμάτωση του τόκου σε αυτό; Δεν υπάρχει, εκ του Νόμου, κάποιο όριο για τα πανωτόκια στην περίπτωση των καρτών, μια και δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης; Ελέξτε τους τοκογλύφους, κύριοι.
  2) Γενικότερα, μήπως θα πρέπει να ελέγξετε διεξοδικά τους αλγορίθμους των προγραμμάτων τους Η/Υ, βάσει των οποίων υπολογίζουν τους λογαριασμούς των πελατών τους;
  Δεν θα αναφέρω τα πολύ αυξημένα «έξοδα φακέλλου» που χρεώνουν τα δάνεια προτού ακόμα εκδοθούν, ούτε τα απαράδεκτα «έξοδα επανεξέτασης φακέλλου» που χρεώνουν ετησίως με μία ολόκληρη δόση τα ανοιχτά δάνεια.
  Θα σας ερωτήσω όμως, αν είναι ορθό να εισπράτονται οι τόκοι των δανείων σε δυσανάλογη αναλογία προς το κεφάλαιο, από τα αρχικά ακόμα στάδια αποπληρωμής τους!
  Μήπως αφήσατε εν λευκώ τους ΛΥΚΟΥΣ να φυλάνε τα πρόβατα;

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 09:14 | ΖΙΝΑ Λ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Η ΚΑΡΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΗΔΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 07:00 | Χαραλαμπος Μαυροποδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πάγωμα τον στεγαστικών δανείων για ένα τουλάχιστο χρόνο ανεξαρτήτως
  αν είναι για πρώτη η δεύτερη κατοικία είναι νομίζω το πιο δίκαιο για τους πολίτες.Υπάρχουν πολύ που έχουν πάνω από ένα στεγαστικό δάνειο και για το άλφα η βήτα λόγο έχουν δυσκολίες στην εξόφληση τους.
  Αν λοιπόν μπορούν να παγώσουν οι δόσης τον δανείων αυτόν δίνει την δυνατότητα στους δανειολήπτες αυτούς να πάρουν μια μεγάλη ανάσα και να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρέωσής τους έναντι στης τράπεζες.
  Δεν λέω να χαρίσουν τα δάνεια, μιλάω όμως για πάγωμα τον δόσεων για ένα τουλάχιστο χρόνο.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 01:00 | Πέτρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αρθρο 2

  Πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που να είναι υποχρεωτικός από τις Τράπεζες.
  1. Να ορισθεί το εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει μία οικογένεια
  λαμβάνοντας υπόψη εάν είναι μονογονική τετραμελή και πολυμελή.
  2. Εάν οι οφειλές προέρχονται από δάνεια καταναλωτικά και κάρτες να βρεθεί τρόπος βάσει κλίμακας ποσού να ορίζεται αυτόματα ο χρόνος της ολικής αποπληρωμής και ο χρόνος που πρέπει να έχει εξοφληθεί το ποσοστό των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του.
  3. Τι καθεστώς θα ισχύει με τις εισπρακτικές εταιρίες.

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 18:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ S.O.S.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΑ
  ΑΛΛΑ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΜΙΖΑΡΙΣΤΙΚΑΝ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ … TI ΕΓΙΝΕ H SIMENS,
  Η
  1) ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΓΩΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΗΝ 1/1/2009
  2) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Κ.Λ.Π.
  3) ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙς ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ 2-3 ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ 6% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ.
  4) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ..ΠΑΓΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ Η ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ..ΓΙΑ 3-5 ΧΡΟΝΙΑ .
  5) ΧΑΡΙΣΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  6) ΟΧΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑΚΙ ΠΟΥ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΕΚΑΝΕ .. ΘΑ ΟΦΕΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ…

  ****
  ΙΣΩΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ….

  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ 400.000,00 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ .. ΤΡΕΦΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6 ΑΤΟΜΩΝ .. ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ -Κ.Λ.Π. ..ΕΙΧΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 27 ΣΤΡ, ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ – 3 ΣΤΡ, ΑΜΠΕΛΙΑ .. ΕΦΤΙΑΞΑ 4 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ 80-90% ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΥ ΕΙΔΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ….ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΑΝ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΖΑΜΠΑ ΑΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 100.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ 30000.00 …. ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΚΟΡΑΚΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΝΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ… ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ..ΜΑΥΡΑΓΟΡΗΤΕΣ Η ΜΑΥΡΑΓΟΡΥΤΕΣ….

  ΑΝ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΛΛΑ … ΤΟΤΕ ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…. ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ….

  ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ..

  ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΓΡΑΦΩ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ :
  1. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΓΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ 2000,00ΚΑΙ ΑΝΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ) . ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 1%…

  2. ΑΠΟ 1/1/2010 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ 20-30% ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΚΑΤΑ 5Ο% ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΜΙΣΘΟ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΝΑ Η ΤΟΝ ΑΛΛΟ … ΑΛΛΗ ΡΕΜΟΥΛΑ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΤΟΤΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΑ ΔΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ..

  3. ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ , ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ , ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ,ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΥΒΟΥΝ. (ΜΙΖΕΣ; ΕΡΓΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ) ΡΕ ..ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ..ΠΈΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ 200.000 ΕΥΡΏ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ 1.000.000 ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΣΠΑΝΕ ΦΑΡΔΕΝΟΥΝ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ -ΒΑΖΟΥΝ ΝΕΡΟ -ΞΕΠΑΤΩΝΟΥΝ ΔΕΝΔΡΑ -ΔΕΝ ΦΥΤΕΥΟΥΝ – ΦΥΤΕΟΥΝ ΣΙΔΕΡΑ- ΤΟ ΤΙ ΡΕΜΟΥΛΑ ..ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΟΥΤΕ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ … Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΣΟΚΟΣ..ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ …ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ…. ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ… ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ….

  4. ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ…. Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ (ΤΑ ΠΕΡΙΦΑΝΑ ΓΕΡΑΤΕΙΑ) ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ … Ο ΝΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ , ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΧΑΝΕΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.

  ΠΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ … ΑΥΤΟΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΗΝΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ… ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΙΖΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ….

  ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΚΑΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΤΗΣ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ … ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ …

  *****************ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΦΤΕΣ ΖΗΤΙΑΝΟΙ ΠΑΓΩΜΑ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗ ΘΥΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ****************

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 14:14 | N. INKA
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  H ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

  ΑΡΘΡΟ 2

  {Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.}
  Αφαιρείται και εντάσσεται στην διαδικασία του άρθρου 3 (αναριθμούμενου από 4).
  Η αρχή της οικονομίας των ενεργειών και των διαδικασιών, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, επιβάλλει να υπάρξει μόνο μία φορά απόπειρα συμβιβασμού. Προκειμένου να μην ανακύψουν προβλήματα με κινήσεις των δανειστών στον χρόνο κατά τον οποίο υφίσταται το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού ορθό είναι η διαδικασία συμβιβασμού να προβλέπεται για τον χρόνο μετά την κατάθεση της αίτησης, ώστε να προστατεύεται ο οφειλέτης από επιθετικές κινήσεις του δανειστή.

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 10:42 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ του προηγούμενου σχολίου και αιτήματός μου:
  Τα χρήματα των δανείων και καρτών ήταν οικονομική συμβολή στην επαγγελματική δραστηριότητα του συζύγου μου, ο οποίος ήταν Μηχανικός, ανέγειρε μια οικοδομή προς πώληση, πέθανε και, η οικοδομή από τότε έχει μείνει απούλητη λόγω προφανώς της οικονομικής δυστοκίας που υπάρχει. Η δυστοκία αυτή επιβάρυνε την οικονομική κατάσταση τη δική μας επί δυόμισι χρόνια τώρα. Τα χρήματα αυτό τον προορισμό είχαν και η εξέλιξη ήταν η «χιονοστιβάδα» που μας πλάκωσε.
  Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία λύση και γι’ αυτές τις περιπτώσεις…

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 10:06 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ-ΓΑΤΣΟΥΛΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο όνομά μου και στης κόρης μου υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, στα οποία έχουν μείνει απλήρωτες οι δόσεις τους επί 1 χρόνο και πλέον, χωρίς καμμία ενέργεια από μεριάς μας για διακανονισμό. Αιτία όλων αυτών ο θάνατος που κτύπησε δυστυχώς την οικογένειά μας πριν δυόμισι χρόνια. Το παλέψαμε για 1 χρόνο, αλλά οι υποχρεώσεις ήταν πολύ μεγάλες και αναγκαστικά εγκαταλείψαμε κάποιες από αυτές.
  Το πρόβλημα του νομοσχεδίου για μας είναι ο όρος που τίθεται, ότι δηλαδή πρέπει να έχει ήδη γίνει διακανονισμός για να τακτοποιηθούν τα χρέη.
  Επειδή νομίζω ότι και άλλοι, ίσως πολλοί, έχουν το ίδιο πρόβλημα, μήπως είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η υποχρεωτική προϋπόθεση στο νομοσχέδιο?

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 08:40 | john hand
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  παρακαλο ζητο του προθυπουργου το ε’μαιλ @.
  για ηλεκτρονικη επιστολη.
  ευχαριστο……

 • 3 Νοεμβρίου 2009, 01:09 | Γεώργιος Πετράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  2o ΣΧΟΛΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (το 1ο της 1ης Νοεμβρίου 2009 & 02:03 Άρθρο 8,σελ.7 σχολ.)

  Φίλες και φίλοι.
  Επειδή τα βάρη της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να τα επωμιστούν οι αδύναμοι, ακόμη τώρα περιμένω
  κινήσεις ευαισθησίας από ομάδες Ελλήνων Πολιτών, θα έλεγα Πατριωτών που έχουν την δυνατότητα να ξαναγεμίσουν τα Κρατικά ταμεία όπως είναι οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες , η εκκλησία κλπ ευεργέτες με χορηγίες, χωρίς πιέσεις από το Κράτος, για να ελαφρύνουν τα βάρη για όσους έμειναν άνεργοι εξαιτίας της ύφεσης ή για μια δεύτερη ευκαιρία σε χρεωμένους ως το λαιμό.
  Εντάξει οι υπουργοί πιστεύω θα κάνουν ότι μπορούν, αλλά οι έχοντες κατά τον κ. Κ. Σημίτη που είναι
  τώρα που τα ταμεία είναι πιο άδεια από ποτέ; Σήμερα δεν υπάρχουν Έλληνες εύποροι με υψηλά εισοδήματα ,
  με μεγάλες κληρονομιές, με περιουσίες και πολλά μετρητά ; Διάβασα σχετικά πρόσφατα ότι Έλληνες
  έχουν μόνον σε παράκτιες εταιρίες (offshore) 700+ δις ευρώ περιουσίες !!!
  Παρακολουθώ τις ειδήσεις αλλά δεν βλέπω κάτι σχετικό, μια ανοικτή αίτηση για βοήθεια οικονομική
  προς το Ελληνικό Κράτος, σκεφθείτε αν σύμφωνα με υπολογισμούς όλοι αυτοί έδιναν ένα 3-4% της
  κληρονομιάς τους πχ όσοι έχουν περιουσία άνω των 500Κ ευρώ τι χρήματα θα μαζεύονταν για δανειολήπτες
  σε απόγνωση, για ανέργους ή απολυμένους για όσους αναγκάστηκαν ή θα διακόψουν εξ αιτίας της κρίσης
  την δραστηριότητά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ;
  Ακόμη και στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ της Αμερικής με τόσους πόρους, όταν κάνεις “κατέβασμα”
  αρχείων τους σου υποδεικνύουν την δυνατότητα DONATE (χορηγίας) των 50,100,200 ή και πολλών $ για τις ανάγκες να συνεχισθούν οι προσπάθειες του ανοικτού Πανεπιστημίου για όλους ακόμη και εκτός Αμερικής!
  Επειδή πιστεύω ότι η Ελληνική οικονομία είναι στη “στροφή του διαβόλου” και τη βαθειά ύφεση
  θα διαδεχθεί μια μεγάλη περίοδος ασθενικών ρυθμών ανάπτυξης με πάρα πολύ υψηλή ανεργία ,
  είναι όσο ποτέ αναγκαίο μέσα στα πλαίσια της ανοικτής διαβούλευσης να συμβάλουμε και οι πολίτες
  με πρωτοβουλίες όπως η παραπάνω με θετική ανταπόκριση για να σηκώσουμε τα βάρη και να ελαφρώσουμε
  τα βάρη των συμπολιτών μας.
  Παρακαλώ ψηφίστε και διαδώστε αυτή την πρόταση ιδιαίτερα σε δημοσιογράφους για να γίνει γνωστή σε
  πολλούς, σε ανθρώπους του θεάτρου της τέχνης και των γραμμάτων, σε πανεπιστημιακούς, καναλάρχες, επιχειρηματίες, τραπεζιτικούς, εκκλησιαστικούς παράγοντες, εφοπλιστές, βιομηχάνους κα έτσι ώστε να γίνει κάτι ιδιαίτερα σωστό με κάλυψη τηλεοπτική με διαφάνεια και δέσμευση του Οικονομικών για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν.
  Ο στόχος είναι εφικτός , οι Έλληνες έχουν και φιλότιμο και είναι και φιλόπατρις, απόγονοι του
  Σόλωνος με την πολιτική του Σεισάχθεια.
  Προτείνω να προλογίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικεφαλής η Μαριάνα Βαρδινογιάννη που έχει προσφορά και ψυχή για προσφορές στα κοινωνικά, δίπλα σε επιφανείς ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, ποιητές
  ζωγράφους με τον Συνταγματολόγο Ευάγγελο Βενιζέλο ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, με ένα πλάνο
  δουλειάς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΥΠΕΡ ΑΔΥΝΑΤΟΥ.

 • 2 Νοεμβρίου 2009, 23:53 | am
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  H έγγραφη υποβολή αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές πρέπει να γίνεται κυρίως από τον Τραπεζικό διαμεσολαβητή (δωρεάν για το φυσικό πρόσωπο, επ’αμοιβή του Τραπεζικού διαμεσολαβητή από τα πιστωτικά ιδρύματα), από Ορκωτούς Λογιστές, από Λογιστές/Ελεγκτές, από Δικηγόρους ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Το άκαρπο του εξωδικαστικού συμβιβασμού να αποδεικνύεται από το εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης ή της απόρριψης της μίας και μοναδικής αντιπρότασης που πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει το πιστωτικού ιδρύματος. Οι φορείς όπως Τραπεζικός διαμεσολαβητής, Λογιστές, Ελεγκτές κλπ έχουν και τη δυνατότητα και το κύρος του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης του προσώπου. Η αμοιβή για την εργασία αυτή (σαν του εκκαθαριστή επιχείρησης, αλλά για φυσικά πρόσωπα) πρέπει να καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

 • 2 Νοεμβρίου 2009, 21:49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ??ΑΦΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΣΑ ΤΩΝ 2 ΤΩΝ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ
  ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ,ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ??
  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑΣ, Η ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΡΑΒΟΥΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΟΦΕΙΛΗ.
  ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑ ΣΕ ΕΝΤΟΝΟ ΥΦΟΣ ΤΟ ΛΟΓΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΕΦΤΑΙΓΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΚΑΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΓΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕ???
  ΑΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑΞΗ…

 • 2 Νοεμβρίου 2009, 21:09 | Γ.Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συγνώμη που το έχω ξαναγράψει στο άρθρο 1.ίσως αξίζει να διαβαστεί και από άλλους και ανάλογα να στηριχθεί ή όχι.

  κ.Υπουργέ φοβάμαι ότι αν δεν απλοποιήσετε τον νόμο θα χάσει την φιλοσοφία του που είναι ΄΄απαλλαγή-ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων΄΄.

  -Αποφύγετε την διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού-άλλωστε ο θεσμός αυτός ελάχιστες φορές απέδωσε και ειδικά απέδωσε σε απλά,καθημερινά ζητήματα-γιατί είναι απολύτως ΣΙΓΟΥΡΟ οι ουδεμία τράπεζα θα τον δεχθεί.Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς.

  -Ορίσετε απευθείας ποσοστό πληρωμής όπως στην Ευρώπη-Αμερική 10-12-15% της συνολικής οφειλής από όλα τα δάνεια, εκτός στεγαστικά, χωρίς τόκους ,με αίτηση που θα καταθέτει στο Ειρηνοδικείο ο οφειλέτης με αποπληρωμή 10 ετών με επιτόκιο 4-5% και περίοδο χάριτος 2 χρόνια.

  -Ορίσετε ποσοστό πληρωμής για στεγαστικά -επισκευαστικά 20-40% του αρχικού κεφαλαίου χωρίς τόκους σε 20 χρόνια σταθερό με περίοδο χάριτος 2-3 χρόνια,με επιτόκιο 3-4 % χωρίς πρώτες ,δεύτερες κλπ κατοικίες,ποσοτά ακινήτων κλπ.
  -Απαλλάξετε με απόφαση Ειρηνοδίκη τους άνεργους,ανύμπορους ,ασθενείς,κλπ.
  -Παγώσετε τις όλες δόσεις για 5-6 μήνες.
  -Έτσι απλά,χωρίς συνηγόρους καταναλωτή,γραφειοκρατίες κλπ.

  Νομίζω θα βολεύει και τις τράπεζες και τους δανειολήπτες.

  -Απλά και ξεκάθαρα.Νόμος με 3-4 άρθρα απλός,σίγουρος και αποτελεσματικός.

  -Στην συνέχεια πάρετε ότι μέτρα νομίζετε για νέους δανεισμούς μην ξαναγίνει το ίδιο κοινωνικό πρόβλημα