Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας».

Ο νόμος 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και ψηφίστηκε για να αντιμετωπίσει, κυρίως, θέματα εσωτερικής έννομης τάξης, αποτελεί, δηλαδή, νόμο βασικού ενδιαφέροντος του τότε Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Λόγω της μη ύπαρξης εκείνη την εποχή ειδικού νομικού πλαισίου, που να καλύπτει θέματα εισαγωγής- εξαγωγής, διακίνησης και κατασκευής όπλων και οπλικών συστημάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος, και δεδομένου ότι μέχρι την έκδοσή του, αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω ειδών ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι δε πολεμικές βιομηχανίες, η λειτουργία και οργάνωση των οποίων ήταν σε «εμβρυακό στάδιο», τελούσαν υπό τον άμεσο κρατικό έλεγχο, αποφασίστηκε η ενσωμάτωση, στον ίδιο Νόμο, ορισμένων διατάξεων, οι οποίες, με την χρήση ενός γενικού όρου : «πολεμικό ή αμυντικό υλικό», προσπάθησαν να επιλύσουν προβλήματα, που αφορούσαν την κατασκευή και την εν γένει διακίνηση του υλικού αυτού.

Με το Κεφάλαιο Α΄ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον προαναφερόμενο νόμο, ώστε αφενός μεν να γίνει σαφής προσδιορισμός των όπλων που αφορούν την εσωτερική έννομη τάξη και αυτών που έχουν στρατιωτικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένων όσων ορίζονται κάθε φορά και με τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντίστοιχος διαχωρισμός των ρυθμίσεων  που αφορούν τις δύο αυτές κατηγορίες όπλων.

Άλλωστε, ο διαχωρισμός αυτός κρίνεται απολύτως αναγκαίος για να εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις που αφορούν την ενσωμάτωση και εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ. για  την απλούστευση  των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές των προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας.

 

Αντικείμενο του κεφαλαίου Β΄ του σχεδίου νόμου είναι η ενσωμάτωση της προαναφερόμενης Οδηγίας, που αναφέρεται στην απλούστευση και την ομοιόμορφη εφαρμογή  κανόνων  και  διαδικασιών που διέπουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Η ανωτέρω Οδηγία ασχολείται μόνο με τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα, χωρίς να θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των κρατών μελών ή τη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

Ιωάννης Δρυμούσης
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας