ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 20 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018

 

Στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200), περί κάλυψης θέσεων εποπτευόμενων φορέων, η προθεσμία της 30ης.9.2023 παρατείνεται έως τις 31.3.2024, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αρ. 7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024. Αν οι οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν καταρτιστεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του έκτακτου προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά το διάστημα μεταξύ της κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων και της ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε αυτούς και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024.»

  • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 11:06 | Στέλλα

    Για τους ειδικευόμενους νοσηλευτές που λήγει η παράταση τους δεν αναφέρεται κάτι..