ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Άρθρο 16 Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005

Στο άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 2: αα) στο πρώτο εδάφιο αφενός προστίθεται η φράση «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός» και αφετέρου η φράση «είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας» αντικαθίσταται από τη φράση «είτε στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» και αβ) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται,

β) στην παρ. 3 η φράση «Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται η λέξη «παύσης»,

δ) στην παρ. 5 και προς εναρμόνιση με τις προηγούμενες τροποποιήσεις: δα) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Ο Πρόεδρος και τα μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη», δβ) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «του αναπληρωτή του» αντικαθίσταται από τη φράση «του Αντιπροέδρου», δγ) στο τρίτο εδάφιο: i) προστίθεται η φράση «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός», ii) η φράση «σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του» αντικαθίσταται από τη φράση «στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ο Αντιπρόεδρος» και iii) προστίθεται η φράση «με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»,

ε) στην παρ. 6: εα) στο εισαγωγικό εδάφιο προστίθεται η φράση «, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος» και εβ) στην περ. α’ προστίθεται η φράση «αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής»

στ) στην παρ. 7 η φράση «Στον Πρόεδρο, στα λοιπά μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στα λοιπά μέλη»

και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21
Συγκρότηση της Αρχής
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.
2. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιονδήποτε λόγο, του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.
4. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου προηγείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε γνωστικό αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αντίστροφα.
6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ορίζονται:
α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.
γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.
δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα.
ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.
7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
8. Καταργείται.
9. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20».