Άρθρο 19 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022

 

Στο άρθρο 72 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί της ανάπτυξης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες που διενεργούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Μέχρι τη στελέχωση και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4600/2019 (Α’ 43), η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024, η ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας».