Άρθρο 14 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

 

1. Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως την 31η.3.2024 η διάρκεια ισχύος των υπ’ αρ. 02/2018-1 και 02/2018-2 συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που έχουν συναφθεί σε συνέχεια της υπ’ αρ. 02/2018 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης, οι οποίες λήγουν την 30ή.9.2023.
2. Αν ολοκληρωθεί, πριν από την παρέλευση της ανωτέρω παρατεινόμενης ημερομηνίας, ήτοι την 31η.3.2024, η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη αυτών αζημίως για το Ε.Κ.Ε.Α.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2023, 13:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    Εργάζομαι ως προσωπικό ασφαλείας σε εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υγείας και ζητάω την παράταση της σύμβασης μου καθώς καλύπτω πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2023, 00:02 | «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

    Tο σωματείο μας, ζητά να παρατείνετε και τις συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού ασφαλείας, που εργάζεται αυτή την χρονική περίοδο μέσω των ανακοινώσεων ΣΟΧ ΑΣΕΠ στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στους εποπτευόμενους φορείς του (Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες, Κέντρα Υγείας κτλ) και να συμπεριληφθεί ως άρθρο στο νέο σχέδιο νόμου.
    Διότι το εν λόγω προσωπικό ασφαλείας ΣΟΧ ΑΣΕΠ, εργάζεται ήδη από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19 το 2020 σε αντίξοες συνθήκες,όπου ήταν και είναι σε καθημερινή βάση στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των υποδομών υγείας, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να ανταμειφθεί με παράταση της σύμβαση του. Για το λόγο επίσης ότι το σύνολο του προσωπικού αποχωρεί στις 30/09/2023 όπου λήγει η σύμβαση του και οι υπηρεσίες θα μείνουν χωρίς φύλακες.