Άρθρο 18 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών – Τροποποίηση περ. 8) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 3868/2010

 

Η περ. 8) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), περί της πρόβλεψης ότι στην Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας, αντικαθίσταται ως εξής:

«8) Ένα (1) μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού της Συμβουλίου και».