ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 9 Ενιαία Λίστα Χειρουργείων – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4368/2016

 

Το άρθρο 58 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της λίστας χειρουργείου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 58
Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

1. Για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στα νοσοκομεία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συστήνει και λειτουργεί την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς. Η αξιολόγηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των φορέων του πρώτου εδαφίου, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ο ασθενής ενημερώνεται αμελλητί για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων του πρώτου εδαφίου. Από την Ενιαία Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα νοσοκομεία του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

2. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α΄ 245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο της εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως:
α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία.
β) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
γ) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.
δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.
ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.
στ) Συνεπικουρεί το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας.

3. Για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και την ένταξη ασθενών σε αυτήν, τα νοσοκομεία της παρ. 1 υπέχουν θέση εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια του στοιχείου 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, τα νοσοκομεία της παρ. 1 αναλαμβάνουν, ιδίως, το έργο της ένταξης των ενδιαφερομένων ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, κατόπιν ιατρικώς τεκμηριωμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς, και επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και, ιδίως, το άρθρο 28.

4. Τα πρόσωπα, τα οποία υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

5. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα τους που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία.

6. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας στα πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και, ιδίως, για τον σκοπό της διενέργειας επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

7. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

8. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία.

9. Από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων της παρ. 1, οι Λίστες Χειρουργείων που υφίστανται στα νοσοκομεία της παρ. 1 καταργούνται και αντικαθίστανται από την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2023, 10:13 | Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

  Πολλές φορές η κατάρτιση της λίστας χειρουργείων, στα νοσοκομεία της χώρας, γίνεται σημείο διαφθοράς, αδιαφάνειας και κατάχρησης εξουσίας. Κάποιες φορές καταλήγει σε φαινόμενα συνδιαλλαγής ιατρών-ασθενών και χρηματισμού. Φαινόμενα που μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των εργαζομένων στο ΕΣΥ και στους θεσμούς της πολιτείας γενικότερα.

  Με το σχέδιο για τη συγκρότηση Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, γίνεται ένα γενναίο βήμα για την πάταξη των παραπάνω. Αποσκοπείται μεγαλύτερη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων. Παράλληλα επιτυγχάνεται εκσυγχρονισμός στη λειτουργία των χειρουργείων, καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός, μείωση του χρόνου αναμονής, καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση για διαχείριση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων.

  Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές για την την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η παράγραφος 3 να αλλάξει από:

  3. Για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και την ένταξη ασθενών σε αυτήν, τα νοσοκομεία της παρ. 1 υπέχουν θέση εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια του στοιχείου 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, τα νοσοκομεία της παρ. 1 αναλαμβάνουν, ιδίως, το έργο της ένταξης των ενδιαφερομένων ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, κατόπιν ιατρικώς τεκμηριωμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς, και επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και, ιδίως, το άρθρο 28.

  Σε:

  3. Για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και την ένταξη ασθενών σε αυτήν, τα νοσοκομεία της παρ. 1 υπέχουν θέση εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια του στοιχείου 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, τα νοσοκομεία της παρ. 1 αναλαμβάνουν, ιδίως, το έργο της ένταξης των ενδιαφερομένων ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, κατόπιν ιατρικώς τεκμηριωμένης έγγραφης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένων κλινικών οδηγιών και ιατρικών πρωτοκόλλων, από ειδικευμένους ιατρούς και επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και, ιδίως, το άρθρο 28.

  Η παράγραφος 6 να αλλάξει από:

  6. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας στα πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και, ιδίως, για τον σκοπό της διενέργειας επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Σε:

  6. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας στα πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή άλλοι φορείς του δημοσίου, εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσεις και πολίτες, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, έχουν πρόσβαση σε ψευδωνυμοποιημένα ανοικτά δεδομένα, υπό την έννοια του στοιχείου 5 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, ελεύθερα διαθέσιμα από την κεντρική πύλη ανοικτών δεδομένων του Ελληνικού Κράτους, όπου δημοσιεύονται από το σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, διαφάνειας, λογοδοσίας και, ιδίως, για τον σκοπό της διενέργειας επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2023, 13:15 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΡΑΣ

  Στην περίπτωση που οι ασθενείς της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων χειρουργηθούν από άλλο γιατρό του Νοσοκομείου πλην του θεράποντα ιατρού τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον γιατρό που θα τους χειρουργήσει ώστε να συναινέσουν και του επιδείξουν την δέουσα εμπιστοσύνη. Πως είναι δυνατόν κάποιος ασθενής να χειρουργείται από έναν ιατρό χειρουργικής ειδικότητας, όταν ο ίδιος ο ασθενής δεν τον εμπιστεύεται. Eπίσης, στην περίπτωση που παραμένουν στο ΕΣΥ παρατασιακοί γιατροί χειρουργικής ειδικότητας μετά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα χειρουργηθούν από γιατρό προχωρημένης ηλικίας, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αφυπηρετήσει και λόγω ελλείψεων γιατρών παρέμεινε στο ΕΣΥ και μπορεί να έχει τα δικά τους προβλήματα υγείας όπως «τρέμουλο στα χέρια», προβλήματα «κινητικής ισορροπίας» και άλλα πολλά που δεν θα έπρεπε να έχει ένας γιατρός χειρουργικής ειδικότητας. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο προχωρημένης ηλικίας γιατρός χειρουργικής ειδικότητας είναι και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κλινικής και αποφασίζει ότι ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ θα χειρουργεί εκείνος και παρά τα όποια προβλήματα υγείας του (π.χ. «τρέμουλο στα χέρια του») γιατί οι υπόλοιποι Επιμελητές και Διευθυντές της Κλινικής έχουν «όλη τη ζωή μπροστά τους για να χειρουργούν και αυτοί όταν γίνουν υπερήλικες». Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έννοια του θεράποντα ιατρού – χειρουργού. Διαφορετικά θα χειρουργεί ο «υπερήλικας» λόγω των απεριορίστων αρμοδιοτήτων του τίτλου του Συντονιστή Διευθυντή ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου Κλινικής που εσφαλμένα θεωρεί ότι έχει και οι υπόλοιποι Επιμελητές και Διευθυντές μπορεί έτσι να μην αξιοποιούνται.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2023, 15:33 | marti

  Η ΛΙΣΤΑ ΧΡΓΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝ..
  ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤ ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΠΟΥ ΝΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΡΑΔΥ ΟΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΤΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Κ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΝΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ..
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΧΡΓΕΙΩΝ -ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Κ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ 7 Κ 10 ΗΜΕΡΕΣ Η΄ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΠ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 2-3 ΜΗΝΕΣ Η΄Κ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

  ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ Κ ΠΡΩΙΝΕΣ Κ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΤΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΕΝΑ..ΑΝΑ ΥΠΕ.
  ΠΧ ΕΧΕΙΣ ΙΝΟΜΥΩΜΑ Κ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ 1 ΧΡΟΝΟ ΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΕΛΕΝΑΣ Η’ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ..ΠΧ ΑΝ ΤΟ ΙΝΟΜΥΩΜΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Η’ ΣΤΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Κ ΝΑ ΧΡΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΟΥ..
  ΒΕΒΑΙΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Κ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ..
  ΜΑ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ..ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Κ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΙΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Κ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΗΒ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»..ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΝΑ ΤΟ ΑΓ ΟΛΓΑ Ή ΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΡΙΟ ΓΑΙΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Κ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΚΑΚΓΚΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Κ 2 ΦΟΡΕ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ..
  ΤΙ ΚΑΘΕΣΤΕ Κ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ Κ ΕΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΡΓΕΙΑ Κ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΕΤΡΕ Κ ΤΟ 2,6 ΚΕΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΝΑ ΤΟ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΕΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΕΜΕΙΣΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ Κ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ..
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ

 • 21 Σεπτεμβρίου 2023, 04:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  με χαρά να σας διαθέσουμε την πρωτότυπη ιδέα που παρουσιάσαμε στο 20ο συνέδριο της ΕΕΜΥΥ το 2019 με τη συνάδελφο από ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (επίσης) Στεφανίδου Σοφία νοσηλεύτρια ΔΕ, MSc Εφαρμοσμένης πληροφορικής – DPO, υπό τον τίτλο ΔΥΝΑΜΙΚΗ vs ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/5964723/nosileytes-dimioyrgisan-platforma-cloud-gia-meiosi-tis-anamonis-sta-cheiroyrgia

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 14:49 | Βασίλης Αντωνάκος

  Με το σχέδιο για τη συγκρότηση Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασφάλιση της ισότητας και μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων. Παράλληλα επιτυγχάνεται εκσυγχρονισμός στη λειτουργία των χειρουργείων, καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός, μείωση του χρόνου αναμονής, καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση για διαχείριση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων.

  Είναι γνωστό πως η κατάρτιση της λίστας χειρουργείων, στα νοσοκομεία της χώρας, γίνεται με αδιαφάνεια και πολλές φορές καταλήγει σε φαινόμενα διαφθοράς, συνδιαλλαγής ιατρών-ασθενών και χρηματισμού. Φαινόμενα που μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ΕΣΥ και στους θεσμούς της πολιτείας γενικότερα.

  Στα πολύ θετικά που εισάγει η τροποποίηση θεωρώ ότι πρέπει να προστεθούν 2 ακόμα: η ενίσχυση της διαφάνειας και η ενίσχυση της λογοδοσίας.

  Η ενίσχυση της διαφάνειας επιτυγχάνεται με την δημόσια διάθεση ανοικτών δεδομένων, των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ψευδωνυμοποιημένων, υπό την έννοια του στοιχείου 5 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Αυτό δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από Περιφέρειες, Δήμους και πολίτες.

  Στη παρ. 3, πολύ σωστά υπάρχει η έννοια της ιατρικής τεκμηριωμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου η οποία διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς. Για την ενίσχυση της λογοδοσίας η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να υπόκειται στην υποκειμενική κρίση του ειδικευμένου γιατρού αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και η τεκμηρίωσή της να είναι έγγραφη, ώστε να μπορεί να γίνει ανασκόπηση σε τυχόν ιατρικά λάθη.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 09:12 | Basiliy

  Congratulations