Άρθρο 15 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

 

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 12:55 | Μ. ΣΕΡΙΦΗ Γ. ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ

    τα τέλη του έτους 2019, οι πιστώσεις στους ΚΑΕ 1311 και 1313 ήταν ανεπαρκείς και παρά τις προσπάθειες κάλυψης των αναγκών με τροποποιήσεις του Π/Υ και αιτήσεις για αύξηση ορίων δαπανών προς την αρμόδια ΥΠΕ, δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ωστόσο, το Νοσοκομείο συνέχιζε τη λειτουργία του και οι προμηθεύτριες εταιρίες προσκόμιζαν υλικά (χειρουργείου) με Δελτία Αποστολής χωρίς προηγούμενο Δελτίο Παραγγελίας από το Νοσοκομείο και βεβαίως χωρίς έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης από την Οικονομική Υπηρεσία, αφού δεν υπήρχαν οι πιστώσεις. Ως εκ τούτου, το Νοσοκομείο δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα στην ενταλματοποίηση και πληρωμή των εν λόγω τιμολογίων. Οι προμηθεύτριες εταιρίες αιτούνται την εξόφληση των τιμολογίων τους και έχουν ήδη αρχίσει να προσφεύγουν δικαστικά. Είθισται δε, με το σκεπτικό περί “αθέμιτου πλουτισμού”, να δικαιώνονται δικαστικώς για το σύνολο της οφειλής συν του τόκους υπερημερίας. Επισημαίνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, το εν λόγω πρόβλημα αφορά σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας.
    Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο η παράταση της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4623/2019 έως 31/12/2019, προκειμένου τα νοσοκομεία να μην επιβαρυνθούν με τους τόκους υπερημερίας, ως εξής:

    «Η ισχύς της παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.4623/2019 (Α΄134), παρατείνεται έως 31η Δεκεμβρίου 2019»