ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 10. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Μητρώων των άρθρων 4 και 11.
4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται:
α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11,
β) τα δικαιολογητικά, οι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση των μετρήσεων επισκεψιμότητας και απήχησης, η δυνατότητα και η διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και
γ) κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11.
5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στο σήμα της παρ. 3 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 12.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των άρθρων 6 και 13.
7. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται ο κατάλογος των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας από τα οποία προέρχονται τα μέλη της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 22, καθώς και η ισόρροπη και εκ περιτροπής εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή.

  • Άρθρο 24
    Η αρνητική εμπειρία που έχουμε όλοι αποκομίσει από προηγούμενες απόπειρες ρύθμισης του τοπίου του περιφερειακού τύπου, κατέδειξε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαδικασία πιστοποίησης της συνδρομής ή όχι των προϋποθέσεων και η διασφάλιση της μη καταστρατήγησης των όποιων προβλέψεων στην πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση ούτε η αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης στο Υπομητρώο έχει νόημα ούτε η ίδια η αναγκαιότητα της ύπαρξης του οποιουδήποτε σχετικού νομοθετήματος, παλιού ή νέου.
    Λόγω της ιδιαίτερης αυτής σημασίας τους μάλιστα, τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να οριστούν από τον ίδιο το νόμο και να μην αφεθεί ο ορισμός τους στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού όπως προβλέπει το άρθρο 24 παρ.1 του Σχεδίου Νόμου.