Άρθρο 10 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ.

 

1. Κατά των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και των άρθρων 7, 8 και 9, όσοι έχουν έννομο συμφέρον δύνανται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 2. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της επιχείρησης με αίτηση ακυρώσεως.
2. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της Γ.Γ.Ε.Ε., με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Π.Ε. με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια υπηρεσίας. Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι διετής.

  • Άρθρο 10

    Φρονούμε ότι δικαίωμα ένστασης κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ. πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν και τυχόν θιγόμενοι από την ενδεχομένως παράτυπη αποδοχή εγγραφής μιας εφημερίδας στο Μητρώο. Αυτό άλλωστε δηλώνει και η φράση «όσοι έχουν έννομο συμφέρον…» του άρθρου 10 παρ. 1. Άρα η φράση «από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση της σχετικής απόφασης».