Άρθρο 12 Πιστοποίηση εγγραφής – Καταχώριση – Αριθμός Μ.Η.Τ.

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. με απόφασή της, πιστοποιεί την εγγραφή της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ., αφού διαπιστώσει την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την επιχείρηση, προκειμένου να τις παράσχει. Η πιστοποίηση διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου της αίτησης ή τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος, η αίτηση εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Η.Τ. απορρίπτεται. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων.
2. Η επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μ.Η.Τ. σε δική της μερίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία της. Αν η ίδια επιχείρηση τηρεί περισσότερες της μίας ιστοσελίδες, κάθε ιστοσελίδα καταχωρίζεται στην ίδια μεν μερίδα, αλλά σε ξεχωριστή εγγραφή με όλα τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
3. Η επιχείρηση, δια της εγγραφής της στο Μητρώο, αποκτά μοναδικό αριθμό Μ.Η.Τ. και σήμα, τα οποία δύναται να αναρτά στην αρχική σελίδα.
4. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε..

  • 5 Σεπτεμβρίου 2022, 22:44 | Λένα Πουλουτιδου

    Είναι αντισυνταγματικός ο νόμος το διαδίκτυο πρέπει να είναι ελεύθερο.Γιατι οκαθενας να μην μπορεί να λέει την γνώμη του;