ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 4 Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) συστήνεται Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς τους. Το Μ.Ε.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως υπομητρώο.
3. Ειδικά οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγράφονται στο υπομητρώο της παρ. 2, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του παρόντος και, εφόσον επιθυμούν να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, οφείλουν να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής τους, καθώς και για την ανανέωσή τους ή την επανεγγραφή τους.
4. Για την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για την εμφάνιση των εφημερίδων ή των περιοδικών, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ύλης τους, καθώς και κεντρικές οδηγίες για την εκτύπωσή τους,
β) να πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α΄ 187),
γ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας ή του περιοδικού, είτε αυτά ανήκουν σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία, η απαγόρευση ισχύει και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) εφόσον η επιχείρηση έντυπου τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),
ε) να αναγράφει σε κάθε αντίτυπο και σε εμφανές σημείο, την ταυτότητα της εφημερίδας ή του περιοδικού και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης, τον αριθμό φύλλου, εφόσον πρόκειται για εφημερίδα και τον αριθμό τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, την τιμή μονάδας, την επωνυμία και την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, του εκδότη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μέσου και την ημερομηνία σε κάθε σελίδα,
στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή κειμένου νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,
ζ) να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα: ζα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες τουλάχιστον δέκα πέντε (15) δημοσιογράφους,
ζβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες δώδεκα (12) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ζγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες:
i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δυο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και πάνω, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τέσσερις (4) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ζδ) οι λοιπές περιφερειακές εφημερίδες:
i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,
ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ζε) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,
ζστ) οι ημερήσιες εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ζζ) οι λοιπές εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
ζη) τα περιοδικά έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο.
Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης δημοσιογράφου, που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με το παρόν, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.
Για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να προσμετρηθεί στην παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:
ηα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον εργαζομένους,
ηβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες τέσσερις (4) τουλάχιστον εργαζομένους,
ηγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες:
i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δυο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,
ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους,
iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) και πάνω κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τέσσερις (4) τουλάχιστον εργαζομένους,
ηδ) οι λοιπές περιφερειακές εφημερίδες:
i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,
ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,
iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους,
ηε) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,
ηστ) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,
ηζ) οι εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,
ηη) τα περιοδικά δυο (2) τουλάχιστον εργαζομένους.
Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.
Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένου από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
θ) να εκδίδεται ανελλιπώς σύμφωνα με την περιοδικότητα που τηρεί. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακού και τοπικού τύπου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος,
ι) να αναρτά αυθημερόν στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ένα αντίτυπο κάθε φύλλου ή τεύχους της.
Όπου γίνεται αναφορά σε πληθυσμό στην παρούσα νοείται ο μόνιμος πληθυσμός της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).
5. Με την αίτηση για την εγγραφή της ή για την ανανέωση της εγγραφής της ή για την επανεγγραφή της στο Μ.Ε.Τ., η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλει για κάθε έντυπο που εκδίδει ξεχωριστά πλήρη στοιχεία για την κυκλοφορία τους κατά το τελευταίο έτος, όπως παραστατικά από πρακτορεία διανομής, συνδρομές, παραστατικά από άλλα σημεία ή μέσα πώλησης, καθώς επίσης και να δηλώνει υπεύθυνα τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες, του περιεχομένου της,
β) Γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας.
6. Για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., ο έντυπος τύπος πρέπει να εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης.
Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την περίπτωση επανεγγραφής επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ. είτε κατόπιν διαγραφής της είτε κατόπιν εκούσιας μη ανανέωσης της εγγραφής της.
Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων έντυπου τύπου, ο χρόνος κυκλοφορίας καθεμίας πριν από τη συγχώνευση προσμετράται για τον υπολογισμό του ανωτέρω ελάχιστου χρονικού διαστήματος, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου του πρώτου εδαφίου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη επιχείρηση πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4.
Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε ανελλιπώς και τουλάχιστον επί ένα (1) έτος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η επιχείρηση που προέρχεται από τη συγχώνευση πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4.

 • Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες υποχρεώσεις στον Περιφερειακό Τύπο σε μια περίοδο που αυτός πλήττεται συνεχώς και αδιαλείπτως από:
  – Την κρίση του έντυπου Τύπου μετά την εμφάνιση των κάθε λόγης sites και των social media.
  – Την κρίση που επήλθε εξαιτίας του κορωνοϊού
  – Τις ανατιμήσεις και την νέα δύσκολη συγκυρία που πλήττουν και άλλο τα εισοδήματα των αναγνωστών
  Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει την νομοθεσία του 2007 σε νέα πλαίσια, αγνοώντας τι μεσολάβησε αυτά τα 15 χρόνια. Μεσολάβησε υποβάθμιση του Περιφερειακού Τύπου αφού ποτέ δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια περί ίσης κατανομής των Κρατικών διαφημίσεων και αντίθετα καταργήθηκαν μια σειρά από «πρόνοιες» που συνέβαλλαν στην στήριξη του τοπικών εφημερίδων.
  Προτείνεται:
  – Αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού
  – Αύξηση των πωληθέντων φύλλων
  Είναι νέες απαιτήσεις που σίγουρα θα επιφέρουν και νέα λουκέτα. Καμια εφημερίδα που εδρεύει σήμερα σε μια μικρή πόλη 15.000 κατοίκων δεν θα μπορέσει να έχει 3 δημοσιογράφους (δεν υπάρχει καν τέτοιος διαθέσιμος αριθμός επαγγελματιών δημοσιογράφων στην Περιφέρεια) και άλλους 3 λοιπούς εργαζομένους. Μόνο σαν υπόδειξη μεγάλων ομίλων μπορεί να εκληφθεί αυτή η παράλογη απαίτηση.
  Συμπερασματικά:
  – Είναι απαράδεκτη και πέραν πάσης λογικής η απαίτηση πρόσληψης περισσότερων εργαζομένων.
  – Είναι προκλητική η απαίτηση για αύξηση των πωληθέντων φύλλων. Μάλλον οι εμπνευστές του νομοσχεδίου πιστεύουν ότι είμαστε στο 2000.
  – Εκλίπουν τα «ανταποδοτικά». Πως δεσμεύεται το Κράτος ότι θα σταματήσει η ανισοκατανομή στην κρατική διαφήμιση;
  Με ποιους τρόπους δεσμεύεται ότι θα στηριχθεί ο εκσυγχρονισμός του Περιφερειακού Τύπου;
  – Πως λαμβάνουν υπόψη οι συντάκτες την περίπτωση εκδοτικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε μικρές πόλεις μεγάλων νομών;
  – Εξυπακούεται ότι θα ληφθεί υπόψη η τελευταία απογραφή του 2021 και όχι του 2011, άλλως θα αποτελέσει τεράστια αδικία για νομούς όπως η Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊα, Λάρισα, Ηράκλειο.

  Το νέο νομοσχέδιο εάν ψηφιστεί έτσι θα συμβάλλει στην νέα, τεράστια, συρρίκνωση όσων εντύπων κατάφεραν να επιβιώσουν σε αυτή την τρομερά δύσκολη συγκυρία. Πολλά εξ αυτών έχουν τεράστια απήχηση, αναγνωσιμότητα αλλά και αξιοπιστία στις τοπικές κοινωνίες που δεν την διαθέτουν επ’ ουδενί τα κεντρικά. Δεν ενισχύει, αντίθετα χτυπάει τις εκδοτικές επιχειρήσεις επιβάλλοντάς τους νέα βάρη. Ενώ ταυτόχρονα δεν προσφέρει νέες πρόνοιες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό τους.
  Είμαστε κάθετα αντίθετοι όπως και η Ένωσή μας, η ΕΙΕΤ. Ως έντυπο με την κορυφαία θέση στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας λέμε ΝΑΙ σε κάθε πραγματική προσπάθεια βελτίωσης του δημοσιογραφικού προϊόντος. Ωστόσο από εκεί που ο ρόλος του Κράτους έπρεπε να ήταν ενισχυτικός παρατηρούμε ότι πάει να συμβεί το αντίθετο.

 • Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α.
  (ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)

  ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Κατάφωρη αδικία και χτύπημα κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνδυασμό με την ύλη του Δήμου και τις πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα που ανήκουν. (Άρθρο 23)

  Προφανώς και δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο, διότι ουσιαστικά τους ζητείται να βρουν κάθε ημέρα/εβδομάδα ύλη επίκαιρη και ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν (π.χ. στις 24 σελίδες οι 12 σελίδες να αναφέρονται κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα αντίστοιχα στο δήμο τους) όπου αυτό, είναι αδύνατον να συμβεί στην πραγματικότητα και μετά να πάνε την εφημερίδα να προσπαθήσουν να την πουλήσουν στους υπόλοιπους 15 με 20 δήμους του περιφερειακού τομέα που ανήκουν. Δηλαδή σε έναν περιφερειακό τομέα 600000 κατοίκων πρέπει να πουλάει μια εφημερίδα, κάθε μέρα/εβδομάδα, 1800 φύλλα κατά κατώτατο όριο ώστε να κρατηθεί στο Μητρώο, με ύλη από ένα δήμο.
  Τους απαγορεύεται άμεσα να θεωρούν τοπικά, τα θέματα γενικής επικαιρότητας που αφορούν το κοινό του δήμου, αλλά πέρα από αυτό, της περιφέρειας που έχει καθημερινά θέματα με το δήμο, της αντιπεριφέρειας, των βουλευτών της περιφερειακής ενότητας για το ίδιο λόγο, προβλήματα με διπλανούς δήμους, συλλόγων κ.ο.κ.
  Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό λέει ξεκάθαρα δεν θα ενταχθείτε ποτέ ή για να ενταχθείτε “κουρελιάστε” την εφημερίδα σας κατά το 50% και πουλήστε τη με κάθε τρόπο.

  Το δίκαιο είναι για να μπορούν να λειτουργήσουν σε ορθό πλαίσιο ενημέρωσης οι τοπικές εφημερίδες δήμων Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ και η ύλη τους κατά 50% να αφορά τουλάχιστον την περιφέρεια που ανήκουν και να θεωρείται τοπική ύλη, για να μπορούν και να διεκδικήσουν πωλήσεις οι οποίες σημειωτέον, είναι παράλογες.

  Άρθρο 11
  Παρατηρήσεις
  Στο άρθρο αυτό οι δημοσιογράφοι και το προσωπικό που εργάζονται στις εφημερίδες, διότι όλες οι εφημερίδες έχουν ιστοσελίδες με τον ίδιο τίτλο, δεν θα μπορούν να αναρτούν ειδήσεις για την αμεσότητα της ενημέρωσης.Θα πρέπει να το δίνουν σε άλλον δημοσιογράφο; ή το διοικητικό προσωπικό θα ασχολείται μόνο με τα θέματα εφημερίδας και όχι με την ιστοσελίδα ώστε να γίνεται χαλασμένο τηλέφωνο με κίνδυνο μεγάλων λαθών. Οι ιστοσελίδες θα ανήκουν σε άλλες εταιρείες; Θα φτιαχτούν ξεχωριστές εταιρείες; Το τοπίο είναι θολό.

  Η ιστοσελίδα της εφημερίδας παντού σε όλο τον κόσμο λειτουργεί από τους ίδιους τους δημοσιογράφους για την αμεσότητα της είδησης και μάλιστα οι εφημερίδες που τις διατηρούν, έχουν και επιβεβαιωμένες ειδήσεις, όπως και στην έντυπη έκδοση, διότι αυτό, πέρα από δεοντολογικό είναι και ελεγχόμενο από το φορέα τους. Δεν είναι άλλη επιχείρηση. Είναι η ίδια επιχείρηση.
  Οι ιστοσελίδες που δεν είναι συνέχεια έντυπης έκδοσης προφανώς να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες.

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  Προσπαθούμε να καταλάβουμε για πιο λόγο τίθεται θέμα αλλαγών του Ν.3548/2007 και ουσιαστικά την επιβάρυνση των εφημερίδων περισσότερο, με όλες αυτές τις αλλαγές, όταν ήδη έχουν επιβαρυνθεί με τις έκτακτες δαπάνες από την ενεργειακή κρίση και την πανδημία (Καύσιμα, Ρεύμα, Χαρτί, Εκτύπωση, Λειτουργικά κ.α όλα πάνω από 40%)
  Από το 2007, που ισχύει ο νόμος και περνώντας μία δεκαπενταετία φτάσαμε να παλεύουμε συνεχώς να κρατήσουμε τις διακηρύξεις, παίρνοντας παράταση, διεκδικώντας άλλη μία την επόμενη χρονιά, (31-12-2023) χωρίς να τηρείτε φυσικά και η αναλογία, για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο, της κρατικής διαφήμισής όπως ορίζει ο Νόμος.

  Καθημερινά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τις προσφορές που ζητούν οι δήμοι, ενώ ο 3548/07 δίνει λύση με την την ίση κατανομή και δεν το εφαρμόζουν.
  Καλούμαστε, να αντεπεξέλθουμε σε αντίξοες εμπορικά συνθήκες, με όλες τις επιβαρύνσεις που δεχόμαστε και επίσης να αυξήσουμε θέσεις εργασίας,
  μετά από τα μεγάλα χτυπήματα όπως,
  Μείωση κατά 50% τουλάχιστον των δημοσιεύσεων διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.α.
  την κατάργηση δημοσίευσης των ισολογισμών.
  την μείωση πόρων για τη διακίνηση των φύλλων μέσω ΕΛΤΑ
  την ακατανόητη επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
  Την καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων μας από πολλούς δήμους για πάνω από 2 έτη πολλές φορές, όπου καλούμαστε να χρηματοδοτούμε εμείς τους φόρους από την τσέπη μας.
  Είναι αιτία λουκέτων και οι απίστευτες αυτές επιβαρύνσεις των εφημερίδων, με την πρόσληψη προσωπικού που δεν πρόκειται να ωφελήσει, αλλά αντιθέτως θα μας πλήξει.
  Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή στον Ν. 3548/2007.
  Γιατί, απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, ίσως κάποιες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις για τη λειτουργία μας και οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει άμεσα και άδικα χτυπήματα, εργαζόμενους στον δρόμο από σωρεία λουκέτων, σε ημερήσιες αλλά και εβδομαδιαίες, περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες.
  Κι όλα αυτά, ενώ εκκρεμούν σημαντικά θέματα από χρόνια αιτήματά μας, που στόχο έχουν να δώσουν οικονομική ανάσα στις εφημερίδες μας, όπως
  α. Να εξοφληθούν άμεσα τα τιμολόγια που αφορούν τις δημοσιεύσεις
  β. Να ορισθεί ενιαία τιμή (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68).
  γ.Να δοθεί ένα τέλος στις παρατάσεις που αφορούν την υποχρεωτική δημοσίευση των διακηρύξεων προκηρύξεων.
  δ. Επαναφορά των δημοσιεύσεων των ισολογισμών των εταιρειών στον έντυπο τύπο.
  ε. Να σταματήσει η αδικία με την ύλη δήμου για τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες που εδρεύουν σε δήμους της Αττικής και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης
  στ. Οι δημοσιογράφοι και το προσωπικό των εφημερίδων να μπορούν να εργάζονται και στις ιστοσελίδες τους.

  Αντώνης Κατωπόδης
  Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης – Εκδότης
  Πρόεδρος ΔΣ – Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 18:34 | Χρήστος Ζαγκλής

  Εξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση του Τοπικού Τύπου στο Σχέδιο Νόμου

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Χρήστος Ζαγκλής
  Εκδότης
  Εφημερίδα Καθημερινή ΑΜΑΡΥΣΙΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 18:38 | Χρήστος Ζαγκλής

  Εξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση του Τοπικού Τύπου στο Σχέδιο Νόμου

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Χρήστος Ζαγκλής
  Εκδότης
  Εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 17:12 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

  Κύριοι της Κυβέρνησης,

  ως γνωστόν, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης διαχρονικά είναι υπέρμαχος της ελεύθερης οικονομίας και της ανάπτυξης.

  Επομένως μας εκπλήσσει και λυπεί το γεγονός πως ενόσω παγκοσμίως κυριαρχεί τάση μείωσης παγίων επιχειρηματικών εξόδων και η εφαρμογή ευέλικτων συστημάτων εργασίας με τη στήριξη νέων τεχνολογιών, το προτεινόμενο από εσάς νομοσχέδιο δυναμιτίζει το μέλλον του τοπικού ελεύθερου τύπου, επιβάλλοντας αναίτια επιπλέον λειτουργικά έξοδα.

  Για 15 χρόνια τώρα, με το ν. 3548/2007 (Α’68) οι Καταχωρίσεις δημοσιεύσεων Δημοσίου τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο γίνονται σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΟΙ 15ΘΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ έντυπες εφημερίδες αλλά και αυτές με μεγαλύτερη περιοδικότητα. Το γεγονός αυτό υποδαυλίζει κάθε έννοια δίκαιου και ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση υγιών επιχειρηματιών σε πηγές βιοπορισιμότητας.

  Οι τοπικές μικρές αυτές εφημερίδες που βγάζει το προτεινόμενο νομοσχέδιο σε οικονομικό περιθώριο αποκόπτοντάς τες από κάθε πηγή χρηματοδότησης, επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο έχουν μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηρίζονται από κύρος και φερεγγυότητα εφόσον οι εκδότες ζούν στον τόπο που εκδίδουν την εφημερίδα τους και έχουν καθημερινή συναναστροφή με αυτούς που τους διαβάζουν.

  Σήμερα, πολλές από τις εφημερίδες αυτές μετά βίας βγάζουν τα έξοδα εκτυπώσεως και διανομής, και με υπερβάλλουσα προσωπική εργασία προβάλλουν τα τοπικά θέματα των περιοχών που κυκλοφορούν, αλλά και εθνικά θέματα που επηρεάζουν τους αναγνώστες τους.

  Πως λοιπόν οι εφημερίδες αυτές θα αντιμετωπίσουν τα επιπλέον έξοδα και εταίρου (μονίμου) απασχολουμένου προσώπου όταν ο ίδιος ο εκδότης επαρκεί για τη διευθέτηση της λιγοστής ύλης δύο ή τεσσάρων σελίδων μιας τοπικής εφημερίδος που εκδίδεται μια ή δυο φορές τον μήνα;

  Ευχής έργο είναι με τη δίκαιη πρόσβαση στην αγορά να αποκτήσουμε και εμείς επαρκή έσοδα ώστε καταρχάς να διατηρηθεί ζωντανός ο τοπικός τύπος, και εάν παραστεί ανάγκη, να προσλάβουμε από μόνοι μας και άλλο άτομο, με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και όχι εκβιαστικά με πρόσχημα την πρόσβαση σε διαφημιστικό έργο που ακατάκριτα δικαιούμαστε.

  Πρότασή μας είναι τα έντυπα περιοδικής κυκλοφορίας και συγκεκριμένα οι δεκαπενθήμερες και μηνιαίες εφημερίδες με ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ 30 ΧΡΟΝΩΝ και πλέον ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

  Για την ελευθερία του τύπου, και την αδέσμευτη και ακέραιη ενημέρωση από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την καλλίτερη ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία και κοιτάνε στα μάτια τους αναγνώστες τους καθημερινά.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 17:46 | ΕΙΗΕΑ

  Προτεινόμενες τροποποιήσεις- Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

  Στο άρθρο 4 παρ.4 στο εδάφιο ε Θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του εκδότη, του νομίμου εκπροσώπου, του Διευθυντή και του Διευθυντή Σύνταξης μπορούν να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο.

  Στο άρθρο 11 στην παράγραφο (ε) θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά στον «δικαιούχο του ονόματος τομέα» διότι αφενός ο δικαιούχος του ονόματος χώρου δεν συνδέεται απαραίτητα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μέσου και αφετέρου η προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης και μεταβολων διέπεται από τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) της ΕΕΤΤ αναλόγως της κατάληξης

  Στο άρθρο 21 αναφέρεται ότι: Τα Μητρώα των άρθρων 4 και 11 είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Ειδικότερα, στην Πύλη δημοσιεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) επωνυμία, β) διακριτικός τίτλος, γ) νομική μορφή, δ) έδρα, ε) διεύθυνση οργανωμένου γραφείου, στ) Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ., ζ) ονοματεπώνυμο εκδότη για τον έντυπο και διαχειριστή για τον ηλεκτρονικό τύπο, διευθυντή, διευθυντή σύνταξης, η) στοιχεία ιδιοκτήτη μέχρι φυσικού προσώπου, θ) περιοδικότητα, ι) τίτλος εντύπου και ονομασία ιστοσελίδας, ια) στοιχεία κυκλοφορίας για τον έντυπο και στοιχεία απήχησης και επισκεψιμότητας για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιβ) θεματικές ενότητες, ιγ) κοινό – στόχος για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιδ) γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας για τον έντυπο τύπο και γεωγραφική στόχευση για τον ηλεκτρονικό τύπο.

  Θεωρούμε ότι η φράση «στοιχεία ιδιοκτήτη μέχρι φυσικού προσώπου» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την φράση «στοιχεία του φυσικού ή του νομικού προσώπου που κατέχει περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων» η οποία συμβαδίζει με την διατύπωση στο άρθρο 4 παρ.4 εδ.ε. Περαιτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιά είναι τα στοιχεία κυκλοφορίας που θα δημοσιεύονται και αντιστοίχως ποιά θα είναι τα στοιχεία απήχησης και επισκεψιμότητας που θα δημοσιεύονται για τις ιστοσελίδες.

  Στο άρθρο 22 παρ. 3 εδ.β’ , θεωρούμε ότι το εδάφιο θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα αφού πρώτα κληθεί σε ακρόαση ο καταγγελλόμενος, ο οποίος έχει δικαίωμα να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή και δι’ εγγράφου υπομνήματος.»

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 16:25 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Μετα από μια 15ετια, στην πάροδο της οποιας ο Περιφερειακός Τύπος έχει υποστεί μεγαλα πλήγματα χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνει όσα δικαιούται, είναι οξύμωρο να ζητούμε από τις Επαρχιακές εφημερίδες ακόμα περισσότερα, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε τη σταθερή στήριξη του.
  Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι ο Νόμος 3548, το λεγόμενο υπομητρωο, θα πρέπει να μείνει ως έχει, με τα ίδια κριτήρια, ώστε να συνεχίζουν να στηρίζονται οι μικρές επιχειρήσεις Τύπου, που αγωνίζονται παρά τις πολλές αντιξοότητες για την ανάδειξη των τοπικών θεμάτων.
  Οποία εφημερίδα θελήσει να ενταχτεί στο μεγάλο μητρώο να μπορεί να ενταχτεί με περισσότερα μεν κριτήρια αλλά τέτοια που να μπορεί να επιβιώσει. Υπέρογκες επιβαρύνσεις στις πλάτες των μικρών επιχειρήσεων τύπου θα έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το κλείσιμο δηλαδη δεκάδων οικογενειακών επιχειρήσεων.

 • Ως εκδότρια της εφημερίδας «η φωνή της Ύδρας» και μέλος της ΕΔΙΠΤ δηλώνω την αντίθεσή μου με το νομοσχέδιο, και τους όρους ένταξης στο μητρώο, καθώς οι τοπικές εφημερίδες περιοδικής έκδοσης κάνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να καταφέρουν να συντηρήσουν την έκδοσή τους. Δεν είναι δυνατόν να προσλάβουν υπαλλήλους! Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει αυτές τις ιστορικές εφημερίδες με κάθε τρόπο και όχι να τους δυσκολέψει το έργο τους, αφαιρώντας το δικαίωμά τους στην δημόσια διαφήμιση. Λάβετε υπόψη ότι τις τοπικές εφημερίδες και τις ηλεκτρονικές τους σελίδες τις εμπιστεύονται όλοι οι πολίτες κάθε τοπικής κοινωνίας.

 • 1.Υπομητρώο Έντυπου Τύπου
  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως υπομητρώο.
  Εδώ να τονίσουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί θέμα αλλαγών του Ν.3548/2007 και μάλιστα αλλαγών που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις εβδομαδιαίες εφημερίδες.
  Το 2007, που ο νόμος ψηφίστηκε, ο έντυπος τύπος βρίσκονταν σε μια από τις καλύτερες περιόδους του. Κι όμως για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες θεσπίστηκε το να απασχολούν δύο (2) δημοσιογράφους (για Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων) και έναν (για Νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων).
  Σήμερα, 15 χρόνια μετά κι ενώ ο εβδομαδιαίος περιφερειακός Τύπος έχει δεχτεί συνεχή και μεγάλα πλήγματα, καλούμαστε να σηκώσουμε επιπλέον βάρη με την πρόσληψη δημοσιογράφων, αλλά και… λοιπού προσωπικού.
  Αναφέρουμε τα κυριότερα πλήγματα, από το 2007 μέχρι σήμερα:
  α) Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών.
  β) Σημαντικό «ψαλίδισμα» στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.α.
  γ) Γενική κρίση στον έντυπο τύπο.
  δ) Μείωση διακινούμενων φύλλων μας μέσω των ΕΛΤΑ (σε 400, τα οποία μάλιστα είτε δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη τους είτε με μεγάλη καθυστέρηση)
  ε) Επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
  στ) Και εσχάτως: Αύξηση κατά 30-40% στην εκτύπωση (τυπογραφείο, χαρτί, υλικά κ.α.), καθώς και στην διανομή των εφημερίδων μας (καύσιμα).
  Αναφέρουμε τα παραπάνω για να επισημάνουμε το ότι είναι αδιανόητο να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα οι εφημερίδες, με την πρόσληψη προσωπικού που δεν πρόκειται να ωφελήσει, αλλά αντιθέτως θα πλήξει τις επιχειρήσεις μας.
  Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή στον Ν. 3548/2007!
  Γιατί, απλά, οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει σωρεία λουκέτων σε εβδομαδιαίες, αλλά και ημερήσιες, περιφερειακές εφημερίδες.
  Κι όλα αυτά, ενώ εκκρεμούν τρία σημαντικά αιτήματα μας που στόχο έχουν την εξασφάλιση ρευστότητας, αλλά να δώσουν οικονομική ανάσα στις εφημερίδες μας:
  α. Άμεση εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) και συγκεκριμένα εξόφληση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση τους στις εφημερίδες μας (να ισχύσει και αναδρομικά καθώς πολλοί φορείς οφείλουν σημαντικά ποσά στις εφημερίδες).
  β. Ορισμός ενιαίας τιμής (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68).
  Τα δύο παραπάνω αιτήματα έχουν ελάχιστο έως μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς το 85% και πλέον των δημοσιεύσεων πληρώνονται από τους ανάδοχους των έργων.
  γ. Και φυσικά το οριστικό τέλος των βασανιστικών παρατάσεων που αφορούν τον Ν. 3548/2007. Υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα παράταση εκπνέει στις 31-12-2023. Άραγε, πως μπορεί να σχεδιάσει ο καθένας από εμάς το μέλλον της εφημερίδας του πέρα από την ημερομηνία αυτή;
  Οριστικό τέλος λοιπόν, στις παρατάσεις επί παρατάσεων και οριστική απελευθέρωση στις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.

  2. Αριθμός εργαζομένων
  Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Νόμου, οι εβδομαδιαίες εφημερίδες θα πρέπει να απασχολούν δημοσιογράφους και λοιπούς εργαζομένους ως εξής:
  *Για Νομούς έως 80.000 κατοίκους: 2 εργαζόμενους (1 δημοσιογράφο, 1 λοιπό προσωπικό).
  *Για Νομούς από 80.000 έως 200.000 κατοίκους: 4 εργαζόμενους (2 δημοσιογράφους, 2 λοιπό προσωπικό).
  *Για Νομούς άνω των 200.000 κατοίκων: 6 εργαζόμενους (3 δημοσιογράφους, 3 λοιπό προσωπικό).
  Στην τελευταία κατηγορία εντοπίζεται και η μεγαλύτερη αδικία, καθώς οι εφημερίδες στους Νομούς: Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας και Αιτωλοακαρνανίας (στην περίπτωση αυτή αν ληφθεί υπόψη η απογραφή του 2011 και όχι η πρόσφατη), θα κληθούν να προσλάβουν τουλάχιστον τρία επιπλέον άτομα.
  Φυσικά, επιπλέον βάρη καλείται να σηκώσει και η πλειοψηφία των εφημερίδων και σε πολλούς ακόμα Νομούς, όσον αφορά τους λοιπούς εργαζομένους, καθώς ο αριθμός των δημοσιογράφων στις δύο πρώτες κατηγορίες παραμένει ο ίδιος, αφού για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να προσμετρηθεί στην παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα).
  Βέβαια, τα επιπλέον οικονομικά βάρη που θα προκύψουν από την προσθήκη 1 ή 2 ατόμων ως λοιπό προσωπικό για τις περισσότερες εφημερίδες είναι ασήκωτα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί (αύξηση κόστους εκτύπωσης, διανομής, ενέργειας κλπ.), αλλά και… κάνει να λάβουν χρήματα είτε από κρατική διαφήμιση (αυτή του εμβολίου παραμένει ανεξόφλητη εδώ και 14-15 μήνες), είτε από δημοσιεύσεις υποχρεωτικών καταχωρήσεων (διαχρονικά άλυτο το πρόβλημα αυτό!)

  Επίσης, ας δούμε τις αντιστοιχίες εβδομαδιαίων – ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων:
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΩΣ 80.000: 2 εργαζόμενους.
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ 80.001 – 200.000: 4 εργαζόμενους.
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000: 6 εργαζόμενους.

  ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΩΣ 80.000: 4 εργαζόμενους.
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ 80.001 – 200.000: 6 εργαζόμενους.
  ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000: 8 εργαζόμενους.

  Καθώς οι εβδομαδιαίες εφημερίδες εκδίδονται 1 φορά την εβδομάδα και οι ημερήσιες 5-6, δεν είναι αναντίστοιχο το να απαιτούνται π.χ. στους Νομούς 80.001 – 200.000 κατοίκων (που είναι και οι περισσότεροι) 4 εργαζόμενοι σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα και μόλις 6 σε μια ημερήσια; Πως μπορεί να λειτουργήσει μια ημερήσια εφημερίδα με μόλις δύο δημοσιογράφους και μόλις 2 άτομα ως λοιπό προσωπικό; Η εβδομαδιαία δύναται να λειτουργήσει με λιγότερα από 4, όπως συμβαίνει σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες μέλη μας.
  Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις ημερήσιες – εβδομαδιαίες εφημερίδες που ανήκουν στις άλλες πληθυσμιακές κατηγορίες.

  Επίσης, να δούμε και κάτι άλλο:
  Υπαρκτό παράδειγμα: Μια εφημερίδα υποχρεούται να απασχολεί 2 δημοσιογράφους και 2 εργαζόμενους ως λοιπό προσωπικό.
  Ωστόσο, σήμερα απασχολεί 3 δημοσιογράφους και έναν διανομέα. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται; Μετατρέπει τον δημοσιογράφο σε… διανομέα ή γραμματέα, ή φωτογράφο ή σελιδοποιό; Ή μήπως απολύει έναν δημοσιογράφο (που του είναι αναγκαίος για να τον έχει σήμερα) και προσλαμβάνει έναν επιπλέον διανομέα ή γραμματέα που δεν του χρειάζονται στη λειτουργία της εφημερίδας;

  3. Πωληθέντα φύλλα
  Για να ενταχθεί μια εφημερίδα στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου θα πρέπει να έχει πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων φύλλων ανά έκδοση 0,3% επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας.
  Καθώς σήμερα ο αριθμός των πωληθέντων φύλλων είναι τετρακόσια (400) για τους Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων, πολλές εφημερίδες θα κληθούν να αυξήσουν τα πωληθέντα φύλλα τους.
  Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι Νομοί: Αχαΐας (900 φύλλα), Ηρακλείου (900 φύλλα), Λάρισας (800 φύλλα), Αιτωλοακαρνανίας (600 φύλλα), Εύβοιας (600 φύλλα) και Μαγνησίας (550 φύλλα).
  Είναι αυτονόητο ότι και εδώ οποιοδήποτε επιπλέον οικονομικό βάρος θα οδηγήσει πολλές εφημερίδες σε αδιέξοδο και πολύ σύντομα σε αναστολή έκδοσης.
  Είναι αυτονόητο ότι και εδώ οποιοδήποτε επιπλέον οικονομικό βάρος θα οδηγήσει πολλές εφημερίδες σε αδιέξοδο και πολύ σύντομα σε αναστολή έκδοσης.
  Ένα ακόμη οικονομικό βάρος που φορτώνεται στις εφημερίδες από το Υπομητρώο, χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη.
  Να σημειώσουμε επίσης ότι πολλές εφημερίδες από τις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες δεν λειτουργούν στην έδρα αλλά σε μικρούς Δήμους, ωστόσο καλούνται να δηλώνουν πωληθέντα φύλλα με βάση τον συνολικό πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας.

  4. Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου
  Παράλληλα, με το Μητρώο Έντυπου Τύπου, στο νέο Νομοσχέδιο εντάχθηκε και το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου.
  Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, πραγματοποιείται μόνο σε ηλεκτρονικό τύπο (ιστοσελίδα) που έχει εγγραφεί στο Μητρώο.
  Ωστόσο, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το πρόβλημα στο διαδίκτυο δεν είναι οι ιστοσελίδες που λειτουργούν επαγγελματικά, αλλά εκείνες που λειτουργούν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, εισπράττουν ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ, οι περισσότερες εκ των οποίων «λειτουργούν» χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση. Αυτές δεν επιθυμούν κρατική διαφήμιση, αλλά τους αρκεί η τοπική με εξευτελιστικές τιμές και -βεβαίως- χωρίς παραστατικά, καλλιεργώντας έναν πρωτοφανή ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ που πλήττει σημαντικά τις υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις.
  Μπορεί σε πρώτη ανάγνωση, η επισήμανση μας αυτή να φαντάζει άσχετη με το νέο σχέδιο Νόμου, όμως θεωρούμε πως αν δεν δοθεί τέρμα σ’ αυτήν την ασυδοσία, που διαπράττεται μάλιστα στον χώρο της ενημέρωσης, τόσο αυτό όσο και οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο θα είναι ανώφελο.

  5. Κρατική Διαφήμιση
  Πάγια θέση της Ένωσης μας είναι η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997 για την κατανομή του 40% της συνολικής δαπάνης για την κρατική διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά και του 30% τουλάχιστον στα περιφερειακά ΜΜΕ.
  Θεωρούμε επιβεβλημένη την επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της διανομής της κρατικής διαφήμισης, την οποία θα αποτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων (ανάλογη επιτροπή είχε συσταθεί το 2006, ωστόσο λειτούργησε μόνο για λίγα χρόνια). Υπενθυμίζουμε ότι η ποσόστωση ανά κατηγορία μέσων ίσχυε μέχρι το 2017 και ζητάμε την επαναφορά της που θα είναι προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα.
  Αν η Επιτροπή ελέγχου δεν επανασυσταθεί, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε κανόνες για την ένταξη εφημερίδων – ιστοσελίδων στη σχετική λίστα (ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ) δεν θα έχει κανένα νόημα.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ (Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ (ΤΑΜΙΑΣ)
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 15:01 | ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΠΗΤ

  Παρατηρήσεις της ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΠΗΤ στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση Δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο- σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γ.Γ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Στο πλαίσιο της διαβουλεύσεως επί του νομοσχεδίου για την ««Σύσταση και λειτουργία Μητρώου Έντυπου Τύπου», σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της τελικής μορφής αυτού.

  ΑΡΘΡΟ 29

  Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι την ήδη εκπεφρασμένη ανάγκη εξολοκλήρου απόσυρσης της επίμαχης διάταξης του άρθρου 29 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας να προσμετρούν στο ελάχιστο προβλεπόμενο προσωπικό των 400 εργαζομένων μέχρι και το 40% (160 εργαζόμενους) αυτού που απασχολείται σε συνδεδεμένες με τον αδειούχο πάροχο επιχειρήσεις και σε ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει συγκεκριμένο έργο. Η διάταξη αυτή όπως έχουμε ήδη επισημάνει δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας να προβούν σε μεγάλες μειώσεις του προσωπικού τους και απαλλαγής τους από τις δυσμενείς για αυτούς προστατευτικές διατάξεις των οικείων σ.σ.ε. Πλέον όμως αυτού, η διατύπωση «βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου» για το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των εταιριών παραγωγής δίνει τη δυνατότητα οι εταιρίες αυτές να απασχολούν τους εργαζόμενους όχι μόνο για τις ανάγκες των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, αλλά και για άλλες παραγωγές σε άλλους εργοδότες, γεγονός που δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία στις εταιρίες αυτές και αφαιρεί ουσιαστικά ανθρώπινο δυναμικό από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.
  Επ’ αυτού, επισημαίνουμε την παλαιότερη θέση μας ότι δεν νοούνται τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας που να μην διαθέτουν ένα ελάχιστο αριθμό ανταποκριτών στην περιφέρεια και προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4339/2015 ως εξής:
  «2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:

  α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού ενημερωτικού περιεχομένου και Οι ανωτέρω πάροχοι πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά μέσο όρο ετησίως, συγκεκριμένο αριθμό δημοσιογράφων σε ανταποκριτικά γραφεία ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία – Θράκη), δέκα (10) στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο και στα νησιά και επτά (7) στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα».

  ΑΡΘΡΟ 33

  Απόσυρση ολόκληρου του άρθρου 33 του σχεδίου νόμου, το οποίο πλήττει καίρια τα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ

  ΑΡΘΡΟ 4

  Παρ.δ’: στην απαρίθμηση των πλημμελημάτων (που δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής και διευθυντής σύνταξης εφημερίδας ή περιοδικού) θα πρέπει να προστεθεί και η καταδίκη για παραβίαση του ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, που εγγράφονται στο Μητρώο.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο γ’ του άρθρου 11

  Παρ.στ’: θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : « στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, ή ηλεκτρονικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, blog που έχει δημοσιευθεί σε έντυπο διαφορετικού εκδότη ή ηλεκτρονικό μμε άλλης επιχείρησης………………». Κι’ αυτό, διότι η αναδημοσίευση αυτούσιων κειμένων δεν γίνεται μόνο από έντυπο σε έντυπο ή από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα, αλλά και από ιστοσελίδα και έντυπο και το αντίστροφο.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο στ’ του άρθρου 11.

  Παρ ζ’: πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «να απασχολεί επαγγελματίες δημοσιογράφους μέλη αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στον ΠΟΕΣΥ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ».
  Η απασχόληση επαγγελματιών δημοσιογράφων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, αφενός για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αφετέρου για την διασφάλιση της ποιότητας της ύλης των ιδίων των εντύπων, ενώ αποτρέπει τους ιδιοκτήτες από το να καταρτίζουν εικονικές συμβάσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική δημοσιογραφία.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παρ. ζ’ του άρθρου 11.

  Παρ. ζα’: λέει «οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες (να απασχολούν) τουλάχιστον 15 δημοσιογράφους».
  Η ως άνω διάταξη παραγνωρίζει το γεγονός, ότι στις περιπτώσεις των πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων θα πρέπει να εμπεριέχονται και πανελλαδικά θέματα. Συνεπεία αυτού, φρονούμε, ότι επιβάλλεται να απασχολούν έναν ικανό αριθμό ανταποκριτών στην περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής).

  ΑΡΘΡΟ 7

  Παρ 1 και 2: Επιβάλλεται να προστεθεί, ότι «σε περίπτωση αλλαγής ή μετασχηματισμού εταιρείας που αναλαμβάνει την έκδοση ή την εκμετάλλευση του εντύπου, για την ανανέωση εγγραφής στο ΜΕΤ θα πρέπει να προσκομίζονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας που είχε την εκμετάλλευση, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων, ότι δεν τους οφείλονται δεδουλευμένα». Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται, ότι «η νέα εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μισθολογικές ωριμάνσεις και των δικαιώματα (εφάπαξ και αποζημιώσεις) των εργαζομένων»
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παρ. 2 του άρθρου 14.

  ΑΡΘΡΟ 11

  Παρ γ’: δεν υπάρχει αναφορά σε καταδίκη για παράβαση του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤ
  – πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση οφείλει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, προϋπόθεση πολύ σημαντική κατά την άποψή μας για τη αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ιδιοκτήτες εντύπων μέσων να ανοίγουν μια ιστοσελίδα και μέσω αυτής να εκδίδουν αποδείξεις για την είσπραξη χωρίς πρόβλημα των διαφημίσεων και των καταχωρήσεων και για το έντυπο μέσο, που κατέχουν.
  – πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, προϋπόθεση που πληρείται με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων του προσωπικού και των παραστατικών κατάθεσης των μισθών του προσωπικού στην τράπεζα το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

  Παρ. ζ’: αναφέρεται «να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς». Κατά την άποψη μας πρέπει να προστεθεί η λέξη «επαγγελματίες δημοσιογράφους». Περαιτέρω, ενώ στις παραγράφους ζα, ζβ, και ζγ μιλάει μόνο για εργαζόμενους και όχι για δημοσιογράφους. Για παράδειγμα, στην παρ. ζα προβλέπεται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 80.000 ευρώ η απασχόληση ενός εργαζομένου. Εύλογα συνεπώς γεννάται το ερώτημα, ο εργαζόμενος αυτός θα είναι δημοσιογράφος ή τεχνικός;
  – ανακύπτει, επιπροσθέτως, μεγάλο πρόβλημα για τις ιστοσελίδες, που λειτουργούν στην περιφέρεια, αφού γίνεται αναφορά σε δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Εάν η πρόβλεψη αυτή αναφέρεται σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ-δνση πρώην ΕΤΑΜ ΜΜΕ, τότε οι ιστοσελίδες της Περιφέρειας κινδυνεύουν να μείνουν εκτός μητρώου, αφού οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας, που εργάζονται σε αυτές δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ Διεύθυνση πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ), επειδή κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στο καταστατικό. Οι περιφερειακές ενώσεις και τα ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ έχουν ζητήσει να υπάρξει σχετική τροπολογία ώστε οι δημοσιογράφοι, που εργάζονται στις ιστοσελίδες στην περιφέρεια να ασφαλίζονται στο διεύθυνση του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση να πηγαίνουν μέσω ΕΟΔΕΑΠ στα ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ και όχι στο επικουρικό του πρώην ΙΚΑ.

  ΑΡΘΡΟ 23

  Παρ. γα’: αναφέρεται: «υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους…» Η φράση «τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους» πρέπει να αντικατασταθεί με «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης».

  ΑΡΘΡΟ 22
  δ) Με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 συστήνεται Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. Με δεδομένο ότι η επιτροπή μπορεί να αποφαίνεται για την διαγραφή ενός εντύπου ή μιας ιστοσελίδας από τα Μητρώα με αποκλειστικό γνώμονα την τήρηση της δεοντολογίας και της ηθικής στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, κατανοούμε το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των ενώσεων ιδιοκτητών να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Επιτροπή. Η δεοντολογία μολαταύτα είναι πρωτίστως υπόθεση των δημοσιογράφων και έτσι πρέπει να παραμείνει.
  Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο έχουν ορίσει κανόνες αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης της ηθικής και της δεοντολογίας του επαγγέλματος τους οι οποίοι συνάδουν με την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης. Πρόκειται για κώδικες δεοντολογίας, όπως αυτός της ΕΣΗΕΑ ο οποίος εγκρίθηκε στη Γενική της Συνέλευση με ποσοστό 80,4%. Εξάλλου στις δημοσιογραφικές Ενώσεις της χώρας λειτουργούν αιρετά όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών. Θεωρούμε, ως εκ τούτου, επιβεβλημένο η Επιτροπή του άρθρου 22 να συμπληρωθεί με τους επικεφαλής των επιτροπών δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜΘ που είναι οι δύο μεγαλύτερες και ιστορικότερες δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας. Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής θεωρούμε ότι το τεκμήριο αμεροληψίας της Επιτροπής θα εξυπηρετηθεί με τον βέλτιστο τρόπο αν το συγκεκριμένο αξίωμα αποδοθεί ex officio στον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), πρόσωπο εξ’ ορισμού εγνωσμένου κύρους και επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής διορισμένο από ευρεία διακομματική συναίνεση.
  Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη η συμμετοχή δύο μελών ΔΕΠ από τμήματα δημοσιογραφίας, στο πρόγραμμα σπουδών των οποίων περιλαμβάνονται οι ορθές πρακτικές στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Με στόχο ωστόσο της διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επιτροπής θεωρούμε σωστό οι δυο θέσεις για μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ορίζονται από τα ίδια τα τμήματα και να διορίζονται κατόπιν από τον Υπουργό. Δεδομένου ότι σήμερα λειτουργούν τρία τμήματα (ΕΚΠΑ, Πάντειο, ΑΠΘ) η κάλυψη των εν λόγω θέσεων θα μπορούσε να γίνεται εκ περιτροπής.

 • • Άρθρο 4 παρ.1 να συμπληρωθεί ως εξής: «Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) συστήνεται Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς τους. Το Μ.Ε.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο, στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ)».
  • Άρθρο 4 παρ. 4 να προστεθεί σημείο ια) ως εξής: «Να συμμορφώνεται, εφόσον έχει την υποχρέωση, με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων».

 • 43 Περιφερειακές εφημερίδες
  Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τις απόψεις 43 ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, αλλά και των εργαζομένων στις επαρχιακές εφημερίδες, δηλώνουμε αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα με την οποία ήρθε στο προσκήνιο το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Τόσο ο πολύ περιορισμένος χρόνος της διαβούλευσης, όσο και η απουσία προηγούμενης συζήτησης με τον κλάδο δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο.
  Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν ψήφισή του οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και στην απώλεια των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε αυτές.
  Κύριε υπουργέ αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο η ελληνική κυβέρνηση, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια για τον Τύπο που οι κυκλοφορίες και τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται, αντί να του δώσει ένα χέρι βοήθειας όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται νομοθετώντας να κλείσει εφημερίδες και να αφήσει τους ανθρώπους τους στο δρόμο.
  Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να παρασύρθηκε από μια παρέα πρώην εύρωστων επαρχιακών εφημερίδων οι οποίες μπρος στα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα επιζητούν, με το πρόσχημα της εξυγίανσης, τον κανιβαλισμό του κλάδου ώστε να κλείσουν οι μικρότερες εκδοτικές
  επιχειρήσεις ανά νομό για να καρπωθούν εκείνες τα έσοδά τους από διαφημίσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κ.λ.π.
  Κύριε υπουργέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από το νομοσχέδιο, είναι ανέφικτη για τις εφημερίδες της επαρχίας καθότι στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες με μεγάλη δυσκολία συντηρούν τις υπάρχουσες. Εξίσου ανέφικτη είναι και η διατήρηση των κυκλοφοριών στο πλαίσιο που ορίζει ο εισαγόμενος πληθυσμιακός συντελεστής, καθώς, όπως γνωρίζετε, η τάση των πωλήσεων είναι πτωτική και μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά.
  Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κυκλοφοριών δεν λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι νέες συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού Τύπου που δίνουν προβάδισμα στο διαδίκτυο έναντι του χαρτιού. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά τον Covid-19 έχουν πέρα των 400 εντύπων που σήμερα προβλέπει ο νόμος και ένα τεράστιο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο). Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό.
  Όσο για την εκτύπωση, ένας μεγάλος αριθμός των εφημερίδων εκτυπώνεται εδώ και χρόνια σε ψηφιακά πιεστήρια και ως εκ τούτου θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της παραγράφου 2 γ. του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 έτσι όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου, διότι κάποιοι συνάδελφοί μας που διαθέτουν μηχανήματα απαρχαιωμένης τεχνολογίας, το ερμηνεύουν κατά το δοκούν και προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες.
  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον περιφερειακό Τύπο σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Τύπο. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι προβλέπειτέσσερις υποχρεωτικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων (πλην δημοσιογράφων) για κάθε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Λάρισα ή άλλες περιοχές με πληθυσμό νομού άνω των 200.000 κατοίκων. Ακριβώς όσες προβλέπει και για μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας όπως είναι π.χ. το «Βήμα» το «Πρώτο Θέμα» κ.λ.π.
  Επίσης, όταν μια επιχείρηση με τον ίδιο ΑΦΜ εκδίδει π.χ. μια ημερήσια, μια εβδομαδιαία εφημερίδα και έχει και μια ιστοσελίδα, δεν μπορεί να της ζητείται να έχει διαφορετικούς εργαζόμενους σε κάθε μέσο.
  Όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική περιφέρεια αποδεκατίζεται κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.
  Κύριε υπουργέ η διατήρηση του δικαιώματος δημοσιεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον περιφερειακό Τύπο.
  Επισημαίνουμε επίσης και τα παρακάτω:
  1ον Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την επακόλουθη αύξηση των οικονομικών βαρών των επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να πληρωθούμε τιμολόγια έργων.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να γίνει επ’ αόριστον επέκταση.
  Θα παρακαλούσαμε να δρομολογήσετε την εφαρμογή των παραπάνω που έχουν ήδη την ισχύ νόμου και είμαστε στην διάθεσή σας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
  Κύριε υπουργέ ζητούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να στηρίξετε τον περιφερειακό Τύπο στο σύνολό του.
  Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (με αλφαβητική σειρά)
  Αγώνας (Ξάνθη)
  Αδέσμευτη Θράκης (Ξάνθη)
  Αλήθεια (Καρδίτσα)
  Αλήθεια της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Βήμα της Πρέβεζας (Πρέβεζα)
  Βοιωτικά Νέα (Θήβα)
  Αργολίδα (Άργος)
  Γνώμη (Καρδίτσα)
  Διάλογος (Τρίκαλα)
  Ειδήσεις (Κιλκίς)
  Ελεύθερο Βήμα (Σέρρες)
  Ενημέρωση και Αγγελίες (Κατερίνη)
  Εργασία. Συν (Δράμα)
  Ενεργός Πολίτης (Τρίκαλα)
  Επικαιρότητα (Καρδίτσα)
  Επικαιρότητα της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Θεσπρωτών Διαβούλευση (Ηγουμενίτσα)
  Θρακική Αγορά (Κομοτηνή)
  Καστοριανή Εστία (Καστοριά)
  Κοινωνική (Πειραιάς)
  Κόσμος (Λάρισα)
  Κόσμος Σαββατοκύριακο (Λάρισα)
  Μαγνησία (Βόλος)
  Mανιφέστο (Θήβα)
  Μαχητής Θράκης (Ξάνθη)
  Μεθόριος (Ορεστιάδα)
  Νέα Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη)
  Νέα Πορεία (Σέρρες)
  Νέα Σέρρες (Σέρρες)
  Νιγρίτα (Σέρρες)
  Ο Λόγος των Κυκλάδων (Σύρος)
  Ο Χρόνος (Κοζάνη)
  Παλμός Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)
  Πανσερραϊκή (Σέρρες)
  Πρωϊνός Λόγος (Κοζάνη)
  Πρωϊνή (Γρεβενά)
  Πρωϊνή (Κιλκίς)
  Πρωϊνή (Κοζάνη)
  Σελινιώτικα Νέα (Χανιά)
  Σερραϊκόν Θάρρος (Σέρρες)
  Φωνή της Καστοριάς (Καστοριά)
  Φωνή της Ξάνθης (Ξάνθη)
  Χρονικά (Κεφαλονιά)

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 13:12 | Κωστης Χατζηδακις

  Αναφορικα με καποιες αιτιασεις δημοσιογραφικων ενωσεων περι κλοπης πνευματικης ιδιοκτησιας, προτεινουμε να υπογραφονται ολα τα αρθρα, ρεπορταζ, δελτια τυπου κλπ απο τους ιδιους τους εμμισθους δημοσιογραφους- υπαλληλους των εν λογω εντυπων. Γιατι, δεν μπορει ο εκδοτης να γνωριζει αν το ταδε αρθρο που υπαρχει στην εφημεριδα του και το οποιο συνεταξε υπαλληλος του, δημοσιογραφος, ειναι προιον κλοπης πνευματικης ιδιοκτησιας η οχι. Μαλιστα νομικα υπευθυνος να ειναι ο υπογραφων συντακτης και οχι η ιδιοκτησια του εντυπου. Επισης, μαζι με τις υπευθυνες δηλωσεις των υπαλληλων των εφημεριδων οτι δεν τους οφειλονται δεδουλευμενα , για να εγγραφει καποια επιχειρηση στο μητρωο, προτεινεται να υπαρχει και βεβαιωση οτι η συμπεριφορα της ιδιοκτησιας ηταν η αρμοζουσα καθολη τη διαρκεια του προγουμενου ετους, ειδαλλως,το εντυπο να οδηγειτα σε αμεσο κλεισιμο….

 • Θεωρώ ότι το προς διαβούλευση νομοσχέδιο για το Μητρώο Ηλεκτρονικού και Έντυπου Τύπου είναι άδικο και πλήττει κυρίως εφημερίδες που εκδίδονται σε περιοχές φθίνουσες και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης τα τελευταία 10 με 12 χρόνια.

  Οι δικές μου επισημάνσεις επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  1. Να μην ισχύσει το πληθυσμιακό όριο των 80.000 κατοίκων, για εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται σε νομούς κάτω των 50.000 κατοίκων (όπως ο νομός Καστοριάς) στην υποχρεωτική απασχόληση δύο εργαζομένων (ενός δημοσιογράφου και ενός λοιπού προσωπικού). Αλλά να παραμείνει σε ισχύ αυτό που προβλέπεται μέχρι τώρα στον νόμο 3548/27 σύμφωνα με το οποίο ο εκδότης είναι παράλληλα και δημοσιογράφος.

  2. Ως αναφορά τις κρατικές διαφημίσεις θα μας επιτρέψετε να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας, διότι αν και προβλέπεται η κατανομή του 30% στον περιφερειακό τύπο, από τον Ν. 3548/2007, ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη.
  Και επομένως η πρόσληψη προσωπικού θα είναι μία επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις του τύπου.

  3. Να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το σύνολο του περιφερειακού τύπου με την έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3548/2007, τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα από φορείς του δημοσίου όπως δήμοι, περιφέρειες κλπ για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

  4. Και ενώ το δημόσιο καθυστερεί αδικαιολόγητα την εξόφληση των τιμολογίων (όπως το εμβόλιο που εκκρεμεί εδώ και ενάμιση χρόνο) απαιτεί εκ των υστέρων ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί.
  Επί πλέον από κακή ερμηνεία του νόμου, διάφοροι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι απαιτούν από τις εφημερίδες φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τη συμμετοχή σε συλλογικές συμβάσεις προβολής κάτω από το όριο των 2.500 ευρώ.

  Αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα ζητήματα που ταλανίζουν τον περιφερειακό τύπο εδώ και πολλά χρόνια, το επόμενο βήμα, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι άλμα στο κενό…

  ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
  ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 08:46 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

  Αξιότιμοι κύριοι
  Διαβάζοντας το νομοσχέδιο διαπιστώνει κανείς ότι το παρόν κείμενο που εισάγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση, ουσιαστικά έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις εφημερίδες, όταν ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί όλες οι διατάξεις του νόμου Ρουσόπουλου από το 2007.
  Εφαρμόστηκαν ουσιαστικά μόνο οι υποχρεώσεις των εφημερίδων και όχι όλα τα προνόμια.
  1ο Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την εξ ακολουθημένη αύξηση των οικονομικών βαρών των επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στο σύνολο των εφημερίδων στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να πληρωθούμε τιμολόγια έργων, δυστυχώς ερμηνεύοντας ο κάθε υπηρεσιακός λειτουργός κατά το δοκούν την κείμενη νομοθεσία.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να συμπεριληφθεί ώστε να γίνει επ’ αόριστο επέκταση.
  Στο θέμα της ψηφιακής εκτύπωσης, συμφωνώ με την επιστολή των 43 εφημερίδων και το ήδη αναρτημένο κείμενο το οποίο προσυπογράφω , κείμενο που κάνει σαφή την ποιότητα εκτύπωσης, κάνοντας σαφές και εξειδικεύοντας πως είναι διαφορετικό η εκτύπωση από εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή, από την εκτύπωση σε ψηφιακό κυλινδρικό μηχάνημα.
  Τέλος είναι απορίας άξιο μετά από όλη αυτή τη διαδρομή πολλών ετών από ιστορικές εφημερίδες αλλά και νεότερους συνεχιστές συναδέλφους και των αντιξοοτήτων που έχουμε συναντήσει, (κατάργηση ισολογισμών, κατάργηση ΜΠΕ, πανδημία και πολλών άλλων δεινών που έχει υποστεί ο κλάδος, πως είναι δυνατόν να καλούμαστε να προσλάβουμε προσωπικό το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και μη χρειαζούμενο, κάνοντας μας εξαιρετικούς πελάτες η οφειλέτες με καθυστερημένες οφειλές στο ΕΦΚΑ και στον ΕΔΟΕΑΠ λόγω της μη δυνατότητας ν ανταποκριθούμε σωστά στις υποχρεώσεις μας και λόγω ότι οι πληρωμές από το Δημόσιο η τους φορείς του Δημοσίου πολλές φορές καθυστερούν, ερμηνεύοντας ο κάθε ένας δημόσιος η δημοτικός υπάλληλος το νόμο κατά το δοκούν.
  Θεωρώ επίσης αντισυναδελφικό (αν μας θεωρούν συναδέλφους) ορισμένοι άνθρωποι των Μ.Μ.Ε οι οποίοι θεωρούν μεταξύ άλλων πρέπει να έχουμε ως υποχρέωση την εξόφληση όλων των οφειλών μας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν η ίδια η πολιτεία και το σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τα κείμενα ταμεία τύπου αλλά και τον ΕΦΚΑ.
  «Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερη, προϋπόθεση πολύ σημαντική κατά την άποψή μας για τη αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος
  – Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, προϋπόθεση που πληρείται με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων του προσωπικού και των παραστατικών κατάθεσης των μισθών του προσωπικού στην τράπεζα το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης». αναφέρεται χαρακτηριστικά.
  Θα παρακαλούσα με τη σειρά μου να υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στο εν λόγω σχέδιο νόμου και να λειτουργήσετε ως πόλος διασφάλισης του Περιφερειακού Τύπου, μη παρασυρόμενοι ενδεχόμενα από τις αναφορές συναδέλφων που εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, η προσβλέποντας μόνο στη βιωσιμότητα των δικών τους επιχειρήσεων είτε είναι στα συνδικαλιστικά όργανα , είτε απλά μέλη των Ενώσεων τους.

  Σπύρος Λάτσας
  Εκδότης Δημοσιογράφος Εφ. «ΕΡΓΑΣΙΑ…συν»
  Μέλος ΔΣ Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
  Πρ. Μέλος ΔΣ Ε.Ι.Ε.Τ (Β Αντιπρόεδρος)
  Τηλ κιν: +30 6977 990 110

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 19:13 | Υφαντής Κωνσταντίνος

  Νόμος Έκτρωμα

  Βάζει πλάτη στα μεγάλα συγκροτήματα Μέσων ενημέρωσης η κυβέρνηση

  Καταστρέφεται η ανταγωνιστικότητα

  Διαλύεται η βιωσιμότητα

  Με το πρόσχημα της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου ο Υπουργός Τύπου και η κυβέρνηση υποκύπτουν για μια ακόμη φορά στα συμφέροντα των μεγάλων συγκροτημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που επιδιώκουν των στραγγαλισμό και τη φίμωση των μικρών ιδιοκτητών που έχουν νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι του δημοσίου.

  Οι επιχειρήσεις των Μέσων Ενημέρωσης παλεύουν στην ελεύθερη αγορά με τους νόμους της αγοράς και της ζήτησης και κανένας νοσταλγός του κρατικού παρεμβατισμού δεν μπορεί να τους επιβάλλει πόσους εργαζομένους θα έχουν, εκτός και αν θέλει έστω και παράνομα το κλείσιμό τους.

  Όλες οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις στον τύπου έγιναν από συγκεκριμένα κέντρα με συγκεκριμένες επιδιώξεις και σκοπό, τον περιορισμό της πολυφωνίας και την αύξηση της «πίττας» των διαφημίσεων και των κρατικών δημοσιεύσεων για τα μεγάλα συγκροτήματα των Μέσων ενημέρωσης.

  Η ενημέρωση άρχισε να πωλείται με το κιλό (Φύλλα εφημερίδων) και όχι με την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα που αποτελεί και καταξίωση στο αναγνωστικό κοινό. Άρα τα περί διαφάνειας που επικαλείται ως σκοπό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι και πάλι κούφια λόγια του Οικονόμου και των εμπνευστών, που του το υπαγορεύουν.

  Γιατί κύριε Υπουργέ στα πλαίσια της «διαφάνειας» που επικαλείστε, δεν επιζητάτε και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών που είναι η πηγή της ανεξαρτησίας και της διαφανούς λειτουργίας ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης;

  Μήπως γιατί αυτοί που σας υπαγορεύουν αυτές τις ρυθμίσεις είναι καταχρεωμένοι με έντυπα που στηρίζονται σε «χρηματοδοτήσεις»;

  Μήπως γιατί οι «φίλοι σας» έχουν καταχρεώσει τους πάντες, δημόσιο, τράπεζες και μετά ζητάτε από τον ελληνικό λαό να τα ξαναξεπληρώσει;

  Γιατί κύριε Υπουργέ ζητάτε αύξηση των εργαζομένων στις δικές μας επιχειρήσεις ενώ στους «φίλους σας» καναλάρχες δίνετε μείωση δημοσιογράφων μέσω του συμψηφισμού τους με τους λοιπούς εργαζομένους; Επειδή είναι καλοί άνθρωποι με φουσκωμένες τσέπες;

  Σας καλούμε λοιπόν, να πάρετε πίσω άμεσα τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τα οικονομικά των επιχειρήσεών μας και μας οδηγούν στην καταστροφή.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 18:23 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

  Α.»Ειδικά οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγράφονται στο υπομητρώο της παρ. 2, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του παρόντος και, εφόσον επιθυμούν να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, οφείλουν να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.»

  Εδώ συμβαίνει το εξής αδιανόητο. Επιχείρηση που ενδεχόμενα επιθυμεί την παραμονή της μόνο στο «νέο» υπομητρώο, να υποχρεούται να πληροί τις προϋποθέσεις του πλήρους Μητρώου.

  Είναι απλά τα πράγματα. Θέλω να είμαι στο υπομητρώο; τηρώ τις προϋπόθεσεις του υπομητρώου ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ και λαμβάνω τις ωφέλειες που προβλέπονται για αυτό. Θέλω τις περισσότερες παροχές του Μητρώου; Τηρώ τις πρόσθετες προϋποθέσεις.

  Β. Διατηρείται και απ’ ότι φαίνεται … αυγατίζει η καταφανώς αντισυνταγματική διάταξη της παρ. 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981

  Γ. Το στ. δεν μπορεί να ελέγχθει άρα είναι ανεφάρμοστο. Μπαίνει απλά για να λέει το Ελληνικό Δημόσιο ότι προσπαθεί για την διαφύλαξη των πνευματικών δικαιώματων.

  Δ. Το ζε. δεν βγάζει κανένα νόημα καθώς ουδεμία εφημερίδα εκτός Αττικής – Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί σε επίπεδο Δήμου, αλλά πάντα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Το «κυκλοφορούν» πρέπει να αντικατασταθεί με το «εδρεύουν»

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 17:32 | Άκης Γκάτζιος

  Βασική επισήμανση. Πολλές εκδοτικές επιχειρήσεις εντάσσουν κάτω από τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και εβδομαδιαία εφημερίδα και ιστότοπο. Επίσης, δεν διευκρινίζεται πώς θα διαχωρίζεται ο τζίρος της εβδομαδιαίας εφημερίδας και του ιστοτόπου, καθότι τα εκδιδόμενα τιμολόγια είναι κοινά, από ένα ΑΦΜ.

  Σε πολλές περιπτώσεις στις Ομόρρυθμες εταιρείες και στις ΑΕ οι ομόρρυθμοι εταίροι που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (νυν ΕΦΚΑ) ως ιδιοκτήτες, εργάζονται ως δημοσιογράφοι και δεν γίνονται δεκτοί σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, παρότι ασκούν αποδεδειγμένα με αρθρογραφία, ρεπορτάζ κλπ το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Απουσιάζει η ειδική πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις, για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, όπου δύναται να προσμετρηθεί στην παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος.

  Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα στις περιπτώσεις εβδομαδιαίων εφημερίδων που κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, που χρειάζονται δυο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους. Περιπτώσεις περιφερειακών ενοτήτων με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο, καθόσον οι υπόλοιποι δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Είναι ακατανόητη και σκανδαλώδης η αναλογία δημοσιογράφων που πρέπει να απασχολεί μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν μια ημέρα την εβδομάδα καλούνται να απασχολήσουν τεράστιο αριθμό εργαζομένων δημοσιογράφων, συγκριτικά με τις ημερήσιες που κυκλοφορούν έξι ημέρες την εβδομάδα

  Λοιπό προσωπικό στις εβδομαδιαίες εφημερίδες. Στις εβδομαδιαίες εφημερίδες δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας το λοιπό προσωπικό, καθόσον οι εργασίες που θα μπορούσε να καλύψει αυτό καλύπτονται από τους ιδιοκτήτες. Επομένως να αφαιρεθεί το άρθρο για το προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις οι εργασίες αυτές καλύπτονται με συμβάσεις έργου και όχι με εξαρτημένη εργασία, από κούριερ, πρακτορεία διανομής, ΕΛΤΑ, λογιστές, σελιδοποιητές, φωτογράφους, πρακτορεία τύπου κλπ. Επιπλέον η αύξηση του υποχρεωτικού προσωπικού σε τομείς δεν σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου των εφημερίδων ( λοιπό προσωπικό). Είναι ακατανόητη και σκανδαλώδης η αναλογία υπαλλήλων που πρέπει να απασχολεί μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν μια ημέρα την εβδομάδα καλούνται να απασχολήσουν τεράστιο αριθμό εργαζομένων υπαλλήλων, συγκριτικά με τις ημερήσιες που κυκλοφορούν έξι ημέρες την εβδομάδα.
  Διαχειριστής, διευθυντής και διευθυντής σύνταξης στις ιστοσελίδες. Οι ιδιότητες αυτές στις περιπτώσεις Ομόρρυθμων εταιρειών να μπορούν να καλύπτονται από τους ομόρρυθμους εταίρους. Αναφορικά με τη δημοσιογραφική ιδιότητα του Ομόρρυθμου εταίρου ο νόμος επιβάλλεται να προβλέψει τις περιπτώσεις ιδιοκτητών που είναι αναγκαστικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (νυν ΕΦΚΑ), αλλά ασκούν το δημοσιογραφικό λειτούργημα, με αρθρογραφία, ρεπορτάζ κλπ.

  Το παρόν νομοσχέδιο βρίθει ανακριβειών και παραλείψεων, δεν επιτυγχάνει το στόχο και τον σκοπό που δημιουργείται αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Τύπου, κατευθύνει στο κλείσιμο εκατοντάδες υγιείς επιχειρήσεις Τύπου ή τις κατευθύνει να γίνουν μεγαλοοφειλέτες των ασφαλιστικών Ταμείων. Το νομοσχέδιο αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος χάνει την ουσία, και είναι μη εφαρμόσιμο ως έχει για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες και όπως έχει συνταχθεί εξυπηρετεί περίεργους και ακατανόητους σκοπούς κάποιων κλαδικών συμφερόντων.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 16:18 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΔΙΠΤ)

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4
  *Άρθρο 4, παρ. ε) να αναγράφει σε κάθε αντίτυπο και σε εμφανές σημείο, την ταυτότητα της εφημερίδας ή του περιοδικού και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης, τον αριθμό φύλλου, εφόσον πρόκειται για εφημερίδα και τον αριθμό τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, την τιμή μονάδας
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: την τιμή μονάδας ή την τιμή της ετήσιας συνδρομής

  *Άρθρο 4ζ και η) να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα: ζδ) οι λοιπές περιφερειακές εφημερίδες
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στην περίπτωση ζδ στις λοιπές περιφερειακές εφημερίδες προτείνεται η δημιουργία 2 υποκατηγοριών: α) Οι εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες, με τον προβλεπόμενο στο σχέδιο διαχωρισμό βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και
  β) Οι δεκαπενθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές εφημερίδες να απασχολούν 1 τουλάχιστον δημοσιογράφο ανεξαρτήτως των πληθυσμιακών κριτηρίων των ΠΕ στις οποίες κυκλοφορούν. Στην περίπτωση ηδ προτείνουμε να γίνει ο ίδιος ανωτέρω διαχωρισμός όμως οι λειτουργικές τους ανάγκες δεν είναι οι ίδιες με τις ανάγκες μιας ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας τόσο σε αριθμό δημοσιογράφων όσο και σε λοιπό προσωπικό, το οποίο μπορεί να καλύπτεται από εξωτερικούς συνεργάτες και όχι από προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Εάν όμως κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού προτείνουμε να προβλέπεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος (ως λοιπό προσωπικό) ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων.

  * ζζ) οι λοιπές εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ: έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο

  * ζη) Για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να προσμετρηθεί στην παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: … τοπικού έντυπου τύπου και περιοδικού τύπου
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: … εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι μέλος επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων ή εκδοτών

  4ηη) τα περιοδικά 2 τουλάχιστον εργαζομένους
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ: τα περιοδικά 1 τουλάχιστον εργαζόμενο

  4θ)να εκδίδεται ανελλιπώς σύμφωνα με την περιοδικότητα που τηρεί. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακού και τοπικού τύπου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Για τις λοιπές εφημερίδες και τα περιοδικά: Να επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, από Ιούνιο έως και Αύγουστο, η διακοπή της έκδοσης των δεκαπενθήμερων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων για μία (1) μόνο φορά για 30 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των μηνιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και των μηνιαίων περιοδικών για 2 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

  4. Για την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις…………:
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ στο τέλος του άρθρου 4: Τα έντυπα περιοδικής κυκλοφορίας και συγκεκριμένα οι δεκαπενθήμερες και μηνιαίες εφημερίδες με ιστορικότητα 30 χρόνια και πάνω να πληρούν για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Τ. τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις πλην των περιπτώσεων 4 η και ζ και υπό την προϋπόθεση οι ιδιότητες του εκδότη, του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης να δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι μέλος επαγγελματικού σωματείο δημοσιογράφων ή εκδοτών.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 16:48 | Κωστης Χατζηδακις

  Προς επιρρωση προηγουμενου σχολιου μου, σε οτι αφορα την υποχρεωτικοτητα πωλησης στγκεκριμενου αριθμου φυλλων, το 0,3% σε ενα νομο οπως η Ευβοια που εχει 200.000 κατοικους ειναι 600 φυλλα.Μια πανελλαδικης κυκλοφοριας εφημεριδα πρεπει να εχει πωλησεις 30.000 φυλλων( 10.000.000Χ0,3%). Προτεινουμε στον κ.Οικονομου για λογους ισονομιας να εφαρμοσει τον κανονα και στις μεγαλες πανελλαδικης κυκλοφοριας εφημεριδες. Οποια μαλιστα απο αυτες δεν πουλησει καποια μερα 30.000 φυλλα , να την κλεισει αμεσα.Το αντιστοιχο πρεπει να γινει σε ακροαματικοτητες ραδιοφωνικων σταθμων, τηλεθεασεις τηλεοπτικων και επισκεψιμοτητες ιστοσελιδων.Κατοπιν ολων τουτων και λογω ανυπαρξιας ΜΜΕ, ας βγαινει ο κ. Οικονομου με μια ντουντουκα καθημερινα , να μας λεει τις ειδησεις….

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 15:01 | ΕΣΗΕΠΗΝ

  – Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερη, προϋπόθεση πολύ σημαντική κατά την άποψή μας για τη αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος.
  – Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, προϋπόθεση που πληρείται με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων του προσωπικού και των παραστατικών κατάθεσης των μισθών του προσωπικού στην τράπεζα το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 15:16 | ΕΣΗΕΠΗΝ

  – Στην παράγραφο γ’ του άρθρου 4 στην απαρίθμηση των πλημμελημάτων (που δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής και διευθυντής σύνταξης εφημερίδας ή περιοδικού) θα πρέπει να προστεθεί και η καταδίκη για παραβίαση του ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο γ’ του άρθρου 11.
  – Η παράγραφος στ’ του άρθρου 4 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : « στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, ή ηλεκτρονικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, blog που έχει δημοσιευθεί σε έντυπο διαφορετικού εκδότη ή ηλεκτρονικό μμε άλλης επιχείρησης………………». Κι’ αυτό, διότι η αναδημοσίευση αυτούσιων κειμένων δεν γίνεται μόνο από έντυπο σε έντυπο ή από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα, αλλά και από ιστοσελίδα και έντυπο και το αντίστροφο.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο στ’ του άρθρου 11.
  – Στην παράγραφο ζ’ του άρθρου 4 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απασχόληση των δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εφημερίδων να λαμβάνουν κρατική επιδότηση απασχολώντας δημοσιογράφους είτε με ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας (ακόμα και 1 ώρα τον μήνα αποτελεί κατά την έννοια του σχεδίου νόμου απασχόληση) είτε με συμβάσεις υπηρεσιών ή έργου που αμείβονται με ελάχιστα ποσά. Επίσης, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για τον αποκλεισμό κάθε προσπάθειας εξαπάτησης του Δημοσίου θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση οι εφημερίδες να απασχολούν επαγγελματίες δημοσιογράφους μέλη των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Σ.Υ. , προϋπόθεση που αποτρέπει τους ιδιοκτήτες από το να καταρτίζουν εικονικές συμβάσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική δημοσιογραφία.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παρ. ζ’ του άρθρου 11.
  – Στην παράγραφο ζα’ του άρθρου 4 θεωρούμε ότι ως προϋπόθεση για την επιχορήγηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να τεθεί ότι πέραν των 15 δημοσιογράφων αυτές θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον τρεις (3) ανταποκριτές στην περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής).

 • – Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερη, προϋπόθεση πολύ σημαντική κατά την άποψή μας για τη αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος.
  – Ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Ε.Τ στο άρθρο 4 και ως προϋπόθεση εγγραφής στο Μ.Η.Τ στο άρθρο 11 πρέπει να προστεθεί ότι η ιδιοκτήτρια επιχείρηση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, προϋπόθεση που πληρείται με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων του προσωπικού και των παραστατικών κατάθεσης των μισθών του προσωπικού στην τράπεζα το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

 • – Στην παράγραφο ζ’ του άρθρου 4 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απασχόληση των δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εφημερίδων να λαμβάνουν κρατική επιδότηση απασχολώντας δημοσιογράφους είτε με ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας (ακόμα και 1 ώρα τον μήνα αποτελεί κατά την έννοια του σχεδίου νόμου απασχόληση) είτε με συμβάσεις υπηρεσιών ή έργου που αμείβονται με ελάχιστα ποσά. Επίσης, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για τον αποκλεισμό κάθε προσπάθειας εξαπάτησης του Δημοσίου θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση οι εφημερίδες να απασχολούν επαγγελματίες δημοσιογράφους μέλη των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Σ.Υ. , προϋπόθεση που αποτρέπει τους ιδιοκτήτες από το να καταρτίζουν εικονικές συμβάσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική δημοσιογραφία.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παρ. ζ’ του άρθρου 11.
  – Στην παράγραφο ζα’ του άρθρου 4 θεωρούμε ότι ως προϋπόθεση για την επιχορήγηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να τεθεί ότι πέραν των 15 δημοσιογράφων αυτές θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον τρεις (3) ανταποκριτές στην περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής).

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 15:20 | Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης

  Στην παράγραφο γ’ του άρθρου 4 στην απαρίθμηση των πλημμελημάτων (που δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί ιδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής και διευθυντής σύνταξης εφημερίδας ή περιοδικού) θα πρέπει να προστεθεί και η καταδίκη για παραβίαση του ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο γ’ του άρθρου 11.
  – Η παράγραφος στ’ του άρθρου 4 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : « στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, ή ηλεκτρονικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, blog που έχει δημοσιευθεί σε έντυπο διαφορετικού εκδότη ή ηλεκτρονικό μμε άλλης επιχείρησης………………». Κι’ αυτό, διότι η αναδημοσίευση αυτούσιων κειμένων δεν γίνεται μόνο από έντυπο σε έντυπο ή από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα, αλλά και από ιστοσελίδα και έντυπο και το αντίστροφο.
  Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την παράγραφο στ’ του άρθρου 11.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 14:57 | Κωστης Χατζηδακις

  Ερωτω ευθεως τον κ Υπουργο και τους εμπνευστες του σχεδιου νομου.Γιατι στις πανελλαδικης κυκλοφοριας εφημεριδες δεν μπαινει ενα αντιστοιχο με τις περιφερειακες , ποσοστο πωλησεων επι του πληθυσμου της χωρας?? Οταν μια περιφερειακη, σε εναν μεσαιο απο πλευρας πληθυσμου νομο πρεπει να πουλαει 500 φυλλα, ποσα φυλλα πρεπει να πουλαει μια πανελλαδικης κυκλοφοριας? Η μηπως αν βαλουμε τετοιους περιορισμους στους Αθηναιους θα πεσει πολυ ξυλο, οποτε αστο καλυτερα…..

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 14:00 | Εφημερίδα «Ο Χρόνος» Κοζάνης

  To παρόν νομοσχέδιο, χωρίς να διαφοροποιείται σημαντικά στη φιλοσοφία του από το προηγούμενο (ουσιαστικά αυξάνει μόνο το αριθμό των εργαζομένων), αποτυγχάνει να δώσει έμφαση στην ουσία του θέματος που είναι η ποιότητα. Επίσης, αγνοεί παντελώς τις αλλαγές στην αίθουσα σύνταξης, στις διαδικασίες εκτύπωσης, αλλά και γενικά στο έως τώρα modus operandi, που έφεραν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/83124/3/Closed%20doors_final%20version.pdf.)
  Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι βάζει στο ίδιο «καλάθι» τον πανελλαδικό με τον τοπικό τύπο. Σας υπενθυμίζουμε εδώ τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν «την ίδρυση και τη λειτουργία περιφερειακών, τοπικών και μη κερδοσκοπικών κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων παρέχοντας οικονομικούς μηχανισμούς για την προώθηση την ανάπτυξή τους». Ο Περιφερειακός Τύπος, όπως καλά γνωρίζετε και επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από την έρευνα του εγκυρότατου Ινστιτούτου Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, διατηρεί την παραδοσιακή του σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
  Το κλείσιμο των τοπικών εφημερίδων και η διεύρυνση των ερήμων των ειδήσεων, εκτός των άλλων, αποτελεί σοβαρό πλήγμα και για την παροχή επαληθευμένων πληροφοριών σε μια εποχή που η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, οπότε η εξαφάνιση των τοπικών εκδοτών θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο επιζήμια μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοκρατικού ελλείμματος και την υποεκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών. Με απλά λόγια, χωρίς τοπικούς εκδότες, οι κοινότητες χάνουν την συγκολλητική τους ουσία.
  Ειδικότερα:
  2 ηγ) Αριθμός εργαζομένων. Ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός για ένα τοπικό μέσο. Οι τοπικές εφημερίδες στην πλειονότητά τους υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που επιβιώνουν όλα αυτά τα χρόνια χάρη στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν οι εκδότες τους να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον περιφερειακό τύπο σε σύγκριση με τον πανελλαδικό. Είναι εντελώς παράλογο οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας με πρόσβαση σε υπερπολλαπλάσιους πόρους να έχουν 5 εργαζόμενους λοιπών ειδικοτήτων και οι τοπικές 3 και 4. Οι εφημερίδες σε τοπικό επίπεδο κλήθηκαν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Συνθήκες αδυσώπητες, καθώς έπρεπε να παλέψουν να σταθούν όρθιες, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος από τα έσοδα και τους συνδρομητές τους. Δυστυχώς, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια με την μορφή άμεσων ή έμμεσων κρατικών επιδοτήσεων.
  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα νέα εργαλεία των τεχνολογιών της επικοινωνίας έχουν αλλάξει κατά πολύ τις εργασίες στην αίθουσα σύνταξης και τον αριθμό των εργαζομένων που απαιτούνται στις διάφορες ειδικότητες.
  Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες τοπικές εφημερίδες είναι ατομικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας η πλειονότητα των επιχειρήσεων (211.152) απασχολεί από 1-4 εργαζομένους στο σύνολο. Από τη στιγμή που η εικόνα είναι αυτή στο σύνολο της χώρας γιατί η τοπική εφημερίδα σ΄ ένα μικρό νομό θα πρέπει να απασχολεί περισσότερο προσωπικό;
  https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3-2021-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%97.pdf

  Τέλος, ειδικά νομοί, όπως η Κοζάνη, που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, λόγω των χιλιάδων θέσεων εργασίας που χάνονται από τον τομέα της εξορυκτικής δραστηριότητας και της ακόλουθης απώλειας εισοδήματος, είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται περιοχές με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη βιομηχανική, τουριστική ή άλλη δραστηριότητα.
  https://elstat-outsourcers.statistics.gr/Census2022_GR.pdf

 • Εξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση του Τοπικού Τύπου στο Σχέδιο Νόμου

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Απόστολος Καραμπερόπουλος
  Εκδότης «Κοινωνικής» – Ημερήσια τοπική εφημερίδα Αττικής με έδρα τον Πειραιά.
  Μέλος ΔΣ Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 09:44 | Στέφανος

  Θεωρώ πως ο νέος νόμος για τα ΜΜΕ ουσιαστικά εμποδίζει την πολυφωνία και οδηγεί σε οικονομική ασφυξία κυρίως τις μικρές εφημερίδες της επαρχίας, οι οποίες και δίνουν αγώνα για την ανεξαρτησία τους. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η τοποθέτηση του πήχη για να δικαιούται μια εφημερίδα να ενταχθεί στο Μητρώο ακόμα πιο ψηλά αυξάνοντας και άλλο το κόστος για την έκδοση είτε ημερήσιας είτε εβδομαδιαίας εφημερίδας. Αυτό συμφέρει αρκετές μεγάλες επαρχιακές εφημερίδες οι οποίες ήδη καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό «απολαμβάνουν» την κρατική διαφήμιση καθώς και τις σχετικές κρατικές δημοσιεύσεις.
  Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τα οικονομικά οφέλη που υποτίθεται ότι «απολαμβάνουν» όσες εφημερίδες είναι στο σχετικό Μητρώο.
  1) Κρατικές δημοσιεύσεις: Είναι συνεχώς σε φθίνουσα πορεία καθώς οι απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους αυξάνονται όλο και περισσότερο και δεν χρειάζεται η δημοσίευση σε εφημερίδες. Το όφελος από τις κρατικές δημοσιεύσεις δεν είναι αντικειμενικό και δημιουργεί μεγάλες διαφορές στην στήριξη των μέσων. Υπάρχουν περιοχές με 2 ή 3 εφημερίδες οι οποίες ουσιαστικά καρπώνονται όλον τον όγκο των δημοσιεύσεων χωρίς προβλήματα και αποτελεί σημαντικό έσοδο και υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες έχουν 10 και 12 εφημερίδες (καθημερινές – εβδομαδιαίες) και τα έσοδα από τις σχετικές δημοσιεύσεις είναι πενιχρά ενώ τα σχετικά έξοδα σύμφωνα με τον νόμο είναι περίπου τα ίδια. Υπάρχει πρόβλημα με την κατανομή των σχετικών δημοσιεύσεων οι οποίες πολλές φορές κατανέμονται ανάλογα με τις «συμπάθειες» του σχετικού δημάρχου είτε με αποκλεισμό εάν αυτά που γράφονται στην εφημερίδα δεν είναι αρεστά στον κάθε δήμαρχο – τοπάρχη. Ως εκ τούτου η συμπεριφορά αυτή οδηγεί στην εξάρτηση του μέσου μέσω του οικονομικού στραγγαλισμού. Φτάνουν στο σημείο αρκετοί δήμαρχοι να κόβουν έως και την συνδρομή του Δήμου προς τις εφημερίδες εάν τους ασκηθεί κριτική. Δυστυχώς έτσι δεν μπορεί να επιβιώσει ένα έντυπο που θέλει να κάνει ανεξάρτητα το δημοκρατικό του λειτούργημα.
  2) Κρατική Διαφήμιση: Δυστυχώς για τις περισσότερες μικρές εφημερίδες της επαρχίας είναι μια υπηρεσία του κράτους την οποία ποτέ δεν λαμβάνουν. Και όταν υπάρχουν τα σχετικά προγράμματα πρέπει να έχεις άνθρωπο στην κυβέρνηση για να σε βάλει σε σχετικές λίστες. Ακόμα ένα δείγμα εξάρτησης και ουσιαστικού ελέγχου των μέσων μέσω του οικονομικού εξαναγκασμού. Στους δήμους τα σχετικά κονδύλια δημοσιότητας σπάνια μεταφέρονται ως διαφήμιση στον τύπο αλλά αναλώνονται σε εκδηλώσεις, εκτυπώσεις εντύπων και διάφορα έξοδα promotion.
  Κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να βοηθήσουν όλες τις εφημερίδες και με μεγαλύτερη δικαιοσύνη θα ήταν η στήριξη του παραγόμενου ουσιαστικά προϊόντος. Να εγκριθούν κονδύλια προς τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές του κράτους όπως σχολεία, ΝΠΔΔ κλπ με τα οποία θα έχουν υποχρέωση να εγγραφούν συνδρομητές στις εφημερίδες της περιοχής τους. Δεν νοείται δήμος, περιφέρεια και κάθε υπηρεσία που ασχολείται με τα κοινά να μην είναι συνδρομητής στις εφημερίδες της περιοχής που εδρεύει. Όσον αφορά την διανομή των εφημερίδων θα πρέπει να επιδοτηθεί απευθείας η επιχείρηση ώστε να μπορέσει να διανείμει εντός της ημέρας την εφημερίδα της. Δυστυχώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να παίξουν πλέον αυτόν τον ρόλο. Δεν γίνεται ο συνδρομητής – πελάτης μας να παίρνει 2 και 3 φύλλα μαζεμένα και να περιμένουμε να μας πληρώσει για την εφημερίδα.
  Κλείνοντας θα ήθελα να αναδείξω το παράδοξο αυτού του νόμου όπως και των προηγούμενων. Μας ζητάει το κράτος να αναλάβουμε συγκεκριμένα έξοδα τα οποία μπορούμε να κοστολογήσουμε με στόχο να δικαιούμαστε να εισπράξουμε κάποια έσοδα τα οποία είναι άγνωστα και εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα τα αποκτήσουμε. Σκεφτείτε το λίγο αυτό για να καταλάβετε το αδιέξοδο που οδηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις του τύπου.

 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τις απόψεις 43 ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, αλλά και των εργαζομένων στις επαρχιακές εφημερίδες,
  δηλώνουμε αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα με την οποία ήρθε στο προσκήνιο το
  νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό
  Τύπο- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές
  ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Τόσο ο
  πολύ περιορισμένος χρόνος της διαβούλευσης, όσο και η απουσία προηγούμενης
  συζήτησης με τον κλάδο δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν
  εποικοδομητικό διάλογο.
  Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν ψήφισή του οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της
  λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και στην απώλεια των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε αυτές.
  Κύριε υπουργέ αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο η ελληνική κυβέρνηση, σε αυτά τα
  δύσκολα χρόνια για τον Τύπο που οι κυκλοφορίες και τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται,
  αντί να του δώσει ένα χέρι βοήθειας όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται
  νομοθετώντας να κλείσει εφημερίδες και να αφήσει τους ανθρώπους τους στο δρόμο.
  Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να παρασύρθηκε από μια παρέα πρώην εύρωστων
  επαρχιακών εφημερίδων οι οποίες μπρος στα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα επιζητούν, με το
  πρόσχημα της εξυγίανσης, τον κανιβαλισμό του κλάδου ώστε να κλείσουν οι μικρότερες εκδοτικές
  επιχειρήσεις ανά νομό για να καρπωθούν εκείνες τα έσοδά τους από διαφημίσεις, αγγελίες,
  ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κ.λ.π.
  Κύριε υπουργέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από το
  νομοσχέδιο, είναι ανέφικτη για τις εφημερίδες της επαρχίας καθότι στις σημερινές δυσμενείς
  συνθήκες με μεγάλη δυσκολία συντηρούν τις υπάρχουσες.
  Εξίσου ανέφικτη είναι και η διατήρηση των κυκλοφοριών στο πλαίσιο που ορίζει ο εισαγόμενος
  πληθυσμιακός συντελεστής, καθώς, όπως γνωρίζετε, η τάση των πωλήσεων είναι πτωτική και
  μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά.
  Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κυκλοφοριών δεν λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι νέες
  συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού Τύπου που δίνουν
  προβάδισμα στο διαδίκτυο έναντι του χαρτιού. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές
  εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά τον Covid-19 έχουν πέρα των 400 εντύπων που σήμερα προβλέπει ο
  νόμος και ένα τεράστιο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά
  ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο). Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό.
  Όσο για την εκτύπωση, ένας μεγάλος αριθμός των εφημερίδων εκτυπώνεται εδώ και χρόνια σε
  ψηφιακά πιεστήρια και ως εκ τούτου θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της παραγράφου 2 γ.
  του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 έτσι όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 23 του παρόντος
  νομοσχεδίου, διότι κάποιοι συνάδελφοί μας που διαθέτουν μηχανήματα απαρχαιωμένης
  τεχνολογίας, το ερμηνεύουν κατά το δοκούν και προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες.
  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον
  περιφερειακό Τύπο σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Τύπο. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι προβλέπει τέσσερις υποχρεωτικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων (πλην δημοσιογράφων) για κάθε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Λάρισα ή άλλες περιοχές με πληθυσμό νομού άνω των 200.000 κατοίκων. Ακριβώς όσες προβλέπει και για μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας όπως είναι π.χ. το «Βήμα» το «Πρώτο Θέμα» κ.λ.π.
  Επίσης, όταν μια επιχείρηση με τον ίδιο ΑΦΜ εκδίδει π.χ. μια ημερήσια, μια εβδομαδιαία
  εφημερίδα και έχει και μια ιστοσελίδα, δεν μπορεί να της ζητείται να έχει διαφορετικούς εργαζόμενους σε κάθε μέσο.
  Όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική περιφέρεια αποδεκατίζεται κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και
  η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.
  Κύριε υπουργέ η διατήρηση του δικαιώματος δημοσιεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον
  περιφερειακό Τύπο.
  Επισημαίνουμε επίσης και τα παρακάτω:
  1ον Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την επακόλουθη αύξηση των οικονομικών βαρών των
  επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική
  διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με
  τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό
  ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της
  πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός
  μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να
  πληρωθούμε τιμολόγια έργων.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν
  ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να γίνει επ’ αόριστον επέκταση.
  Θα παρακαλούσαμε να δρομολογήσετε την εφαρμογή των παραπάνω που έχουν ήδη την ισχύ
  νόμου και είμαστε στην διάθεσή σας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
  Κύριε υπουργέ ζητούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να στηρίξετε τον περιφερειακό Τύπο στο
  σύνολό του.
  Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (με αλφαβητική σειρά)
  Αγώνας (Ξάνθη)
  Αδέσμευτη Θράκης (Ξάνθη)
  Αλήθεια (Καρδίτσα)
  Αλήθεια της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Βήμα της Πρέβεζας (Πρέβεζα)
  Βοιωτικά Νέα (Θήβα)
  Αργολίδα (Άργος)
  Γνώμη (Καρδίτσα)
  Διάλογος (Τρίκαλα)
  Ειδήσεις (Κιλκίς)
  Ελεύθερο Βήμα (Σέρρες)
  Ενημέρωση και Αγγελίες (Κατερίνη)
  Εργασία. Συν (Δράμα)
  Ενεργός Πολίτης (Τρίκαλα)
  Επικαιρότητα (Καρδίτσα)
  Επικαιρότητα της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Θεσπρωτών Διαβούλευση (Ηγουμενίτσα)
  Θρακική Αγορά (Κομοτηνή)
  Καστοριανή Εστία (Καστοριά)
  Κοινωνική (Πειραιάς)
  Κόσμος (Λάρισα)
  Κόσμος Σαββατοκύριακο (Λάρισα)
  Μαγνησία (Βόλος)
  Mανιφέστο (Θήβα)
  Μαχητής Θράκης (Ξάνθη)
  Μεθόριος (Ορεστιάδα)
  Νέα Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη)
  Νέα Πορεία (Σέρρες)
  Νέα Σέρρες (Σέρρες)
  Νιγρίτα (Σέρρες)
  Ο Λόγος των Κυκλάδων (Σύρος)
  Ο Χρόνος (Κοζάνη)
  Παλμός Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)
  Πανσερραϊκή (Σέρρες)
  Πρωϊνός Λόγος (Κοζάνη)
  Πρωϊνή (Γρεβενά)
  Πρωϊνή (Κιλκίς)
  Πρωϊνή (Κοζάνη)
  Σελινιώτικα Νέα (Χανιά)
  Σερραϊκόν Θάρρος (Σέρρες)
  Φωνή της Καστοριάς (Καστοριά)
  Φωνή της Ξάνθης (Ξάνθη)
  Χρονικά (Κεφαλονιά)

 • 13 Σεπτεμβρίου 2022, 15:21 | Γιάννης Τζόβας

  Χαιρετίσματα σε όλους, πράγματι υπάρχουν 20 εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) στην περιφέρεια που ξεχωρίζουν, σε εμφάνιση, σε ύλη, σε οικονομικά αποτελέσματα, σε κυκλοφορία. Είναι αυτό που λέμε μεγάλες εφημερίδες. Οι εκδότες τους πέτυχαν και μπράβο τους. Εγώ γνωρίζοντας τις δυσκολίες τους το αναγνωρίζω. Δεν τους συγχωρώ όμως, το ότι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να μείνουν οι υπόλοιποι 200 εκδότες άνεργοι και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίας. Υπάρχει περίπτωση να αναστηθούν οι εφημερίδες; Όχι, σε 5 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχουν εφημερίδες έντυπες ούτε μεγάλες, ούτε μικρές. Η νεολαία δεν αγγίζει το χαρτί. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αν ήθελε να βοηθήσει τις εφημερίδες σε αυτή την δύσκολη εποχή, θα έπρεπε να αναφέρει ότι παρατείνεται επ’ αορίστω η δημοσίευση διακηρύξεων και ότι η πολιτεία θα μοιράζει κάθε χρόνο τόσα εκατομμύρια σε κρατική διαφήμιση, η οποία από το 1996 παρά τον νόμο που υπάρχει δεν έφτασε ποτέ στις επαρχιακές εφημερίδες.
  Τον νόμο του Ρουσόπουλου το 2007 τον πλήρωσα ακριβά, γιατί δεν είχε διευκρινιστεί και δεν είχα καταλάβει εγώ ότι ζω στην Ελλάδα, ότι η υποχρεωτική κυκλοφορία των 750 φύλλων θα δηλωνόταν με…υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Γελοία πράγματα και σε αυτό συμφωνώ με τον ΣΗΠΕ. Και φυσικά αυτό έγινε, όχι γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι εφημερίδες, αλλά γιατί ελάχιστοι πληρούν το κριτήριο της πώλησης.
  Το 2007 είχε συμβεί και το άλλο. Οι εφημερίδες κυκλοφορούσαν μόνο με δημοσιογράφους. Οι ειδικότητες του οφσετίστα, του γραφίστα, του σελιδοποιού ,του διαχειριστή ήταν άγνωστες, ανακαλύφθηκαν μετά.
  Αν και ο νέος νόμος εφαρμοστεί έτσι, ας μας το πούν για να μην κλείσω την εφημερίδα μου.
  Και το νέο νομοσχέδιο καθορίζει τα κριτήρια βάσει πληθυσμού του Νομού.
  Υπάρχει το εξής λάθος. Στο Νομό Ιωαννίνων κυκλοφορούν 13 εφημερίδες. Αναγόμενες οι πωλήσεις των εφημερίδων στην πόλη των Ιωαννίνων (γιατί λόγω ΕΛΤΑ δεν μπορούν να σταλούν σε Κόνιτσα, Μέτσοβο κ.λ.π.) βγαίνει το συμπέρασμα ότι 1 στους 15 γιαννιώτες αγοράζει τοπική εφημερίδα. Συμβαίνει αυτό; Το πιστεύει κανένας; Και αν συνέβαινε θα είχα ανάγκη τις δημοσιεύσεις του δημοσίου;
  Σε έναν άλλο νομό έως 200.000 κατοίκους κυκλοφορούν 3 εφημερίδες. Είναι λογικό το κομμάτι της πίτας να μεγαλώνει.
  Θα πρότεινα λοιπόν τα κριτήρια να ισχύουν βάσει οικονομικών στοιχείων του περασμένου έτους. Τόσο τζίρος, τόσοι υπάλληλοι.
  Όταν υπάρχει τέτοια κρίση, με υποχρεώνει το κράτος να προσλάβω άλλους τέσσερεις υπαλλήλους, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλεια χωρίς έκπτωση όπως ήταν παλιά.
  Η πρόταση μου είναι να υπάρξει το υπομητρώο του έντυπου τύπου , σύμφωνα με τον Νόμο του Ρουσόπουλου και να εφαρμόζεται για τις διακηρύξεις και το νέο μητρώο για όσους θέλουν κρατική βοήθεια και διαφήμιση.
  Αν εφαρμοστεί ο νέος νόμος όπως πρέπει, τα 2/3 των εφημερίδων θα κλείσουν.
  Κάπου υπάρχει λάθος, σε εμένα που προσπαθώ να βιοποριστώ ή σε αυτούς που συντάσσουν νόμους μακριά από την πραγματικότητα;
  Τον δρόμο του μέλλοντος τον δείχνει ο επιτυχημένος και αγαπημένος Περιφερειάρχης Ηπείρου. Σταμάτησε να εκδίδει δελτία τύπου (τα αναρτά στο facebook) και να δημοσιεύει διακηρύξεις έργων στις εφημερίδες , τα εκτελεί με απευθείας ανάθεση.
  Και θα μείνω εγώ με τους 6 υπαλλήλους να εκδίδω την εφημερίδα μου, να περιμένω την κρατική διαφήμιση και να συναγωνιστώ το ίντερνετ και το κινητό τηλέφωνο για να είμαι στο μητρώο. Δεν θα είστε καλά.

 • Μάλλον κάποιοι κυβερνώντες ξεχνάνε ότι όποιος έχει εφημερίδα ειδικά στην περιφέρεια βάζει από την τσέπη του και «μπαίνει μέσα», καθότι δεν είναι κερδοφόρα πλέον, ενώ είναι γνωστή η μεγάλη πτώση των φύλλων από τα περίπτερα.
  Επίσης είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια πλέον ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες ειδικά οι εβδομαδιαίες , αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με δραματικό τρόπο τα τελευταία έτη προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους.
  Αυτά τα κριτήρια περί απασχόλησης υπαλλήλων που πάνε να θεσπιστούν οδηγούν σε οριστικό κλείσιμο και λουκέτο.
  Δεν πρέπει να αποκλείονται άδικα από το Μητρώο και κατ’ επέκταση από την καταχώρηση διαφημίσεων φορέων δημοσίου τομέα.
  Δεν πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές προσλήψεις υπάλληλων σε σχέση με κατά καιρούς κρατική διαφήμιση από διάφορους φορείς του δημοσίου. Αν και βέβαια αυτή κυρίως η διαφήμιση μεταφέρεται στα Αθηναϊκά τηλεοπτικά μέσα
  ΟΙ μικρές εκδοτικές επιχειρήσεις, έχουν ΑΦΜ πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ στην εφορία, οπότε πιστεύω και προτείνω ότι: ι) θα πρέπει να καταργηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις για την ΜΕΤ ΙΙ)Θα πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές προσλήψεις υπαλλήλων (διοικητικών ή δημοσιογράφων) ιιι)καθώς και να καταργηθεί το χαράτσι είσπραξη του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ που αφορά τζίρο (και όχι κέρδη) όταν πλέον οι εφημερίδες είναι ζημιογόνες, κάποιες οριακά ίσως κερδοφόρες με πολλές προσωπικές θυσίες των εκδοτών.
  Τέλος για αυτούς που γράφουν περί αυτονόητο και δίκαιο νομοσχέδιο, μάλλον μπερδεύουν τα οικονομικά των εφημερίδων με πριν πολλά έτη. Όταν και αν ανακάμψουν οι εφημερίδες ειδικά οι περιφερειακές, να είναι σίγουροι κάποιοι ότι ο σωστός επιχειρηματίας δηλ ο εκδότης στην προκειμένη περίπτωση θα επανεπενδύσει στην επιχείρησή του μέσω των 2 καναλιών: προσλήψεις προσωπικού και νέων επενδύσεων.
  Μακάς Κων/νος
  μέλος ΕΙΕΤ
  Εκδότης εβδομαδιαίας εφημερίδας ΑγροΈκφρασης και υπεύθυνος website:agroekfrasi.gr

 • 12 Σεπτεμβρίου 2022, 19:40 | Κώστας Κωνσταντίνου

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο υπουργός και οι ενώσεις των εφημερίδων ζητούν ελάχιστο αριθμό δημοσιογράφων – υπαλλήλων με βάση τον πληθυσμό. Οι εφημερίδες δεν είναι επιχειρήσεις όπως και οι υπόλοιπες; Σ’ αυτές δεν ισχύουν οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς, η προσφορά και η ζήτηση; Δηλαδή ο αριθμός των δημοσιογράφων καθορίζει αν μια εφημερίδα θα είναι ανταγωνιστική ή όχι, θα είναι ανεξάρτητη οικονομικά ή όχι με ότι αυτό συνεπάγεται, αν προάγει τον πολιτισμό ή όχι, τηρεί την δεοντολογία ή όχι;
  Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει στο μητρώο για να λαμβάνει ενισχύσεις – διευκολύνσεις ή απαλλαγές , ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται οικονομικά στις υποχρεώσεις του, μετά από μια δεκαετή κρίση και μια πανδημία πρέπει να εξαρτιέται από τον αριθμό των δημοσιογράφων και εργαζομένων; Είναι προτιμότερο δηλ. να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι σε μια εφημερίδα ή πιο ικανοί και πιο καλοπληρωμένοι (και πληρωμένοι στην ώρα τους); Δηλαδή θέλουμε ποσότητα και όχι ποιότητα; Αυτή τη δημοσιογραφία θέλουμε; Την κρατικοδίαιτη;
  Θα ήθελα να βάλετε ως απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες όσες ενταχθούν και πληρούν τα κριτήρια κάθε μήνα να στέλνουν στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τις πληρωμές μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους, γιατί πολλές από αυτές καθυστερούν να πληρώσουν τους εργαζόμενούς τους, άλλες δίνουν έναντι, άλλες όχι όσα προβλέπει η σύμβασή τους.
  Φαντάζομαι κ. υπουργέ δεν είναι σωστό μια εφημερίδα να μπορεί να λαμβάνει κρατική διαφήμιση και να αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενούς της…

 • 12 Σεπτεμβρίου 2022, 18:16 | Τσιντσίνη

  Λείπουν παντελώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση π.χ. που η έδρα δεν είναι σε μητροπολιτικό Δήμο, και δεν υπάρχει άλλο Μέσο ενημέρωσης… τελικά, μήπως η κυκλική οικονομία και η καλύτερη προβολή του τόπου και καταγραφή της τοπικής ιστορίας είναι να υποστηρίξει το κράτος, με πιο ευέλικτο τρόπο την επιβίωση της τοπικής εφημερίδας… Δεν αρκούν βεβαίως οι καταχωρίσεις μόνο του Δήμου, γιατί η μικρή πόλη, δεν έχει αγορά για την «καθαρή» διαφήμιση, σε αντίθεση με τις μητροπόλεις. Μάλλον, επιλέγει ο νομοθέτης, να βλέπουμε δημοσιογράφο στην πόλη, μόνο σε μεγάλες φυσικές καταστροφές και στις επισκέψεις κορυφαίων πολιτικών προσώπων και όχι την καθημερινή ζύμωση… όχι την καθημερινή προβολή των τοπικών προϊόντων, της μικρής τοπικής αγοράς, των ανθρώπων που προοδεύουν και πετυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα.

  Άρθρο 4, παρ. 4-ζη) δύναται να προσμετρηθεί… ο ιδιοκτήτης… εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
  Ποιόν φορέα; Χρειάζεται διευκρίνιση.

  Άρθρο 4, παρ. 4-η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων προσωπικό
  Εάν έχω επιπλέον δημοσιογράφους… μπορούν να αφαιρεθούν από το ζητούμενο επιπλέον προσωπικό… Προφανώς όχι… Δηλαδή; Απολύουμε δημοσιογράφο για να προσλάβουμε γραμματέα; Το παράλογο δεν απαντάει… άρα λογικό … Αποφασίζει το κράτος πως η επιχείρησή μου θα δουλέψει καλύτερα (σ.σ. τον με σύμβαση λογιστή με ιδιωτικό γραφείο… και εξωτερικούς συνεργάτες… τους υπολογίζω ως συνεργαζόμενες εταιρείες αντί προσωπικού;).
  Τέλος, πρέπει να συνυπολογισθεί… ότι με την αύξηση προσωπικού που επιβάλλεται, θα κλείσουν εφημερίδες. Στον αντίποδα… αυτές που θα παραμείνουν (που ήδη απασχολούν τους προβλεπόμενους δημοσιογράφους), δεν θα προσλάβουν νέους. Αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι να χαθούν θέσεις εργασίας και όχι να ενισχυθεί ο Τύπος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2022, 17:45 | Τσιντσίνη

  Σκανδαλώδης η αναλογία των δημοσιογράφων και υπαλλήλων που πρέπει να απασχολεί μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία. Καθημερινή, 6 μέρες, στην κατηγορία 2, 3 δημοσιογράφους… Εβδομαδιαία, 1 μέρα, στην κατηγορία 2, 2 δημοσιογράφους. Το αντίστοιχο και για τους υπαλλήλους. Ή είναι λίγοι για την ημερήσια… ή πολλοί για την εβδομαδιαία.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2022, 14:26 | Κώστας Κωνσταντίνου

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο υπουργός και οι ενώσεις των εφημερίδων ζητούν ελάχιστο αριθμό δημοσιογράφων – υπαλλήλων με βάση τον πληθυσμό. Οι εφημερίδες δεν είναι επιχειρήσεις όπως και οι υπόλοιπες; Σ’ αυτές δεν ισχύουν οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς, η προσφορά και η ζήτηση; Δηλαδή ο αριθμός των δημοσιογράφων καθορίζει αν μια εφημερίδα θα είναι ανταγωνιστική ή όχι, θα είναι ανεξάρτητη οικονομικά ή όχι με ότι αυτό συνεπάγεται, αν προάγει τον πολιτισμό ή όχι, τηρεί την δεοντολογία ή όχι;
  Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει στο μητρώο για να λαμβάνει κομμάτι της κρατικής διαφήμισης, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις του, μετά από μια δεκαετή κρίση και μια πανδημία πρέπει να εξαρτιέται από τον αριθμό των δημοσιογράφων και λοιπών; Είναι προτιμότερο δηλ. να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι σε μια εφημερίδα ή πιο ικανοί και πιο καλοπληρωμένοι (και πληρωμένοι στην ώρα τους); Δηλαδή θέλουμε ποσότητα και όχι ποιότητα; Αυτή τη δημοσιογραφία θέλουμε; Την κρατικοδίαιτη;
  Θα ήθελα να βάλετε ως απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες όσες ενταχθούν και πληρούν τα κριτήρια κάθε μήνα να στέλνουν στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τις πληρωμές μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους, γιατί πολλές από αυτές καθυστερούν να πληρώσουν τους εργαζόμενούς τους πάνω από… τρεις μήνες, άλλες δίνουν έναντι, άλλες όχι όσα προβλέπει η σύμβασή τους.
  Φαντάζομαι κ. υπουργέ δεν είναι σωστό μια εφημερίδα να μπορεί να λαμβάνει κρατική διαφήμιση και να αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενούς της;

 • Το νομοσχέδιο που φέρνετε αποτελεί την οριστική ταφόπλακα στον περιφερειακό-τοπικό τύπο. Δημιουργείτε club προνομιούχων που θα νέμονται τις κρατικές διαφημίσεις (ή τις διαφημίσεις των Δήμων) βάζοντας θηλιά σε αναγνωρισμένες εφημερίδες που υπηρετούν επί δεκαετίες την ενημέρωση. Η εφημερίδα μου (Ανεξάρτητος & Διπλωματικός Παρατηρητής) είναι από τις ιστορικότερες στην Αττική (έτος ίδρυσης 1969), με αρχικό εκδότη-ιδρυτή τον αείμνηστο πατέρα μου Απόστολο Βραχιολίδη, αναγνωρισμένο ως εκ των καλύτερων ρεπόρτερς στα χρονικά της ελληνικής δημοσιογραφίας. Την έκδοση αυτή συνεχίζω αδιαλείπτως ως σήμερα, όμως σύμφωνα με τα εξωφρενικά κριτήρια που θεσπίζετε δεν θα εντάξετε την εφημερίδα μου στο Μητρώο Έντυπου Τύπου! Και αυτό, διότι λέτε, πρέπει να απασχολώ τουλάχιστον ένα ακόμη δημοσιογράφο συν ένα υπάλληλο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Δεν φτάνει που τα μνημόνια και η οικονομική κρίση τσάκισαν τον τοπικό Τύπο με συνέπεια να αποζητούμε διαφήμιση από το μπακάλικο της γειτονιάς για να επιβιώσουμε, δεν φτάνει που μας επιβάλατε το χαράτσι 2% επί του τζίρου να πληρώνουμε στον ΕΔΟΕΑΠ, τώρα ζητάτε-ενώ δεν έχουμε παρά ελάχιστα έσοδα- να προσλάβουμε δημοσιογράφο, συν υπάλληλο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας! Με ποια οικονομικά εχέγγυα; Μετά, θα έρθει το ΣΔΟΕ να μου βάλει ισχυρό πρόστιμο, διότι τα έσοδά μου δεν δικαιολογούν την πρόσληψη υπαλλήλου! Κοινώς, είναι νομοσχέδιο από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη! Ντροπή: να βαφτίζετε δημοσιογράφους & μέσα ενημέρωσης, με οικονομικά κριτήρια και όχι με τις υπηρεσίες που προσφέρουν επί 10ετίες στην τοπική ενημέρωση!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2022, 10:14 | Κώστας Φίλανδρος

  Στην παρ4ε: Τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος να δηλώνονται στην ταυτότητα του εντύπου αναφορικά με τους μετόχους και τα εταιρικά μερίδια είναι ήδη στη δημοσιότητα και πολύ εύκολα μπορούν να αναζητηθούν από άλλους φορείς από όποιον το επιθυμεί.Ως εκ τούτου είναι περιττά.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2022, 10:28 | Κώστας Φίλανδρος

  Στην παρ.3ε:
  Τα συνδρομητικά έντυπα διαθέτουν τα έντυπά τους με ετήσια συνδρομή. Η τιμή μονάδας που ορίζει ο νόμος για την αναγραφή σε κάθε αντίτυπο δεν μπορεί να ισχύσει για τα συνδρομητικά έντυπα. Πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική για αυτά τα έντυπα να αναγράφεται η τιμή της ετήσιας συνδρομής.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2022, 10:22 | Κώστας Φίλανδρος

  15νθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές εφημερίδες:
  Μια μηνιαία εφημερίδα εξαιρείται από το μητρώο αν δεν απασχολεί από 1-3 υπαλλήλους ως λοιπό προσωπικό, πέραν του δημοσιογράφου. Μια μηνιαία έκδοση, όμως, μπορεί να καλύπτει τις λειτουργικές της ανάγκες χωρίς την πρόσληψη προσωπικού. Ως εκ τούτου, θα αποκλειστούν πολλές μηνιαίες εφημερίδες της χώρας που έχουν καταφέρει και εκδίδονται ανελλιπώς και με μεγάλη αναγνωσιμότητα για πολλές δεκαετίες, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, πέραν του δημοσιογράφου – εκδότη.
  •Μια μηναία έκδοση είναι δυνατόν να εκδίδεται μόνο από έναν εκδότη-δημοσιογράφο (μέλος επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων ή εκδοτών). Για παράδειγμα, γιατί να έχει ανάγκη να έχει ένα ακόμα άτομο προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (π.χ. γραφίστα) όταν θα τον χρησιμοποιεί μια φορά τον μήνα; Προφανώς και μια ημερήσια έκδοση έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις από μία εβδομαδιαία ή μια μηνιαία!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2022, 21:20 | Γεράσιμος

  Πρόκειται για μία άδικη απόφαση του Υπουργείου, καθώς διαχωρίζει τον Τύπο σε
  προνομιούχους και μη, ενώ αποκλείει παντελώς από την καταχώρηση
  δημοσιεύσεων του δημοσίου και κάθε άλλο μέσο στήριξης τις μικρές εκδοτικές
  επιχειρήσεις, στις οποίες ο ίδιος ο εκδότης είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός
  εργαζόμενος σε αυτές και θα αποβεί καταστροφική για πολλές περιφερειακές και
  τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά κλαδικά και επιστημονικά έντυπα, που με
  πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον
  τόπο ή τον κλάδο τους. Έντυπα που δεν θα θεωρούνται Τύπος για το Μητρώο και
  την κρατική διαφήμιση, αλλά ταυτοχρόνως είναι Τύπος για την είσπραξη του 2%
  υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ!

 • Άρθρο 4
  Η ρύθμιση ή μάλλον οι ρυθμίσεις που αφορούν το κεφαλαιώδες για μας ζήτημα, της ένταξης δηλαδή των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων στο Μητρώο ή ορθότερα στο Υπομητρώο του Μ.Ε.Τ, είναι προβληματικές και ακατανόητες! Πρόκειται για τον μόνο κλάδο για τον οποίο προβλέπονται δύο κατηγορίες προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Υπομητρώο, αυτές του άρθρου 4 που είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες ΜΜΕ (με τις προβλεπόμενες εννοείται επιμέρους διαφοροποιήσεις) και αυτές του άρθρου 23 με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Ν3548/07 (όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν4487/17), που αφορούν δηλαδή τη δυνατότητα κρατικών δημοσιεύσεων και μόνο. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και στον ίδιο τον συντάκτη του εν λόγω Σχεδίου ο οποίος στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 23 (δηλαδή για τις δημοσιεύσεις) αναφέρεται (στην παρ.3α) σε προϋπόθεση (απασχόληση δημοσιογράφων κ.λπ.) που όμως ανήκει σε άλλη κατηγορία προϋποθέσεων, αυτή του άρθρου 4!
  Για να αποφευχθούν παρανοήσεις: δεν είμαστε εναντίον των προϋποθέσεων που θεσπίζονται είτε με το άρθρο 4 είτε με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου, με τις παρατηρήσεις εννοείται που θα προτείνουμε στα επιμέρους άρθρα. Απλώς για λόγους ουσίας αλλά και νομοτεχνικής αρτιότητας ενός νομοθετήματος που μας ενδιαφέρει να λύσει ζητήματα και όχι να δημιουργήσει νέα, προτείνουμε οι προϋποθέσεις και οι όροι εγγραφής των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων στο Υπομητρώο του Μ.Ε.Τ να ενοποιηθούν σε μια κατηγορία και σε ένα άρθρο. Προκειμένου δε να καλυφθεί το ζήτημα των κρατικών δημοσιεύσεων μέχρι αυτές να μονιμοποιηθούν όπως ζητάει ο ΣΗΠΕ, μπορεί εύκολα στο άρθρο 4 ή αλλού να προστεθεί ή ρύθμιση ότι «οι υποχρεωτικές εκ του νόμου κρατικές καταχωρίσεις του άρθρου 3 του Ν3548/07 δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που είναι εγγεγραμμένες στο υπομητρώο του άρθρου 4 του παρόντος». Διάταξη λιτή, σαφής και εύχρηστη!
  Απαιτούμενος χρόνος έκδοσης (Άρθρο 4 παρ.6)
  Το Σχέδιο Νόμου επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος που έγινε με τον Ν4487/17. Η μείωση από 2 χρόνια που προβλεπόταν με τον Ν3548/07, σε ένα (1) χρόνο (έστω κι αν βελτιώθηκε η διάταξη σε σχέση με το Προσχέδιο που προέβλεπε έξι (6) μήνες) ως απαιτούμενο χρονικό διάστημα συνεχούς έκδοσης προκειμένου μια ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα να έχει δικαίωμα υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν βοηθάει στο να αποτραπούν ευκαιριακές και βραχύβιες εκδόσεις που ταλαιπωρούν τον κλάδο αλλά και νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.
  Τώρα μάλιστα το κίνητρο για τέτοιες απόπειρες γίνεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς η εγγραφή στο Μητρώο δεν θα παρέχει μόνο το δικαίωμα κρατικών δημοσιεύσεων αλλά και τη συμμετοχή στα προγράμματα της κρατικής διαφήμισης και των κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 19 και 20! Θεωρούμε ως εκ τούτου αναγκαία την επάνοδο του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης τουλάχιστον στο αρχικό χρονικό όριο της 2ετίας για τις ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες.

  Απασχόληση δημοσιογράφων (άρθρο 4 παρ. 4ζγ)
  Πολύ σοβαρό κριτήριο. Για όποιον έχει στοιχειώδη επαφή με το αντικείμενο, δεν νοείται ημερήσια εφημερίδα χωρίς επαρκή αριθμό δημοσιογράφων έτσι ώστε, εκτός των άλλων, να οριοθετηθεί για μια ακόμη φορά η απόσταση από ευκαιριακές εκδόσεις-οχήματα διαπλοκής και εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων. Η ρύθμιση κρίνεται γενικά επαρκής παρότι κατά την άποψη του ΣΗΠΕ, οι κατηγορίες με βάση τον πληθυσμό θα έπρεπε να είναι τέσσερις και όχι τρεις που προβλέπει το Ν/Σ δηλαδή έως 50.000 (ώστε να καλυφθούν οι μικροί νομοί που θέλουν αλλά δεν βρίσκουν δημοσιογράφους), από 50.000 έως 120.000, από 120.000 έως 200.000 και από 200.000 και πάνω και ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων να είναι 2,3,4 και 5 αντίστοιχα. Και φυσικά θεωρούμε αυτονόητο πως το κριτήριο θα αφορά δημοσιογράφους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης!

  Απασχόληση λοιπού προσωπικού (άρθρο 4 παρ. 4ηγ)
  Όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις περιφερειακού τύπου πέραν των δημοσιογράφων απασχολούν προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών που είναι απαραίτητο για την έκδοση, κυκλοφορία, διανομή και διοικητική υποστήριξη μιας ημερήσιας, τουλάχιστον, εφημερίδας. Ως τέτοιο προσωπικό νοούνται π.χ. οι πιεστές και τεχνικοί, οι γραφίστες, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι διανομείς, το βοηθητικό προσωπικό κλπ. Οι εργαζόμενοι αυτών των κατηγοριών σε όλες τις σοβαρές επιχειρήσεις είναι κανονικά περισσότεροι από τους δημοσιογράφους και αυτό θα έπρεπε να αποτυπώνεται και στο Νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η απασχόληση ίσου αριθμού λοιπών εργαζομένων με τους δημοσιογράφους, σύμφωνα βεβαίως με τα όσα προτείναμε όσον αφορά την απασχόληση των τελευταίων.
  Ειδική μνεία όμως θα πρέπει να υπάρξει για την περίπτωση εκδοτικών επιχειρήσεων σε μικρούς νομούς (κάτω των 50.000 κατοίκων που προτείνει ο ΣΗΠΕ ή έστω των 80.000 που αναφέρει το Ν/Σ) οι οποίες έχουν αναθέσει σε τρίτους τόσο την παραγωγή και την εκτύπωση όσο και τη διανομή των εφημερίδων τους και ως εκ τούτου δυσκολεύονται στην εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης απασχόλησης λοιπού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα αποδεικνύουν με επίσημα παραστατικά τις αναθέσεις αυτών των εργασιών.
  Η υποχρέωση των περιφερειακών εφημερίδων να διαθέτουν διευθυντή και διευθυντή σύνταξης υποχρεωτικά μέλος επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων, έστω κι αν εκκινεί στις 1/4/23 (άρθρο 4 παρ. 4β) περιορίζει σοβαρά το εκδοτικό και διευθυντικό δικαίωμα των επιχειρήσεων για την επιλογή των ικανότερων στις καίριες αυτές θέσεις, πολύ περισσότερο όταν στην περιφέρεια υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα φαινόμενα άρνησης των σωματείων αυτών να εγγράφουν νέα μέλη σε αυτά.

  Στην αυτονόητη απαγόρευση αναπαραγωγής περιεχομένου (άρθρο 4 παρ. 4 στ) να διευκρινιστεί ότι δεν περιλαμβάνονται οι ειδήσεις και ανταποκρίσεις του ΑΠΕ – ΜΠΕ και των λοιπών Πρακτορείων Ειδήσεων.

  Το όριο των 30 ημερών για την υποχρεωτική αντικατάσταση για οποιονδήποτε λόγο δημοσιογράφου ή άλλου εργαζόμενου (άρθρο 4 παρ.4ζ και η) μπορεί να αποδειχθεί ασφυκτικό και ανέφικτο αν ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας στην περιφέρεια. Προτείνουμε την επιμήκυνσή του σε 90 ημέρες.

 • Τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος να δηλώνονται στην ταυτότητα του εντύπου αναφορικά με τους μετόχους και τα εταιρικά μερίδια είναι περιττά, καθώς είναι στοιχεία που είναι ήδη στη δημοσιότητα και πολύ εύκολα μπορούν να αναζητηθούν από άλλους φορείς από όποιον το επιθυμεί.

 • Η τιμή μονάδας που ορίζει ο νόμος για την αναγραφή σε κάθε αντίτυπο δεν μπορεί να ισχύσει για τα συνδρομητικά έντυπα, που διαθέτουν τα έντυπά τους προς πώληση με ετήσια συνδρομή. Πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική για αυτά τα έντυπα να αναγράφεται η τιμή της ετήσιας συνδρομής.

 • 15νθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές εφημερίδες:
  • Μια μηνιαία εφημερίδα εξαιρείται από το μητρώο αν δεν απασχολεί από 1-3 υπαλλήλους ως λοιπό προσωπικό, πέραν του δημοσιογράφου. Οι λειτουργικές ανάγκες, όμως, μιας μηνιαίας έκδοσης στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται χωρίς την πρόσληψη προσωπικού. Ως εκ τούτου, θα αποκλειστούν πολλές μηνιαίες εφημερίδες της χώρας που έχουν καταφέρει και εκδίδονται ανελλιπώς και με μεγάλη αναγνωσιμότητα για πολλές δεκαετίες, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, πέραν του δημοσιογράφου – εκδότη.
  • Μια μηναία έκδοση είναι δυνατόν να εκδίδεται μόνο από έναν εκδότη-δημοσιογράφο (μέλος επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων ή εκδοτών). Για παράδειγμα, γιατί να έχει ανάγκη να έχει in-house ένα ακόμα άτομο προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (π.χ. γραφίστα) όταν θα τον χρησιμοποιεί μια φορά τον μήνα; Προφανώς και μια ημερήσια έκδοση έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις από μία εβδομαδιαία ή μια μηνιαία!
  • Είναι παράλογο για τις εβδομαδιαίες και 15νθήμερες
  Τοπικές- Δημοτικές εφημερίδες της Περιφέρειας Αττικής να είναι υποχρεωτικό να απασχολούν τουλάχιστον 2 δημοσιογράφους συν 1 υπάλληλο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως των πληθυσμιακών κριτηρίων του κάθε Δήμου (π.χ μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου Αθηναίων δεν έχει τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες με μία εφημερίδα του Δήμου Καισαριανής).

 • Κύριοι, το νέο νομοσχέδιο έχει ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το προηγούμενο και επιπλέον προτείνει αύξηση του υποχρεωτικου προσωπικού σε τομείς που δεν σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου των εφημερίδων ( λοιπό προσωπικό).Αυτό θα επιφέρει τα ίδια στρεβλά αποτελέσματα με τον ισχύοντα νόμο στα ζητήματα του ανταγωνισμού από τις μη συμμορφούμενες εφημερίδες, και επιπλέον θα οδηγήσει στην εξολόθρευση των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων στου μικρούς πληθυσμιακά νομούς. Σημειώστε ότι οι περισσότερες περιφερικές εφημερίδες οικονομικά βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης .
  Γενικά οι ανισορροπίες στον πληθυσμό και τον αριθμό των υποχρεωτικών εργαζομένων που υπάρχουν στο νομοσχέδιο θα πρέπει θα εξορθολογήσουν.
  Η σύνδεση του μητρώου με την κατανομή των κρατικών δημοσιεύσεων στις εφημερίδες είναι η ριζά των προβλημάτων . Θα πρέπει να αποσυνδεθεί και να ισχύει μόνο ως μια από τις προϋποθέσεις για την κατανομή των δημοσιεύσεων .
  Η ισχύουσα ίση κατανομή των δημοσιεύσεων δημιουργεί επίσης τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις , πρέπει να αλλάξει και να αντικασταθεί με κατανομή βάση την αξίας της κάθε εφημερίδας και με κριτήρια, τον αριθμό των εργαζομένων, την αναγνωσιμότητα και την ιστορικότητα των εφημερίδων. Είναι απλή διαδικασία, δίκαιη και ασφαλής. Αυτό θα οδηγήσει στον θεμιτό ανταγωνισμό, θα δώσει τη δυνατότητα των συνεργασιών και των συγχωνεύσεων μεταξύ των εφημερίδων και θα δώσει τα κίνητρα για την βιωσιμότητα του περιφερειακού τύπου .
  Πρώτα πρέπει να διευθετηθεί ο σωστός τρόπος κατανομής των δημοσιεύσεων , να δημιουργηθεί λίστα με τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του δημοσίου που τώρα είναι χάος και μετά το μητρώο το οποίο πρέπει να στοχεύει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εφημερίδων και όχι στο λοιπό προσωπικό.