ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 23 Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007

 

Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου
1. Συστήνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου.
2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Υπομητρώο, ύστερα από αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων φύλλων ανά έκδοση 0,3% επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας,
β) η εκτύπωση της εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών εκατοστών (16.936 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών (25.404 cm2).
Σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστών (12.702 cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστών (21.170 cm2),
γ) δεν είναι χειρόγραφες, δεν φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και δεν εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,
δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στον Δήμο Αθηναίων και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα,
3. Για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας του ν. 4808/2021 (Α’ 101),
β) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της εφημερίδας. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων. Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αντίγραφα των νομίμως εκδοθεισών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία που παρέχεται από τον διανομέα. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Υπομητρώο, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου.
4. α) Οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Υπομητρώο της παρ. 2 πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Υπομητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παρ. 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και με την αυθημερόν ανάρτηση στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ενός αντιτύπου κάθε φύλλου τους.
β) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, από Ιούνιο έως και Αύγουστο, η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων για μία (1) μόνο φορά για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη επίσης η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες και για λόγους ανωτέρας βίας.».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 19:06 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

  Το υπομητρώο θα σημάνει το τέλος των περιφερειακών εφημερίδων που έχουν δεχτεί ήδη πολλά πλήγματα και βρίσκονται στα όρια τους. Ο περιφερειακός τύπος θέλει ενίσχυση, όχι άλλα βάρη.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 19:40 | Αντώνης Κ. Πουγαρίδης

  1. Σχετικά με τον ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,3% στις πωλήσεις:
  Εκφράζω την εξής επιφύλαξη:
  Ο εν λόγω συντελεστής, νομοθετείται σε μια εποχή που συντελείται πληθυσμιακή κατάρρευση των νομών της Βόρειας Ελλάδας, με το μέλλον να περιγράφεται ακόμα πιο δυσοίωνο.
  Αντιλαμβάνομαι και δεν διαφωνώ με την πρόθεση του Νομοθέτη να βάλει ένα (αναλογικό με τον πληθυσμό) κατώφλι στις πωλήσεις, ΟΜΩΣ:
  Εκτιμώ ότι το 0,3% θα πρέπει να κατεβεί, καθώς όσοι συνάδελφοι το πιάνουν σήμερα, δεν θα το πιάνουν μετά από 4-5 χρόνια, παρά το ότι θα τηρούν τα άλλα νομοτεχνικά και ποιοτικά στάνταρντς.
  Οι έχοντες εικόνα της αγοράς, γνωρίζουν ότι οι συνδρομητές των λεγόμενων βιώσιμων εφημερίδων, μειώνονται με σταθερά μεγάλο ρυθμό. Όχι μόνο για τεχνολογικούς-εμπορικούς, αλλά και για βιολογικούς λόγους.
  Συνεπώς αν θέλετε να νομοθετήσετε για το αύριο, και όχι για το σήμερα, στο σημείο αυτό πρέπει να είστε ελαστικοί.
  Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων, στις οποίες ρεαλιστικά, αργά ή γρήγορα θα δημιουργούν θέματα (πχ οι εφημερίδες στους πολύ μεγάλους νομούς, ή οι εφημερίδες που σήμερα είναι ανταγωνιστικές ενώ δεν έχουν το προνόμιο να εδρεύουν στη μεγαλύτερη πόλη του νομού τους – όπως η δική μου).
  .
  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ, πως η πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου όποτε και να γίνει, πρέπει να γίνει με τα στοιχεία της απογραφής του 2021, έστω και με τα ανεπίσημα. Και αυτό πρέπει να ορίζεται στο σχετικό εδάφιο. ΕΠΙΣΗΣ πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε οι συνάδελφοι που θα επιθυμήσουν να εναρμονιστούν με τα οριζόμενα στο νέο νόμο με ορίζοντα την πρώτη εφαρμογή του, να έχουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο να το κάνουν.

  2. Σχετικά με τις τεχνολογίες εκτύπωσης:
  Προτείνεται στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να κάνει μια έρευνα αγοράς με τη συμμετοχή εμπειρογνομώνων και ανθρώπων της αγοράς των γραφικών τεχνών, ώστε να καταγράψει και να αξιολογήσει, σε ποια τιράζ είναι συμφέρουσα, και πόσο συμφέρουσα είναι για τον εκδότη, η εκτύπωση της εφημερίδας του στην κάθε μια από τις αναφερθείσες τεχνολογίες (ψηφιακά – οφφσετ).

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 18:08 | Χρήστος Ζαγκλής

  ξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε σχέση με την ύλη και τις πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  ΖΗΤΑΤΕ 50% ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  Αναρωτιόμαστε όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής πώς γίνεται να ζητάτε να πουλάμε πχ. στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά 1.500 φύλλα ημερησίως με ύλη μόνο του Δήμου;
  Δηλαδή οι αναγνώστες μας στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλλό, στο Πέραμα, στη Νίκαια για ποιο λόγο να αγοράσουν την εφημερίδα;

  Αντί να δώσετε κίνητρο να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να αναπτυχθούμε μας βάζετε ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΥΣ όρους και προϋποθέσεις.

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Αναλυτικότατα:

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Χρήστος Ζαγκλής
  Εκδότης
  Εφημερίδα Καθημερινή ΑΜΑΡΥΣΙΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 18:53 | Χρήστος Ζαγκλής

  ξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε σχέση με την ύλη και τις πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  ΖΗΤΑΤΕ 50% ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  Αναρωτιόμαστε όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής πώς γίνεται να ζητάτε να πουλάμε πχ. στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά 1.500 φύλλα ημερησίως με ύλη μόνο του Δήμου;
  Δηλαδή οι αναγνώστες μας στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλλό, στο Πέραμα, στη Νίκαια για ποιο λόγο να αγοράσουν την εφημερίδα;

  Αντί να δώσετε κίνητρο να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να αναπτυχθούμε μας βάζετε ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΥΣ όρους και προϋποθέσεις.

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Αναλυτικότατα:

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Χρήστος Ζαγκλής
  Εκδότης
  Εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 17:54 | Χρήστος Ζαγκλής

  Εξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε σχέση με την ύλη και τις πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα. ΖΗΤΑΤΕ 50% ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα. Αναρωτιόμαστε όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής πώς γίνεται να ζητάτε να πουλάμε πχ. στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά 1.500 φύλλα ημερησίως με ύλη μόνο του Δήμου; Δηλαδή οι αναγνώστες μας στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλλό, στο Πέραμα, στη Νίκαια για ποιο λόγο να αγοράσουν την εφημερίδα; Αντί να δώσετε κίνητρο να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να αναπτυχθούμε μας βάζετε ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΥΣ όρους και προϋποθέσεις. Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Αναλυτικότατα: Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα: Πρώτη διάκριση του Νόμου Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων. Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_: Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση; Δεύτερη διάκριση του Νόμου Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου: «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.» Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ) Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Απόστολος Καραμπερόπουλος Εκδότης «Κοινωνικής» – Ημερήσια τοπική εφημερίδα Αττικής με έδρα τον Πειραιά.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 17:25 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Για ακόμη μια φορά πλήττεται ο περιφερειακός και επαρχιακός τύπος, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ.
  Έπειτα από σειρά επιβαρυντικών μέτρων, όπως:
  1. Η κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών.
  2. Σημαντικό «ψαλίδισμα» στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, προκηρύξεων
  3. Η μείωση διακινούμενων φύλλων μας μέσω των ΕΛΤΑ
  4. Η επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
  5. Αύξηση κατά 30-40% στα εκτυπωτικά, καθώς και στην διανομή των εφημερίδων,
  έρχεται το νέο νομοσχέδιο να λειτουργήσει ισοπεδωτικά για πολλές εφημερίδες, αρκετές εκ των οποίων ιστορικές. Από τη στιγμή που στον αντίποδα δεν υπάρχουν ισοσταθμιστικά μέτρα με μαθηματική ακρίβεια πολλές εφημερίδες θα οδηγηθούν στον αφανισμό τους.
  Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κατάστασης θα επηρεάσουν τόσο το κράτος όσο και τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ύπαρξη των τοπικών εφημερίδων.
  Είμαστε υπέρμαχοι της εξέλιξης. Εν τούτοις οι αλλαγές που προτείνονται στο Ν. 3548/2007 με το νέο νομοσχέδιο, μόνο ως τροχοπέδη μπορούν να χαρακτηριστούν και μεθοδευμένη προσπάθεια εξαφάνισης του επαρχιακού έντυπου τύπου.
  Αντ΄ αυτού προτείνουμε
  • Άμεση εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68)
  • Ορισμός ενιαίας τιμής (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68).
  • Να σταματήσουν οι παρατάσεις που αφορούν τον Ν. 3548/2007. Υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα παράταση εκπνέει στις 31-12-2023.
  Με εκτίμηση
  Διονύσης Τριανταφύλλου
  Εκδότης εφημερίδας
  ¨Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ¨

 • Δέκα χρόνια μνημονίων. Δύο χρόνια πανδημίας και ένα σχεδόν χρόνο πολεμικών επιπτώσεων και κανείς δεν ασχολήθηκε με τον Περιφερειακό τύπο. Και βλέπουμε τώρα ένα σχέδιο νόμου που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο δεκάδες -αν όχι εκατοντάδες- επιχειρήσεις στην Περιφέρεια που κινούνται στον χώρο της ενημέρωσης, αυξάνοντας τις δαπάνες τους προκαλώντας τους πανηγυρισμούς των 10-15 ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ «μεγάλων» της Περιφέρειας που επιτέλους νοιώθουν ότι ήρθε η ώρα να μείνουν μόνοι στο παιχνίδι. Έτσι, πιστεύουν και αυτό σχεδιάζουν εδώ και χρόνια… Μεγάλοι όμως είναι όσο υπάρχομε εμείς οι θεωρητικά «μικροί» σαν μέτρο συγκρίσεως. Στο πέρασμα του χρόνου θα γίνουν και αυτoί μικροί απέναντι στους μεγάλους της Αθήνας που θα πουν κάτι απλό: Οι επαρχιώτες συνάδελφοι καλύπτουν ένα μικρό μέρος της ενημέρωσης στην Επικράτεια της χώρας και για να υπάρχει δικαιοσύνη θα παίρνουν ένα μικρό μερίδιο από τις κρατικές στηρίξεις που θα δίνουν στον Τύπο. Όλα αυτά σε μία ελεύθερη οικονομία που θα έπρεπε ο μικρός ή ο μεγάλος επιχειρηματίας να είναι μόνο αυτός που θα καθορίζει το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής του. Ανάμεσα σ’ αυτόν και τον αναγνώστη που θα αποφασίσει εάν υπάρχει λόγος στήριξης της επιχείρησης δεν χωρά κανένας άλλος και φυσικά το Κράτος. Αλήθεια ποιοι είναι οι λόγοι της αύξησης των εξόδων μίας περιφερειακής εφημερίδας; Να μας αναβαθμίσετε απέναντι στον αναγνώστη; Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό στις ήδη χειμαζόμενες επιχειρήσεις μας; Αλήθεια δεν γνωρίζετε την τραγική οικονομική κατάσταση που βιώνουμε και θα γίνει ακόμα πιο τραγική τους επόμενους μήνες; Δείξτε σεβασμό μιλώντας με οικονομικούς όρους. Δείξτε σεβασμό μιλώντας με ειλικρίνεια για το ένα επιθυμείτε την συνέχιση της ύπαρξης του περιφερειακού τύπου με τα όποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του. Δείξτε σεβασμό απέναντι σε μία γενιά εκδοτών που κλείνει βιολογικά η και λόγω οικονομικών συνθηκών ένα σημαντικό κύκλο προσφοράς στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Δείξτε σεβασμό αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλλαγή στον ήδη «κατακρεουργημένο» Νόμο 3548/2007 που θα επιφέρει το οριστικό τέλος της συντριπτικής πλειοψηφίας των ημερήσιων – εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων». Τέλος, δείξτε ρεαλισμό δίνοντας έναν χρόνο προσαρμογής στον όποιο νέο Νόμο προκύψει. Υ.Γ. Σας εύχομαι να υπερβείτε τις φωνές που σας καλούν να προχωρήσετε σε μαζικές εκκαθαρίσεις στον Περιφερειακό τύπο και να επικρατήσει η κοινή λογική και ο ρεαλισμός.

 • Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 2
  Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου
  1. Συστήνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου.
  2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Υπομητρώο, ύστερα από αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) έχουν πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων φύλλων ανά έκδοση 0,3% επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας»

  Το σχόλιο μας: Καθώς σήμερα ο αριθμός των πωληθέντων φύλλων είναι τετρακόσια (400) για τις Περιφερερειακές Ενότητες άνω των 80.000 κατοίκων, πολλές εφημερίδες θα κληθούν να αυξήσουν τα πωληθέντα φύλλα τους.
  Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι Περιφερεακές Ενότητες: Αχαΐας (900 φύλλα), Ηρακλείου (900 φύλλα), Λάρισας (800 φύλλα), Αιτωλοακαρνανίας (600 φύλλα), Εύβοιας (600 φύλλα) και Μαγνησίας (550 φύλλα).
  Είναι αυτονόητο ότι και εδώ οποιοδήποτε επιπλέον οικονομικό βάρος θα οδηγήσει πολλές εφημερίδες σε αδιέξοδο και πολύ σύντομα σε αναστολή έκδοσης.
  Ένα ακόμη οικονομικό βάρος που φορτώνεται στις εφημερίδες από το Υπομητρώο, χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη.

  Να σημειώσουμε επίσης ότι πολλές εφημερίδες από τις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητς δεν λειτουργούν στην έδρα αλλά σε μικρούς Δήμους, ωστόσο καλούνται να δηλώνουν πωληθέντα φύλλα με βάση τον συνολικό πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας.

 • 43 Περιφερειακές εφημερίδες
  Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τις απόψεις 43 ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, αλλά και των εργαζομένων στις επαρχιακές εφημερίδες, δηλώνουμε αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα με την οποία ήρθε στο προσκήνιο το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Τόσο ο πολύ περιορισμένος χρόνος της διαβούλευσης, όσο και η απουσία προηγούμενης συζήτησης με τον κλάδο δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο.
  Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν ψήφισή του οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και στην απώλεια των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε αυτές.
  Κύριε υπουργέ αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο η ελληνική κυβέρνηση, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια για τον Τύπο που οι κυκλοφορίες και τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται, αντί να του δώσει ένα χέρι βοήθειας όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται νομοθετώντας να κλείσει εφημερίδες και να αφήσει τους ανθρώπους τους στο δρόμο.
  Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να παρασύρθηκε από μια παρέα πρώην εύρωστων επαρχιακών εφημερίδων οι οποίες μπρος στα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα επιζητούν, με το πρόσχημα της εξυγίανσης, τον κανιβαλισμό του κλάδου ώστε να κλείσουν οι μικρότερες εκδοτικές
  επιχειρήσεις ανά νομό για να καρπωθούν εκείνες τα έσοδά τους από διαφημίσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κ.λ.π.
  Κύριε υπουργέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από το νομοσχέδιο, είναι ανέφικτη για τις εφημερίδες της επαρχίας καθότι στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες με μεγάλη δυσκολία συντηρούν τις υπάρχουσες. Εξίσου ανέφικτη είναι και η διατήρηση των κυκλοφοριών στο πλαίσιο που ορίζει ο εισαγόμενος πληθυσμιακός συντελεστής, καθώς, όπως γνωρίζετε, η τάση των πωλήσεων είναι πτωτική και μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά.
  Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κυκλοφοριών δεν λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι νέες συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού Τύπου που δίνουν προβάδισμα στο διαδίκτυο έναντι του χαρτιού. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά τον Covid-19 έχουν πέρα των 400 εντύπων που σήμερα προβλέπει ο νόμος και ένα τεράστιο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο). Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό.
  Όσο για την εκτύπωση, ένας μεγάλος αριθμός των εφημερίδων εκτυπώνεται εδώ και χρόνια σε ψηφιακά πιεστήρια και ως εκ τούτου θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της παραγράφου 2 γ. του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 έτσι όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου, διότι κάποιοι συνάδελφοί μας που διαθέτουν μηχανήματα απαρχαιωμένης τεχνολογίας, το ερμηνεύουν κατά το δοκούν και προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες.
  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον περιφερειακό Τύπο σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Τύπο. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι προβλέπειτέσσερις υποχρεωτικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων (πλην δημοσιογράφων) για κάθε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Λάρισα ή άλλες περιοχές με πληθυσμό νομού άνω των 200.000 κατοίκων. Ακριβώς όσες προβλέπει και για μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας όπως είναι π.χ. το «Βήμα» το «Πρώτο Θέμα» κ.λ.π.
  Επίσης, όταν μια επιχείρηση με τον ίδιο ΑΦΜ εκδίδει π.χ. μια ημερήσια, μια εβδομαδιαία εφημερίδα και έχει και μια ιστοσελίδα, δεν μπορεί να της ζητείται να έχει διαφορετικούς εργαζόμενους σε κάθε μέσο.
  Όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική περιφέρεια αποδεκατίζεται κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.
  Κύριε υπουργέ η διατήρηση του δικαιώματος δημοσιεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον περιφερειακό Τύπο.
  Επισημαίνουμε επίσης και τα παρακάτω:
  1ον Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την επακόλουθη αύξηση των οικονομικών βαρών των επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να πληρωθούμε τιμολόγια έργων.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να γίνει επ’ αόριστον επέκταση.
  Θα παρακαλούσαμε να δρομολογήσετε την εφαρμογή των παραπάνω που έχουν ήδη την ισχύ νόμου και είμαστε στην διάθεσή σας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
  Κύριε υπουργέ ζητούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να στηρίξετε τον περιφερειακό Τύπο στο σύνολό του.
  Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (με αλφαβητική σειρά)
  Αγώνας (Ξάνθη)
  Αδέσμευτη Θράκης (Ξάνθη)
  Αλήθεια (Καρδίτσα)
  Αλήθεια της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Βήμα της Πρέβεζας (Πρέβεζα)
  Βοιωτικά Νέα (Θήβα)
  Αργολίδα (Άργος)
  Γνώμη (Καρδίτσα)
  Διάλογος (Τρίκαλα)
  Ειδήσεις (Κιλκίς)
  Ελεύθερο Βήμα (Σέρρες)
  Ενημέρωση και Αγγελίες (Κατερίνη)
  Εργασία. Συν (Δράμα)
  Ενεργός Πολίτης (Τρίκαλα)
  Επικαιρότητα (Καρδίτσα)
  Επικαιρότητα της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Θεσπρωτών Διαβούλευση (Ηγουμενίτσα)
  Θρακική Αγορά (Κομοτηνή)
  Καστοριανή Εστία (Καστοριά)
  Κοινωνική (Πειραιάς)
  Κόσμος (Λάρισα)
  Κόσμος Σαββατοκύριακο (Λάρισα)
  Μαγνησία (Βόλος)
  Mανιφέστο (Θήβα)
  Μαχητής Θράκης (Ξάνθη)
  Μεθόριος (Ορεστιάδα)
  Νέα Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη)
  Νέα Πορεία (Σέρρες)
  Νέα Σέρρες (Σέρρες)
  Νιγρίτα (Σέρρες)
  Ο Λόγος των Κυκλάδων (Σύρος)
  Ο Χρόνος (Κοζάνη)
  Παλμός Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)
  Πανσερραϊκή (Σέρρες)
  Πρωϊνός Λόγος (Κοζάνη)
  Πρωϊνή (Γρεβενά)
  Πρωϊνή (Κιλκίς)
  Πρωϊνή (Κοζάνη)
  Σελινιώτικα Νέα (Χανιά)
  Σερραϊκόν Θάρρος (Σέρρες)
  Φωνή της Καστοριάς (Καστοριά)
  Φωνή της Ξάνθης (Ξάνθη)
  Χρονικά (Κεφαλονιά)

 • Εξόφθαλμη διάκριση κατά των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε σχέση με την ύλη και τις πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  ΖΗΤΑΤΕ 50% ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και πωλήσεις 0,3% στην περιφερειακή ενότητα.

  Αναρωτιόμαστε όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής πώς γίνεται να ζητάτε να πουλάμε πχ. στην περιφερειακή ενότητα του Πειραιά 1.500 φύλλα ημερησίως με ύλη μόνο του Δήμου;
  Δηλαδή οι αναγνώστες μας στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλλό, στο Πέραμα, στη Νίκαια για ποιο λόγο να αγοράσουν την εφημερίδα;

  Αντί να δώσετε κίνητρο να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να αναπτυχθούμε μας βάζετε ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΥΣ όρους και προϋποθέσεις.

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Αναλυτικότατα:

  Το Υπομητρώο του Περιφερειακού και τοπικού τύπου αναφέρεται στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου που είναι προς διαβούλευση και αντικαθιστά το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 και παρουσιάζει δύο σοβαρότατες διακρίσεις σε βάρος των Τοπικών Ημερήσιων Εφημερίδων της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  Συγκεκριμένα:
  Πρώτη διάκριση του Νόμου
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ καταγράφεται η πρώτη διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και των Ημερήσιων Τοπικών Εφημερίδων.
  Γράφει το Σχέδιο Νόμου: «δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. (Ενώ συνεχίζει για τις Τοπικές_:

  Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.
  Ποιος διανοήθηκε αυτή τη διάκριση;

  Δεύτερη διάκριση του Νόμου
  Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο δ συνεχίζεται η διάκριση τώρα και μεταξύ των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Συγκεκριμένα γράφει το σχέδιο νόμου:
  «Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%)νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.»

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Αττικής καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, τόσο σε ενημέρωση, όσο και σε πωλήσεις, αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από την υπεύθυνη δήλωση με την γεωγραφική εμβέλεια πωλήσεων όπου ζητά ως προϋπόθεση το σχέδιο νόμου

  Με δεδομένο ότι οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε ενημέρωση και ύλη, αφού υποχρεούνται να πωλούν 0,3% επί του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητάς τους ( ΕΞΟΦΘΑΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ)

  Ζητάμε δικαίως όλες οι ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αττικής να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη της περιφέρειας Αττικής σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης.

  Απόστολος Καραμπερόπουλος
  Εκδότης «Κοινωνικής» – Ημερήσια τοπική εφημερίδα Αττικής με έδρα τον Πειραιά.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 09:15 | ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Ενισχύστε πραγματικά τον έντυπο τύπο της Περιφέρειας και ειδικά τον εβδομαδιαίο, που δίνει τον ποιοτικό του αγώνα.
  Δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου του 2007, αλλά υπάρχει ανάγκη στήριξης πραγματικής και έμπρακτης των εφημερίδων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 09:04 | ΘΕΟΛΟΓΙΑ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ

  Ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις και τα προαπαιτούμενα για τον έντυπο τύπο, δεν υπάρχει πρόνοια διασφάλισης των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων σε αυτόν, που εξασφαλίζουν και την απαραίτητη διαύγεια.
  Υπάρχει, άραγε, ανάγκη αλλαγής του νόμου του 2007;
  Ενισχύστε τον περιφερειακό τύπο, ενισχύστε την δημοκρατία.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ.
  Εδώ να τονίσουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί θέμα αλλαγών του Ν.3548/2007 και μάλιστα αλλαγών που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις εβδομαδιαίες εφημερίδες.
  Το 2007, που ο νόμος ψηφίστηκε, ο έντυπος τύπος βρίσκονταν σε μια από τις καλύτερες περιόδους του. Κι όμως για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες θεσπίστηκε το να απασχολούν δύο (2) δημοσιογράφους (για Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων) και έναν (για Νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων).
  Σήμερα, 15 χρόνια μετά κι ενώ ο εβδομαδιαίος περιφερειακός Τύπος έχει δεχτεί συνεχή και μεγάλα πλήγματα, καλούμαστε να σηκώσουμε επιπλέον βάρη με την πρόσληψη δημοσιογράφων, αλλά και… λοιπού προσωπικού.
  Αναφέρουμε τα κυριότερα πλήγματα, από το 2007 μέχρι σήμερα:
  α) Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών.
  β) Σημαντικό «ψαλίδισμα» στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.α.
  γ) Γενική κρίση στον έντυπο τύπο.
  δ) Μείωση διακινούμενων φύλλων μας μέσω των ΕΛΤΑ (σε 400, τα οποία μάλιστα είτε δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη τους είτε με μεγάλη καθυστέρηση)
  ε) Επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
  στ) Και εσχάτως: Αύξηση κατά 30-40% στην εκτύπωση (τυπογραφείο, χαρτί, υλικά κ.α.), καθώς και στην διανομή των εφημερίδων μας (καύσιμα).
  Αναφέρουμε τα παραπάνω για να επισημάνουμε το ότι είναι αδιανόητο να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα οι εφημερίδες, με την πρόσληψη προσωπικού που δεν πρόκειται να ωφελήσει, αλλά αντιθέτως θα πλήξει τις εφημερίδες μας.
  EIMΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ν. 3548/2007!
  Γιατί, απλά, οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει σωρεία λουκέτων σε εβδομαδιαίες και ημερήσιες, περιφερειακές εφημερίδες, με ότι αυτό συνεπάγεται για το κράτος, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.
  Κι όλα αυτά, ενώ εκκρεμούν τρία σημαντικά αιτήματα μας που στόχο έχουν την εξασφάλιση ρευστότητας, αλλά να δώσουν οικονομική ανάσα στις εφημερίδες μας:
  α. Άμεση εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) και συγκεκριμένα εξόφληση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση τους στις εφημερίδες μας (να ισχύσει και αναδρομικά καθώς πολλοί φορείς οφείλουν σημαντικά ποσά στις εφημερίδες).
  β. Ορισμός ενιαίας τιμής (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68).
  Τα δύο παραπάνω αιτήματα έχουν ελάχιστο έως μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς το 85% και πλέον των δημοσιεύσεων πληρώνονται από τους ανάδοχους των έργων.
  γ. Και φυσικά το οριστικό τέλος των βασανιστικών παρατάσεων που αφορούν τον Ν. 3548/2007. Υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα παράταση εκπνέει στις 31-12-2023. Άραγε, πως μπορεί να σχεδιάσει ο καθένας από εμάς το μέλλον της εφημερίδας του πέρα από την ημερομηνία αυτή;
  Οριστικό τέλος λοιπόν, στις παρατάσεις επί παρατάσεων και οριστική απελευθέρωση στις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.
  Συνοψίζοντας: αν επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στον Ν. 3548/2007, μόνο πλήγματα θα επιφέρει στην ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των 230 εφημερίδων που εντάχθηκαν στην απόφαση του 2021 (104 εβδομαδιαίες περιφερειακές, 101 ημερήσιες περιφερειακές και 26 τοπικές Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  Ποιες θα οφεληθούν; Λιγοστές, όχι περισσότερες από 20 εφημερίδες (σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε και αποτυπώνει την πραγματικότητα στον Περιφερειακό Τύπο).
  Ακόμα κι αν κάποιες εφημερίδες προσπαθήσουν να προσαρμοστούν (μάλλον αδύνατον τα δύσκολα αυτά χρόνια του Τύπου να αυξήσουν τα έξοδα -από που;), ποιο θα είναι το επιπλέον όφελος τους αν ενταχθούν στο ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ; Οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις μειώνονται δραματικά, οι εξοφλήσεις των τιμολογίων πολλές φορές απαιτούν χρόνια, ενώ ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν θα υπάρχουν διακηρύξεις και μετά την 1-1-2024.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ.
  Εδώ να τονίσουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί θέμα αλλαγών του Ν.3548/2007 και μάλιστα αλλαγών που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις εβδομαδιαίες εφημερίδες.
  Το 2007, που ο νόμος ψηφίστηκε, ο έντυπος τύπος βρίσκονταν σε μια από τις καλύτερες περιόδους του. Κι όμως για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες θεσπίστηκε το να απασχολούν δύο (2) δημοσιογράφους (για Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων) και έναν (για Νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων).
  Σήμερα, 15 χρόνια μετά κι ενώ ο εβδομαδιαίος περιφερειακός Τύπος έχει δεχτεί συνεχή και μεγάλα πλήγματα, καλούμαστε να σηκώσουμε επιπλέον βάρη με την πρόσληψη δημοσιογράφων, αλλά και… λοιπού προσωπικού.
  Αναφέρουμε τα κυριότερα πλήγματα, από το 2007 μέχρι σήμερα:
  α) Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών.
  β) Σημαντικό «ψαλίδισμα» στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.α.
  γ) Γενική κρίση στον έντυπο τύπο.
  δ) Μείωση διακινούμενων φύλλων μας μέσω των ΕΛΤΑ (σε 400, τα οποία μάλιστα είτε δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη τους είτε με μεγάλη καθυστέρηση)
  ε) Επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
  στ) Και εσχάτως: Αύξηση κατά 30-40% στην εκτύπωση (τυπογραφείο, χαρτί, υλικά κ.α.), καθώς και στην διανομή των εφημερίδων μας (καύσιμα).
  Αναφέρουμε τα παραπάνω για να επισημάνουμε το ότι είναι αδιανόητο να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα οι εφημερίδες, με την πρόσληψη προσωπικού που δεν πρόκειται να ωφελήσει, αλλά αντιθέτως θα πλήξει τις εφημερίδες μας.
  EIMΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ν. 3548/2007!
  Γιατί, απλά, οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει σωρεία λουκέτων σε εβδομαδιαίες και ημερήσιες, περιφερειακές εφημερίδες, με ότι αυτό συνεπάγεται για το κράτος, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.
  Κι όλα αυτά, ενώ εκκρεμούν τρία σημαντικά αιτήματα μας που στόχο έχουν την εξασφάλιση ρευστότητας, αλλά να δώσουν οικονομική ανάσα στις εφημερίδες μας:
  α. Άμεση εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) και συγκεκριμένα εξόφληση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση τους στις εφημερίδες μας (να ισχύσει και αναδρομικά καθώς πολλοί φορείς οφείλουν σημαντικά ποσά στις εφημερίδες).
  β. Ορισμός ενιαίας τιμής (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68).
  Τα δύο παραπάνω αιτήματα έχουν ελάχιστο έως μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς το 85% και πλέον των δημοσιεύσεων πληρώνονται από τους ανάδοχους των έργων.
  γ. Και φυσικά το οριστικό τέλος των βασανιστικών παρατάσεων που αφορούν τον Ν. 3548/2007. Υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα παράταση εκπνέει στις 31-12-2023. Άραγε, πως μπορεί να σχεδιάσει ο καθένας από εμάς το μέλλον της εφημερίδας του πέρα από την ημερομηνία αυτή;
  Οριστικό τέλος λοιπόν, στις παρατάσεις επί παρατάσεων και οριστική απελευθέρωση στις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.
  Συνοψίζοντας: αν επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στον Ν. 3548/2007, μόνο πλήγματα θα επιφέρει στην ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των 230 εφημερίδων που εντάχθηκαν στην απόφαση του 2021 (104 εβδομαδιαίες περιφερειακές, 101 ημερήσιες περιφερειακές και 26 τοπικές Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  Ποιες θα οφεληθούν; Λιγοστές, όχι περισσότερες από 20 εφημερίδες (σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε και αποτυπώνει την πραγματικότητα στον Περιφερειακό Τύπο).
  Ακόμα κι αν κάποιες εφημερίδες προσπαθήσουν να προσαρμοστούν (μάλλον αδύνατον τα δύσκολα αυτά χρόνια του Τύπου να αυξήσουν τα έξοδα -από που;), ποιο θα είναι το επιπλέον όφελος τους αν ενταχθούν στο ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ; Οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις μειώνονται δραματικά, οι εξοφλήσεις των τιμολογίων πολλές φορές απαιτούν χρόνια, ενώ ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν θα υπάρχουν διακηρύξεις και μετά την 1-1-2014.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 14:51 | Εφημερίδα «Ο Χρόνος» Κοζάνης

  2 α) Το ορθότερο είναι να γίνει αναφορά σε αριθμό διανεμόμενων αντιτύπων (τιράζ), καθώς σ’ ένα μεγάλο αριθμό οι τοπικές εφημερίδες είναι συνδρομητικές, κάτι που σημαίνει ότι διακινούνται μέσω διανομέα (και φυσικά αρκεί η ΥΔ του διανομέα, καθώς στόχος του νομοθέτη δεν είναι προφανώς να μετατρέψει την αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕ από εποπτική σε μηχανισμό ελέγχου και διασταύρωσης παραστατικών, θεωρώντας a priori ότι κάποιοι ψεύδονται) Επίσης, κακά τα ψέματα, τα άλλα σημεία πώλησης για τον τύπο (συμπεριλαμβανομένου και του πανελλαδικού) είναι πλέον δυσεύρετα. Αρκεί να δει κάποιος πόσα κέντρα τύπου έχουν μείνει σε κάθε πόλη.
  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού τύπου που δίνουν προβάδισμα στο διαδίκτυο. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά την πανδημία έχουν ένα μεγάλο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο).

  2 γ) Η εν λόγω προϋπόθεση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και πρέπει να απαλειφθεί. Τόσο το 2 α) όσο και το 2 β) του παρόντος νομοσχεδίου διασφαλίζουν ότι δεν μπορεί μια εφημερίδα με αυτά τα χαρακτηριστικά να είναι χειρόγραφη, να είναι μιας όψης ή να εκτυπώνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι οι τεχνολογίες της εκτύπωσης έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Ειδικά από τη δεκαετία του ’90 και μετά η ταχεία σύγκλιση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιτάχυνε τη διαδικασία εξέλιξης. Πολλές εφημερίδες πια εκτυπώνουν σε ψηφιακά πιεστήρια.
  Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής offset μηχανών η Heidelberg Druckmaschinen AG προχώρησε από την προηγούμενη δεκαετία (2011) σε στρατηγική συμμαχία με την Ricoh αναζητώντας ψηφιακές λύσεις εκτύπωσης και προσφέροντας νέα μοντέλα ψηφιακών πιεστηρίων (πχ. Versafire), σταματώντας ταυτόχρονα την παραγωγή παλαιότερων τύπων offset. Η ψηφιακή εκτύπωση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με εκτυπώσεις από προσωπικό υπολογιστή.
  O νομοθέτης οφείλει να βλέπει μπροστά και να προβλέπει τις εξελίξεις και όχι να μένει εγκλωβισμένος στο παρελθόν επειδή κάποιοι λίγοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.

 • 1.Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου , και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως υπομητρώο.
  Θεωρούμε ότι αυτή η ένταξη δεν πρέπει να γίνει για λόγους που επανειλημμένα σε επίσημες επαφές και με υπομνήματα η Ένωσή μας (ΕΙΕΤ) έχει τεκμηριώσει. Με μια φράση, στον περιφερειακό τύπο και ιδίως τον εβδομαδιαίο,που τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει διαρκώς απώλειες και σε επίπεδο ενισχύσεων και που ελάχιστα ωφελήθηκε από εξαγγελίες κατά καιρούς (κρατική διαφήμιση, προγράμματα κλπ) δεν είναι δυνατόν οι πρόσθετες υποχρεώσεις(περισσότερο προσωπικό για παράδειγμα) που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο να είναι δυσβάστακτες και τα προσδοκόμενα οφέλη να παραμένουν τα ίδια με τον ν.3548/2007 (στην ουσία είναι μόνο το δικαίωμα δημοσίευσης διακηρύξεων)

  2. Ειδικότερα με βάση το σχέδιο νόμου για να ενταχθεί μια εφημερίδα στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου θα πρέπει να έχει πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων φύλλων ανά έκδοση 0,3% επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας.
  Για εβδομαδιαίες εφημερίδες σε περιφερειακές ενότητες άνω των 200.000 όπως: Αχαΐας (900 φύλλα), Ηρακλείου (900 φύλλα), Λάρισας (800 φύλλα), Αιτωλοακαρνανίας (600 φύλλα), Εύβοιας (600 φύλλα) και Μαγνησίας (550 φύλλα) η προϋπόθεση αυτή που υπερδιπλασιάζει τον αριθμό των πωλούμενων φύλλων σε σχέση με τον ν. 3548/2007,είναι απολύτως απαγορευτική. Οι εφημερίδες όλη την προηγούμενη περίοδο, με αποκορύφωμα την τριετία της πανδημίας, χάνουν διαρκώς συνδρομητές και πωλήσεις φύλλων. Ξαφνικά σε μια νύχτα να διπλασιάσουν τις πωλήσεις τους είναι αδύνατον

  3.Φυσικά και σε ότι αφορά το απασχολούμενο προσωπικό οι προϋποθέσεις για τις περιφερειακές εβδομαδιαίες εφημερίδες ειδικότερα σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων οδηγούν σε λουκέτα. Δείτε μόνο την αντίφαση του αριθμού απασχολούμενων που απαιτείται για μια εβδομαδιαία εφημερίδα (6) και μιας καθημερινής (7) για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα.

  Θεωρούμε συμπερασματικά ότι:
  1.Να μην ενταχθεί ως υπομητρώο στο νέο νόμο το Μητρώο του ν. 3548/2007 και αυτό να παραμείνει ως έχει για όσους το επιλέγουν και δεν προχωρούν στην ένταξή τους στο νέο Μητρώο
  2.Για το ΝΕΌ ΜΗΤΡΩΟ να αντιμετωπιστεί η αδικία τόσο του προσωπικού όσο και του 0.3% επι των πωλούμενων φύλλων ιδίως στους νομούς άνω των 200.000 κατοίκων.

  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Γιαλένιος
  Εκδότης-Διευθυντής εβδομαδιαίας Περιφ. εφημερίδας της Αχαΐας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

 • Όσον αφορά την εκτύπωση των εφημερίδων μας, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που προτείνουν να προβλεφθεί στον νέο νόμο ότι η εκτύπωση πρέπει να γίνεται σε τυπογραφεία τεχνολογίας offset.
  Πρόκειται για παρωχημένη τεχνολογία μιας και σήμερα κυριαρχούν οι ψηφιακές εκτυπώσεις.
  Με βάση τον συντελεστή κυκλοφορίας 0,3%, ένας νομός 100 χιλιάδων κατοίκων θα πρέπει να εκτυπώνει στο ελάχιστο 300 φύλλα ανά έκδοση.
  Το τιράζ αυτό και έως και 500 και 600 φύλλα μπορούν άνετα και σε συμφέρουσα τιμή να εκτυπωθούν σε ψηφιακά μηχανήματα με καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, ελάχιστο λειτουργικό κόστος, μικρό κόστος εγκατάστασης και με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με τα πολύ ρυπογόνα offset.
  Υπάρχουν ακόμη και γνωμοδοτήσεις καθηγητών πανεπιστημίων που αποδεικνύουν ότι τα ψηφιακά μηχανήματα στα οποία εκτυπώνονται σήμερα περίπου το 25% των επαρχιακών εφημερίδων, είναι εκτυπωτικά μηχανήματα εργασίας και όχι εκτυπωτές ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως ισχυρίζονται κάποιοι καταγγέλλοντες συνάδελφοι.
  Οι κατασκευαστικές εταιρείες διαχωρίζουν τα μηχανήματα σε office που αφορά τα φωτοτυπικά και τους απλούς εκτυπωτές που συνδέονται με ένας ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε working που είναι τα μηχανήματα εργασίας που μπορεί κάποιος με χαμηλό κόστος να εκτυπώσει εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία κ.λ.π.

  Στο «Άρθρο 2 προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
  Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου
  γ) δεν είναι χειρόγραφες, δεν φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και δεν εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

  Πρέπει στον νέο νόμο να ξεκαθαρίσει πλήρων το τοπίο στο σημείο αυτό και προτείνουμε η διάταξη να διατυπωθεί ως εξής:

  γ) δεν είναι χειρόγραφες, δεν φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και δεν εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή απλού εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή κατηγορίας office, ενώ επιτρέπεται η εκτύπωση σε μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας κατηγορίας working.

  Για την καταλληλότερη διατύπωση να ζητηθεί η συμβολή των αντιπροσώπων των εταιρειών RISO, Xerox, Ricoh, Heidelberg, konica minolta κ.λ.π.

 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τις απόψεις 43 ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, αλλά και των εργαζομένων στις επαρχιακές εφημερίδες,
  δηλώνουμε αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα με την οποία ήρθε στο προσκήνιο το
  νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό
  Τύπο- Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές
  ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Τόσο ο
  πολύ περιορισμένος χρόνος της διαβούλευσης, όσο και η απουσία προηγούμενης
  συζήτησης με τον κλάδο δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για έναν
  εποικοδομητικό διάλογο.
  Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι τυχόν ψήφισή του οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της
  λειτουργίας των επιχειρήσεών μας και στην απώλεια των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε αυτές.
  Κύριε υπουργέ αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιόν λόγο η ελληνική κυβέρνηση, σε αυτά τα
  δύσκολα χρόνια για τον Τύπο που οι κυκλοφορίες και τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται,
  αντί να του δώσει ένα χέρι βοήθειας όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται
  νομοθετώντας να κλείσει εφημερίδες και να αφήσει τους ανθρώπους τους στο δρόμο.
  Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να παρασύρθηκε από μια παρέα πρώην εύρωστων
  επαρχιακών εφημερίδων οι οποίες μπρος στα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα επιζητούν, με το
  πρόσχημα της εξυγίανσης, τον κανιβαλισμό του κλάδου ώστε να κλείσουν οι μικρότερες εκδοτικές
  επιχειρήσεις ανά νομό για να καρπωθούν εκείνες τα έσοδά τους από διαφημίσεις, αγγελίες,
  ανακοινώσεις, διακηρύξεις, κ.λ.π.
  Κύριε υπουργέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από το
  νομοσχέδιο, είναι ανέφικτη για τις εφημερίδες της επαρχίας καθότι στις σημερινές δυσμενείς
  συνθήκες με μεγάλη δυσκολία συντηρούν τις υπάρχουσες.
  Εξίσου ανέφικτη είναι και η διατήρηση των κυκλοφοριών στο πλαίσιο που ορίζει ο εισαγόμενος
  πληθυσμιακός συντελεστής, καθώς, όπως γνωρίζετε, η τάση των πωλήσεων είναι πτωτική και
  μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά.
  Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κυκλοφοριών δεν λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι νέες
  συνθήκες κατανάλωσης του περιεχομένου του περιφερειακού Τύπου που δίνουν
  προβάδισμα στο διαδίκτυο έναντι του χαρτιού. Στην πλειονότητά τους οι περιφερειακές
  εφημερίδες και ιδιαίτερα μετά τον Covid-19 έχουν πέρα των 400 εντύπων που σήμερα προβλέπει ο
  νόμος και ένα τεράστιο αριθμό αναγνωστών που λαμβάνουν την εφημερίδα τους καθημερινά
  ηλεκτρονικά (σε pdf αρχείο). Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό.
  Όσο για την εκτύπωση, ένας μεγάλος αριθμός των εφημερίδων εκτυπώνεται εδώ και χρόνια σε
  ψηφιακά πιεστήρια και ως εκ τούτου θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της παραγράφου 2 γ.
  του άρθρου 2 του Ν. 3548/2007 έτσι όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 23 του παρόντος
  νομοσχεδίου, διότι κάποιοι συνάδελφοί μας που διαθέτουν μηχανήματα απαρχαιωμένης
  τεχνολογίας, το ερμηνεύουν κατά το δοκούν και προβαίνουν σε ανυπόστατες καταγγελίες.
  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα άδικες για τον
  περιφερειακό Τύπο σε σύγκριση με τον Πανελλαδικό Τύπο. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι προβλέπει τέσσερις υποχρεωτικές θέσεις άλλων ειδικοτήτων (πλην δημοσιογράφων) για κάθε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Λάρισα ή άλλες περιοχές με πληθυσμό νομού άνω των 200.000 κατοίκων. Ακριβώς όσες προβλέπει και για μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας όπως είναι π.χ. το «Βήμα» το «Πρώτο Θέμα» κ.λ.π.
  Επίσης, όταν μια επιχείρηση με τον ίδιο ΑΦΜ εκδίδει π.χ. μια ημερήσια, μια εβδομαδιαία
  εφημερίδα και έχει και μια ιστοσελίδα, δεν μπορεί να της ζητείται να έχει διαφορετικούς εργαζόμενους σε κάθε μέσο.
  Όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική περιφέρεια αποδεκατίζεται κάτι που δυστυχώς επιβεβαίωσε και
  η πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.
  Κύριε υπουργέ η διατήρηση του δικαιώματος δημοσιεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τον
  περιφερειακό Τύπο.
  Επισημαίνουμε επίσης και τα παρακάτω:
  1ον Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία, με την επακόλουθη αύξηση των οικονομικών βαρών των
  επιχειρήσεων μας, να υπόσχεται παράλληλα για άλλη μια φορά ότι θα μας δώσει κρατική
  διαφήμιση, όταν:
  α) Από το 1994 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο Βενιζέλου και αργότερα το 2007 με
  τον νόμο Ρουσόπουλου το 30% της κρατικής διαφήμισης να πηγαίνει στην περιφέρεια, αυτό
  ουδέποτε εφαρμόστηκε και πάνω από το 90% πηγαίνει στα Αθηναϊκά ΜΜΕ.
  β) Ακόμη και κάποια ελάχιστα χρήματα που δόθηκαν στις επαρχιακές εφημερίδες την περίοδο της
  πανδημίας, δεν έχουν αποπληρωθεί ενώ έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  γ) Αν και υπάρχει νόμος να πληρώνονται οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έργων εντός
  μηνός, αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να περιμένουμε μέχρι και τρία χρόνια για να
  πληρωθούμε τιμολόγια έργων.
  δ) Οι διακηρύξεις που είναι και το μοναδικό μας έσοδο θεσμοθετημένο από το κράτος, έχουν
  ημερομηνία λήξης 31-12-2023 και ζητούμε άμεσα να γίνει επ’ αόριστον επέκταση.
  Θα παρακαλούσαμε να δρομολογήσετε την εφαρμογή των παραπάνω που έχουν ήδη την ισχύ
  νόμου και είμαστε στην διάθεσή σας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
  Κύριε υπουργέ ζητούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να στηρίξετε τον περιφερειακό Τύπο στο
  σύνολό του.
  Ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (με αλφαβητική σειρά)
  Αγώνας (Ξάνθη)
  Αδέσμευτη Θράκης (Ξάνθη)
  Αλήθεια (Καρδίτσα)
  Αλήθεια της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Βήμα της Πρέβεζας (Πρέβεζα)
  Βοιωτικά Νέα (Θήβα)
  Αργολίδα (Άργος)
  Γνώμη (Καρδίτσα)
  Διάλογος (Τρίκαλα)
  Ειδήσεις (Κιλκίς)
  Ελεύθερο Βήμα (Σέρρες)
  Ενημέρωση και Αγγελίες (Κατερίνη)
  Εργασία. Συν (Δράμα)
  Ενεργός Πολίτης (Τρίκαλα)
  Επικαιρότητα (Καρδίτσα)
  Επικαιρότητα της Κυριακής (Καρδίτσα)
  Θεσπρωτών Διαβούλευση (Ηγουμενίτσα)
  Θρακική Αγορά (Κομοτηνή)
  Καστοριανή Εστία (Καστοριά)
  Κοινωνική (Πειραιάς)
  Κόσμος (Λάρισα)
  Κόσμος Σαββατοκύριακο (Λάρισα)
  Μαγνησία (Βόλος)
  Mανιφέστο (Θήβα)
  Μαχητής Θράκης (Ξάνθη)
  Μεθόριος (Ορεστιάδα)
  Νέα Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη)
  Νέα Πορεία (Σέρρες)
  Νέα Σέρρες (Σέρρες)
  Νιγρίτα (Σέρρες)
  Ο Λόγος των Κυκλάδων (Σύρος)
  Ο Χρόνος (Κοζάνη)
  Παλμός Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)
  Πανσερραϊκή (Σέρρες)
  Πρωϊνός Λόγος (Κοζάνη)
  Πρωϊνή (Γρεβενά)
  Πρωϊνή (Κιλκίς)
  Πρωϊνή (Κοζάνη)
  Σελινιώτικα Νέα (Χανιά)
  Σερραϊκόν Θάρρος (Σέρρες)
  Φωνή της Καστοριάς (Καστοριά)
  Φωνή της Ξάνθης (Ξάνθη)
  Χρονικά (Κεφαλονιά)

 • Άρθρο 23

  Κυκλοφορία – Πωλήσεις (άρθρο 23 παρ.2α)
  Η καθιέρωση ενός ελαχίστου ορίου πωλήσεων ανά έκδοση είναι βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας εφημερίδας και ασφαλώς όχι μόνο πρέπει να υπάρχει αλλά και να αυστηροποιηθεί και να διασφαλιστεί η μη καταστρατήγησή του.
  Ως εκ τούτου η καθιέρωση ορίου πωλήσεων με βάση συντελεστή επί του πληθυσμού κάθε νομού είναι η σωστή αντιμετώπιση για να αποφευχθούν οι αστείες και ακατανόητες κατηγοριοποιήσεις του παρελθόντος. Παρότι ο συντελεστής θα μπορούσε να είναι υψηλότερος του προβλεπόμενου (0,3% επί του πληθυσμού του νομού) εντούτοις και υπό τις παρούσες συνθήκες στην αγορά, δεν μας βρίσκει αντίθετους η ρύθμιση.
  Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι το κριτήριο των πωλήσεων αφορά ΜΟΝΟ τις περιφερειακές εφημερίδες αφού περιλαμβάνεται στο άρθρο 23 και όχι στο άρθρο 4, πράγμα που σημαίνει ότι στο γενικό Μητρώο Έντυπου Τύπου όλες οι λοιπές κατηγορίες εντύπων καταχωρούνται χωρίς κριτήριο πωλήσεων, δηλαδή μπορούν να εντάσσονται ακόμη και free press εκδόσεις κλπ.

  Τιμολόγηση εφημερίδων
  Στο σημείο αυτό προκύπτει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που συνδέεται με το κριτήριο των πωλήσεων και δεν είναι άλλο από την σοβαρή καταστρατήγηση του κριτηρίου που έχει παρατηρηθεί τελευταία σε αρκετές περιπτώσεις και δεν είναι άλλο από την εξευτελιστική τιμολόγηση σε επίπεδα π.χ του 0,1 ευρώ ανά φύλλο(!!) που εντούτοις είναι και συνεχίζει και με το παρόν Σχέδιο Νόμου να είναι επιτρεπτή. Πρόκειται δηλαδή για εφημερίδες ουσιαστικά free press που υποτιμολογούνται κατ’ αυτόν τον αχαρακτήριστο τρόπο για να αποφύγουν ακριβώς τον χαρακτηρισμό free press και να μπορούν να καταχωρούν κρατικές δημοσιεύσεις!
  Επομένως, πρέπει να τεθεί εκ του νόμου κάποιο όριο τιμολόγησης του φύλλου που με βάση τις συνθήκες της αγοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,30 ευρώ. Για να αποκλειστεί δε και η άλλη πιθανή οδός καταστρατήγησης με όχημα τις συνδρομές πρέπει και εκεί να τεθεί ως όριο, πάλι με βάση τις συνθήκες της αγοράς, ένα ποσοστό όχι λιγότερο του 80% της συνολικής αξίας της συνδρομής με βάση υπολογισμού βεβαίως το κατώτατο επιτρεπτό όριο τιμολόγησης ανά φύλλο.

  Απαγόρευση χειρόγραφων και φωτοτυπημένων εκδόσεων (άρθρο 23 παρ.2γ)
  Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εφημερίδων που δεν τυπώνονται σε κανονικό τυπογραφικό χαρτί αλλά αναπαράγονται από φωτοτυπικά κλπ σε μικρό εννοείται αριθμό αντιτύπων και με προφανή στόχο να διατηρήσουν απλώς το δικαίωμα κρατικών δημοσιεύσεων. Επειδή δε προβάλλουν ως δικαιολογία τον ισχυρισμό ότι τα σύγχρονα ταχυεκτυπωτικά μηχανήματα συγκεκριμένων τύπων της αγοράς δεν είναι φωτοτυπικά μηχανήματα(!), η διατύπωση της συγκεκριμένης απαγόρευσης πρέπει να είναι η εξής: γ) να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη, να εκτυπώνονται σε τυπογραφικό μηχάνημα τύπου OFFSET (κυλινδρικό ή επίπεδο) και να υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκδότη.
  Το κριτήριο της επίκαιρης τοπικής ύλης ως υποχρεωτικό ποσοστό (50%) επί του συνόλου της ύλης (άρθρο 23 παρ. 2δ) είναι κατάλοιπο παλαιότερων ρυθμίσεων, ανεφάρμοστο στην πράξη και περιττό, υπό προϋποθέσεις δε μπορεί να οδηγήσει και σε περιπλοκές. Υιοθετήθηκε όταν δεν υπήρχαν ουσιαστικά άλλες δικλείδες ασφαλείας, όπως αυτές που εισάγει το παρόν Σχέδιο Νόμου, προκειμένου να αποφευχθούν εκδόσεις χωρίς δημοσιογράφους που απλώς αναπαρήγαγαν κείμενα από το internet. Αν στην εφημερίδα υπάρχει επαρκής αριθμός δημοσιογράφων, θα υπάρχει αυτονόητα και επίκαιρη τοπική ύλη που στις σοβαρές εφημερίδες δεν είναι το 50% αλλά το 80% ή και το σύνολο της ύλης. Επίσης βραχυκυκλώνει τις υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου που θα πρέπει να μετρούν κείμενα με το υποδεκάμετρο! Τέλος επειδή δεν διευκρινίζεται σχετικά, αν μια ημέρα το ποσοστό επίκαιρης ύλης για κάποιο λόγο πέσει κάτω του 50% και υπάρξει σχετική καταγγελία, τι θα γίνει; Θα επιβληθεί η προβλεπόμενη σοβαρότατη ποινή της διαγραφής;
  Κατά τη γνώμη μας τα όποια παραστατικά και δικαιολογητικά απαιτηθούν θα πρέπει να είναι πλήρη, πρόσφατα, ακριβή και να μην υποκαθίστανται από διάφορες «υπεύθυνες δηλώσεις». Ως εκ τούτου μας βρίσκει σύμφωνους η πρόβλεψη υποβολής πίνακα προσωπικού θεωρημένου από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας καθώς και βεβαιώσεων ασφάλισης του προσωπικού στα οικεία ταμεία (άρθρο 23 παρ.3α) . Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί για ευνόητους λόγους, στην πιστοποίηση της πραγματικής κυκλοφορίας και των πραγματικών πωλήσεων με βάση όλα όσα ήδη αναφέρθηκαν. Θεωρούμε αναγκαία την πιστοποίηση του αναγκαίου αριθμού των πωλούμενων φύλλων με παραστατικά (τιμολόγια κλπ) από όλους τους φορείς και τα μέσα πώλησης (πρακτορεία διανομής κεντρικά ή τοπικά, αναγνωρισμένα με αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας το συγκεκριμένο, συνδρομές, άλλα σημεία πώλησης κλπ). Η βεβαίωση του «νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των διακινούμενων (και όχι πωληθέντων) φύλλων» που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.3β, πρέπει να καταργηθεί.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2022, 07:35 | Basiliy

  Ok bravo well done