Άρθρο 9 Διαδικασία ελέγχου

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. πραγματοποιεί τυχαίους αυτοματοποιημένους δειγματοληπτικούς ελέγχους βάσει των μεθόδων της στατιστικής επιστήμης, στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον, ετησίως των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ., προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος. Στο πλαίσιο του ελέγχου η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να ζητεί οποιοδήποτε στοιχείο θεωρήσει πρόσφορο, όπως ενδεικτικά φορολογικά παραστατικά, μισθοδοσίες, πίνακα προσωπικού, συμβάσεις εργασίας, αντίτυπα εκδόσεων οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος ή αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη ή παράλειψη, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση αίτημα αποστολής των δικαιολογητικών ή στοιχείων που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις διαγράφονται από το Μ.Ε.Τ., με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., χάνουν την πιστοποίηση του άρθρου 5 και δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) έτη που έπονται της διαγραφής τους. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις.
2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση του παρόντος.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2022, 19:40 | ΕΙΗΕΑ

  Σχόλιο επί του άρθρου:

  Στο άρθρο 9 και στο άρθρο 16, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση της φράσης: «αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» από την φράση » απόδειξη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής των εισφορών στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς».

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 18:38 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

  Ελάχιστο το όριο του 15%, το οποίο με την τωρινή κατάσταση μεταφράζεται σε 30 ετήσιους ελέγχους. Αν επιθυμείτε να διευκολύνετε το έργο της διεύθυνσης εποπτείας καλώς, ανεβάστε όμως τον αριθμό στο 50% ουτώς ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ελέγχονται όλοι ανά δύο χρόνια. Ήδη κατ’ αυτόν τον τρόπο έχετε μειώσει κατά 50% τον φόρτο εργασίας της Διεύθυνσης.

  Επίσης η Διεύθυνση θα πρέπει αν υποχρεούται σε έλεγχο όταν υπάρχει καταγγελία, ακόμη και ανώνυμη.

  Φώτης Πανταζής
  Νομικός Σύμβουλος ΕΙΕΤ.

 • Αρθρο 9
  Καμιά προσπάθεια ρυθμίσεων και τάξης δεν πρόκειται να υλοποιηθεί χωρίς ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και κυρώσεων στους «πονηρούς» που ενδημούν δυστυχώς στον χώρο.
  Σε γενικές γραμμές μας βρίσκουν σύμφωνους οι προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου σχετικά με το σοβαρότατο αυτό ζήτημα.
  Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα: Οι κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του Νόμου πρέπει όχι μόνο να είναι αυστηρές αλλά να επιβάλλονται κιόλας. Και στο σημείο αυτό δυστυχώς η εμπειρία από τις παλαιότερες ρυθμίσεις είναι αρνητική καθώς πολλές «σκαστές» και αυταπόδεικτες περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν, όχι μόνον δεν είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων αλλά ούτε καν ερευνήθηκαν!
  Επίσης θεωρούμε ότι σε περίπτωση συγκεκριμένης καταγγελίας ο έλεγχος της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι δυνητικός όπως προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 2 του Σ/Ν. Επομένως η λέξη «δύναται» πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «υποχρεούται». Αυτό άλλωστε δέχεται και η Εισηγητική Έκθεση όπου στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι σε περιπτώσεις καταγγελιών οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί. Άρα πρόκειται περί αβλεψίας που πρέπει να διορθωθεί.