Άρθρο 22 Σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας

 

1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή του Μέρους Β’. Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).
2. Η Ειδική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής: α) έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», ως Προέδρο, β) δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκ των οποίων το ένα (1) ορίζεται Αντιπρόεδρος, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), στ) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και η) έναν (1) εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 24, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην Επιτροπή ορίζεται από έκαστο μέλος αυτής.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα.
4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγγραφη διατύπωση γνώμης, προς τον σκοπό έκδοσης των αποφάσεων των άρθρων 9 και 16.
5. Επιχείρηση που διαγράφεται από τα Μητρώα, δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ένταξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 11 και κατόπιν γνώμης της Ειδικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας της ιστοσελίδας, το εναπομείναν της διετίας διάστημα ισχύει για τη διάδοχο επιχείρηση.
6. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, εμπειρογνώμονες και μεταφραστές και εν γένει οποιουσδήποτε ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση της.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)]. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
8. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε..

 • • Άρθρο 22 παρ. 3 να συμπληρωθεί ως εξής: «Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα. Η Επιτροπή συμβουλεύεται την Ε.Σ.Α.μεΑ. για θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ».

 • Ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) στα σχόλια ζητάει στην επιτροπή δεοντολογίας να συμμετέχει εκπρόσωπος μόνο από τον δικό τους σύνδεσμο, ενώ ξεχνάει ότι από τις 130 συνολικά εφημερίδες του μητρώου, εκπροσωπεί μόλις τις 30-35 και από αυτές οι περισσότερες διαφωνούν με τις απόψεις που σήμερα διατυπώνει.
  Οι λύσεις είναι δύο.
  1ον Να γίνει πολυπληθέστερη η επιτροπή.
  2ον Να υπάρχει θητεία ενός έτους και να αλλάζει κάθε 1η Ιανουαρίου. Τα μάλη να είναι το πολύ 5 και κάθε χρόνο να εκπροσωπούνται κυκλικά μια ένωση εκδοτών και μια ένωση δημοσιογράφων.
  Εδώ βλέπουμε ότι προτείνεται να υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι δημοσιογράφος και ένας των εκδοτών. Έτσι σε πιθανή ψηφοφορία η παρουσία των εκδοτών θα είναι διακοσμητική.
  Αυτό, διότι εδώ και χρόνια οι απόψεις των δημοσιογράφων είναι εντελώς αντίθετες με αυτές των εκδοτών και η ένταση αυτή κορυφώθηκε με την θέσπιση του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ.
  Απορώ γιατί οι ενώσεις των εκδοτών που εκφράζουν εδώ απόψεις, δεν τολμούν να πουν μια αλήθεια που συνεχώς την λέμε στις συζητήσεις μας.
  Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
  Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι ενώσεις των δημοσιογράφων, ενώ ζητάνε αύξηση προσωπικού στις επιχειρήσεις, δεν ζητούν την διατήρηση των δημοσιεύσεων και την διεύρυνση αυτών.
  Δεν ζητάνε την εφαρμογή του 30% των διαφημίσεων με ποινή νόμου.
  Την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, ως μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο.
  Όταν ζητήσαμε και την δική του Παρέμβαση για την εφαρμογή του νόμου για να δίνεται επιτέλους το 30% των διαφημίσεων στην περιφέρεια, αυτός μας απάντησε: «Αυτό συμβαίνει διότι το κράτος νομοθετεί και στους νόμος δεν υπάρχουν κυρώσεις. Αν υπήρχαν κυρώσεις για τους πολιτικούς ή τους υπαλλήλους που δνε εφαρμόζουν το νόμο, τότε ο νόμος θα εφαρμόζονταν».
  Φτιάξετε νέο μητρώο στο οποίο να προβλέπονται όχι μόνο οι κυρώσεις – εκτός μητρώου – στις εφημερίδες που δεν εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις, αλλά και για όσους πρέπει να εφαρμόσουν όσα έχουν λαμβάνει οι εφημερίδες και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πράξη.
  Πέραν του 30% των διαφημίσεων, υπάρχει η πληρωμή των διακηρύξεων εντός μηνός που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί αν και ισχύει από το 2007.

 • To να εκπροσωπεί το σύνολο του Περιφερειακού Τύπου μια Ένωση, όχι μόνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά βγάζει εκτός Επιτροπής την συντριπτική πλειοψηφία του Τύπου. Πως γίνεται μια Ένωση 40-45 μελών να εκπροσωπεί τις εφημερίδες της Περιφέρειας που ξεπερνούν τις 300!!! Αν προσθέσουμε και τον περιοδικό – κλαδικό Τύπο το σύνολο των εντύπων ανέρχεται σε 450!!!
  Άρα, συμφωνούμε με την πρόταση της ΕΔΙΠΤ: να γίνει 11μελής η Επιτροπή, με τη συμμετοχή ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ-ΣΗΠΕ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 18:35 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

  Δεν νοείται 236 επιχειρήσεις, που βρίσκονται επι του παρόντος στο Υπομητρώο, να έχουν ένα εκπρόσωπο, με αντικρουόμενα μάλιστα συμφέροντα και δυνατότητα διαγραφής εφημερίδας.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2022, 15:53 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΔΙΠΤ)

  Η Επιτροπή να είναι 11μελής και να προστεθεί ένας ακόμα (1) εκπρόσωπος του επαρχιακού/περιφερειακού τύπου καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, της δεύτερης αρχαιότερης δημοσιογραφικής οργάνωσης της χώρας (έτος ιδρύσεως 1939), που εκπροσωπεί τον Περιοδικό Τύπο και συγκεκριμένα 34 περιφερειακές – τοπικές εφημερίδες και 165 περιοδικά.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2022, 18:50 | Τσιντσίνη

  Αναφέρεται ένας «εκπρόσωπος επαρχιακού τύπου». Να αλλάξει σε τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο επαρχιακού τύπου ημερήσιων και έναν εβδομαδιαίων. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.
  Ευχαριστούμε πολύ την πρόταση του ΣΗΠΕ… μάλλον θέλει να μας ξεκουράσει;

 • Άρθρο 22
  Δεν έχουμε λόγους να διαφωνούμε με τη σύσταση αυτής της Επιτροπής. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας της ήταν φαινόμενα ακραίων παραβιάσεων της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας ακόμη και βασικών ποινικών διατάξεων που όμως παρατηρήθηκαν κατ’ επανάληψη στον πανελλαδικό έντυπο (και ηλεκτρονικό) τύπο. Τέτοια φαινόμενα δεν ενδημούν στον τύπο της Περιφέρειας. Και αν ακόμη υπάρχουν είναι εντελώς περιθωριακά και αμελητέα!
  Επίσης, όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής θεωρούμε αναγκαίο η αόριστη διατύπωση του σημείου η) της παρ. 2 του άρθρου 22 «έναν εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου» να γίνει «έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων», που είναι η μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου. Άλλωστε σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις δεν ορίζεται γενικά εκπρόσωπος κλάδου αλλά συγκεκριμένης Οργάνωσης.