Άρθρο 11: έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1/1/2014.

  • • Η εφαρμογή της παρούσας από την μια προϋποθέτει δημιουργία και εγκρίσεις νέων ΕΑΦΔΣΣ (αφού αντιτίθεται στις ισχύουσες ΠΟΛ 1220-1221/2012, και των ΕΑΦΔΣΣ που ήδη έχουν πάρει έγκριση) αφετέρου δε η δημιουργία και πιστοποίηση ΠΑΦΣ ενδέχεται να καθυστερήσει αφού θα πρέπει να προηγηθεί κανονισμός λειτουργίας τους από την Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης (ΕΕΤΤ), έλεγχος ανταγωνισμού της αγοράς παρόχων που θα δημιουργηθεί καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη του κόστους λειτουργίας και τιμολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών.