Άρθρο 09: Κατάργηση – Τροποποίηση διατάξεων

Η AYOO ΠΟΛ.1049 – ΦΕΚ Β΄ 380/28.03.2006 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα» καταργείται.

Η AYOO ΠΟΛ.1158 – ΦΕΚ Β΄ 1757/3.8.2011 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα» καταργείται.

Η ΑΥΟ ΠΟΛ 1221 – ΦΕΚ B’ 3513/31-12-2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010)», από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται.

Το Κεφάλαιο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013 καταργείται και αντικαθίσταται από τις διατάξεις του Άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3 της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β΄/17.11.2005) για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και Απαιτήσεις Λειτουργίας & Χρήσης τους. Για τα δεδομένα και τα φορολογικά στοιχεία που έχουν σημανθεί καθώς και για τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί προ της ενάρξεως ισχύος της παρούσας, με βάση ΕΑΦΔΔΣ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005, ισχύ έχουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:21 | ΣΕΚΕΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  3. Τελική τοποθέτηση ΣΕΚΕΕ – προτεινόμενες ενέργειες

  Η τελική τοποθέτηση του ΣΕΚΕΕ λαμβάνει υπόψη και τις δύο διαβουλεύσεις παράλληλα, καθώς συνδυαστικά μπορούν να βοηθήσουν στο τελικό ζητούμενο, δηλαδή απλές, κατανοητές και λειτουργικές υπηρεσίες που θα παρέχονται οπουδήποτε, από οποιαδήποτε συσκευή, μέσω οποιουδήποτε δικτύου (ή ακόμα και με αστοχίες του δικτύου).

  Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η τελική θέση του ΣΕΚΕ συνοψίζεται στα εξής:

  1) Να τεθεί σε ισχύ το μέτρο της διασταύρωσης το συντομότερο δυνατό, δίνοντας τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο νέος ΚΦΑΣ και να εκδίδονται στοιχεία χωρίς την παραδοσιακή σήμανση
  2) Να υιοθετηθεί η προσέγγιση επισημοποίησης / επικύρωσης (ή «σήμανσης») μέσω ΠΑΦΣ και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο, ώστε:
  a. Να υποστηρίζεται η έκδοση ενός φορολογικού στοιχείου ακόμα κι αν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον ΠΑΦΣ
  b. Να προβλεφθεί μια απλούστερη έκδοση για τις πιο απλές περιπτώσεις χρήσης
  c. Να εξασφαλισθεί ότι θα υποστηριχθεί με αντίστοιχη λογική και η έκδοση αποδείξεων λιανικής
  3) Να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατική περίοδο σε ότι αφορά την πιστοποίηση ΠΑΦΣ με στόχο την άμεση εφαρμογή της απόφασης με δεδομένη την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών πιστοποίησης από την πλευρά της ΕΕΤΤ. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται
  a. Ο ορισμός μεταβατικής περιόδου από την έναρξη ισχύος της απόφασης μέχρι τον ορισμό διαδικασιών από την ΕΕΤΤ
  b. Η δυνατότητα διμερούς σύμβασης μεταξύ ΠΑΦΣ και Υπ. Οικονομικών για την διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και υποχρεώσεων του ΠΑΦΣ με προσωρινή πιστοποίηση. Η διαδικασία προσωρινής πιστοποίησης θα πρέπει να είναι τέτοια που να απαιτεί μόνο διοικητικές και όχι νομοθετικές αποφάσεις.
  c. Να υπάρξει άμεση επέκταση της ΠΟΛ 1208/2012 για όλες ανεξαιρέτως τις συναλλαγές όπου η καταγραφή εξασφαλίζεται μέσω  διασυνδεδεμένης πληρωμής. Το μέτρο αυτό προτείνεται να διατηρηθεί και πέραν της μεταβατικής περιόδου λόγω της σημαντικής απλοποίησης που επιφέρει στις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου.
  Με τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα ο κλάδος μας, με σημαντικά οφέλη:
  Για τους υπόχρεους που μπορούν να αξιοποιήσουν εύκολες και προσιτές λύσεις μέσω κινητών συσκευών που ήδη κατέχουν, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αγοράς ειδικού εξοπλισμού
  Για το κράτος, που θα μπορέσει να αποτυπώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον επαρκή έλεγχο και εποπτεία της αγοράς
  Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ, που θα μπορέσουν να δώσουν νέες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα

 • 7 Ιουλίου 2013, 19:49 | Δημήτρης Ιωαννίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ την κατάργηση των AYOO ΠΟΛ.1049 – ΦΕΚ Β΄ 380/28.03.2006 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα» και AYOO ΠΟΛ.1158 – ΦΕΚ Β΄ 1757/3.8.2011 «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα» λάθος κίνηση.
  Οι εν λόγω διατάξεις αποτελούσαν πηγή πληροφόρησης των εισοδημάτων των επιτηδευματιών σε προγματικό χρόνο, με δυνατότητα:
  Την άμεση γνώση του ΦΠΑ που πρέπει ο κάθε επιτηδευμαρτίας να αποδώσει.
  β. α. Την δυνατότητα διοαστάυρωσης των εκδιδομένων παραστατικών
  γ. Την έγκαιρη γνώση της κατάστασης του κάθε επιτηδευματία σχετικά με την δραστηριότητα της επιχείρησής του.
  δ. Τέλος την διασταύρωση των στοιχείων και τήρηση ιστορικού ανά επιτηδευματία, με δημιουργία του προφίλ του. Στοιχεία πολύ χρήσιμα για κάθε μελλοντική οικονομική αξιολόγησή του.

  Μια τέτοια απόφαση μόνο υποψίες για νέες συναλλαγές προκαλεί. Λυπάμαι.