Άρθρο 08: Διαβίβαση ΦΔΣΣ και ΣΦΣ απο τον ΥΦΣ ή από ΠΑΦΣ και για λογαριασμό του σε κεντρικές υποδομές και διάθεση δεδομέων για απομακρυσμένους φορολογικούς ελέγχους

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010), ο ΥΦΣ έχει την υποχρέωση της διαβίβασης σε κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από την ΓΓΠΣ, συγκεντρωτικών δεδομένων, ή του συνόλου, ή μέρους των Φορολογικών Δεδομένων (ΦΔΣ) ή και της ΣΦΣ που έχουν ηλεκτρονικά εκδοθεί και σημανθεί από αυτόν, μέσω ΕΑΦΔΣΣ ή για λογαριασμό του από ΠΑΦΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και με τρόπο που να επιτρέπει την ανάκτηση αυτών σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1.

Η υποχρέωση του ΥΦΣ της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ότι εκπληρώνεται, στην περίπτωση λήψης ΣΦΣ μέσω Άυλης Φορολογικής Σήμανσης από ΠΑΦΣ, εφ’ όσον η διαβίβαση σε κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από την ΓΓΠΣ και γίνεται από τον ΠΑΦΣ για λογαριασμό και στο όνομα του εκδότη – ΥΦΣ, αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA) μεταξύ του ΠΑΦΣ και του ΥΦΣ.

Η συχνότητα αποστολής, οι λεπτομέρειες και οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις διασφάλισης της ηλεκτρονικής διαβίβασης, των ανωτέρω δεομένων για ένα ή περισσότερα φορολογικά στοιχεία τα ΔΔΣ των οποίων έχουν σημανθεί με ΣΦΣ, γίνεται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΓΓΠΣ. Από τη ΓΓΠΣ επίσης καθορίζονται και οι λεπτομέρειες και ο τρόπος της περίπτωσης της θέσης στη διάθεση αυτής, των ανωτέρω δεδομένων, από τους ΠΑΦΣ.

 • 10 Ιουλίου 2013, 10:54 | Γιώργος Χαλκιαδάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 8 Σελ 13 Αυτό δεν αφορά το σχέδιο διαβούλευσης για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών;

 • • Το συγκεκριμένο άρθρο είναι ατελέστατο, διότι δεν καθορίζει τη μορφή των αρχείων αποστολής με αντίθεση με την ΠΟΛ1220 και ΠΟΛ 1221 στις οποίες είναι σαφέστατα καθορισμένο, καθιστώντας αδύνατη την υλοποίηση, την έγκριση και πιστοποίηση από τις κατασκευάστριες εταιρίες.
  • Η υποχρέωση του ΥΦΣ για την διαβίβαση σε κεντρικές υποδομές στην μεν περίπτωση μέσω ΠΑΦΣ εξαντλείται στην ύπαρξη σύμβασης μεταξύ ΥΦΣ και ΠΑΦΣ, ενώ αντίθετα στην περίπτωση αυτόνομης διαβίβασης από ΕΑΦΔΣΣ ο ΥΦΣ έχει την υποχρέωση ορθής διαβίβασης των εκάστοτε (αορίστως περιγραφομένων στο άρθρο 8) στοιχείων.
  • Με βάση τις 2 προηγούμενες παραγράφους τίθεται θέμα ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΦΣ και αυτόνομης λειτουργίας μέσω ΕΑΦΔΣΣ για τις επιχειρήσεις
  • Συνεπώς, εφόσον υιοθετηθεί το άρθρο 8 θα πρέπει να προηγηθεί τιμολόγηση των υπηρεσιών του ΠΑΦΣ για να αποφευχθούν μονοπωλιακές η ολιγοπωλιακές καταστάσεις ως προς την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Εκτιμάτε ότι το κόστος αποστολής μέσω ΠΑΦΣ θα είναι δυσβάσταχτο ιδίως για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.